ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Математичної фізики кафедра Математичної фізики кафедра

К-ру створено в 1944 на базі к-ри теорії функцій мех.-мат. ф-ту Київ. ун-ту. Лекції з математичної фізики та теорії функцій комплексної змінної в Київ. ун-ті читали проф. І.І.Рахманінов (1826-1896), П.Є.Ромер (1835-1899), М.Є.Ващенко-Захарченко (1825-1912), Г.В.Пфейфер (1872-1946), М.П.Кравчук (1892-1942), В.Є.Дьяченко (1896-1954), М.М.Боголюбов (1909-1992), Г.М.Положій (1914-1968) та інші. За час існування її очолювали видатні вчені: акад. Боголюбов М.М. (1944 – 1951), чл.–кор. АН УРСР Положій Г.М. (1951 – 1958), акад. АН УРСР Ляшко І.І. (1964 – 1969) та професори Глущенко А.А. (1973 – 1988), Капшивий О.О. (1995 – 1996), Мартинюк Д.І. (1988 – 1995), Пахарєва Н.О. (1958 – 1964, 1969 – 1973), Самойленко В.Г. (з 1998 по даний ч.). Науковцями к-ри виконано фундаментальні дослідження з теорії нелінійних коливань, загальної теорії динамічних систем, теоретичної фізики, зокрема, з проблем квантової теорії поля та теорії дисперсійних співвідношень (Боголюбов М.М.), створено теорію p-аналітичних та (p,q)-аналітичних функцій та дано її застосування до розв’язання крайових задач математичної фізики (Положій Г.М., Капшивий О.О., Пахарєва Н.О.), створено і розвинуто метод сумарних зображень для розв’язання крайових задач математичної фізики (Положій Г.М., Ляшко І.І.), розроблено нові наближені методи розв’язування просторових крайових задач механіки суцільних середовищ, розвинуто математичну теорію фільтрації (Ляшко І.І., Глущенко А.А.), створено нові методи аналізу диференціальних рівнянь з запізненням (Мартинюк Д.І.), розвинуто операторно-функціональний підхід до дослідження інтегровності нелінійних динамічних систем на функціональних многовидах та розвинуто теорію асимптотичних методів сингулярно збурених диференціальних рівнянь з імпульсною дією (Самойленко В.Г.), розроблено нові асимптотичні методи для крайових задач в областях зі складною структурою (Мельник Т.А.), видано перший україномовний учбовий посібник з рівнянь математичної фізики (Положій Г.М., 1959) та один з перших в СРСР навчальних посібників з обчислювальної математики (Положій Г.М., Бондаренко П.С., Великоіваненко І.М., Пахарєва Н.О., Степаненко І.З.). На к-рах математичної фізики і обчислювальної математики було створено наукові школи з теорії узагальнених аналітичних функцій та математичної теорії фільтрації. В даний час на к-рі розвиваються наукові дослідження з теорії аналітичних методів дослідження нелінійних диференціальних рівнянь з частинними похідними, аналітичних і наближених методів розв’язання крайових задач математичної фізики, сучасних інформаційних технологій. На к-рі ведеться підготовка бакалаврів, спеціалістів і магістрів зі спеціалізацій «математична фізика», «обчислювальна математика» та підготовка спеціалістів вищої кваліфікації через аспірантуру і докторантуру за спеціальністю 01.01.03 – математична фізика. Кафедра забезпечує викладання нормативних курсів «Рівняння математичної фізики», «Комплексний аналіз» («Теорія функцій комплексної змінної»), «Методи обчислень», «Інформатика і програмування», «Диференціальні рівняння з частинними похідними», «Узагальнені функції в математичній фізиці», «Векторний аналіз і теорія поля». Викладачі кафедри і провідні вчені Ін-ту математики НАН України для студентів кафедри читають спеціальні курси з таких напрямків: нелінійні задачі для рівнянь з частинними похідними; наближені методи розв’язування крайових задач математичної фізики для задач з вільними межами; наближені методи розв’язування задач статики та динаміки обмеженого об’єму рідини; спеціальні функції та їх застосування; чисельне моделювання задач тепломасообміну в неоднорідних середовищах; наближені методи розв’язування граничних задач на основі методу Гальоркіна та теорії сплайн-функцій; інтегральні перетворення в задачах математичної фізики; чисельні методи розв’язування нелінійних крайових задач масоперенесення; методи розв’язування некоректних задач; метод граничних інтегральних рівнянь. К-ра підтримує тісні наукові зв’язки з провідними науковими закладами і ун-тами України (Ін-т математики, Ін-т прикладних проблем механіки і математики, Ін-т прикладної математики і механіки НАН України, Львівський нац. ун-т ім. І.Франка, Одеський нац. ун-т ім. І.І.Мечникова, Таврійський нац. ун-т, Харківський нац. ун-т ім. В.Каразіна), Росії (Московський держ. ун-т ім. М.В.Ломоносова, Санкт-Петербурзький технічний ун-т, Воронежський держ. ун-т), Італії (ун-ти м. Салерно, Неаполя, Катанії, Болонії), Німеччини (Ін-т ім. О.Гумбольдта, ун-ти м. Штутгарт, Констанца, НДЦ м. Юліх), Білорусії (Ін-т математики АН РБ), Узбекистану (Ташкентський нац. ун-т, Ін-т математики ім. Романовського АН РУ, Каракалпакський держ. ун-т ім. Бердаха), Казахстану (Ін-т математики АН Казахстану, Актюбінський держ. ун-т), Угорщини (ун-т м. Мішкольц) та інш. Склад кафедри: зав. к-ри, проф., д-р фіз.-мат. наук В.Г.Самойленко; проф., д-р фіз.-мат. наук Т.А.Мельник, доценти, канд. фіз.-мат. наук Є.С.Вакал, Г.В.Верьовкіна, Б.П.Довгий, А.В.Ловейкін, В.В.Попов; І.Б.Романенко; доцент, канд. техн. наук О.В.Обвінцев; асистент, канд. техн. наук В.А.Бородін, асистент, канд. фіз.-мат. наук А.П.Креневич, асистент Г.В.Парусімов, наук. співр., канд. фіз.-мат. наук Ю.І.Самойленко; інженери Н.А.Попова, І.І.Рукавцова. В 1998–2007 роках співробітниками к-ри опубліковано понад 200 наукових та навчально-методичних праць, серед яких 6 навчальних посібників, 28 методичних розробок та зроблено біля 150 доповідей на наукових конференціях. Літ.: Історія Київського університету. 1834–1959. – К., 1959; Механіко-математичному факультету – 60. – К., 2000; Улітко А.Ф. Розвиток математики і механіки на механіко-математичному факультеті Київського університету за 150 років // Вісн. Київ. ун-ту. Сер. Матем. Мех. – 1983, вип. 25. В.Г.Самойленко, Г.В.Верьовкіна

Антонова Аліса Максимівна

 • Останні зміни:
11.01.1936- 30.11.1995

Місце народження: м. Шостка Сумської обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту (1957). Канд. дис.: «Застосування p-аналітичних функцій до безмоментної теорії оболонок» (1964). У Київ. ун-ті: 1960–1995 працювала асист., викл., доц. математичної фізики кафедри.

Читати далі >Боголюбов Микола Миколайович

 • Останні зміни:
08.08.1909- 13.02.1992

Місце народження: м. Нижній Новгород, РФ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор, академік АН УРСР та АН СРСР.
У п’ятнадцятирічному віці написав свою першу наукову працю. Без диплому про вищу освіту, рішенням РНК УСРР, зарахований до асп-ри ВУАН (1925) (наук. кер. – акад. М.М.Крилов). Канд. дис.: «Застосування прямих методів варіаційного числення до дослідження нерегулярних випадків найпростішої задачі» (1928). Ступінь д-ра математики (honoris causa, 1930). У 1925–1943 працював на кафедрі математичної фізики ВУАН (з 1936 – АН УРСР). У Київ. ун-ті: 1936 – 1941, 1944 – 1951 проф., засновник та зав. каф. теорії функцій (1936), математичної фізики кафедри (1945 – 1951), декан мех.-мат. ф-ту (1945 – 1949). Читав лекції з варіаційного числення, рівнянь математичної фізики, спеціальні курси. З 1948 регулярно перебував і подовгу мешкав у Москві, де очолював теоретичний від. в Ін-ті хімічної фізики АН СРСР. З 1950 працював у Мат. ін-ті ім. В.А. Стєклова АН СРСР (1983 – 1989 дир.) і Моск. ун-ті, де у 1953 заснував каф. квантової статистики, якою керував до останніх днів життя. У 1950 – 1953 працював також у закритому ін-ті оборонного профілю в Арзамасі-16 (нині Саров, Росія). Водночас з 1956 року – в Об’єднаному ін-ті ядерних досліджень (Дубна, Моск. обл., Росія (1965–1989 дир.). Засновник і перший дир. Ін-ту теорет. фізики АН УРСР (1966 – 1972). У 1963 – 1988 – академік-секретар Відділення математики АН СРСР. Наук. інтереси: варіаційне числення, наближені методи мат. аналізу, диф. рівняння, рівняння мат. фізики, теорія динамічних систем, асимптотичні методи, теорія ймовірностей, статист. фізика, квантова теорія поля, теорія елементарних частинок.

Читати далі >Бородін Віктор Анатолійович

 • Останні зміни:
03.03.1978

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат механіко-математичних наук.
Наукове звання: асистент.
Закінчив із відзнакою магістр. мех.-мат. ф-ту Київ. ун-ту (2000). Канд. дис.: «Алгоритмічні та програмні методи і засоби побудови динамічних сцен для геоінформаційних комплексів реального часу» (2005). У Київ. ун-ті: з 2003 у НДЧ мех.-мат. ф-ту, з 2006 асист. математичної фізики кафедри.

Читати далі >Вакал Євген Сергійович

 • Останні зміни:
02.11.1956

Місце народження: м. Суми.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив ф-т кібернетики Київ. ун-ту (1979). Канд. дис.: «Розрахунок підземного масоперенесення в областях із слабо проникними включеннями» (1990). У Київ. ун-ті: з 1980 мол. наук. співроб. лаб. обчисл. методів у механіці суцільних середовищ ф-ту кібернетики, з 1991 асист., з 1996 доц. математичної фізики кафедри. Викладає нормат. курс рівнянь мат. фізики, спец. курси з теорії фільтрації та чисельних методів.

Читати далі >Верьовкіна Ганна Володимирівна

 • Останні зміни:
29.03.1973

Місце народження: м. Ніжин Чернігівської області.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила з відзнакою мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту (1995). Канд. дис.: «Інваріантні множини зліченних систем диф. та інтегральних рівнянь» (1999). У Київ. ун-ті: з 1998 асист., з 2003 доц. каф. мат. фізики. Читає нормат. курс «Теорія функцій комплексної змінної», спец. курси «Інформатика і програмування», «Практикум на ЕОМ». Наук. інтереси: дослідження інваріантних многовидів зліченних систем диф.-різницевих рівнянь і теорії інтерполяційних зображень випадкових полів.

Читати далі >Вірченко Ніна Опанасівна

 • Останні зміни:
05.05.1930

Місце народження: с. Завадівка, нині Корсунь-Шевченківського району Черкаської області.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор, дійсний член АН ВШ України.
Закінчила мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту (1961). Канд. дис.: «Розв’язання деяких змішаних крайових задач в класі p-аналітичних функцій» (1964), докт. дис.: «Нові типи парних (тройних) інтегральних рівнянь зі спеціальними функціями» (1987). У Київ. ун-ті 1961 – 1973 асист., старш. викл., доц. каф. мат. фізики. З 1974 працює в КПІ. Член НТШ, Укр., Амер., Бельг., Австрал., Едінбурз., Лондон. мат. т-в. Віце-президент АН ВШ України, акад.-секретар відділення мат. Нагороджена орденом Ярослава Мудрого, медаллю «Будівничий України».

Читати далі >Герасименко Віктор Іванович

 • Останні зміни:
26.01.1954

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив з відзнакою фіз. ф-т Київ. ун-ту (1976), асп-ру Київ. ун-ту (1978). Працював в Ін-ті теорет. фіз. АН УРСР (1978-86), ст. наук. співроб. З 1986 працює в Ін-ті мат. АН УРСР, пров. наук. співроб. В Київ. ун-ті працює, за сумісництвом, з 2000 на посаді проф. каф. мат. фізики. Читає спец. курси з сучасної мат. фізики. Підготував 2 канд. наук. Наук. інтереси стосуються сучасної мат. фізики, диф. рівнянь у частинних похідних, мат. методів в статистичній механіці, теорії нелінійних кінетичних рівнянь, теорії квантових систем. Канд. дис.: «Статистична механіка квантовоклассичних систем» (1981).

Читати далі >Глущенко Андрій Арсенович

 • Останні зміни:
15.03.1926- 19.12.2012

Місце народження: с. Бурти Кагарлицького району Київської області.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту (1956) та асп-ру Київ. ун-ту (1959). Пед. діяльність в Київ. ун-ті розпочав в 1959 р., працював на посадах асист., ст. виклад., доц., проф., зав. каф. мат. фізики (1973–1988). Виконував обов’язки декана ф-ту підвищення кваліфікації виклад. ВНЗ. З 2003 на заслуженому відпочинку. Викладав курси лекцій з методів обчислень, теорії наближених методів розв’язування просторових крайових задач мех. суцільних середовищ, теорії фільтрації та конвективної дифузії. Підготував 20 канд. наук. Наук. інтереси стосуються теорії крайових задач мат. фізики, розробки та теорет. обґрунтування наближених методів розв’язування просторових крайових задач мех. суцільних середовищ, теорії фільтрації та конвективної дифузії. Канд. дис.: «Деякі експериментально-аналітичні методи розв’язування крайових задач теорії фільтрації» (1959), докт. дис.: «Розв’язання деяких просторових крайових задач теорії фільтрації» (1970).

Читати далі >Гончаренко Валентин Михайлович

 • Останні зміни:
27.07.1935- 15.07.2010

Місце народження: с. Нижня Рибиця Краснопольського району Сумської області.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив КПІ (1958), асп-ру КПІ (1961). У Київ. ун-ті працював з 1967, спочатку доц., з 1993 – проф. математичної фізики кафедри. З 2003 – на заслуженому відпочинку. Викладав курси лекцій з рівнянь мат. фізики, методів обчислень, теорії диф. рівнянь з частинними похідними. Підготував 9 канд. наук.

Читати далі >Капшивий Олексій Олексійович

 • Останні зміни:
01.05.1935- 30.06.1996

Місце народження: м. Мена Чернігівської області.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив мех.-мат. ф-т (1958) і асп-ру (1961) Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті працював з 1961 на посадах ст. виклад., доц. каф. обчисл. мат., а з 1974 доц., проф. та зав. (1995 – 1996) математичної фізики кафедри. Читав курси лекцій з рівнянь мат. фізики, методів наближених обчислень, крайових задач теорії p-аналітичних та (p,q)-аналітичних функцій, наближ. методів розв’язання диф. рівнянь. Підготував 8 канд. наук. Наук. інтереси стосувалися теорії p-аналітичних і (p,q)-аналітичних функцій та їх застосувань в вісесиметричній теорії пружності.

Читати далі >Кириченко Антон Минович

 • Останні зміни:
23.04.1937

Місце народження: с. Парадівка Лисянського району Черкаської області.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив мех.-мат. ф-т (1964) та асп-ру (1967) Київ. ун-ту. Працював у Київ. ун-ті з 1966 до 2006 на посадах асист., ст. виклад. і доц. каф. мат. фізики. Читав норматив. курси з теорії функцій комплексної змінної, рівнянь мат. фізики та спец. курси для студ. мех.-мат. ф-ту. У 1973 – 1977 викладав курс вищої мат. в Оранському ун-ті (Алжир). У 1991 – 2003 очолював профбюро мех.-мат. ф-ту, обирався членом профкому і президії профкому Київ. ун-ту. З 2006 – член ради ветеранів мех.-мат. ф-ту. Наук. інтереси стосуються теорії крайових задач мат. фізики, що пов’язані з проблемами мех. суцільного середовища.

Читати далі >Креневич Андрій Павлович

 • Останні зміни:
30.06.1980

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
У Київ. ун-ті: з 2003 асист., з 2010 доц. кафедри математичної фізики. Викладає курси «Інформатика та програмування», «Комплексний аналіз», «Рівняння математичної фізики», «Векторний аналіз», «Диференціальні рівняння з частинними похідними». Наук. інтереси: дослідження асимптотичної теорії стохастичних диф. систем, якісне дослідження рівнянь з часовою шкалою. Канд. дис.: «Асимптотичне дослідження стохастичних диференціальних систем у скінченновимірних та гільбертових просторах» (2008).

Читати далі >Личман Валерій Васильович

 • Останні зміни:
28.08.1955

Місце народження: м. Іркутськ, РФ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив ф-т кібернетики (1977) і аспірантуру (1977 – 1980) Київ. ун-ту У Київ. ун-ті працював інженером ІОЦ, мол. наук. співроб. НДЧ ф-ту кібернетики (1980 – 1982). У 1982 – 1984 працював в СКБ Ін-ту кібернетики НАН України, згодом молодшим науковим співробітником кафедри обчислювальної математики. З 1985 працював асист., у 1986 – 2005 – доц. математичної фізики кафедри, заст. декана мех.-мат. ф-ту (1994 – 1997), в.о. зав. каф. мат. фізики (1996 – 1998). Викладав курси з методів обчислень, інформ. та програмування. Наук. інтереси стосуються теорії наближених методів розв’язання операторних рівнянь та задач теорії фільтрації. Канд. дис.: «Чисельний розв’язок задач фільтрації та вологоперенесення в пористих середовищах» (1984). Автор понад 40 наук. і навч.-метод. праць.

Читати далі >Ловейкін Андрій В’ячеславович

 • Останні зміни:
25.10.1974

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту (1996). Навчався в асп. Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті працює з 1996 на посадах асист., доц. (2003) математичної фізики фізики. Викладає курси з рівнянь мат. фізики, комплексного аналізу, диференціальних рівнянь з частинними похідними для студентів мех.-мат. ф-ту. Наук. інтереси стосуються побудови точних аналітичних розв’язків крайових задач теорії потенціалу та теорії пружності в неканонічних областях. Канд. дис.: «Розв’язок крайових задач теорії потенціалу та теорії пружності для тіл з кутовими точками» (2000).

Читати далі >Ляшко Іван Іванович

 • Останні зміни:
09.09.1922- 29.03.2008

Місце народження: с. Мацківці Лубенського району, Полтавської області.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор, академік АН УРСР (1973).
Закінчив Київ. учит. ін-т та Київ. пед. ін-т, асп-ру. Київ. ун-ту. Пед. діяльність в Київ. ун-ті розпочав у 1955, працював на посадах асист., доц., проф., зав. математичної фізики кафедри, заст. декана та декана (двічі) мех.-мат. ф-ту, декана ф-ту кібернетики, зав. обчислювальної математики кафедри, проректора з наук. роботи Київ. ун-ту, гол. наук. співроб. НДЧ ф-ту кібернетики та наук. керівника наук.-досл. лаб. Під його кер. створено теорет. базу однієї з найпотужніших на терені колишнього СРСР наук. школи з мат. теорії фільтрації. Підготував 22 канд. і 3 докт. наук. У 1969 разом з акад. АН СРСР В.М. Глушковим створив перший в СРСР ф-т кібернетики. Був першим деканом ф-ту кібернетики. Наук. інтереси стосувалися мат. теорії фільтрації та обчислювальної мат. Обирався депутатом Верховної Ради УРСР, тривалий час очолював Респ. тов-во «Знання» і був членом Президії Всесоюзного тов-ва «Знання», членом Бюро відділення інформатики Президії НАНУ, гол. ред. журналу «Обчислювальна та прикладна математика», членом Ради старійшин Київ. ун-ту.

Читати далі >Мельник Тарас Анатолійович

 • Останні зміни:
09.11.1961

Місце народження: м. Дрогобич Львівської області.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив мат. ф-тет Львів. держ. ун-ту (1983). Навчався в асп-рі. Моск. держ. ун-ту. В 1996 зарахований в докторантуру Київ. ун-ту. Як стипендіат фонду Гумбольдта в 1998-1999 проводив наукові дослідження в Штутгартському ун-ті (Німеччина). В Київ. ун-ті працює з 1987 р. В 1987-1992 рр. працював на каф. мат. аналізу, з 1992 р. – на каф. мат. фізики, з 2003 р. – проф. каф. мат. фізики. Викладає курси лекцій з комплексного аналізу, спец. курси «Простори Соболєва і узагальнені розв’язки крайових задач», «Асимптотичні методи математичної фізики», «Задачі теорії усереднення» для студентів мех.-мат. ф-ту. З 2005 по 2007 – голова метод. комісії мех.-мат. факультету. Наук. інтереси стосуються теорії усереднення, теорії збурення спектральних задач та асимптотичних методів для диф. рівнянь. Канд. дис.: «Деякі спектральні задачі теорії усереднення» (1989). Докт. дис.: «Асимптотичні методи розв’язань спектральних та крайових задач в областях з сингулярно збуреними границями» (2002).

Читати далі >Обвінцев Олександр Вальдемарович

 • Останні зміни:
02.04.1959

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.
Наукове звання: доцент.
З відзнакою закінчив ф-т кібернетики Київ. ун-ту (1981). У Київ. ун-ті працює з 1985 на посадах асист., з 1997 – доц. каф. мат. фізики. Викладає курси лекцій «Інформатика і програмування», курс ДВВБ «Об’єктно-орієнтовний аналіз і програмування» та спец. курси для студентів мех.-мат. ф-ту. Наук. інтереси стосуються теорії програмування, способів проектування та побудови інформ. систем. Канд. дис.: «Методи комп’ютерної обробки електрокардіосигналу та система автоматизованої електрокардіодіагностики» (1996). Автор понад 40 наук. та навч. метод. праць.

Читати далі >Парасюк Остап Степанович

 • Останні зміни:
20.12.1921- 22.11.2007

Місце народження: с. Білка, Перемишлянського району Львівської області.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив Львів. держ. ун-т ім. Івана Франка (1947). Докт. дис.: «Теория умножений полевых операторов» (1955). В Київ. ун-ті працює з 1956 на посаді проф. к-ри математ. фізики, 1957 – 1960- зав. к-ри математ. аналізу (за сумісн.). До 1973 викладав на фіз. ф-ті. Напрями наукової роботи за час діяльності в Київ. ун-ті: квантова теорія поля, зокрема проблема усунення розбіжностей в квантовій електродинаміці, дослідження аналітичних властивостей фейнманівських інтегралів. Пед. діяльність: викладання нормативного курсу «Математ. аналіз», спеціальних курсів «Динамічні системи», «Квантова теорія поля», «Узагальнені функції». Разом з М.М. Боголюбовим розробив теорію множення спеціальних узагальнених функцій, строго обгрунтував віднімальний формалізм у квантовій теорії поля і одержав повне розв’язання проблеми регуляризації матриці розсіяння у довільному порядку збурень.

Читати далі >Пахарєва Надія Олексіівна

 • Останні зміни:
20.12.1924- 12.06.2004

Місце народження: м. Балаково Саратовської області, РФ .
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила Хвалинське пед. училище та Саратов. держ. ун-т. В Київ. ун-ті працювала з 1952 по 1985 на посадах асист., ст. виклад., доц. та зав. каф. (1958–1964; 1969–1973) мат. фізики. З 1985 перебувала на заслуженому відпочинку. Викладала курси з теорії функцій комплексної змінної, рівнянь мат. фізики, інтегральних рівнянь та варіаційного числення. Підготовленій при її безпосередній участі навч. посібник «Математичний практикум» широко використовувався під час виклад. у багатьох внз світу і був перевиданий іноземними мовами. Підготувала 6 канд. наук. Наук. інтереси стосувалися теорії узагальнених функцій комплексної змінної. Канд. дис.: «Метод мажорантних областей в теорії фільтрації» (1952). Учасниця Великої Вітчизняної війни. Нагороджена орденом Трудового Червоного Прапору. Авторка понад 45 наук. та навч.-метод. праць.

Читати далі >Положий Георгій Миколайович

 • Останні зміни:
23.04.1914- 26.09.1968

Місце народження: станц. 37 роз’їзд Забайкальської залізниці, тепер Чітинська область.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор, чл.-кор. АН УРСР (1967).
Закінчив з відзнакою фіз.-мат. ф-т Саратовського ун.-ту (1937). Двічі добровольцем йшов на фронт: в 1940 році (війна з Фінляндією) та в червні 1941 році (Велика Вітчизняна війна). Після тяжкого поранення, отриманого на фронті, демобілізований за інвалідністю в 1944. У Київ. ун-ті працював з 1949 року на посадах доцента, зав. кафедри математичної фізики (1951-1958), зав. кафедри обчислювальної математики (1958-1967). Викладав курси з рівнянь математичної фізики, теорії функцій комплексної змінної, лінійних інтегральних рівнянь. Його перу належить перший україномовний навчальний посібник з курсу «Рівняння математичної фізики» (перевиданий російською) та навчальний посібник з обчислювальної математики (перевиданий російською, німецькою, польською), які широко використовувалися в університетах колишнього Радянського Союзу. У Київ. ун-ті створив наукову школу з теорії узагальнених аналітичних функцій та теорії наближених методів. Підготував 6 докторів та 14 кандидатів наук. Нагороджений медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» (1947), «За трудовую доблесть» (1953), орденом «Знак Почета» (1961), Почесними Грамотами Президії Верховної Ради Української РСР (1959, 1964).

Читати далі >Попов Валерій Вікторович

 • Останні зміни:
23.07.1947

Місце народження: с. Частоозер’є, Частоозерського району Курганської області, РФ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив з відзнакою мех.-мат. ф-т Дніпропетр. держ. ун-ту (1970). Закінчив асп. Дніпропетр. держ. ун-ту (1974). В Київ. ун-ті працює з 1983 по 1987 (за сумісництвом), а з 1987 (постійно) на посаді доц. каф. мат. фізики. Читає курс з методів обчислень, спец. курси з чисельних методів, інформатики і програмування. Наук. інтереси стосуються чисельного розв’язування крайових задач з вільними межами для аналітичних та узагальнених аналітичних функцій, крайових задач гідродинаміки. Канд. дис.: «Деякі задачі гідродинаміки осесиметричних течій з вільними границями» (1979) захистив в Ін-ті гідромеханіки АН УРСР. Автор понад 100 наук. і навч.-метод. видань, 6 винаходів.

Читати далі >Романенко Ігор Борисович

 • Останні зміни:
28.04.1975- 09.02.2011

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив Київ. ун-т (1997), асп. при Ін-ті мат. НАН України (2001). Працював в Київ. ун-ті з 1997 р. по 2011 р. на посадах асист., з 2003 – доц. математичної фізики кафедри.

Читати далі >Самойленко Валерій Григорович

 • Останні зміни:
15.01.1955

Місце народження: с. Велика Благовіщенка Горностаївського району Херсонської області.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив Респ. фіз.-мат. школу-інтернат при Київ. ун-ті (1972), з відзнакою мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту (1977). Працював в Ін-ті мат. НАН України з 1977 до 1997 на посадах інж., мол. наук. співроб., ст. наук. співроб., вченого секретаря ін-ту, пров. наук. співроб. Закінчив асп. Ін-ту мат. АН УРСР (1981), перебував на стажуванні в Мат. ін-ті імені В.А.Стєклова АН СРСР (1990-1991), в Технологічному ін-ті штату Нью-Джерсі (1993-1994).

Читати далі >Чемерис Валентин Степанович

 • Останні зміни:
27.01.1931- 30.06.2001

Місце народження: м. Лубни Полтавської області.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив з відзнакою мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту (1955) та асп. Київ. ун-ту (1958). В Київ. ун-ті працював з 1958 по 1998 на посадах асист., ст. виклад. та доц. каф. мат. фізики.

Читати далі >Чирикалов Володимир Олексійович

 • Останні зміни:
10.10.1951

Місце народження: с. Красний Чікой, Читинської обл., РФ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив Київ. ун-т (1974). Навчався в асп. Київ. ун-ту (1976-1979). Працював в Київ. ун-ті з 1983 по 1997 на посадах асист., доц. каф. мат. фізики.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи