ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Мембранології і цитології науково-дослідний сектор Мембранології і цитології науково-дослідний сектор

Мембранології і цитології науково-дослідний сектор створений на базі із відділу цитофізіології і лаб. мембранології, організованої у 1979. Об’єктивними передумовами стали значні досягнення в мембранології в кінці минулого сторіччя та необхідність впровадження їх в наук.-навч. роботу ун-ту. Пріоритетними напрямками наук. роботи сектору є дослідження мембранних механізмів дії біол. активних речовин (БАР), сформульовано гіпотезу про «ліпідний шлях» дії пептидних біорегуляторів і підтверджено її на прикладі ефектів цілої низки ендогенних пептидів та їх аналогів. Отримані результати дозволяють пояснити фізіол. ефекти біорегуляторів, передбачити їх побічні впливи при застосуванні в клінічній практиці. Запропонована нова модель структури мембрани – «миготлива модель», яка враховує відкритий авторами розробки безрецепторний шлях взаємодії біорегуляторів з клітинними мембранами, дає можливість зрозуміти евол. більш давній тип міжклітинної хімічної сигналізації без участі рецепторних структур. Осн. результати опубліковані в понад 1000 наук. працях, в т.ч. у 5-х монографіях та 7 патентах і авт. свідоцтвах на винаходи. Сектор цитофізіології має значний доробок у виконанні прикладних досліджень, зокрема, встановлений безпечний рівень для 39 нафтопродуктів в атмосферному повітрі населених місць, розроблені первинні токсикологічні паспорти нафтопродуктів з визначенням хім. класу безпеки, досліджено токсичні властивості харчових барвників, пестицидів і агрохімікатів. Співроб. сектору беруть активну участь у навч. роботі, читаючи лекції і проводячи практичні заняття. Видано 18 навч. посіб. рекомендованих МОН України і 3 підруч. На сьогодні співроб. сектору є доктор біологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України В. К. Рибальченко; кандидатбіологічних наук Н. О. Карпезо; кандидат біологічних наук І. В. Харчук; кандидатбіологічних наук А.В. Бичко; кандидатбіологічних наук О. М. Гурняк; кандидатбіологічних наук О. М. Філінська, кандидатбіологічних наук С. В. Яблонська. Значний внесок у розвиток сектору внесли професор та доцент біол. ф-ту, які раніше працювали в секторі (Г.В. Островська, Т.В. Рибальченко, Т.Б. Синельник). Сектор співпрацює з каф. та лаб. ЛДУ ім. І. Франка, Львів. держ. мед. ун-ту імені Данила Галицького, Луган. мед. ун-ту, Харків. нац. ун-ту ім. В.Н.Каразіна, Ін-ту біоорганічної і нафтохімії НАН України, Ін-ту хімії Опольського ун-ту (Польща), Ін-ту кардіоваскулярних наук Ун-ту Манітоби (Вінніпег), Ін-ту екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя. Осн. праці: Монографія: Мембранотропная активность нейрогипофизарных гормонов. Луганск,1998. Підручники: Біохімія. К., 2002; навч. посіб.: Структура и функции биологических мембран. К., 1981; Медична біологія. Практикум.- Луганськ, 2003; Цитофізіологія і біохімія травлення. Практикум. К., 2006; Физиология и биохимия пищеварения животных и человека К., 2002. Л-ра: Сторінки історії і сьогодення. К., 1995; Нариси історії біологічного факультету. К., 2004; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. К., 2008.

Рибальченко Володимир Корнійович

  • Останні зміни:
05.09.1941

Місце народження: с. Кайтанівка Катеринопільського району Черкаської області.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив Київ. ун-т у 1966, в 1966 набував спец. «Біофізика» в МДУ. Працює в ун-ті з 1966: асист. (1966), старш. викл. (з 1973), доцент каф. біофізики (з 1974), професор каф. цитології, гістології і біології розвитку (з 1993), пров. і гол. наук. співроб., зав. лаб. мембранології (з 1985), зав. відділу цитофізіології (тепер НДС «Мембранології і цитології» ) (з 2000). В 1972-74 – заст. декана, 1978-79 – декан біол. ф-ту. Кандидат дис. «Участие ионов кальция в трансмембранных электрических процессах клеток гладких мышц» (1970); в МДУ – докт. дис «Плазматическая мембрана гладкомышечной клетки: активный транспорт кальция, натрий-кальциевый обмен и реконструкция ионной проводимости» (1988). Сфера наук. досліджень: мембранологія і фіз.-хім. біологія. Відкрив безрецепторну хім. міжклітинну сигналізацію та створив сучас. модель молекул. організації клітинних мембран.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи