ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Петров Ельмар Григорович

12.02.1940

Місце народження: м. Бугуруслан, Оренбург. обл., Росія.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.

1964 закiнчив фiз. ф-т Воронeзького ун-ту, 1970 - асп-ру Харкiв. фiзико-техн. ін-ту АН УРСР. З 1970 працював в Iн-тi теорет. фiзики iм. М.М. Боголюбова мол. наук. співроб., старш. наук. співроб., зав. вiддiлу) 2003 обраний чл.–кор. НАН України. 1969 захистив канд. дис. "Деякi питання кiнетичних явищ в феромагнетиках та антиферомагнетиках" (наук. кер. - акад. С.В.Пелетмiнський), 1973 - докт. дис. "Теорія поглинання світла із зміною спінового стану". У 1983 — 86 на посаді проф. каф. теоретичної радіофізики (за сумісн.), 1986-05 на посаді проф. каф. математики та теоретичної радіофізики радіофізичного факультету Київ. ун-ту. Напрями наук. дослiджень - нерiвноважна статистична механiка та її застосування до вивчення магнiтних, оптичних і кінетичних процесів кристалічних та макромолекулярних систем; теоретична біофізика. Осн. одержані наук. результати: створив теорiю магнiтних екситонів, на основi якої передбачено i пояснено експерементальнi результати взаємодiї антиферомагнетиків зі світлом в сильних магнітних полях. Запропонував i розвинув модель донорно-акцепторного переносу електрона крiзь мiстковi молекулярнi структури. Модель використовується в бiофiзицi, молекул. i бiомолекулярнiй електроницi для опису електронного переносу крiзь бiлки, а також мiжелектродного струму крiзь молекулярні проводи. Читав нормат. курси: „Квантова механіка”, „Квантова кінетика” та ряд спецкурсів. Нагороджений премією НАН України імені О.С.Давидова (2002); міжн. премією Олександра фон Гумбольдта (2003); Держ. премією України в галузі науки і техніки (2004). Автор 3 монографій та понад 230 статей. Осн. праці: Теория магнитных экситонов. К.,1976; Физика переноса зарядов в биосистемах. К.,1984; Кинетические явления в твердых телах. К., 1989 (в соавт.); Towards a many-body theory for the combined elastic and inelastic transmission through a single molecule // Chem. Physics, 2006. V. 326; Giant switch-on and switch-off currents in device "electrode-molecule-electrode" // Phys. Letters A, 2008. V. 372 (in co-authorship).

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи