ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Механіки суцільних середовищ кафедра Механіки суцільних середовищ кафедра

Створена у 1944 р. (перша назва – каф. опору матеріалів). У 1945 р. каф. перейменована у каф. теорії пружності й опору матеріалів. У 1956 створена каф. аерогідромех. та теплообміну (зав. каф. акад. АН УРСР І.Т.Швець, проф. В.Й.Путята, проф. Ю.І.Шмаков). На базі каф. теорії пружності, аерогідромех. та теплообміну у 1984 р. була створена каф. механіки суцільних середовищ. Важлива роль у становленні механіки у Київ. ун-ті належить: проф. І.І.Рахманінову (1826-1897), В.П.Єрмакову (1845-1922), М.М.Шіллеру (1845-1910), Г.К.Суслову (1875-1935), П.В.Воронцю (1871-1923). Під кер. цих видатних вчених при ун-ті створюється школа механіків. Істотній внесок у розвиток теорії пружності та аерогідромех. зробили відомі вчені, які в свій час очолювали каф.: проф. О.М. Динник (1944-1945), акад. Г.М.Савін (1945), акад. АН УРСР М.О.Кільчевський (1945-1947), акад. АН УРСР А.Д.Коваленко (1949-1958), проф. М.М.Сідляр (1959-1975), проф. В.І.Савченко (1976-1990), доц. Т.Ю.Кепич (1990-1993, 2002-2003), проф. Б.М. Кіфоренко (1993-2002), проф. Л.В.Мольченко (1990-1991, 2003-2009), проф. О.С.Лимарченко (з 2009 р.). Осн. напрямками наук. досліджень на каф. є теорії пружності, опір матеріалів, теорія стійкості пружних систем, дослідження теплообміну і руху рідин і газів та ін. Істотні досягнення отримані на каф. з теорії концентрації напружень навколо отворів в ізотропних і анізотропних середовищах (Г.М.Савін та учні); основ термопружності і термопластичності, методів розрахунку оболонкових конструкцій, нелінійної теорії спряжених динамічних процесів (А.Д.Коваленко та учні); поширення поляризаційно-оптичного методу досліджень на задачі термопружності, розроблено метод радіаційної фотопружності (В.І.Савченко та учні); започатковано і розвинуто новий наук. напрямок в нелінійній магнітопружності (Л.В.Мольченко та учні); розроблено новий структурно-континуальний підхід, який дозволяє суттєво спростити процедуру встановлення законів мех. поведінки реологічних рівнянь стану дисперсних систем (Ю.І.Шмаков та учні); дослідження оптимізаційних проблем мех. космічного польоту (Б.М.Кіфоренко та учні). Розроблено і впроваджено нові методи дослідження динамикі конструкцій з рідиною і трубопроводів з рідиною (О.С.Лимарченко та учні). Каф. підтримує тісні зв’язки з ін-тами НАН України, ун-тами України, Канади, Китаю, Угорщини, Польщі, Узбекистану, Туркменії, Італії, Австрії та ін. Л-ра.: Історія Київського університету.1834-1959. – К:1959. Механіко-математичному факультету 60: К:2000. А.Т.Улітко. Розвиток математики і механіки на механіко-математичному ф-ту Київського університету за 150 років//Вісник. Київ. ун-ту.Сер.Математика. Механіка. – 1983, вип.25. Л.В. Мольченко

Бобир Іван Савелійович

 • Останні зміни:
06.04.1922- 26.11.1988

Місце народження: с. Нечіпорівка, Яготинського району, Київської області.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив факультет Київ. ун-ту (1955). Канд. дис.: «Метод исследования осесимметричной задачи теории упругости с помощью ситочного электроинтегратора и ЭЦВМ» (1967). У Київ. ун-ті: з 1973 – доц. каф. теорії пружності (нині – каф. механіки суцільних середовищ). Започаткував і читав нормат. курс програмування на мех.-мат. ф-ті.

Читати далі >Воронець Петро Васильович

 • Останні зміни:
08.07.1871- 27.10.1923

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор математики.
Наукове звання: ординарний професор.
Закінчив Київ. ун-т (1896), залишений на каф. механіки для наук. роботи під кер. Г.К. Суслова. Магістр (1898), д-р математики (1907). Назви дис., роки. У Київ. ун-ті: 1918–22 зав. каф. механіки. Читав нормат. курс аналіт. механіки, спец. курси з динаміки твердого тіла, інтегрування рівнянь динаміки, теорії відносного руху. Наук. інтереси: дослідження руху твердого тіла навколо нерухомої точки, руху N тіл. В області руху систем із неголономними в’язями вперше склав основні вихідні рівняння в голономних та неголономних координатах; узагальнив теореми Гамільтона–Остроградського на неголономних системах.

Читати далі >Каліон Віталій Анатолійович

 • Останні зміни:
10.01.1955

Місце народження: смт Карнаухівка Дніпропетровської області.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту (1977). У 1984-1992 працював в Київ. ун-ті на посадах ст. інж., мол. наук. співроб., наук. співроб. та ст. наук. співроб. З 1992 працює на посаді доц. каф. мех. суцільних середовищ. Фахівець з обчисл. мех. суцільних середовищ, реології крові, гідромеханіки системи кровообігу. Розробив ґрунтовний курс лекцій і практичних занять «Обчисл. механіка суцільних середовищ». На основі курсу створено низку розділів для програми електрон. дист. навчання «CompEduHPT» (Королівський технол. ін-т, Стокгольм, Швеція).

Читати далі >Кепич Тіберій Юрійович

 • Останні зміни:
24.11.1943

Місце народження: с. Великі Лучки, Мукачівського району, Закарпатської області.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту (1965). З 1963 працює в Київ. ун-ті на посадах лаб., викл., ст. викл. каф. заг. мат. мех.-мат. ф-ту. 3 1979 працює на посаді доц. каф. мех. суцільних середовищ. В 1992-93 та 2002-03 зав. каф. мех. суцільних середовищ. Фахівець з теорії пружності. Зробив значний внесок у розвинення теорії експеримент. методів досл. стосовно задач просторової концентрації напружень та проблем мех. руйнування. В обл. розвитку теорії експеримент. методів досліджував вплив на точність вимірювань нелінійних оптичних ефектів та рефракції променя світла в зоні високих градієнтів напружень, що виникають при застосуванні традиційного методу фотопружності в околі концентраторів та дефектів типу тріщин. Уперше застосував метод фотопружності до вивчення просторового напруженого стану моделей з наскрізними, поверхневими та внутрішніми тріщинами. Розробив методику визначення величин коефіцієнтів інтенсивності напружень по даним методу фотопружності. Читає норматив. курси з опору матеріалів, експеримент. методів мех., теорії міцності, деформації та мех. руйнування.

Читати далі >Кіфоренко Борис Микитович

 • Останні зміни:
16.05.1939

Місце народження: м. Москва.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив мех.-мат. ф-т (1961) і асп-ру Київ. ун-ту (1965). З 1965 працює в Київ. ун-ті на посадах асист., ст. виклад. (1968), ст. наук. співроб. (1970), доц. (1977), проф. (1991), зав. каф. мех. суцільних середовищ (1993). Читає норматив. і спец. курси студ. мех.-мат., геолог. і геогр. ф-тів, підготував 8 канд. наук. Фахівець з проблем оптимального керування динамічними системами в мех. космічного польоту і стосовно до задач зовнішнього керування фізіологічними процесами. Розробив метод обчислення оптимальних траєкторій з сингулярними дугами інтегруванням від особливого многовиду, запропоновано новий принцип відбору дійсних рухів з множини віртуальних при формалізованому описанні процесів в живій природі. Канд. дис.: «Проблеми оптимізації в механіці польоту з обмеженою потужністю і накопиченням енергії» (1967); Докт. дис.: «Проблеми керування тягою ракет і космічних апаратів» (1990).

Читати далі >Корнієць Сергій Дарович

 • Останні зміни:
24.11.1961

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту (1983). Канд. дис.: «Поширення тріщин біля отворів» (1989). У Київ. ун-ті: 1983–86 інж. НДЧ мех.-мат. ф-ту, з 1989 асист. каф. механіки суцільного середовища, 1992–97 доц. Читав нормат. курси з інформатики, спец. курси з теорії руйнування. Наук. інтереси: механіка руйнування, зокрема поширення тріщин на межі отворів. Понад 20 праць, зокрема: Математика. Навч. посібник. К., 1996 (у співавт.); Методы решения задач теории пластин и оболочек. К., 1991 (у співавт.). В.І.Лавренюк

Читати далі >Котельніков Олександр Петрович

 • Останні зміни:
20.10.1865- 06.03.1944

Місце народження: м. Казань, РФ.
Науковий ступінь: доктор технічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив Казан. ун-т (1888). Магіст. дис.: «Винтовое счисление и некоторые применения его к геометрии и механике» (1895), докт. дис.: «Проективная теория векторов» (1899); вчен. ст. д-ра техн. наук (1934) присуджено за сукупністю праць. У Київ. ун-ті: з 1914, 1922–24 зав каф. механіки. 1924–44 очолював каф. механіки в Моск. вищому техн. уч-щі. Наук. інтереси: неевклідова механіка. Бл. 30 праць, зокрема: Введение в теоретическую механику. М., 1925. Лауреат Сталінської премії (1943).

Читати далі >Куценко Олексій Григорович

 • Останні зміни:
24.07.1970

Місце народження: м. Рожище Волинської області.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
З 1995 р. працює в Київ. ун-ті на посадах мол. наук. співроб. (1995-1997), наук. співроб. (1997-1998), асист. (1998-2002) та доц. (2002) каф. мех. суцільних середовищ. Читає норматив. і спец. курси з опору матеріалів, мех. руйнування, операційного числ., методу граничних елементів. Фахівець з теорії пружності. Отримав важливі результати при дослідженні задач динамічної контактної мех. та застосуванню її результатів для моделювання роботи мікрохвильових двигунів. Побудував повні мат. моделі двигуна на колових модах обертання та гібридного двигуна. Серед інших напрямків наук. діяльності можна виділити застосування методу граничних елементів в задачах мех. Має окремі публікації з теорії оболонок, хвиль в системах періодичної будови та неруйнівного контролю. Канд. дис.: «Фрикційне перетворення коливань пружних тіл в просторовий рух» (1996).

Читати далі >Лавренюк Василь Іванович

 • Останні зміни:
04.01.1944

Місце народження: смт.Гоща, Рівненської області.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив мех.-мат. ф-т (1968) і асп-ру (1971) Київ. ун.-ту при каф. теорії пружності під кер. акад. АН УРСР Савіна Г.М., д-ра фіз.-мат. наук. Хорошуна Л.П. Присвоєно наукове звання доц. на каф. мех. суцільних середовищ (1990). Отримав звання соросівського доц. (1998). Працював в ун-ті на посадах молод. наук. співроб., ст. наук. співроб. НДЧ (1971-1975). В 1975-1991 рр. перебував на посадах виклад., ст. виклад., доц. каф. природнич. дисциплін підготов. відділ. Київ. ун-ту. З 1991 р. по 2007 р. працював доц. каф. мех. суцільних середовищ мех.-мат. ф-ту Київ. нац. ун-ту. Під його кер. захищено 5 канд. дис. Фахівець з теорії пружності. Розробив методи постановок і розв’язання задач теорії пружності, термопружності, в’язкопружності кусково однорідних тіл. Читав спец. курси з теорії пружності неоднорідних тіл, теорії пластичності, термопружності, теорії узагальнених функцій, мат. моделей мех. суцільних середовищ. Канд. дис.: «Розподіл напружень поблизу отвору в стохастично неоднорідній пластині» (1974). Автор понад. 80 наук. і навч.-метод. парць, а також співавтор семи посібників з елементарної мат.

Читати далі >Лавренюк Микола Васильович

 • Останні зміни:
22.05.1973

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Закінчив мех.-мат. ф-т (1995) і асп-ру при каф. мех. суцільних середовищ Київ. ун-ту (1998). З 2006 р. працює виклад. каф. мех. суцільних середовищ. З 2008 р. виклад. також на каф. геофізики геологічного ф-ту Київ. нац. ун-ту. З 2007 р. також працює на посаді ст. наук. спів роб. в Міжнар. наук.-навч. центрі інформ. технологій і систем НАН і МОН України. Фахівець з теорії пружності кусково-однорідних тіл, термомеханіки. Канд. дис.: «Напружено-деформований стан кусково-однорідних тіл за умов ідеального та неідеального контакту» (2001). Автор 15 наук. робіт.

Читати далі >Лимарченко Олег Степанович

 • Останні зміни:
04.03.1953

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор технічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту (1975). З 1975 р. працював в Ін-ті мех. АН УРСР на посадах інж., ст. інж., мол. наук. співроб., з 1983 р. працює в Ін-ті мат. АН УРСР (згодом – НАН України) ст., провідн. наук. співроб., з 1992 р. зав. відділу і заст. дир. (з 2001 р.) Міжнар. мат. центру НАН України, з 2003 р. проф. каф. мех. суцільних середовищ. Читає норматив. і спец. курси студентам мех.-мат. ф-ту, підготував 2 канд. наук і 2 докт. наук в Італії. Читає лекційні курси в ун-тах США. Австрії, Італії. Член ред. колегій 3 заруб. наук. журналів. Неодноразово виконував контрактні досл. в галузі динаміки ракет-носіїв, вигравав наукові проекти НАТО, конкурсні теми в рамках нац. проектів Італії, теми співробітництва з США, Австрією, В`єтнамом. Фахівець в галузі аналітичної мех. суцільного середовища і поверхневих гідродинамічних хвиль. Зробив значний внесок у розвинення теорії і застосувань варіаційних принципів мех. до задач нелінійної динаміки суцільних середовищ. Отримав фундаментальні результати в досл. перехідних явищ в системах резервуар-рідина, особливо для випадків, коли резервуар є тілом обертання з похилими стінками. Ці результати знайшли застосування в динаміці ракет-носіїв, алгоритмах побудови сценаріїв аварій на АЕС, в нових засобах демпфування коливань.

Читати далі >Лоос Ірина Ігорівна

 • Останні зміни:
13.10.1957

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Закінчила мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту (1982). Працює в Київ. ун-ті на посадах лаб-та (1976-1981), інж. (1981-1983), мол. наук. співроб. (1983-1989), наук. співроб. (1990-1991), ст. наук. співроб. (з 1991) каф. мех. суцільних середовищ. Фахівець з теорії пластин та оболонок, магнітопружності оболонок. Отримала важливі результати при дослідженні напружено-деформованого стану тонкостінних гладких і підкріпленних циліндричних оболонок в геометрично нелінійній постановці. Побудувала розв’язуючу систему рівнянь, яка описує невісесиметричний напружено-деформований стан гнучких ізотропних і багатошарових ортотропних циліндричних оболонок зі змінними геометричними і мех. параметрами при дії неравномірно розподілених навантажень. Розробила методику і побудовано алгоритм чисельного розв’язання задач статики гнучких циліндричних оболонок. Канд. дис.: «Неосесимметричная деформация гладких и подкрепленных гибких цилиндрических оболочек переменной толщины» (1989).

Читати далі >Мольченко Леонід Васильович

 • Останні зміни:
01.01.1945

Місце народження: м. Остер Козелецький район Чернігівської області.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив мех.-мат. ф-т Київ. держ. ун-ту (1966). З 1966 р. працює в Київ. ун-ті на посадах асист. (1966), ст. виклад. (1971), доц. (1979-1984), проф. (1992), зав. каф. механіки суцільних середовищ (1990-1991, 2003-2009). Фахівець з теорії пружності. Отримав вагомі результати, що стосуються розвинення чисельних методів розв’язання задач теорії пластин та оболонок. Під його керівництвом започатковано і розвинуто новий науковий напрямок в нелінійній магнітопружності, а саме дослідження особливостей поведінки оболонок під дією силових і магнітних полів. Ним сформульована математична постановка зв’язаної динамічної задачі магнітопружності струмонесучих пластин та оболонок в геометрично-нелінійній постановці. Розроблені алгоритми розв’язання зв’язаних задач магнітопружності струмонесучих пластин та оболонок змінної жорсткості в одномірній та двовимірній лінійній та нелінійній постановках.

Читати далі >Савченко Віталій Іванович

 • Останні зміни:
01.05.1932- 30.10.1996

Місце народження: м. Сміла, Черкаської області.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив мех.-мат. ф-т Київ. держ. ун-ту (1954). Трудову діяльність в ун-ті розпочав лаб. каф. теорії пружності (1954). З 1958 по 1976 працював на посадах асист., доц., проф. каф. теорії пружності. У 1962–1966 рр. був заст. декана мех.-мат. ф-ту. В 1976-1983 – зав. каф. теорії пружності, 1983-1992 – зав. каф. мех. суцільних середовищ. Фахівець з прикладної та експериментальної механіки.

Читати далі >Соколов Юрій Дмитрович

 • Останні зміни:
26.05.1896- 02.02.1971

Місце народження: м. Лабінськ Краснодарського краю, РФ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив КІНО (1921). Д-р фіз.-мат. наук (1929), член-кор. АН УРСР (1939). В Київ. ун-ті працював з 1935 до 1949 на посадах проф. (1935–1941) та зав. каф. мех. (1943-1949). Читав лекції з теорет. мех., теорії стійкості, динаміки неголоном. систем, мех. систем змінної структури.

Читати далі >Суслов Гаврило Костянтинович

 • Останні зміни:
14.07.1857- 19.11.1935

Місце народження: м. Санкт-Петербург, РФ.
Науковий ступінь: доктор прикладної математики.
Наукове звання: професор.
Закінчив фіз.-мат. ф-т Петерб. ун-ту (1880). У 1888 здобув ступінь магістра мат. Докт. дис. захистив у Москов. ун-ті (1890). У Київ. у-ті працював з 1888 на посадах екстраординар., а з 1891 ординар. проф. по каф. мех. У період з 1896 до 1919 очолював каф. мех., у 1906-1915 – декан фіз.-мат. ф-ту.

Читати далі >Удалов Євген Петрович

 • Останні зміни:
26.07.1947

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Закінчив фіз. ф-т Київ. держ. ун-ту (1970) Трудову діяльність розпочав у 1969 р. на посаді інж. ін-ту Напівпровідників АН УРСР. З 1979 р. по 2008 р. працював в НДЧ ун-ту на посаді мол. наук. співроб. З 1989 р. ст. наук. співроб. лаб. мех. суцільних середовищ каф. теорії пружності (в подальшому каф. мех. суцільних середовищ).

Читати далі >Харитонов Олексій Михайлович

 • Останні зміни:
23.08.1973

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив у 1995 році мех.-мат. факультет Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка. У 1998 році закінчив аспірантуру при кафедрі механіки суцільних середовищ. З 1998 року працює викладачем кафедри механіки суцільних середовищ, з 2004 року – на посаді доцента. З 2001 року викладає також на кафедрі ядерної фізики.

Читати далі >Шмаков Юрій Іванович

 • Останні зміни:
15.06.1932

Місце народження: м. Ішим Тюменська область, РФ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив мех.-мат. ф-т Київ. держ. ун-ту (1956), асп. ун-ту (1961). Починаючи з 1961, працював в Київ. ун-ті на посадах ст. наук. співроб., доц. каф. аерогідромеханіки та теплообміну, зав. каф. аерогідромеханіки та теплообміну, зав. лаб., проф. каф. механіки суцільних середовищ.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи