ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Математичного аналізу кафедра Математичного аналізу кафедра

Заснована у січні 1944 р. У 1944-1945 рр. зав. каф. М.П.Соколов. У 1955 р. каф. мат. аналізу об’єднали з каф. теорії ймовірностей та алгебри. Об’єднана каф. стала називатися каф. мат. аналізу, теор. ймовірностей та алгебри і проіснувала до 1959 р. З 1959 каф. називалася каф. мат. аналізу та теор. ймовірностей. В 1962 каф. отримала свою первісну назву – мат. аналізу. Найголовніші етапи розвитку каф. пов’язані з іменами зав. каф. Завідували каф. відомі вчені: акад. АН УРСР М.О. Лаврентьєв (1945-1949), Б.В. Гнєденко (1949-1950) та О.С. Парасюк (1954-1960); чл.-кор. АН УРСР Й.Г. Гіхман (1960-1962) та В.К. Дзядик (1962-1968); проф. Г.Е. Шилов (1950-1954), С.М. Білоносов (1968-1973), А.Я. Дороговцев (1973-1998) та І.О. Шевчук (з 1998). Їх наукові школи відомі не тільки в Україні а й далеко за її межами. Зараз на каф. працюють представники шкіл чл.-кор. АН УРСР В.К. Дзядика, проф. А.Я. Дороговцева та І.О. Шевчука. Науковцями каф. отримано низку фундаментальних результатів з теорії функцій комплексної та дійсної змінних, зокрема з теорії наближень, функціонального аналізу, теорії ймовірностей, квантової теорії поля. Нині осн. напрямами наук. досліджень каф. є теорія функцій, функціональний аналіз та їх застосування. Каф. має беззаперечний авторитет у розвитку мат. освіти та науки не тільки в ун-ті, а й практично у всіх вузах України, а сам мат. аналіз є норматив. курсом всіх природничих (і не тільки Каф. активно співробітничає з усіма каф. мат. аналізу та теорії функцій ун-тів України, а також з багатьма провідними ун-ми світу. Приймає участь у спільних проектах з країнами ЄС. Л-ра: Історія Київ. ун-ту. 1834-1959. – К., 1959. Мех.-мат. ф-ту 60: К., 2000. А.Ф. Улітко. Розвиток математ. і мех. на мех.-мат. ф-ті Київ. ун-ту за 150 років // Вісн. Київ. ун-ту. Сер. Матем. Механіка. – 1983, вип. 25. В.Н.Нагорний

Алібеков Гаджі Алібек огли

 • Останні зміни:
21.06.1932- 04.04.2010

Місце народження: с. Кайса Белоканського р-ну Азербайдж. РСР, тепер – Респ. Азербайджан.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.

 Закінчив Азербайдж. держ. пед. ін-т у м. Баку (1959). Канд. дис.: «Равномерное приближение функций комплексного переменного на замкнутых множествах с углами» (1966). У Київ ун-ті: з 1965 ст. виклад., доц. математичного аналізу кафедри. 

Читати далі >Березанський Юрій Макарович

 • Останні зміни:
08.05.1925

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор, академік АН УРСР.
Закінчив мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту (1948). Докт. дис.: «Спектральна теорія операторів» (1956). У Київ. ун-ті: з 1954 – доц., проф. математичного аналізу кафедри.

Читати далі >Бєлоносов Сергій Михайлович

 • Останні зміни:
14.08.1923

Місце народження: с. Бєлоносово, тепер Свердловської області, РФ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив факультет Ленінград. ун-ту (1946). У Київ. ун-ті: з 1967, 1968–73 зав. каф. мат. аналізу. Наук. інтереси: дослідження крайових задач для рівнянь Нав’є–Стокса; статичних задач теорії пружності. Спеціаліст у галузі застосування мат. методів (теорія диф. та інтегральних рівнянь, теорія потенціала) до механіки (задачі теплопровідності, динаміки в’язкої рідини, теорія пружності, теорія оболонок).

Читати далі >Бондаренко Андрій Вікторович

 • Останні зміни:
03.04.1981

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: асистент.
Закінчив із відзнакою мех.-мат. ф-т Київ. нац. ун-ту (2003). Канд. дис.: «Q-опуклі наближення» (2007). У Київ. ун-ті: з 2006 – асист. математичного аналізу кафедри.

Читати далі >Горбачук Мирослав Львович

 • Останні зміни:
08.03.1938

Місце народження: c. Риботичі Перемишльського повіту, Жешів. воєводства, Польща.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Закiнчив Львiв. ун-т (1961). У 1961 вступив до асп-ри відділу мат. аналізу Ін-ту мат. АН УРСР (наук. кер. – Ю.М. Березанський). Від 1964 працює в Iн-ті мат. НАН України, з 1986 зав. відділу диф. рівнянь з частинними похідними. Одночасно у 1965 – 2000 викл. у Київ. ун-тi на каф. мат. аналізу: асист. (1965 – 1969), доц. (1969 – 1975), проф. (1975 – 2000), а також в КПІ, професор (1997 – 2011). Президент Київ. (1993 – 2006) та Укр. (2005 – 2012) математичних тов-в. Наук. досл. у галузi функціонального аналiзу, теорiї диф. рiвнянь, теорії наближень, гідродинаміки та іст. мат. Осн. результати стосуються: інтегральних зображень і продовження додатно визначених ядер, спектральної теорії лінійних операторів, зокрема, граничних задач для диференціально-операторних рівнянь, теорії граничних значень розв’язків диф. рівнянь у банаховому просторі, наближення векторів банахового простору цілими векторами експоненціального типу замкненого оператора, теорії узагальнених функцій, теорії півгруп лінійних операторів. Канд. дис.: «Додатно визначені оператор-функції» (1965). Докт. дис.: «Деякі питання спектральної теорії диференціальних рівнянь у просторах вектор-функцій» (1973).

Читати далі >Дороговцев Анатолій Якович

 • Останні зміни:
07.09.1935- 22.04.2004

Місце народження: м. Харцизськ Донецької області.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив Київ. ун-т (1958). У Київ. ун-ті працював з 1961 ст. викл., доц., проф., зав. каф. мат. аналізу. Сфера наук. інтересів: статистика випадкових процесів, зокрема нестаціонарних. Періодичні процеси. Аналіз розв’язків рівнянь з операторними коефіцієнтами в абстрактних просторах. Стаціонарні та періодичні розв’язки стохастичних рівнянь. Докт. дис.: «Исследование по теории оценок параметров случайных процессов» (1977). Лауреат Премії Мінвузу УРСР. Автор понад 200 наук. статей, підручників і монографій.

Читати далі >Лаврентьєв Михайло Олексійович

 • Останні зміни:
19.11.1900- 13.10.1980

Місце народження: м. Москва.
Науковий ступінь: доктор технічних наук.
Наукове звання: професор, академік АН СРСР (1946).
Закінчив Москов. держ. ун-т (1922) і асп. Ін-ту. мат. й мех. цього ж ун-ту (1926). Працював в Київ ун-ті зав. каф. мат. аналізу (1939-1948). Напрями наук. діяльності: апроксимація неперервних функцій комплексої змінної рядами поліномів; досл. у галузі варіаційних принципів конформних відображень; теорія квазікомформних відображень; досл. по втраті стійкості при динамічному навантаженні твердих тіл.

Читати далі >Пилипенко Андрій Юрійович

 • Останні зміни:
20.01.1974

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Закінчив мех.-мат. ф-т Київ. нац. ун-ту (1995). Працював в Київ. ун-ті 1995-1998, асист. каф. мат. аналізу мех.-мат. ф-ту. Основні напрямки наукової діяльності: числення Маллявена, абсолютна неперервність мір в нескінченновимірних просторах, стохастичні рівняння зі взаємодією. Канд. дис.: «Гладкі функціонали та диференціальні оператори на нескінченновимірних просторах з мірою» (2001).

Читати далі >Радченко Вадим Миколайович

 • Останні зміни:
02.12.1964

Місце народження: м. Запоріжжя.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
З відзнакою закінчив мех.-мат. ф-т Київ. держ. ун-ту (1985). У Київ. ун-ті працює з 1997 на посаді доц. каф. заг. мат., з 1999 – доц. каф. мат. аналізу.

Читати далі >Трохимчук Юрій Юрійович

 • Останні зміни:
17.03.1928

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
У 1949 р. вступив до асп-ри Львів. філіалу АН УРСР, де під кер. Л.І. Волковиського підготував канд. дис. Після захисту дис. працював з 1952 р. асист. фіз.-мат. ф-ту Львів. держ. ун-ту, з 1953 р. – доц. Львів. поліграфічного ін-ту, а з 1955 по 1960 р. доц. Новосибірського електротехнічного ін-ту. В 1960 р. вибраний за конкурсом на посаду ст. наук. співроб. Ін-ту мат. АН УРСР.

Читати далі >Шевчук Ігор Олександрович

 • Останні зміни:
29.04.1947

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив мех.-мат. Київ. держ. ун-ту (1969). Працює в Київ. ун-ті з 1998 р. – зав. каф. мат. аналізу

Читати далі >Шилов Георгій Євгенович

 • Останні зміни:
03.02.1917- 17.01.1975

Місце народження: м. Іваново-Вознесенськ, РФ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив Москов. ун-т (1939). В Київ. ун-ті працював у 1950-1954 рр. (зав. каф. мат. аналізу).

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи