ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Китайської, корейської та японської філології кафедра Китайської, корейської та японської філології кафедра

Одна з наймолодших і найчисельніших за штатом викл. та кількістю студентів каф. ІФ. Створена згідно з ухвалою Вч. ради Київ. ун-ту 1 лип. 2004 і об’єднує 3 секції, викл. яких мають багатий досвід викладання 3 найпоширеніших мов та л-р далекосх. регіону. Проте викладання кит., корейської та япон. мов у Київ. ун-ті було започатковано ще 1995 р. після створення відділення сходознавства під кер. професор. Л.В.Грицик та Г.І.Халимоненка, а тому саме Київ. ун-ті був і залишається донині гол. осередком підготовки кваліфікованих кадрів сходознавців на теренах України. Вихований переважно в стінах Київ. ун-ту та його ІФ, професор.-викл. склад каф., що налічує 38 викл., серед яких 2 доктори наук, професор., 8 доцент., 10 кандидат наук, а також 10 інозем. викл., наполегливо працює над удосконаленням навч. процесу, оптимізацією навч. програм і запровадженням прогресивних методик викладання сх. мов згідно з найсучас. здобутками світ. орієнталістики. Переважна більшість викл. каф. пройшла довгострокове стажування за кордоном у провідних вузах тих країн, мову яких вони викладають. На каф. навчається також 15 асп., докторантів і пошукувачів, які працюють над дис. зі сх. мов та л-р. Щорічний набір до асп-ри за різними формами навчання складає 4–5 осіб. Очолює каф. з дня її заснування доктор філологічних  наук, професор. І.П.Бондаренко. Підтримуючи академ. зв’язки з багатьма ун-тами Китаю, Кореї та Японії, викл. та асп. каф. беруть активну участь у наук. конф., проводять спільні наук. дослідження зі своїми заруб. колегами, результати яких регулярно публікуються в наук. віснику Київ. ун-ту «Східні мови та літератури». Щороку 20–25 кращих студентів та асп. каф. проходять шестимісячне або річне мовне стажування в кращих ун-тах Японії, Кореї та Китаю, з якими Київ. ун-т має відповідні угоди про наук. співпрацю та обмін студентами. У тісному співробітництві з каф. в ІФ вже кілька рр. функціонує «Центр китайської літератури та викладання китайської мови», де зібрано унікальну бібліотеку китаєзнавчої л-ри кит. мовою. У 2006 при каф. були відкриті також центри корейської та япон. мов і л-р. При цьому новостворена каф. відчуває постійну підтримку та допомогу з боку відповідних посольств, а також держ. і громад. орг. тих країн, мови яких вивчаються нашими студентами. Яскравим прикладом такої підтримки є грант на суму 430 000 доларів США, наданий на поч. 2005 р. МЗС Японії для обладнання в ІФ двох лінгафонних кабінетів, комп’ют. та мультимедійного центрів, а також трирічний грант фірми «Міцубісі-корпорейшн» (Японія) на заг. суму 175000 доларів США для орг. гуртків з япон. мови при Центрі япон. мови та л-ри. Викл. каф. плідно працюють над створенням сучас. вітч. наук.-метод. бази викладання далекосх. мов. Ними були написані перші в історії вітч. сходознавства словники, підруч. та навч. посіб. з далекосх. мов, зокрема: «Українсько-японський словник» (Бондаренко І., Хіно Т., Київ, 1997); «Японсько-український Українсько-японський словник. Навчальний словник японських ієрогліфів» (Бондаренко І., Хіно Т., Київ, 1998); «Японсько-український кишеньковий словник» (Бондаренко І., Хіно Т., Одеса, 2000); «Корейська мова: Підручник» (Кім Сук Вон, Агеева А., Київ, 2004); «Основні етапи розвитку китайської писемності: навч.-метод. вказівки із вивчення історії китайської мови» (Гончаренко О.М., Коломієць Н.В., 2006); «Практична граматика китайської мови» (Кірносова Н.А., К., 2007, 116 с.); «Умовні конструкції у сучасній японській мові» (матеріал до курсу «Стилістика японської мови») (Комісаров К.Ю., К., 2005), а також докладний бібліограф. покажчик «Китай, Корея, Японія» (Бондаренко І.П., Близнюк Д.В., Брожичек А.В. та ін. К., 2007, 380 с.). Особливою гордістю колективу каф. є те, що тут працюють талановиті перекладачі, чиї худ. переклади побачили світ останнім часом. Насамперед, це переклади корейською мовою поетичних творів Тараса Шевченка, майстерно виконані кандидат філологічних  наук, доцент. каф. Кім Сук Воном: «Т.Г.Шевченко. Вибрані поезії» (Сеул, 1998), «Кобзар» (Сеул, 1998), «Гайдамаки» (К., 2003); переклади стародавньої кит. поезії, зроблені кандидат філологічних  наук Шекерою Я.В. і надруковані в кількох зб., зокрема – «Танське небо» (К., 2002); переклади япон. класич. поезії жанрів хайку, танка і ренга, представлені професор. Бондаренком І.П. у його «Антології японської поезії. Хайку. XVII–XX ст.» (К., 2002), «Антології японської класичної поезії. Танка. Ренга. VIII–XV ст.» (К., 2004), «Збірці старих та нових японських пісень» (Кокін-вака-сю) (К., 2006) та ін. Гол. напрямами наук. роботи каф. є компаративні лінгв. дослідження, теорія та практика перекладу, лінгвопрагматика, навч. та іст. лексикографія, етнолінгвістка, міжкультурна комунікація, методика викладання сх. мов, а також мовні й літ. взаємозв’язки між країнами Далекого Сх. та Україною. Творчий доробок каф. представлений численними наук. статтями її провідних викл., зокрема: доцент. Кім Сук Вона, доцент. К.Ю.Комісарова, доцент. Н.А.Кірносової, доцент. Н.С.Ісаєвої, кандидат філологічних  наук. О.В.Асадчих, кандидат філологічних  наук А.О.Букрієнка, асист. О.М.Гончаренка, асист. А.С.Савченко, асист. О.С.Кінджибали, асист. О.П.Козоріза, асист. Н.В.Коломієць, кандидатфілологічних наук Я.В.Шекери та ін.; наук. монографіями професор. І.П.Бондаренка «Російська мова японських мореплавців (XVIII ст.)» (Японія: Нара, 1996), «Російсько-японські мовні взаємозв’язки XVIII століття (Історико-лінгвістичне дослідження)» (Одеса, 2000); а також навч. посіб., метод. розробками тощо. Значний внесок у розвиток методики викладання сх. мов на каф. кит., корейської та япон. філології роблять інозем. викл. відповідних мов із Китаю, Кореї та Японії, які постійно запрошуються для викл. діяльності ІФ КНУ. В т. ч.: Джан Йон Джин, Егава Хіроюкі, Катаока Хіросі, Кім Сук Вон, Умебаясі Масакі, Хуан Ся, Цуй Ган, Ю Мі Гунг, Ю Міцуморі, Юе Ян. У різні рр. на каф. також працювали: Го Цзіньцзюнь, Дебейко О.В., Дун Сюмей, Жень Хулень, Пак Хе Йон, Івахненко М.О., Костенко С.О., Ревенко М.І., Самуляк О.В., Столяренко М.В., Такеуті Такаакі.

Асадчих Оксана Василівна

 • Останні зміни:
09.11.1978

Місце народження: Вінниц.обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
2001 закінчила відділення сходознавства Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті з верес. 2002 на посаді асист. каф. китайської, корейської та японської філології ІФ.

Читати далі >Бондаренко Іван Петрович

 • Останні зміни:
06.10.1955

Місце народження: м. Коропі Чернігів. обл..
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
1978 закінчив філологічних  ф-т Петерб. (Ленінгр.) держ. ун-ту, 1994 Ін-т япон. мови (м. Нара, Японія), асп-ру (1987) і докт-ру (1999) ОДУ. ). У Київ. ун-ті з верес. 2003: професор. каф. тюркології; з черв. 2004 – зав. каф. кит., корейської та япон. філології; з 2005 – заст. дир. ІФ.

Читати далі >Бондарєва Анна Олександрівна

 • Останні зміни:
08.12.1981

Місце народження: м.Фрунзе.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Асистент каф. французької філології ІФ; з 2011 р. пошукувач каф. кит., кор. та япон. філології ІФ Київського нац. ун-ту імені Тараса Шевченка.

Читати далі >Букрієнко Андрій Олександрович

 • Останні зміни:
23.05.1979

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
2001 закінчив Київ. ун-т, 2001 вступив до асп-ри. Під час навчання в асп-рі викладав курс з історії япон. л-ри студентам-японістам Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті працює з 2004 – асист. каф. китайської, корейської та японської філології ІФ.

Читати далі >Гончаренко Олександр Миколайович

 • Останні зміни:
29.12.1975

Місце народження: невідомо.
1999 закінчив Київ. ун-т, 2002 – асп-ру. У Київ. ун-ті: 1999–2002 – викл. кит. мови, асист. відділення сходознавства; 2002–04 – викл. кит. мови, асист. каф. тюркології; з 2004 – викл. кит. мови, асист. каф. китайської, корейської та японської філології ІФ.

Читати далі >Ісаєва Наталя Станіславівна

 • Останні зміни:
21.03.1971

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
1988–92 навчалася у Дніпропетр. держ. ун-ті. 1990–92 перебувала на мовному стажуванні в КНР (Ляонінський пед. ун-т, м. Далянь). Після повернення навчалась у Київ. ун-ті, який закінчила 1995 р., 1995 – асп. 1996–99 перебувала в КНР (м. Пекін). У Київ. ун-ті з 1999: викл. кит. мови та л-ри ІФ.

Читати далі >Кірносова Надія Анатоліївна

 • Останні зміни:
05.11.1976

Місце народження: м. Дніпропетровськ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
1993–99 навчалась у Дніпропетр. держ. ун-ті. Працює викл. кит. мови з 1997.

Читати далі >Козоріз Oлександр Павлович

 • Останні зміни:
12.12.1977

Місце народження: м. Київ.
1999 закінчив Київ. ун-т. 1998–99 перебував на мовному стажуванні у Китаї. У Київ. ун-ті працює з 1999 – асист. каф. тюркології, з 2004 – асист. каф. китайської, корейської та японської філології ІФ.

Читати далі >Коломієць Наталія Володимирівна

 • Останні зміни:
02.05.1976

Місце народження: с. Ворзель Київ. обл..
1998 закінчила відділення сходознавства Київ. 1999–2000 перебувала на мовному стажуванні у Китаї. У Київ. ун-ті: 2000–02 – асист. каф. тюркології; з верес. 2002 – асист. каф. китайської, корейської та японської філології ІФ.

Читати далі >Комісаров Костянтин Юрійович

 • Останні зміни:
01.08.1979

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
1996 закінчив Київ. гімназію сх. мов №1. 2001 закінчив відділення сходознавства Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 2000–02 – асист. каф. тюркології; 2002–07 – асист., з 2007 – доцент. каф. китайської, корейської та японської філології ІФ.

Читати далі >Рижков Андрій Геннадійович

 • Останні зміни:
14.12.1981

Місце народження: м. Конотоп Сум. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
1998–2003 – навчався на відділення сходознавства Київ. ун-ту. У 2000 та 2002 рр. двічі проходив мовне стажування у Респ. Корея. 2004–07 – навчався в асп-рі. В Київ. ун-ті у 2007–11 рр. – асист. каф. китайської, корейської та японської філології.

Читати далі >Шекера Ярослава Василівна

 • Останні зміни:
14.05.1982

Місце народження: м. Київ.
Остання займана посада: асистент.
2003 закінчила Київ. ун-т. 2000 почала перекладати з давньокит. мови класич. поезію доби Тан (618–907). 2000–02 рр. стажувалася в Чанчуньському пед. ун-ті та Пекінському ун-ті мови й культури. В Київ. ун-ті: з 2003 асист. – каф. тюркології, з 2005 – асист. каф. китайської, корейської та японської філології.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи