ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності кафедра Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності кафедра

Започаткувала своє існування під назвою каф. економіки нар. госп-ва СРСР. У 1990 – за ініціативи проф. Д.М. Черваньова каф. була реорганізована у каф. економіки та управління наук. дослідженнями та проектуванням, що була єдиною в укр. ВШ. Навч. процес забезпечував проф.-викл. склад реорганізованої каф.: д-р. екон. наук, проф. Д.М. Черваньов, доц., канд. екон. наук: І.Д. Олещенко, В.Н. Влезько, М.Г. Дражан та ін. До викладання спец. курсів та участі у підготовці аспірантів запрошувалися пров. вчені установ НАН України: акад. НАН України: І.І. Лукінов, Ю.М. Пахомов; чл.-кор. НАН України Г.М. Добров, В.І. Голіков, Л.К. Безчасний та інші визнані вчені у галузі екон. наук. 1992 – каф. перейменовано на каф. інновац. менеджменту та підприємництва, а з 2001 – це каф. менеджменту інновац. та інвест. діяльності. З 1987-2003 – каф. очолював д-р екон. наук, проф. Д.М. Черваньов. З 2003-2011 – каф. очолював д-р екон. наук, проф. В.А.Євтушевський. З 2011 – каф. очолює канд. екон. наук, доц. О. І. Жилінська. На сьогодні у складі каф. – 24 викл., з них: д-ри екон. наук – 3; канд. екон. наук – 18; асист. – 7. Під кер. проф. Черваньова Д.М. на каф. було започатковано наук. напрям досліджень актуальних проблем економіки та управління НТП, наслідком якого стало створення наук. школи «Дослідження та формування інноваційно-інвестиційної політики та системи менеджменту її реалізації». Результати досліджень опубліковані у понад 250 наук. працях. Наук.-пед. склад каф. інноваційного менеджменту та підприємництва став основою формування лабораторії екон. методів управління науково-дослідними розробками, яка була створена як структурний підрозділ НДЧ ун-ту, гол. наук.-дослідні розробки якої пов’язані з тематикою наук. школи проф. Черваньова Д.М. Результати досліджень лабораторії впроваджувались у навч. процес, діяльність НДЧ ун-ту, а також при розробці проектів законодавчих актів. Колектив каф. розробив стандарт підготовки класичними ун-ми фахівців з вищою освітою за спеціальністю 8.050209 «Менеджмент інноваційної діяльності», що був введений в дію у 2007. Практично підготовку фахівців з цієї спец. та фахівців вищої кваліфікації з проблем економіки та управління НТП каф. здійснює з 1990. Сьогодні каф. забезпечує викладання понад 60 курсів та спецкурсів фундамент. та проф.-орієнтованої підготовки фахівців з менеджменту організацій та менеджменту інновац. діяльності. На каф. здійснюється підготовка аспірантів та докторантів у галузі екон. наук. Каф. підтримує тісні зв’язки з профільними каф. вітчизн. та заруб. класичних, екон. і техн. ун-тів. Заг. кількість наук. публікацій каф. становить близько 2000 робіт. Осн. праці: Управління інноваціями в сучасній організації. Колективна монографія. К., 2006; Євтушевський В.А., Ковальська К.В., Бутенко Н.В. Стратегія корпоративного управління К., 2007; Черваньов Д.М. Менеджмент. Підручник. К., 2001; Дука А.П. Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвестування. Навч. посіб. К., 2007; Білорус Т.В. Стратегічне управління кадровим потенціалом підприємства. Монографія. Ірпінь, 2007; Балан В.Г. Прийняття управлінських рішень. Навч. посіб. К., 2008; Жилінська О.І. Роль Ун-ту ім. Св. Володимира у становленні Києва як європейського наукового центру. К., 2008; Фірсова С.Г. Інфраструктура товарного ринку: Навч. посіб. Вид. 2-ге, перероблене та доповнене. К., 2009; Білорус Т.В. Основи менеджменту (гриф МОНУ лист № 1.4/18-Г-1871 від 17.07.2008). К., 2009; Фірсова С.Г. Маркетинг нововведень: дослідження, сегментування, прогнозування: навч. посіб. К., 2010; Жилінська О.І. Науково-технічна діяльність у контексті самоорганізації. Монографія. К., 2010; Дука А.П. Аналіз інвестиційних проектів. Навч. посіб. К., 2010; Балан В.Г. Моделі теорії прийняття управлінських рішень. Навч.посіб. К., 2011; Корнілова І.М. Інноваційні пріоритети розвитку світового господарства / За ред. А.П. Румянцева. Монографія. К., 2011; Приймак В.М. Управління проектами. Навч. посіб. Практикум. 2-е видання. К., 2011; Міждисциплінарний словник з менеджменту. Навч. пос. з грифом МОНМСУ. К., 2011; Жилінська О.І. Інновації: проблеми науки та практики. Х., 2011 (у співавт.); Жилінська О.І. Интеллект-революция: ХХІ век. М., К., 2012 (у співавт.); Черваньов Д.М. Система інноваційного менеджменту: теорія і практика. Підручник з грифом МОНМСУ. К., 2012; Черваньов Д.М. Система інтегрованих технологій організацій навчального процесу. Практикум. Навч. посіб. з грифом МОНМСУ. К., 2012. О.І. Жилінська

Анісімова Людмила Анатоліївна

 • Останні зміни:
23.06.1973

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила екон. ф-т (1995), асп-ру ф-ту кібернетики Київ. ун-ту (1998). Із 1998 – асист., 2005 – доц. каф. менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності ун-ту. Канд. дис. «Моделювання еколого-екон. взаємодій за допомогою мереж Петрі» (2003). 

Читати далі >Балан Валерій Григорович

 • Останні зміни:
06.11.1962

Місце народження: с. Озерна Білоцерків. р-ну Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1985 – закінчив мех.-мат. ф-т, у 1989 – асп-ру (каф. механіки суцільних середовищ (МСС), у 1998 – екон. ф-т Київ. ун-ту. У 1988-98 – працював на підготовчому відділ. та на мех.-мат. ф-ті Київ. ун-ту доц. каф. природн. дисциплін та механіки суцільних середовищ; з 1999 – доц. каф. менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності екон. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Білорус Тетяна Валеріївна

 • Останні зміни:
02.12.1975

Місце народження: м. Коростень Житомир. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила інж.-екон. ф-т КНУТД (1999). У 1999 – 2005 – асист. каф. менеджменту КНУТД. Із 2005 – асист., з 2008 – доц. каф. менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності Київ. ун-ту.

Читати далі >Букіна Віра Миколаївна

 • Останні зміни:
02.04.1953

Місце народження: м. Київ.
Закінч. ф-т кібернетики (1975), асп-ру ф-ту кібернетики Київ. ун-ту (1979). З 1975 – інженер, мол. наук. співроб., наук. співроб. в НДЧ ун-ту на каф. екон. кібернетики. З 1989 – старш. наук. співроб каф. екон. теорії та госп. практики екон. ф-ту ун-ту, у 1994-98 – доц. каф. інновац. менеджменту та підприємництва.

Читати далі >Бутенко Наталія Василівна

 • Останні зміни:
16.01.1975

Місце народження: м. Тетіїв, Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила екон. ф-т Укр. Держ. ун-ту харчових технологій (1997).З 1997 – в асп-рі каф. менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності Київ. ун-ту. З 2000 – асист., з 2004 – доц. каф. інновац. менеджменту та підприємництва екон. ф-ту Київ. ун-ту. З 2007 – заст. декана екон. ф-ту з вих. роботи, чл. Вчен. ради екон. ф-ту.

Читати далі >Варналій Захарій Степанович

 • Останні зміни:
21.02.1955

Місце народження: с. Крива Балка, Саратськ. р-ну, Одес. обл..
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив екон. ф-т (1980), докт-ру (1998) Київ. ун-ту. Доц. каф. інноваційного менеджменту та підприємництва Київ. ун-ту (1992-94). У 1994-96 – гол. консультант – кер. групи забезпечення діяльності радника Президента України при Адміністрації Президента України., з 1998 – доц., 1999 – проф. каф. економічної теорії Київ. ун-ту.

Читати далі >Гацька Людмила Павлівна

 • Останні зміни:
01.05.1964

Місце народження: с. Нуйно Камінь-Кашир. р-ну, Волин. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила екон. ф-т Київ. ун-ту з відзнакою в 1986. Канд. дис. «Реалізація колективних економічних інтересів у міжнародній сфері» (1996). 1997- старш. викл., доц., 2000-2008 – зав. каф. податкового менеджменту Нац. ун-ту держ. податкової служби України; 2008-09 – доц. каф. менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності Київ. Ун-ту; з 2009 – доц. каф. екологічного менеджменту та підпр-ва Київ. ун-ту.

Читати далі >Горбась Ірина Миколаївна

 • Останні зміни:
25.10.1980

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: магістр економічних наук.
Закінчила екон. ф-т у 2004, у 2008 – асп-ру каф. менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності Київ. ун-ту. З 2006 – асист. каф. менеджменту інновац. та інвест. діяльності Київ. ун-ту.

Читати далі >Давидова Оксана Геннадіївна

 • Останні зміни:
02.10.1985

Місце народження: м. Генічеськ Херсонської обл..
Науковий ступінь: магістр економічних наук.
Закінчила екон. ф-т у 2009, у 2012 – асп-ру каф. менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності Київ. ун-ту. З 2012 – асист. каф. менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності.

Читати далі >Дражан Маріанна Георгіївна

 • Останні зміни:
23.04.1947

Місце народження: м. Дніпропетровськ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила Дніпропетр. держ. ун-т (1971). Працювала у КБ «Південне», м. Дніпропетровськ, з 1977 – у НДЧ Київ. ун-ту, у 1992-93 – доц. каф. інноваційного менеджменту та підприємництва.

Читати далі >Дука Анастасія Петрівна

 • Останні зміни:
15.08.1973

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила екон. ф-т (1995), асп-ру екон. ф-ту Київ. ун-ту (1999). У 1995 – 2000 – працювала у відділі проектного фінансування ВАТ «Укр. інновац. банк». У 2000–04 – асист., з 2005 – доц. каф. менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності Київ. ун-ту. З 2003-11 – кер. практик екон. ф-ту. З листопада 2011 р. докторант кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності Київ. нац. ун-ту.

Читати далі >Євтушевський Володимир Андрійович

 • Останні зміни:
21.01.1952- 21.02.2011

Місце народження: м. Прилуки, Чернігів. обл..
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив екон. ф-т Київ. ун-ту (1977). 1977-81 – асист. каф. політ. економії у «Львівській політехніці». 1981-03 – асп., асист., доц., проф. екон. ф-ту Київ. ун-ту, зав. каф. менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності.

Читати далі >Жилінська Оксана Іванівна

 • Останні зміни:
14.08.1970

Місце народження: м. Ладижин Вінниц. обл..
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчила з відзнакою екон. ф-т (1992), 1996 – асп-ру каф. інновац. менеджменту та підприємництва Київ. ун-ту. 1997-99 – асист., з 1999 – доц. каф. інновац. менеджменту та підприємництва Київ. ун-ту, з 2011-2020 – завідувач кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, з 2020 р. проректор з наукової роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Читати далі >Ільїна Галина Володимирівна

 • Останні зміни:
02.10.1984

Місце народження: м. Львів.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Закінчила філософський фак-т (2006), асп-ру (2009) КНУ ім. Т.Шевченка. З 2009 – науковий, а з 2011 – провідний науковий співробітник ННДІУ МОН України, 2006-2010 – викладач, 2010 – доцент НТУУ «КПІ» (за сумісн.). З 2011 – доц. кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності КНУ ім. Т.Шевченка.

Читати далі >Калитич Георгій Ілліч

 • Останні зміни:
22.04.1936

Місце народження: с. Біласовиця Боловец. р-ну Закарпат. обл..
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор, акад. Укр. Академії інформатики, акад. Академії технол. наук України.
Закінчив Львів. політехн. ін-т (1959), 1973 – асп-ру при Львів. відділенні Ін-ту економіки АН УРСР. З 1978-1980 – доц., з 1980 – проф. каф. менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності екон. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Канаєва Марія Олександрівна

 • Останні зміни:
06.10.1980

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Закінчила екон. ф-т Київ. ун-ту (2003). У 2006-07 – асист. каф. менеджменту Екон.-правового ін-ту Київ. нац. лінгв. ун-ту. З 2007 – асист. каф. менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності екон. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Ковальська Кристина Валентинівна

 • Останні зміни:
15.07.1979

Місце народження: м. Кола, Мурман.обл., Росі.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
2001 закінчила ф-т бізнесу та права Технол. ун-ту «Поділля» (м. Хмельницький), 2004 – асп-ру каф. менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності екон. ф-ту Київ. ун-ту. З 2010 – доц. каф. менеджменту інновац. та інвест. діяльності Київ. ун-ту.

Читати далі >Корнілова Ірина Миколаївна

 • Останні зміни:
17.02.1966

Місце народження: м. Сиктивкар, Росія.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила з відзнакою екон. ф-т Київ. ун-ту (1988), з 1990 – аспірант екон. ф-ту Київ. ун-ту. 3 2003 – доц. каф. менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності Київ. ун-ту.

Читати далі >Кузнєцова Наталія Геннадіївна

 • Останні зміни:
01.06.1983

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
У 2005 закінчила НТУУ «КПІ», 2008 – асп-ру каф. економічної теорії Київ. ун-ту імені Тараса Шевченка. З 2008 – асист. каф. маркетингу та реклами КНТЕУ»КПІ», з 2009 – асист. каф. менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності Київ. ун-ту імені Тараса Шевченка.

Читати далі >Кухта Павло Володимирович

 • Останні зміни:
15.09.1975

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив екон. ф-т Київ. ун-ту (1999). З 1999 – асист., з 2012 – доц. каф. менеджменту інноваційної та інвест. діяльності екон. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Лузан Галина Сергіївна

 • Останні зміни:
23.02.1951

Місце народження: м. Перм, Росія.
Закінчила Перм. політехн. ін-т. 1968, інженер-економіст. Працювала в галузевій лаб. Перм. політехн. ін-ту. 1979-1989 наук. співроб. КІНГ. 1989 – працювала в лаб. екон. методів управління наук.-досл. розробками екон. ф-ту Київ. ун-ту. 1993-2010 – асист. каф. менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності.

Читати далі >Матійченко Яків Тимофійович

 • Останні зміни:
28.04.1918

Місце народження: с. Яцинова Слобідка Полтав. р-ну, Полтав. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
1941 – закінчив фіз.-мат. ф-т Полтав. держ. пед. ін-ту. 1968 – старш. викл., 1969 – доц. каф. економіки нар. госп., 1968 заст. декана, 1973 – в.о. декана екон. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Мельник Анатолій Сергійович

 • Останні зміни:
19.10.1939- 11.01.2000

Місце народження: с. Сербинівці, Жмерин. р-н, Вінниц. обл. .
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив мех. ф-т Ладижин. технікуму механізації сіл. госп-ва (1960), екон. ф-т (1968), асп-ру каф. політ. економії гуманіт. ф-тів Київ. ун-ту (1970). З 1972 – асист., з 1976 – старш. викл., з 1978 – доц. каф. політ. економії гуманіт. ф-тів. З 1993-95 – доц. каф. інноваційного менеджменту та підприємництва екон. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Мельник Михайло Миронович

 • Останні зміни:
22.07.1936

Місце народження: с. Немильня, Новоград-Волин. р-н Житомир. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1963 закінчив екон. ф-т УСГА, у 1968 – асп-ру КІНГ. В Київ. ун-ті пропрацював 35 р. на посадах асист., старш. викл., доц. каф. економіки нар. госп-ва. Працював у плановій комісії Київ. облвиконкому.

Читати далі >Михайленко Ірина Петрівна

 • Останні зміни:
19.05.1951

Місце народження: м. Білгород-Дністровський, Одес. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила Миколаїв. кораблебудівний ін-т (1973). 2001-06 – доц. каф. менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності.

Читати далі >Названова Лариса Миколаївна

 • Останні зміни:
22.09.1959

Місце народження: м. Київ.
Закінчила екон. ф-т Київ. ун-ту. 1976-86 – лаборант, старш. лаборант, інженер, старш. інженер НДЧ Київ. ун-ту. 1990 – 1995 – мол. наук., наук., старш. наук. співроб. лабораторії екон. методів управління наук.-дослідними розробками ун-ту. 1995 –2012 – асист. каф. менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності екон. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Нейкова Лідія Іванівна

 • Останні зміни:
11.01.1950

Місце народження: Тілегуло, Березан. р-н, Миколаїв. обл..
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.
1971 закінч. фін.-екон. ф-т Одес. ін-ту нар. госп. 1981-97 – викл. Одес. держ. екон. ун-ту. 1997-2003 – проф. каф. менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності екон. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Нетреба Ірина Олександрівна

 • Останні зміни:
16.11.1979

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
2003 – закінчила екон. ф-т, вступила до асп-ри екон. ф-ту Київ. ун-ту. З 2003 – асист. каф. менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності.

Читати далі >Овчаренко Тетяна Сергіївна

 • Останні зміни:
10.12.1976

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила екон. ф-т, 2003 – асп-ру каф. менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності екон. ф-ту Київ. ун-ту. З 2003 – асист., з 2010 – доцент каф. менеджменту інновац. та інвестиц. діяльності екон. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Олещенко Інна Дмитрівна

 • Останні зміни:
15.12.1932

Місце народження: м. Шостка, Сум. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
1954 – закінчила Моск. держ. екон. ін-т (нині – Рос. екон. академія ім. Г. Плеханова); 1964 – асп-ру Київ. Ін-ту економіки АН СРСР. З 1954 – працювала на п-вах Ленінграду, Донбасу, в Донец. Раді нар. госп-ва. У 1967-92 – старш. викл., доц. каф. економіки нар. госп. екон. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Пелішенко Валентин Павлович

 • Останні зміни:
13.07.1937

Місце народження: станиця Гостагаївська, Анап. р-н, Краснодар. край, Росія.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив екон. ф-т УСГА (1959). З 1991 – проф. каф. управління та економіки п-ва. 1998-2003 – проф. каф. менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності Київ. ун-ту.

Читати далі >Приймак Василь Михайлович

 • Останні зміни:
01.01.1972

Місце народження: с. Манява Івано-Франк. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1995 закінчив ф-т прикладної мат. Львів. держ. ун-т, у 1998 – екон. ф-т Терноп. академії нар. госп-ва. З 2004 – доц. каф. менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності Київ. ун-ту. З 2004-05 – кер. проектного офісу ЗАТ «Телесистеми України» (за сумісн.).

Читати далі >Святненко Вікторія Юріївна

 • Останні зміни:
20.05.1962

Місце народження: м. Тараща Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
1983 – закінчила КНЕУ. 1989-93 – мол. наук. співроб., 1993-98 – асист., 2000 – доц. каф. менеджменту інноваійної та інвестиційної діяльності екон. ф-ту. Київ. ун-ту.

Читати далі >Ситницький Максим Васильович

 • Останні зміни:
29.05.1983

Місце народження: м. Мелітополь, Запорізька область.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Закінчив екон. ф-т (2005), асп-ру економічного ф-ту ун-ту (2008). З 2008 – асист. каф. менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності ун-ту.

Читати далі >Слушаєнко Наталія Василівна

 • Останні зміни:
18.06.1955

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
1977 закінчила ф-т кібернетики, 1983 – асп-ру ф-ту кібернетики Київ. ун-ту. 1977-80 – інженер каф. обчислювальної математики науково-дослідного сектора ун-ту, 1981-86 – мол. наук. співроб. каф. чисельних методів математичної фізики ун-ту, 2002-03 – доц. каф. менеджменту інновац. та інвест. діяльності ун-ту, з 2003 – доц. каф. екон. кібернетики ун-ту. Стажувалась в Ліонському економічному ун-ті (Франція, 1986).

Читати далі >
Персоналії 1 — 35 з 42
Початок | Поперед. | 1 2 | Наст. | Кінець Всі

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи