ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Міжнародного бізнесу кафедра Міжнародного бізнесу кафедра

Сучасна назва з 2009 (рішення Вчен. Ради Київ. ун-ту в грудні 2008). У 1991-92 каф. очолював канд. екон. наук, доц. В.Д. Прилюк, 1992-2003 каф. завідував економіст-міжнародник, д-р екон. наук, проф. А.І. Кредісов. З 2003 каф. керує укр. дипломат, відомий економіст, д-р. екон. наук., проф. В.А. Вергун. Нинішній склад викладачів каф. становить 18 осіб, серед них 4 проф. (В.А. Вергун, А.І. Кредісов, О.І. Ступницький, В.В. Якубовський), 10 канд. екон. наук, доц. (І.Є. Голубій, О.В. Дикий, В.С. Карп, В.П. Мазуренко, Ю.В. Полунєєв, О.А. Приятельчук, Д.П. Расшивалов, М.Ю. Рубцова, В.І. Серажим, В.С. Морозов), 4 канд. екон. наук, асист. (Г.С. Буряк, Д.А. Глухова, О.Д. Гоєр, В.А. Крикун). З 2000 вперше в Україні в ІМВ розпочалася підготовка студентів зі спец. «Міжн. бізнес». Підготовка фахівців з цієї нової та конче потрібної для країни спец. здійснюється за освіт.-проф. програмами бакалавра, спеціаліста і магістра шляхом викладання проф.-орієнтованих навч. курсів. У відповідності до нов. навч. планів каф. забезпечує викладання комплексу нормат., факультативних дисциплін та дисциплін проф. та практ. підготовки. До циклу фундамент. дисциплін, у т. ч. належать: менеджмент та маркетинг, управління міжн. проектами, міжн. бізнес, міжн. інвестиц. менеджмент, інноваційне підприємництво та наук.-тех. політика заруб. країн, економіка та зовнішньоекон. зв’язки України, міжн. маркетинг, кон’юнктура світ. товарних ринків, екон. історія, історія екон. вчень, макроекон. політика й моделювання. Викл. каф. читають понад 40 профес. орієнтованих дисциплін, у т.ч.: менеджмент зовнішньоекон. діяльності підприємств, страхування у міжн. бізнесі, економ. історія, економіка та зовнішньоеконм. зв’язки України, історія економ. вчень, бух. облік, менеджмент та маркетинг, теорія статистики, міжн. стандарти бух. обліку, розр. та плат. у міжн. бізнесі, маркетингові досл. та аналіз інформ. аудит у міжн. бізнесі, макроеконом. політ. й моделювання міжн. бізнесі, міжн. фін. інжиніринг, іновац.-інвест. менеджмент, кон’юнктура світ. товарних ринків, ділові переговори у міжн. бізнесі, методологія та орг. наук. досліджень в галузі міжн. бізнесу, соц. аспекти розвитку міжн. бізнесу, профорієнтація та профадаптація в міжн. бізнесі. За більш ніж 20-річну історію своєї навч.-метод. та наук.-досл. роботи викладачами каф. видано низку підруч., навч. посіб., наук. монографій навч.-метод. розробок. Серед них підручники: «Міжнародний бізнес» за ред. проф. В.А. Вергуна (2007); «Міжнародні економічні відносини» за ред. проф. А.С. Філіпенка (1994); «Міжнародні валютно-кредитні відносини» за ред. проф. О.І. Рогача (1997); «Міжнародні фінанси» за ред. проф. О.І. Рогача (2003); «Статистика», доц. В.П. Мазуренко (2008); «Кон’юнктура світових товарних ринків», доц. С.М. Березовенко (2008); «Міжнародна міграція робочої сили та механізм її регулювання», проф. О.І. Ступницький (2008); «Макроекономічна політика у відкритій економіці», доц. Рубцова М.Ю. (співавт., 2010); «Економічна дипломатія», проф. Вергун В.А. (2010); «Сучасний факторинг: ефективність торговельних операцій та управління корпоративними фінансами», проф. Ступницький О.І. (співавт., 2010); «Міжнародне корпоративне управління», проф. Вергун В.А., проф. Ступницький О. І., проф. Якубовський В.В. (2012); «Інновації та інноваційний менеджмент», проф. Ступницький О.І. (2006); «Міжнародна міграція робочої сили та механізми її регулювання», проф. Ступницький О.І. (2004); «Менеджмент», доц. Дикий О.В. (співавт., 2006); «Країни центрально-східної Європи в умовах глобалізації: історико-методологічний, політико-правовий та економічний аспекти», Вергун В.А., Ступницький О.І. (співавт., 2010); «Сучасна корпоративна логістика», доц. Серажим В.І. (2010); «Співробітництво України з арабськими державами Перської затоки», доц. Рубцова М.Ю. (співавт., 2010); «Економічні інститути в системі корупційних відносин. Міжнародний аспект», ас. Буряк Г. С. (2012); «Торгівля міжнародними туристичними послугами на прикладі країн ЦСЄ», доц. Карп В.С. (2013). Починаючи з 2001 каф. започатковано практику проведення щорічних міжн. наук. конференцій з питань розвитку міжн. бізнесу в Україні. Зокрема: «Міжнародний бізнес в Україні: становлення та розвиток в умовах ринкової трансформації суспільства» (1-2 лист. 2001); «Міжнародний бізнес: адаптація до зовнішнього середовища» (10-11 жовт. 2002); «Міжнародний бізнес: розвиток ринку інформаційно-комунікаційних технологій» (9-10 жовт. 2003), «Україна у міжнародному бізнесі за 20 років незалежності: досвід та перспективи» (28 жовт. 2011). З 2004 у рамках щорічних конференцій Київ. ун-ту для молодих вчених на каф. організовується власна наук. секція, у роботі якої асп. та студ. каф. беруть активну участь з подальшим опублікуванням їх наук. матеріалів. В 1995 при каф. засновано студ. наук. гурток під назвою «УЗЕД» (абревіатура назви каф.), який в 2000 перейменовано на «Міжн. бізнес». Каф. бере активну участь в наук.-досл. роботі ІМВ, в рамках міжн. проектів та програм, пов’язаних з різноманітними аспектами зовнішньоекон. діяльності та міжн. бізнесу. Крім того, з 1997 каф. плідно співпрацює з Вищою технічною школою м. Мерзебург (Німеччина); Центром Євро-Азіатських досліджень Редінґського ун-ту (Велика Британія). Результатами співроб-ва стали спільні наук. публікації, наук.-практ. конференції та круглі столи, стажування викладачів, а також навчання студ. спец. «Міжнародний бізнес» у цих ВНЗ. Викладачі каф. беруть участь у наук. та громад. заходах ІМВ та Київ. ун-ту. В.А. Вергун

Биков Геннадій Миколайович

 • Останні зміни:
10.06.1933

Місце народження: м. Оренбург, РФ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
У Київ. ун-ті: з 1974–75 асист., 1975–78 старш. викл, 1978-80 та 1984-90 доц. каф. міжн. екон. відносин ф-ту міжн. відносин і міжн. права (нині каф. світового господарства та міжнародних економічних відносин ІМВ). 1980–84 – заст. декана ф-ту міжн. відносин та міжн. права. 1990–2000 доц. каф. управління зовнішньоекон. зв’язками та маркетингу (нині – каф. міжнародного бізнесу).

Читати далі >Буряк Гліб Сергійович

 • Останні зміни:
18.09.1982

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: асистент.
Закінчив 2005 відділення міжн. бізнес ІМВ Київ. ун-ту. Канд. дис. «Корупційні відносини в сучасних умовах інституціоналізації світової економіки» (2010). У Київ. ун-ті: з 2010 асист. каф. міжнародного бізнесу.

Читати далі >Вергун Володимир Антонович

 • Останні зміни:
09.10.1949

Місце народження: с. Василева Гута, Чернігівського району, Чернігівської області.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1972 екон. ф-т Київ. ун-ту, 1975 асп-ру каф. політекономії цього ф-ту. Канд. дис.: «Критика футурологічних буржуазних теорій» (1976), докт. дис. «Екологічні проблеми в сучасній економічній думці Заходу (аналіз світогосподарських аспектів)» (1992). У Київ. ун-ті: 1975-77 асист. каф. політекономії екон. ф-ту, 1977-96 старш. викл., доц., проф. каф. міжн. екон. відносин ф-ту міжн. відносин і міжн. права, 1994-96 заст. дир. ІМВ. З 2003 зав. каф. управління зовнішньоекон. діяльністю, тепер каф. міжнародного бізнесу ІМВ.

Читати далі >Глухова Дар’я Андріївна

 • Останні зміни:
31.07.1984

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: асистент.
Закінчила 2007 ІМВ Київ. ун-ту. Канд. дис. «Нанотехнологічні інновації в системі факторів міжнародної конкурентоспроможності України» (2011). У Київ. ун-ті: з 2007 асист. каф. управління зовнішньоекон. діяльністю, тепер каф. міжнародного бізнесу ІМВ Київ. ун-ту.

Читати далі >Гоєр Ольга Деживна

 • Останні зміни:
06.03.1976

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: асистент.
Закінчила 1999 ІМВ Київ. ун-ту. Канд. дис. «Формування привабливості національних ринків у міжнародному маркетинговому середовищі» (2002). У Київ. ун-ті: з 2001 асист. каф. управління зовнішньоекон. діяльністю ІМВ (тепер – каф. міжнародного бізнесу).

Читати далі >Голубій Ігор Євгенович

 • Останні зміни:
10.03.1971

Місце народження: м. Львів.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Навчався на ф-ті міжн. екон. відносин Москов. держ. ін-ту міжн. відносин МЗС СРСР (1989-92); продовжив навчання на відділенні міжн. екон. відносин ІМВ Київ. ун-ту, (закінчив 1994). Канд. дис. «Зовнішньоекономічні аспекти трансформації економіки Японії в умовах глобалізації світогосподарських зв’язків» (1998). У Київ. ун-ті: 1996–2001 асист., з 2001 доц. каф. управління зовнішньоекон. діяльністю, тепер каф. міжнародного бізнесу ІМВ.

Читати далі >Дикий Олександр Віталійович

 • Останні зміни:
03.12.1979

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 2002 ІМВ Київ. ун-ту. Канд. дис. «Формування конкурентних маркетингових стратегій на підприємстві в умовах глобалізації бізнесу» (2005). У Київ. ун-ті: з 2003 – асист., з 2007 – доц. каф. управління зовнішньоекон. діяльністю ІМВ, тепер каф. міжнародного бізнесу.

Читати далі >Карп Вікторія Сергіївна

 • Останні зміни:
04.07.1981

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 2003 ІМВ Київ. ун-ту, 2006 асп-ру ІМВ. Канд. дис. «Диверсифікація торгівлі міжнародними туристичними послугами в умовах глобалізації (на прикладі країн Центрально-Східної Європи)» (2007). У Київ. ун-ті: з 2006 асист., з 2011 доц. каф. управління зовнішньоекон. діяльністю, тепер каф. міжнародного бізнесу ІМВ Київ.

Читати далі >Мазуренко Валентина Петрівна

 • Останні зміни:
23.07.1955

Місце народження: с. Єрки, Черкаська область.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1979 екон. ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Індексний метод в соціально-економічних дослідженнях» (1996). У Київ. ун-ті з 1979: зав. лаб. навч.-метод. роботи і організації контролю якості учбового процесу при Навч. відділі ун-ту, асист., доц. У 1997-2002 вч. секретар спец. ради із захисту дис. на здобуття наук. ступ. кадн. та д-ра екон. наук. З 2002 заст. зав. каф. з навч. роботи каф. управляння зонішньоеконом. діяльності, тепер каф. міжнародного бізнесу.

Читати далі >Морозов Володимир Сергійович

 • Останні зміни:
16.10.1976

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1998 ІМВ Київ. ун-ту, магістр з міжн. екон. відносин. Канд. дис. «Регулювання прямих іноз-их інвест-ій в ЄС» (2001). У Київ. ун-ті: з 2000 асист. каф. міжн. валютно-кред. і фінанс. відносин, з 2009 доц. каф-ри міжнародного бізнесу. Напрями наук. діяльності: регулювання прямих інозем. інвестицій, міжн. ринок праці, ФРН у сучас. міжн. бізнесі.

Читати далі >Полунєєв Юрій Володимирович

 • Останні зміни:
15.06.1956

Місце народження: м. Одеса.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1978 р. Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка, факультет міжнародних відносин та міжнар. права (1973-78), економіст-міжнародник, перекладач англійської та арабської мов; Йоркський університет (Канада, 1990), «Міжнар. менеджмент»; Торонтський університет (Канада, 1991-92), «Менеджмент», маґістр бізнес-адміністрування; Лондонська школа бізнесу (2000), «Корпоративні фінанси»; кандидатська дисертація «Вплив енергетичної кризи на світові фінанси» (1986). Заслужений економіст України. Дійсний член Міжнародної академії менеджменту (Барселона). У Київ. ун-ті: з 2008 доцент кафедри міжнародного бізнесу ІМВ.

Читати далі >Приятельчук Олена Анатоліївна

 • Останні зміни:
19.12.1981

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 2003 відділення міжн. екон. відносин ІМВ Київ. ун-ту. Канд. дис. «Формування та розвиток системи кроскультурного менеджменту (на прикладі міжнародних корпорацій)» (2006). У Київ. ун-ті: 2000-03 перекладач Управління міжн. зв’язків Київ. ун-ту; З 2003 асист. каф. управління зовнішньоекон. діяльністю ІМВ, з 2008 – доц. каф. міжнародного бізнесу.

Читати далі >Расшивалов Дмитро Петрович

 • Останні зміни:
02.04.1958

Місце народження: м. Кіров, РФ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1981 ф-т міжн. відносин та міжн. права Київ. ун-ту., асп-ру каф. міжн. екон. відносин цього ф-ту 1984. Канд. дис. «Экономическое сотрудничество между освободившимися государствами как новое звено в мирохозяйственных отношениях современного капитализма (на материалах Афро-Азиатских стран)» (1988). У Київ. ун-ті: 1985-1991 асист. каф. міжн. екон. відносин, з 1991 асист., доц. каф. управління зовнішньоекон. зв’язків та маркетингу ф-ту міжн. відносин та міжн. права, тепер каф. міжнародного бізнесу ІМВ. У 1990-91 заст. декана цього ф-ту.

Читати далі >Рубцова Марина Юріївна

 • Останні зміни:
15.07.1960

Місце народження: м. Санкт-Петербург, РФ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Закінчила 1983 теплоенергетичний ф-т КПІ. Канд. дис. «Національні особливості залучення іноземного капіталу до економіки України» (1999). З 1991 працювала в ІСЕМВ НАН України та Наук.-досл. екон. ін-ті Мін-ва економіки України. У Київ. ун-ті: з 2001 старш. наук. співроб., з 2008 доц. каф. міжнародного бізнесу ІМВ.

Читати далі >Серажим Віталій Іванович

 • Останні зміни:
26.07.1946

Місце народження: с. Морозівка, Олександрійського району Кіровоградської області.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1973 екон. ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва в умовах розвинутого соціалізму» (1979). У Київ. ун-ті: з 1995 доц. каф. управління зовнішньоекон. діяльністю, нині каф. міжнародного бізнесу ІМВ.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи