ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Лінгвістичний науково-дослідний центр Лінгвістичний науково-дослідний центр

Був створений у 2006 як Лінгвістичний науково-навчальний центр факультету іноземних мов та військового перекладу на базі наук.-навч. центру військ. перекладу – структурного підрозділу ф-ту – заснованого за Директивою МО України від 04.02.05, для лінгв. забезпечення діяльності підрозділів Ген. штабу ЗС України та МО України. Заг. кер. центром здійснював заст. нач. ф-ту підполк. О.П. Параніч. З 2011 центр має сучас. назву, керів. центром здійснює канд. фіз.-мат. наук, с.н.с. Комарова Л.О. До його складу входять 3 відділи: наук.-метод. забезпечення військ.-техн. перекладу; наук.-метод. забезпечення військ.-політ. перекладу; проблем термінолог. та інформ.-аналітичного забезпечення. Науковий потенціал ЛНДЦ складає 26 наук. співробітників, з них: 3 докт. наук, 6 канд. наук, 1 засл. діяч науки і техніки України, 1 засл. журналіст України, 4 проф, 1 с.н.с., 4 здобувачі наукового ступеня канд. наук, 1 лауреат Держ. премії України в галузі науки і техніки. Осн. напрями діяльності центру: 1) проведення наук. досліджень з питань лінгвіст. забезпечення діяльності військ (сил); 2) термінотворча та нормотворча робота, уніфікація, гармонізація існуючих термінів, упоряд-ння глосаріїв і списків термінів, створення стандартизованої бази лексикографічних даних, укладання багатомов. словників різних типів; 3) науково-дослідна діяльність за напрямками проблем формування перекладацької компетенції та психолінгвістичних проблем перекладу; 4) розробка та залучення нових інформ-х технологій для створення та ведення комп’ютерних словників і здійснення машинного перекладу; 5) виконання усних й письмових перекладів з інозем. мов на замовлення структурних підрозділів МО України, Ген. штабу ЗС України; 6) підготовка довідкових, реферативних та інформ.-аналітичних матеріалів з питань організац.-штатної структури, озброєння, доктрин інозем. армій. В інтересах підрозділів МО України центр здійснює переклади керівних документів НАТО та забезпечує проведення заходів міжн. військ. співроб-ва, виконує завдання, які сприяють процесу інтеграції ЗС України до Євроатлант. та Європ. воєн. структур. Наук. співробітники ЛНДЦ головують і працють у спец. вчених радах (Д 26.001.45 Київ. нац. унів-ту, СРД 26.001.44 ВІ Київ. нац. унів-ту, СРД 26.001.40 ВІ Київ. нац. унів-ту), науково-методичній раді МОН з журналістики та ред. колегіях видань: Вісника Київ. нац. унів-ту; збірниках наук. праць: ВІ Київ. нац. унів-ту, Нац. інституту стратег. досліджень «Стратегічні пріоритети», журналу «Військо України», наукового журналу «Інформаційна безпека», науково-технічного журналу Sensor Electronics and Microsystem Technologies (в реєстрі SCOPUS), Працях Одеського політехнічного університету. Основні праці: Л.О. Комарова. Словник-довідник концепт. понять з високих технологій. – К., 2009; О.В. Гукова, Л.О. Комарова, Є.М. Залєський. Практичний курс військ.-спеціальної мовної підготовки. Англійська мова : Навч. посіб. – К., 2011; Л.О. Комарова, Є.М. Залєський. Нанотехнології. Укр.-англ. словник-довідник концепт. понять. – К., 2011; Зарицька А.І., Турченко Ю.В. Мовне тестування з української мови як іноземної «STANAG-6001» (2-3 рівень). Навч.-метод. посібник. – К., 2011; Основи військового перекладу (французька мова). Вид. 2-ге доповн. та випр. / І.О. Ольховой, М.Б. Білан, О.В. Акульшин. – К., 2012; Французько-український словник військової термінології / М.Б. Білан, І.О. Ольховой. – К., 2012; Інформаційна безпека держави у воєнній сфері / І.В. Замаруєва та ін. – К., 2012; Екстремальна журналістика в національному інформаційному просторі (поняття, терміни) / Г.П. Кривошея – К., 2012; Інформаційні чинники формування нової конфігурації світового господарства / В.П. Мазуренко, О.В. Толубко. – К., 2012. Л.О. Комарова

Абрамян Олександр Вагаршакович

  • Останні зміни:
25.10.1952

Місце народження: м. Полтава.
Військовий управлінець, полк. Закінчив Київ. вище загальновійськ. уч-ще ім. М.В. Фрунзе (1973). У ВІ Київ. унів-ту: 1978 викл., старш. викл., 1992 заст. нач. навч. частини, 1994–2007 нач. навч. відділу, з 2007 наук. співроб. Лінгвістичного наук.-досл. центру ВІ.

Читати далі >Комарова Лариса Олексіївна

  • Останні зміни:
31.03.1964

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
У Київ. ун-ті: 2002 – гол. інж., 2004–07 – проректор з АГР. У ВІ Київ. унів-ту: з 2008 – старш. наук. співроб. відділу проблем термінологічного та інформ.-аналіт. забезпечення лінгвістичного наук.-навч. центру ф-ту іноземних мов та військ. перекладу, з 2011 – начальник Лінгвістичного наук.-дослідного центру ВІ.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи