ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Механіко-математичний факультет Механіко-математичний факультет

Механіко-математичний факультет було створено в 1940 р. після реорганізації фіз.-мат. ф-ту. Проте наук.-освітня діяльність у галузі мат. й мех. розпочалася в Київ. ун-ті від самого моменту його заснування у 1834 р. Спочатку у складі філософського ф-ту існувало фіз.-мат. відділення. У 1849 р. на його основі було створено однойменний ф-т. Першими проф. мат. Київ. ун-ту були С.С. Вижевський, Г.В. Гречина, О.М. Тихомандрицький, М.А. Дяченко, А.А. Дяченко. У другій половині ХІХ ст. розвиток мат. і мех. в ун-ті відбувався під впливом таких відомих учених, як І.І. Рахманінов, П.Е. Ромер, М.Є. Ващенко-Захарченко, В.П. Єрмаков, Б.Я. Букрєєв, Г.К. Суслов. На кінець ХІХ – початок ХХ століття припадає період зростання, утвердження і визнання мат. школи Київ. ун-ту. Протягом 1920–1933 фіз.-мат. ф-т існував у складі КІНО (Київ. ін-ту народної освіти) та ФХМІ (фіз.-хім.-мат. ін-ту). Після відродження Київ. ун-ту у 1933 р. програми з мат. дисциплін протягом одного-двох років досягли рівня провідних ун-тів СРСР – Московського й Ленінградського. Розширилась тематика наук. досліджень. Обумовлені потребами техніки, особливо інтенсивно розвивались напрямки наук. пошуку, пов’язані з прикладними задачами. Наук.-пед. діяльність на ф-ті здійснювали акад. АН УРСР Д.О. Граве, М.П. Кравчук, М.М. Крилов, Г.В. Пфейффер, член-кор. Н.Х. Орлов, Ю.Д. Соколов, майбутні акад. М.М. Боголюбов та М.О. Кільчевський. У повоєнний час (1945–1946) після повернення ун-ту з евакуації створюються каф. мат. аналізу, мат. фізики, інтегральних і диф. рівнянь, алгебри і теорії ймовірностей, теорії пружності, а згодом – каф. аерогідромеханіки та теплообміну (1956), алгебри і мат. логіки (1959), теорії ймовірностей та мат. статистики (1962). У цей період на ф-ті працювали видатні вчені – акад. М.М. Боголюбов, О.М. Динник, М.О. Лаврентьєв, О.Ю. Ішлінський, Г.М. Савін, Й.З. Штокало, член-кор. В.Є. Дяченко, проф. К.Я. Латишева. Значна роль у подальшій розбудові ф-ту належить акад. В.М. Глушкову, Б.В. Гнєденку, Ю.О. Митропольському, Ю.М. Березанському, А.Д. Коваленку, В.С. Королюку, І.І. Ляшку, А.М. Самойленку, А.В. Скороходу, І.Т. Швецю, член.-кор. Й.І. Гіхману, В.К. Дзядику, Г.М. Положію, А.Ф. Улітку, М.О. Перестюку, М.Й. Ядренку. У 1965 р. на мех.-мат. ф-ті було створено каф. теорет. кібернетики (зав. акад. В.М.Глушков), а у 1969 р. з ініціативи В.М. Глушкова, І.І. Ляшка та І.Т. Швеця в ун-ті було відкрито перший в Україні ф-т кібернетики. Першим деканом мех.-мат. ф-ту (1940–1941) був С.С. Мовшиць. Починаючи з 1945 р., ф-т очолювали М.М. Боголюбов , В.Є. Дяченко, К.Я. Латишева, М.М. Сідляр, В.Й. Путята, І.І. Ляшко, Б.І. Мосєєнков, С.Т. Завало, А.Ф. Улітко, М.О. Перестюк, І.О. Парасюк, а з жовтня 2007 – М.Ф. Городній. Сьогодні на мех.-мат. ф-ті функціонує кілька визнаних наук. шкіл: алгебри (наук. кер. – проф. Ю.А. Дрозд, В.В. Кириченко), теорії ймовірностей (наук. кер. – проф. Ю.С. Мішура), диференціальних рівнянь (наук. кер. – член-кор. НАН України М.О. Перестюк), механіки (наук. кер. – член-кор. НАН України А.Ф. Улітко). Досягнення науковців ф-ту відзначені високими держ. та академічними нагородами. Державні премії України в галузі науки і техніки присуджено: А.М. Самойленку, Д.І. Мартинюку та Б.І. Мосєєнкову – за цикл робіт «Методи дослідження періодичних і квазіперіодичних коливань» (1985), А.Ф. Улітку – за монографію «Просторові задачі теорії пружності і пластичності» (1988), М.О. Перестюку – за цикл наук. праць «Нові математичні методи в нелінійному аналізі» (1996), М.Й. Ядренку та Ю.В. Козаченку за цикл монографій «Аналітичні та асимптотичні методи досліджень стохастичних систем та їх застосування» (2003); Ю.А. Дрозду, Ю.С. Самойленку, В.В. Кириченку, В.В. Сергійчуку – за цикл наук. праць «Супрамолекулярні координаційні сполуки» (2007). Премію ім. О.М. Динника НАН України присуджено А.Ф. Улітко за цикл робіт «Точні та наближені методи розв’язання тривимірних задач теорії пружності» (1984).Премію ім. М.М. Крилова НАН України присуджено: А.М. Самойленку за цикл праць «Розробка аналітичних і якісних методів нелінійної механіки і їх застосування» (1981); І.О. Шевчуку за цикл праць «Наближення диференційовних функцій та апроксимаційні методи розв’язання диференціальних та інтегральних рівнянь» (1991); М.Й. Ядренку за цикл праць «Теорія випадкових полів операторів та її застосування» (1993); М.О. Перестюку за цикл праць «Сучасні методи дослідження динамічних систем» (1998). Ф-т підтримує тісні зв’язки з багатьма установами НАН України, зокрема, з Ін-том мат., Ін-том кібернетики, Ін-том мех., Ін-том гідромех. Географія міжнар. співробітництва охоплює ун-ти таких країн, як США, Канада, Німеччина, Франція, Італія, Швеція, Голландія, Фінляндія, Греція, Росія, Угорщина, Чехія, Австралія, Бразилія, Китай, Ізраїль. Л-ра: Історія Київського університету. 1834 – 1959. – К., 1959. – 629 с.; Київський університет за 50 років радянської влади. – К.: Вид-во Київ. ун-ту, 1967. – 192 с.; А.Ф. Улітко. Розвиток математики і механіки на механіко-математичному факультеті Київського університету за 150 років // Вісник Київського університету. Математика і механіка. – 1983, вип. 25. – С. 3 – 25.; Механіко-математичному факультету – 60. За редакцією проф. М.О. Перестюка – К., 2000. – 248 с.

О.О. Безущак

Алібеков Гаджі Алібек огли

 • Останні зміни:
21.06.1932- 04.04.2010

Місце народження: с. Кайса Белоканського р-ну Азербайдж. РСР, тепер – Респ. Азербайджан.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.

 Закінчив Азербайдж. держ. пед. ін-т у м. Баку (1959). Канд. дис.: «Равномерное приближение функций комплексного переменного на замкнутых множествах с углами» (1966). У Київ ун-ті: з 1965 ст. виклад., доц. математичного аналізу кафедри. 

Читати далі >Андрущенко Володимир Олександрович

 • Останні зміни:
29.06.1950

Місце народження: с. Святилівка Глобинського р-ну Полтавської обл..
Закінчив ф-т електронної техніки КПІ (1974). У Київ. ун-ті працює з 1980 р. на посадах ст. інженера к-ри теор. та прикл. мех., зав. навч. лаб. Електромеханічних та акустичних систем, ст.наук. сп., пров. інж.-електронник .наук. дослідної лабораторії мех. спряжених хвильових полів.

Читати далі >Анісімова Віра Борисівна

 • Останні зміни:
20.02.1923

Місце народження: с. Стоянка, Києво-Святошин. р-ну, Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту (1946). Канд. дис.: «Некоторые задачи устойчивости криволинейных стержней подкрепляющих цилиндрические оболочки» (1951). У Київ. ун-ті: 1950–82 асист., доц. каф. теорії пружності (нині – механіки суцільних середовищ кафедра) 1982–91 старш. наук. співроб.

Читати далі >Антонова Аліса Максимівна

 • Останні зміни:
11.01.1936- 30.11.1995

Місце народження: м. Шостка Сумської обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту (1957). Канд. дис.: «Застосування p-аналітичних функцій до безмоментної теорії оболонок» (1964). У Київ. ун-ті: 1960–1995 працювала асист., викл., доц. математичної фізики кафедри.

Читати далі >Асроров Фарход Анварович

 • Останні зміни:
23.08.1967

Місце народження: м. Джизак, Узбецька РСР, тепер – Республіка Узбекистан.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Закінчив мех.-мат. ф-т Самарканд. ун-ту (1991). Канд. дис.: «Интегральные тороидальные множества одного класса систем дифференциальных уравнений» (1994). У Київ. ун-ті: з 1995 наук. співроб. каф. інтегральних та диференціальних рівнянь.

Читати далі >Бабич В’ячеслав Михайлович

 • Останні зміни:
15.08.1978

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
математик, канд. фіз.-мат. наук. Закінчив мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту (2000). Канд. дис.: «Категорні методи у теорії бімодульних задач і теорії кілець» (2005). У Київ. ун-ті: з 2003 – асист. геометрії кафедри. Наук. інтереси: теорія зображень та гомологічна алгебра.

Читати далі >Бавула Володимир Володимирович

 • Останні зміни:
09.07.1962

Місце народження: с. Могилівка Вінницької області.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив факультет Київ. ун-ту (1984). У Київ. ун-ті: 1991–96 асист. каф. алгебри та мат. логіки мех.-мат. ф-ту. З 1996 працює в ун-ті Шефілда (Великобританія).

Читати далі >Баклан Владислав Володимирович

 • Останні зміни:
22.02.1938

Місце народження: м. Ромни, Сумської області.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: асистент.
Закінчив факультет Київ. ун-ту (1960). Канд. дис.: «Уравнения в вариационных производных и марковские процессы в гильбертовом пространстве» (1964). У Київ. ун-ті: 1962–1966 асист., ст. виклад.

Читати далі >Безущак Оксана Омелянівна

 • Останні зміни:
19.09.1966

Місце народження: с. Перемилів Гусятинського району Тернопільської області.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту (1988). У Київ. ун-ті: з 1991 інж.-математик, з 1994 асист., з 2005 доц., з 2007 заст. декана мех.-мат. ф-ту.

Читати далі >Беккерт Віктор Іванович

 • Останні зміни:
29.03.1961

Місце народження: с. Ясіня Закарпатської області.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив мех.-мат. ф-т Київ ун-ту (1983). Канд. дис.: «Ручні сагайдаки зі співвідношеннями» (1990). У Київ. ун-ті: 1996–2000 доц. каф. алгебри та мат. логіки мех.-мат. ф-ту.

Читати далі >Белічков Віктор Олександрович

 • Останні зміни:
25.10.1937

Місце народження: м. Київ.
Наукове звання: асистент.
Закінчив факультет Київ. ун-ту (1964). Учень Л.А. Калужніна. У Київ. ун-ті: 1964–70 інж., асист. каф. алгебри і мат. логіки мех.-мат. ф-ту.

Читати далі >Березанський Юрій Макарович

 • Останні зміни:
08.05.1925

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор, академік АН УРСР.
Закінчив мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту (1948). Докт. дис.: «Спектральна теорія операторів» (1956). У Київ. ун-ті: з 1954 – доц., проф. математичного аналізу кафедри.

Читати далі >Бєлоносов Сергій Михайлович

 • Останні зміни:
14.08.1923

Місце народження: с. Бєлоносово, тепер Свердловської області, РФ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив факультет Ленінград. ун-ту (1946). У Київ. ун-ті: з 1967, 1968–73 зав. каф. мат. аналізу. Наук. інтереси: дослідження крайових задач для рівнянь Нав’є–Стокса; статичних задач теорії пружності. Спеціаліст у галузі застосування мат. методів (теорія диф. та інтегральних рівнянь, теорія потенціала) до механіки (задачі теплопровідності, динаміки в’язкої рідини, теорія пружності, теорія оболонок).

Читати далі >Білоусова Віра Петрівна

 • Останні зміни:
28.02.1906- 30.03.1986

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчила мех.-мат. ф-т Київ. фіз.-хім.-мат. ін-ту (1932). Учениця Б.Я. Букрєєва. У Київ. ун-ті: 1959–60 в. о. зав. каф. геометрії. Наук. інтереси: дослідження теорії нескінченно малих деформацій поверхонь і полів обертання. Бл. 30 праць, зокрема: Основы теории бесконечно малых изгибаний первого порядка, К., 1971; Бесконечно малые изгибания высших порядков (у співавт.), К., 1973; Аналітична геометрія (у співавт.). К., 1973.

Читати далі >Білун Світлана Володимирівна

 • Останні зміни:
15.07.1979

Місце народження: м.Малин Житомирської обласіт.
Наукове звання: асистент.
Закінчила механіко-математичний факультет Київського національного університету ім.Тараса Шевченка в 2002 р. і отримала кваліфікацію магістра математики. Є автором 13 наукових праць, зокрема: «Збірник задач з аналітичної геометрії» (у співавт.), Вид-во КНУ, 2006. «On sums of a nilpotent and ideally finite algebras», Algebra and discrete mathematics – 2007 – №3.

Читати далі >Бобир Іван Савелійович

 • Останні зміни:
06.04.1922- 26.11.1988

Місце народження: с. Нечіпорівка, Яготинського району, Київської області.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив факультет Київ. ун-ту (1955). Канд. дис.: «Метод исследования осесимметричной задачи теории упругости с помощью ситочного электроинтегратора и ЭЦВМ» (1967). У Київ. ун-ті: з 1973 – доц. каф. теорії пружності (нині – каф. механіки суцільних середовищ). Започаткував і читав нормат. курс програмування на мех.-мат. ф-ті.

Читати далі >Боголюбов Микола Миколайович

 • Останні зміни:
08.08.1909- 13.02.1992

Місце народження: м. Нижній Новгород, РФ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор, академік АН УРСР та АН СРСР.
У п’ятнадцятирічному віці написав свою першу наукову працю. Без диплому про вищу освіту, рішенням РНК УСРР, зарахований до асп-ри ВУАН (1925) (наук. кер. – акад. М.М.Крилов). Канд. дис.: «Застосування прямих методів варіаційного числення до дослідження нерегулярних випадків найпростішої задачі» (1928). Ступінь д-ра математики (honoris causa, 1930). У 1925–1943 працював на кафедрі математичної фізики ВУАН (з 1936 – АН УРСР). У Київ. ун-ті: 1936 – 1941, 1944 – 1951 проф., засновник та зав. каф. теорії функцій (1936), математичної фізики кафедри (1945 – 1951), декан мех.-мат. ф-ту (1945 – 1949). Читав лекції з варіаційного числення, рівнянь математичної фізики, спеціальні курси. З 1948 регулярно перебував і подовгу мешкав у Москві, де очолював теоретичний від. в Ін-ті хімічної фізики АН СРСР. З 1950 працював у Мат. ін-ті ім. В.А. Стєклова АН СРСР (1983 – 1989 дир.) і Моск. ун-ті, де у 1953 заснував каф. квантової статистики, якою керував до останніх днів життя. У 1950 – 1953 працював також у закритому ін-ті оборонного профілю в Арзамасі-16 (нині Саров, Росія). Водночас з 1956 року – в Об’єднаному ін-ті ядерних досліджень (Дубна, Моск. обл., Росія (1965–1989 дир.). Засновник і перший дир. Ін-ту теорет. фізики АН УРСР (1966 – 1972). У 1963 – 1988 – академік-секретар Відділення математики АН СРСР. Наук. інтереси: варіаційне числення, наближені методи мат. аналізу, диф. рівняння, рівняння мат. фізики, теорія динамічних систем, асимптотичні методи, теорія ймовірностей, статист. фізика, квантова теорія поля, теорія елементарних частинок.

Читати далі >Бондаренко Андрій Вікторович

 • Останні зміни:
03.04.1981

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: асистент.
Закінчив із відзнакою мех.-мат. ф-т Київ. нац. ун-ту (2003). Канд. дис.: «Q-опуклі наближення» (2007). У Київ. ун-ті: з 2006 – асист. математичного аналізу кафедри.

Читати далі >Бондаренко Євген Володимирович

 • Останні зміни:
22.05.1981

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: асистент.
Закінчив мех.-мат. ф-т Київ. нац. ун-ту (2003). Канд. дис.: «Самоподiбнi групи автоморфiзмiв однорiдних кореневих дерев» (2006). У Київ. ун-ті: з 2007 асист. каф. алгебри та мат. логіки, мех.-мат. ф-ту.

Читати далі >Борисейко Олександр Віталійович

 • Останні зміни:
09.04.1968

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив мех.-мат. факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка (1990). У 1996 захистив кандидатську дисертацію "Стійкість циліндричних та конічних оболонок з композитів з непружними компонентами". У Київському університеті працює з 2001 на посаді доцента кафедри теоретичої та прикладної механіки.

Читати далі >Борисенко Олександр Данилович

 • Останні зміни:
13.10.1953

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту (1976). Канд. дис.: «Асимптотическое поведение решения задачи Коши для параболического уравнения при нерегулярной зависимости коэффициентов от параметра» (1980). У Київ. ун-ті: 1979 Закінчив із відзнакою мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту (1990). Канд. дис.: «Стійкість циліндричних та конічних оболонок з композитів з непружними компонентами» (1996). У Київ. ун-ті: з 2000 доц. теоретичної та прикладної механіки кафедри. Викладає теорет. механіку, варіаційне числення, оптимальне керування. Наук. інтереси: дослідження в галузі електропружності. –89 асист. каф. теорії ймовірностей та мат. статистики, з 1989 доц. Читає курси лекцій «Теорія ймовірностей», «Мат. статистика», «Дискретна математика», «Мат. економіка», «Фінансова математика», «Методи екон. обчислень».

Читати далі >Боровець Ганна Миколаївна

 • Останні зміни:
25.12.1935

Місце народження: с. Мала Дівиця, Прилуцького району Чернігівської області.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту (1959). Учениця М.І. Кованцова. Канд. дис. (1971). У Київ. ун-ті: з 1963, з 1981 – доц. каф. геометрії. Наук. інтереси: геометрія лінійчатих многостатностей у неевклідових просторах (біаксиальному, симплектичному). Осн. праці: Методична розробка з розв’язування задач диференціальної геометрії. Контрольні завдання. Ротапринт, 1975. Нагороджена медалями «В память 1500-летия Киева», «Ветеран труда». Літ.: Механіко-математичному факультету – 60 / Під ред. М.О. Перестюка – К., 2000. А.П.Петравчук

Читати далі >Бородін Віктор Анатолійович

 • Останні зміни:
03.03.1978

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат механіко-математичних наук.
Наукове звання: асистент.
Закінчив із відзнакою магістр. мех.-мат. ф-ту Київ. ун-ту (2000). Канд. дис.: «Алгоритмічні та програмні методи і засоби побудови динамічних сцен для геоінформаційних комплексів реального часу» (2005). У Київ. ун-ті: з 2003 у НДЧ мех.-мат. ф-ту, з 2006 асист. математичної фізики кафедри.

Читати далі >Букрєєв Борис Якович

 • Останні зміни:
06.09.1859- 02.10.1962

Місце народження: м. Льгов, тепер Курської області, РФ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив фіз.-мат. ф-т Київ. ун-ту (1882). Магіст. дис.: «О разложении трансцендентных функций на частные дроби» (1887), докт. дис.: «О фуксовых функциях нулевого ранга с симметричным основным полигоном» (1889). У Київ. ун-ті: очолював різні каф., 1933–59 – зав. каф. геометрії. 1896 викладав на ВЖК, 1898–1926 – у КПІ. Наук. інтереси: теорія спеціальних класів фуксових функцій, теорія поверхонь, геометрія Лобачевського. Першим у Київ. ун-ті розпочав читання курсу теорії поверхонь як самостійної дисципліни.

Читати далі >Бурим Володимир Михайлович

 • Останні зміни:
07.10.1946- 24.06.2004

Місце народження: м. Львів .
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив мех.-мат. факультет Київ. держ. ун-ту (1970). Канд. дис.: «Асимптотична поведінка розв’язків задачі Коші та деякі задачі оптимального керування» (1974). У Київ. ун-ті: 1973–2004 асист., ст. викл., доц., заст. декана мех.-мат. ф-ту. Читав нормат. курси з теорії диф. рівнянь, теорії інтегральних рівнянь, спецкурси.

Читати далі >Вакал Євген Сергійович

 • Останні зміни:
02.11.1956

Місце народження: м. Суми.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив ф-т кібернетики Київ. ун-ту (1979). Канд. дис.: «Розрахунок підземного масоперенесення в областях із слабо проникними включеннями» (1990). У Київ. ун-ті: з 1980 мол. наук. співроб. лаб. обчисл. методів у механіці суцільних середовищ ф-ту кібернетики, з 1991 асист., з 1996 доц. математичної фізики кафедри. Викладає нормат. курс рівнянь мат. фізики, спец. курси з теорії фільтрації та чисельних методів.

Читати далі >Василик Ольга Іванівна

 • Останні зміни:
08.09.1975

Місце народження: с. Білка Городенківського району Івано-Франківської області.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту (1997). Канд. дис.: «Випадкові процеси з класів V(φ, ψ)» (2003). У Київ. ун-ті: 2000–01 інж., 2001–06 асист., з 2006 доц. каф. теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики. Читає курси з актуарної математики, вибіркових обстежень.

Читати далі >Васильєв Ігор Юрійович

 • Останні зміни:
29.07.1963

Місце народження: м. Магнітогорськ Челябінської області, РФ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Закінчив мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту (1990). Канд. дис.: «Проблеми оптимізації довготривалих пілотованих космічних польотів» (1998). У Київ. ун-ті: з 1987, з 2000 ст. наук. співроб. лаб. диф. та інтегральних рівнянь мех.-мат. ф-ту. Наук. інтереси: оптимізаційні задачі механіки космічного польоту та розробка і вдосконалення способів формалізованого описання процесів функціонування складних динамічних систем стосовно до проблем біології та медицини. Результати стосуються проблем керуванням рухом і оптимізацією параметрів пілотованого косм. апарату при виконанні довготривалих міжпланетних експедіцій та оптимизації міжорбітальних перельотів косм. апаратів із двигунами малої тяги.

Читати далі >Васильченко Іван Петрович

 • Останні зміни:
04.01.1945

Місце народження: с. Липняжка Добровеличківського району Кіровоградської області.
Науковий ступінь: доктор технічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту (1967). Канд. дис.: «Анализ напряженного состояния тел вращения» (1970), докт. дис.: «Поляризационные методы решения задач механики композитов» (1986). У Київ. ун-ті: з 1970 асист., з 1972 ст. виклад., з 1981 доц., з 1988 проф. загальної математики кафедри. Наук. інтереси: розробка і розвиток поляризаційних методів, пов’язаних з використанням електромагнітних хвиль широкого діапазону (радіохвильового, оптичного) для розв’язку задач теорії пружності анізотропного композиційного тіла. Фахівець у галузі мат. моделювання, механіки суцільного середовища.

Читати далі >Ващенко-Захарченко Михайло Єгорович

 • Останні зміни:
12.11.1825- 27.08.1912

Місце народження: с. Маліївка, тепер Черкаської області.
Науковий ступінь: доктор математики.
Наукове звання: ординарний професор.
Закінчив Київ. ун-т, навчався в «Колеж де Франс» і Сорбонні. Докт. дис.: «Риманова теория функций составного переменного» (1866). У Київ. ун-ті: з 1863 приват-доц., з 1867 проф. каф. чистої математики. Читав курси вищої алгебри, аналітичної геометрії двох та трьох вимірів, теорію визначників, теорію чисел, теорію ймовірностей, варіаційне числення й теорію аналітичних функцій. Написав 12 навчальних посібників. Особливо цінними підручниками, які витримали декілька перевидань, були підручники з алгебраїчного аналізу, аналітичної геометрії двох та трьох вимірів, варіаційного числення, проективної геометрії та ін. 1862 уперше систематично виклав операційне числення і застосував його до розв’язання диф. рівнянь; 1880 опублікував переклад «Начал» Евкліда. Перший в Київ. ун-ті історик математики.

Читати далі >Верьовкіна Ганна Володимирівна

 • Останні зміни:
29.03.1973

Місце народження: м. Ніжин Чернігівської області.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила з відзнакою мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту (1995). Канд. дис.: «Інваріантні множини зліченних систем диф. та інтегральних рівнянь» (1999). У Київ. ун-ті: з 1998 асист., з 2003 доц. каф. мат. фізики. Читає нормат. курс «Теорія функцій комплексної змінної», спец. курси «Інформатика і програмування», «Практикум на ЕОМ». Наук. інтереси: дослідження інваріантних многовидів зліченних систем диф.-різницевих рівнянь і теорії інтерполяційних зображень випадкових полів.

Читати далі >Вижва Зоя Олександрівна

 • Останні зміни:
06.06.1961

Місце народження: смт Чемерівці, Хмельницька область.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчила мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту (1983). Канд. дис.: «Статистическое моделирование однородных изотропных случайных полей и изотропных случайных полей на сфере» (1987).

Читати далі >Вишенський Володимир Андрійович

 • Останні зміни:
20.12.1934

Місце народження: с. Жовтневе Попільнянського району Житомирської області.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив мех.-мат.ё факультет Київ. ун-ту (1957). Канд. дис.: «АR-алгебри груп підстановок та їх застосування» (1984). У Київ. ун-ті: 1955–2002 інж., асист., старш. викл., доц. 1963–89 вів щотижневі навч. передачі з математики на Укр. телебаченні для школярів та студентів-заочників. Понад 20 років співробітничав із Респ. фіз.-мат. школою-інтернатом при Київ. ун-ті. Наук. інтереси: дослідження теорії груп підстановок і алгебричної комбінаторики.

Читати далі >Вірченко Ніна Опанасівна

 • Останні зміни:
05.05.1930

Місце народження: с. Завадівка, нині Корсунь-Шевченківського району Черкаської області.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор, дійсний член АН ВШ України.
Закінчила мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту (1961). Канд. дис.: «Розв’язання деяких змішаних крайових задач в класі p-аналітичних функцій» (1964), докт. дис.: «Нові типи парних (тройних) інтегральних рівнянь зі спеціальними функціями» (1987). У Київ. ун-ті 1961 – 1973 асист., старш. викл., доц. каф. мат. фізики. З 1974 працює в КПІ. Член НТШ, Укр., Амер., Бельг., Австрал., Едінбурз., Лондон. мат. т-в. Віце-президент АН ВШ України, акад.-секретар відділення мат. Нагороджена орденом Ярослава Мудрого, медаллю «Будівничий України».

Читати далі >Воронець Петро Васильович

 • Останні зміни:
08.07.1871- 27.10.1923

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор математики.
Наукове звання: ординарний професор.
Закінчив Київ. ун-т (1896), залишений на каф. механіки для наук. роботи під кер. Г.К. Суслова. Магістр (1898), д-р математики (1907). Назви дис., роки. У Київ. ун-ті: 1918–22 зав. каф. механіки. Читав нормат. курс аналіт. механіки, спец. курси з динаміки твердого тіла, інтегрування рівнянь динаміки, теорії відносного руху. Наук. інтереси: дослідження руху твердого тіла навколо нерухомої точки, руху N тіл. В області руху систем із неголономними в’язями вперше склав основні вихідні рівняння в голономних та неголономних координатах; узагальнив теореми Гамільтона–Остроградського на неголономних системах.

Читати далі >
Персоналії 1 — 35 з 243
Початок | Поперед. | 1 2 3 4 5 | Наст. | Кінець Всі

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи