ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Країнознавства та туризму кафедра Країнознавства та туризму кафедра

Створена у 1990 на географічному ф-ті Київ. ун-ту. Це перша в країні каф. з підготовки фахівців для сфери туризму та комплекс. країнознавчих досліджень, що постала одним з провід. центрів країни як в галузі фахової освіти, так і наук. досліджень для потреб туризму. Каф. готує спеціалістів по двох напрямках: 1) фахівців з туризму, спеціалізуючись на міжн. туризмі; 2) географів-країнознавців, фахівців з міжн. регіон. досліджень, політичної географії та геополітики. Більше 30 випускників каф. отримали наук. ступені канд. наук. З часу заснування протягом 15 років каф. очолював д-р геогр. наук, проф. Б.П. Яценко, з 2006 – д-р геогр. наук, проф. О.О. Любіцева. Насьогодні на каф. працюють 13 штатних співроб., з них – 4 д-ри наук, професори, 7 доц. та 2 асист., канд. геогр. наук. Каф. розвиває наук. школи: 1) з політичної географії та геополітики (проф. Яценко Б.П., доц. Стафійчук В.І., доц.. Брайчевський Ю.С.); 2) з географії культури і релігії (проф. Любіцева О.О.); 3) з географії рекреації і туризму, туризмології (проф. Любіцева О.О., проф. Бейдик О.О., доц. Кіптенко В.К.); 4) геологістики (проф. Смирнов І.Г.) Каф. підтримує зв’язки майже з 70 ВНЗ України, які готують кадри для туризму, надаючи метод. допомогу в організації навч. процесу, особливо тісно співпрацюючи з Харків., Львів., Тавр., Дніпропетр. ун-тами, Ін-том туризму федерації профспілок України, а також з ун-тами: Польщі (Вроцлавський, Ягелонський), Росії (МГУ, СПб. ун-т), Естонії (Тарту), Болгарії (Варна), Греції (Салоніки), Японії (Кіото), США (Філадельфія, Огайо). Навч. процес та наук. дослідження забезпечуються лаб. геоінформації та туризму. З 2007 започаткований випуск зб. наук. праць «Географія і туризм», який включений до переліку фахових видань з напряму «географія». Осн. праці: Географія релігій / С. В. Павлов, К.В. Мезенцев, О.О. Любіцева. 1998; Винниченко І. І. Українці в державах колишнього СРСР. 1992; Любіцева О. О. Ринок туристичних послуг. 2002; Світове господарство в умовах глобалізації (колектив каф., 2004), Смирнов І. Г. Логістика. 2004; Бабарицька В. К., Малиновська О. Ю. Менеджмент туризму. Туроперейтинг. 2004; Стафійчук В. І. Рекреалогія. 2006; Екскурсознавство і музеєзнавство / В. К. Бабарицька, А. Я. Короткова, О.Ю. Малиновська. 2007; Політична географія і геополітика / Б.П. Яценко, В. І. Стафійчук, Ю.С. Брайчевський. 2007; Туристичні ресурси України / О. О. Любіцева, Є. В. Панкова, В.І. Стафійчук. 2007; Туризмознавство: вступ до фаху / Любіцева О.О., Бабарицька В.К., 2008; Менеджмент туризму / Бабарицька В.К. 2010; Географія світового господарства / за ред. Я.Б. Олійника, І.Г. Смирнова, авт. колектив каф. 2011; Паломництво і релігійний туризм / Любіцева О.О., Романчук С.П. 2011; Німці в Україні / Винниченко І.І. 2011; Економічна і соціальна географія світу. / За ред. Б. П. Яценка: Підручник для Х класу загальноосвітньої школи, перекладений рос., угор., пол. мовами та його електронну версію. 1997-2006. Л-ра: Географічному факультету – 70. К., 2003; Географи Київського університету: Довідник / Олійник Я.Б., Бортник С.Ю., Гродзинський М.Д., Гуцал В.О. та ін. К., 2003. О.О. Любіцева

Бейдик Олександр Олексійович

 • Останні зміни:
17.01.1953

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор географічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив геогр. ф-т Київ. ун-ту (1975). Канд. дис. «Структура і динаміка рекреаційного освоєння долини Дніпра в межах УРСР» (1986), докт. дис. «Методологія та методика аналізу рекреаційно-туристських ресурсів України» (2005). У Київ. ун-ті: з 1979 асист., з 1990 доц. фізичної географії та охорони природи кафедри, з 1991 працює на країнознавства та туризму кафедрі, з 2006 проф.

Читати далі >Винниченко Ігор Іванович

 • Останні зміни:
06.06.1957

Місце народження: с. Скоморохи Житомирського району Житомирської області.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1979 Київ. ун-т каф. фізичної географії, 1983 асп-ру Відділення географії Ін-ту геофізики ім. С.І. Субботіна АН УРСР. Канд. дис. «Ландшафтні основи раціонального землекористування в ерозійнонебезпечних районах (на прикладі Вінницької обл.)» (1987). 1979-80 інструктор з туризму турбази «Пуща-Водиця», 1983-85 викл. географії Київ. технікумів: міськ. електротранспорту, електрон. приладів, 1985-87 інженер палеогеографічної партії Ін-ту географії АН УРСР. З 1987 працює у Київ. ун-ті: асист. каф. фіз. географії, з 1990 асист. каф. країнознавства і туризму, з 1994 доц.

Читати далі >Кіптенко Вікторія Костянтинівна

 • Останні зміни:
25.12.1966

Місце народження: м. Бровари Київської області.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1989 Київ. ун-т зі спец. «географ, методист екскурсійної справи, викл. географії», 1996 асп-ру ун-ту. Канд. дис. «Територіальна організація комплексу міжнародного туризму України» (1997). 1989-92 перекладач Київ. інтурбюро. У Київ. ун-ті: з 1992 зав. лаб. геоінформації і туризму, з 1994 асист., з 2001 доц. каф. країнознавства і туризму.

Читати далі >Короткова Алла Яківна

 • Останні зміни:
03.02.1939

Місце народження: м. Очаків Миколаївської області.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1964 географічний ф-т Київ. ун-ту зі спец. «географ-кліматолог». Канд. дис. «Тепло- і вологозабезпеченість території України протягом вегетації головних зернових культур» (1974). 1964-1979 працювала в Укр. наук.-дослід. гідрометеоролог. ін-ті, відділ агрометеорології. У Київ. ун-ті 1979-2000: з 1979 асист., старш. викл., з 1986 доц. каф. фізичної географії, 1993-2000 доц. каф. країнознавства і туризму.

Читати далі >Любіцева Ольга Олександрівна

 • Останні зміни:
13.05.1953

Місце народження: м. Мінськ, Білорусь.
Науковий ступінь: доктор географічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчила 1977 географічний ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Територіальна організація галузевого комплексу сфери послуг (на прикладі автотехобслуговування в Українській РСР)» (1985), докт. дис. «Геопросторова організація туристичного процесу» (2003). У Київ. ун-ті з 1977: інженер, мол. наук. співроб. НДЧ геогр. ф-ту. З 1992 на каф. країнознавства та туризму Київ. ун-ту: асист., доц., з 2006 зав. каф.

Читати далі >Малиновська Оксана Юріївна

 • Останні зміни:
02.07.1973

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1996 Київ. ун-т зі спец. «менеджер туризму, викл.», 2000 асп-ру ун-ту. Канд. дис. «Політико-географічні аспекти формування та функціонування західного державного кордону України» (2002). Працювала референтом інформ.-аналіт. відділу Тов-ва зв’язків з українцями за межами України (Тов-во «Україна»), менеджером у турист. та рекламній агенціях. У Київ. ун-ті: 1990-91 лаборант каф. геодезії і картографії, з 2000 інженер, з 2002 асист. каф. країнознавства і туризму, з 2006 доц.

Читати далі >Матвієнко Наталія Миколаївна

 • Останні зміни:
06.09.1974

Місце народження: с. Райгород Немирівського району Вінницької області.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1996 Київ. ун-т. Канд. дис. «Методологія індикативного планування регіонального розвитку сільського адміністративного району» (2003). У Київ. ун-ті: з 1999 спеціаліст, з 2006 зав. навч. лаб. геоінформації та туризму каф. країнознавства та туризму. з 2002 асист., з 2012 – доц.

Читати далі >Павлов Сергій Валентинович

 • Останні зміни:
18.03.1969

Місце народження: м. Рубіжне Луганської області.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: асистент.
Канд. дис. «Організація релігійно-географічної сфери України» (1999). Закінчив 1993 географічний ф-т Київ. ун-ту зі спец. географ, 1997 асп-ру ун-ту. У Київ. ун-ті: з 1993 інженер ІІ кат., зав. лаб. геоінформації і туризму каф. країнознавства та туризму (з 1994), асист. каф. країнознавства і туризму (з 1997), доц. (з 2003).

Читати далі >Смирнов Ігор Георгійович

 • Останні зміни:
27.09.1946

Місце народження: м. Кам'янець-Подільський Хмельницької області.
Науковий ступінь: доктор географічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1973 географічний ф-т Київ. ун-ту зі спец. «економіко-географ, викл. географії», асп-ру заочно Сектору географії НАН України. У КТЕІ: 1973-97 асист., старш. викл., з 1988 доц. каф. зовнішньоеконом. діяльності, з 1993 заст. декана обліково-екон. ф-ту та ф-ту економіки, менеджменту та права. У Київ. ун-ті: 1997-2006 доц. каф. країнознавства та туризму геогр. ф-ту, з 2006 проф.

Читати далі >Стафійчук Валентин Іванович

 • Останні зміни:
05.06.1970

Місце народження: с. Пояски Олевського району Житомирської області.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1989 Коростишівське пед. уч-ще ім. Івана Франка, 1994 географічний ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Політико-географічні аспекти взаємодії господарств країн Центральної Європи» (1999). У Київ. ун-ті: з 1994 інженер каф. країнознавства і туризму, з 1995 зав. лаб. геогр. інформації та туризму, 1999-2006 асист. каф. країнознавства і туризму, з 2006 доц., з 2010 докторант.

Читати далі >Яценко Борис Павлович

 • Останні зміни:
01.01.1942

Місце народження: с. Малий Вистороп Лебединського району Сумської області.
Науковий ступінь: доктор географічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1963 сх. ф-т Ленінгр. ун-ту зі спец. «сходознавець-філолог (японознавець)», 1967 асп-ру геогр. ф-ту С.-Петерб. ун-ту. З 1968 мол. наук. співроб. наук.-орг. відділу Всесоюз. ін-ту рослинництва ім. М. Вавилова. У Київ. ун-ті: з 1970 старш. викл., з 1976 доц. каф. економічної географії, з 1991 зав. новоствореної каф. країнознавства та туризму, 3 2001 р. проф. каф. країнознавства та туризму. 3 1992 – провід. наук. співроб. за сумісн. відділу Сучас. Сходу Ін-ту сходознавства НАН України.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи