ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Міжнародної економіки кафедра Міжнародної економіки кафедра

Створена в травні 1998 року на екон. ф-ті Київ. ун-ту. Засновником і першим зав. каф. був д-р екон. наук, проф. А.П.Рум’янцев. З 2002 каф. очолює д-р екон. наук, проф. Старостіна А. О. Сферою наук. інтересів колективу каф. є розвиток сучас. міжн. економіки, форми прояву процесу глобалізації, проблеми інтеграції економіки України до світового госп-ва. Осн. наук. напрямами діяльності каф. є: проблеми інтеграції економіки України в світове госп-во; теор. аспекти функціонування сучасної міжн. економіки; маркетингове забезпечення міжн. діяльності; валютно-фінанс. аспекти міжн. екон. інтеграції; міжн. маркетингові дослідження; управління торговими марками та стратегічний маркетинг; сучас. напрями розвитку міжн. фінансів; транснаціональні корпорації в сучасній міжн. економіці; міжн. конкурентоспроможність. Під кер. проф. Старостіної А.О. було захищено 14 канд. та 1 докт. дис. Каф. міжн. економіки розроблена сучасна модель підготовки в сфері міжн. економіки, яка базується на глибокому вивченні фундамент. екон. теорії та передбачає формування практичних навичок прийняття управлінських рішень для п-в і організацій, які залучені до світогосп. процесів. Навч. процес на каф. базується на використанні сучас. інтерактивних методик. ПВС каф. розроблені творчі завдання, тести, задачі, оригінальні госп. ситуації (кейси), обговорення яких формує практичні навички у майбутніх фахівців. Значна увага надається вдосконаленню системи організації виробничої практики. Базами виробничої практики для студентів спец. «Міжнародна економіка» є провідні вітчизняні підприємства-експортери та -імпортери, банки, іноземні представництва, спільні підприємства, ТПП України, мін-ва та відомства, консультаційні фірми, посольства іноземних держав. До складу каф. входить 2 д-ри екон. наук та 14 канд. екон. наук. Каф. підтримує наук. співроб-во з Ін-том світової економіки і міжн. відносин НАН України, Ін-том екон. досліджень та політ. консультацій, Ін-том економіки та прогнозування НАН України, Наук.-досл. фінансовим ін-том МФ України, ІМВ Київ. ун-ту, КНЕУ, КНТЕУ та ін. Каф. здійснює міжн. співроб-во за наступними напрямками: навчання та підвищення кваліфікації викладачів; стажування та обмін викладачами; участь у міжн. конференціях і семінарах; участь у спільних наук. дослідженнях; підготовка спільних наук. і навч.-метод. праць; участь у міжн. програмах і проектах. Колектив каф. підтримує тісні наук. зв’язки із заруб. установами, зокрема з University of Toronto, University of Birmingham, Rensselaer Polytechnic Institute, San Diego Sate University, University of California at San Diego, University of South Florida, University of Alabama in Huntsville, University of Dallas, Wirtschaftsuniversität Wien та ін. Нещодавно, були встановлені тісні зв’язки з Кембриджським ун-том (Великобританія) та Принстонським ун-том (США). Викладачі каф. міжн. економіки співпрацюють з такими міжн. організаціями, як: Європейське товариство з вивчення громадської думки і маркетингових досліджень (The European Society for Opinion and Market Research – ESOMAR), Європейською конфедерацією маркетингу, національними професійними асоціаціями у сфері бізнесу (асоціаціями маркетингу) багатьох країн світу. Осн. кол. праці: Старостіна А.О., Длігач А.О., Кравченко В.А., Промисловий маркетинг: Підручник К., 2005; Міжнародна економіка: Підручник /А.П.Румянцев, Г.Н.Климко, В.В.Рокоча та ін.; За ред. А.П. Румянцева.3-є вид., випр. і доп. К., 2006; Каніщенко О. Л. Маркетинг: теорія  господарські ситуації: Навчальний посібник, K. 2008; Старостіна А.О., Кравченко В.А. Ризик-менеджмент: теорія та практика. Навч. посіб. К., 2009; Маркетинг: теорія, світовий досвід, українська практика: підруч. / за ред. А.О. Старостіної. К., 2009; Крилова Н.В. Міжнародна торгівля. Навчальний посібник. К. 2008;  Маркетингові дослідження національних і міжнародних ринків. Підручник / за ред. А.О. Старостіної. K., 2012. А.О.Старостіна

Булкот Оксана Вікторівна

 • Останні зміни:
11.08.1981

Місце народження: смт Калинівка Бров. р-ну. Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
У 2004 закінчила екон. ф-т, 2010 асп-ру екон. ф-ту Київ. ун-ту. З 2007 – асист. каф. міжнародної економіки Київ. ун-ту.

Читати далі >Васін Сергій Анатолійович

 • Останні зміни:
26.11.1957

Місце народження: невідомо.
В ранньому дитинстві втратив зір. 1981 закінчив екон. ф-т, 1984 – асп-ру Київ. ун-ту. 1985-94 працював мол. наук. співроб., наук. співроб. лаб. соц-екон. проблем зарубіж. країн екон. ф-ту Київ. ун-ту. З 1994 – дир. Навч.-інформ. комп’ютерного центру Укр. тов-ва сліпих.

Читати далі >Гайдуцький Андрій Павлович

 • Останні зміни:
26.11.1980

Місце народження: смт. Вороновиця Вінниц. р-ну, Вінниц. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
2003 – закінчив Ін-т міжн. відносин Київ. ун-ту, 2004 – Бізнес-школу при Корейському ін-ті розвитку економіки (м. Сеул, Корея). З 2004 – асист. каф. міжнародної економіки екон. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Глазунова Ольга Володимирівна

 • Останні зміни:
04.11.1985

Місце народження: м. Чернігів.
Закінчила економ ф-т КНУ ім. Т. Шевченка (2009). З 2009 – в асп-рі каф. міжнародної економіки КНУ ім. Т. Шевченка. З 2012 – асистент каф. міжнародної економіки.

Читати далі >Дідківський Микола Іванович

 • Останні зміни:
03.01.1956

Місце народження: с. Ходаки Коростен. р-ну Житомир. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
1977 закінчив. екон. ф-т Київ. ун-ту. З 1980 асист. каф. політ. економії, з 1987 – доц. каф екон. теорії та управління нар. госп-вом, з 1998 – доц. каф. міжнародної економіки екон. ф-ту. 1987-94 – заст. зав. каф. екон. теорії та управління нар. госп-вом; 1990-95 – заст. декана екон. ф-ту; 2002-06 – заст. зав. каф. міжнародної економіки Київ. ун-ту.

Читати далі >Длігач Андрій Олександрович

 • Останні зміни:
28.07.1972

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1995 закінчив НТУУ «КПІ» за спец. «Прикладна математика» та «Маркетинг», у 1999 – асп-ру за спец. «Підприємництво, менеджмент, маркетинг», у 2008 – докт-ру за спец. «Світова економіка». З 2002 – на посаді доц. каф. міжнародної економіки Київ. ун-ту.

Читати далі >Журило Вікторія Володимирівна

 • Останні зміни:
14.04.1975

Місце народження: с. Лялічі Примор. краю, Росія.
У 1999 – закінчила НТТУ «КПІ» з відзнакою, отримала повну вищу освіту за спец. «Маркетинг», у 2003 – асп-ру НТТУ «КПІ». У 1999 – 2007 – на посаді асист. каф. пром. маркетингу НТТУ «КПІ». З 2007 року – на каф. міжнародної економіки Київ. ун-ту.

Читати далі >Каніщенко Олена Леонідівна

 • Останні зміни:
03.06.1960

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.
1982 закінчила екон. ф-т Київ. ун-ту. 1982-2002 – викл., доц. каф. пром. маркетингу НТТУ «КПІ». З 2002 – на постійній роботі на каф. міжнародної економіки ун-ту.

Читати далі >Кочергіна Наталія Леонідівна

 • Останні зміни:
01.01.1965- 01.01.2011

Місце народження: м. Барановичі Брест. обл., Білорусь.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
У 2000-06 – асист, з 2006 – доц. каф. міжнародної економіки екон. ф-ту ун-ту.

Читати далі >Кочкіна Наталія Юріївна

 • Останні зміни:
07.08.1975

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
У1998 закінчила ф-т менеджменту та маркетингу НТТУ «КПІ». 3 2003 – асист., з 2006 – доц. каф. міжнародної економіки.

Читати далі >Крилова Наталія Василівна

 • Останні зміни:
07.01.1976

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
1997 закінчила екон. ф-т Київ. ун-ту. З 2000 – на пост. роботі на каф. міжнародної економіки, з 2006 – на посаді доц., 2009 –  вчене звання доцента.

Читати далі >Кузьома Олена Юріївна

 • Останні зміни:
19.09.1974

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
1996 закінчила екон. ф-т Київ. ун-ту, 2000 – асп-ру каф. міжнародної економіки. З 1999 – асист., з 2006 – на посаді доц. каф. міжнародної економіки Київ. ун-ту, 2011 – вчене звання доцента.

Читати далі >Нагачевська Тетяна Володимирівна

 • Останні зміни:
12.08.1966

Місце народження: с. Курсики Дубнів. р-ну Рівнен. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
В 1988 закінчила з відзнакою екон. ф-т Київ. ун-ту. З 1995 – асист. каф. економічної теорії ун-ту. З 1998 – асист., доц. каф. міжнародної економіки. В 1999-2000 – радник з екон. питань Гол. Держкомітету зв’язку та інформатизації України.

Читати далі >Пащук Лідія Віталіївна

 • Останні зміни:
11.11.1981

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
У 2003 закінчила  НТУУ «КПІ» за спец. «Маркетинг», у 2008 – асп-ру КНУ імені Тараса Шевченка. У 2009 – захистила дисертацію за спец. «Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)».  Стажувалась в Міжнародній школі викладачів менеджменту в Бледі, Словенії. Має професійний диплом Чартерного інституту маркетингу, Великобританія. З 2011 – на посаді ас. каф. міжнародної економіки Київ. ун-ту.

Читати далі >Пригара Ольга Юріївна

 • Останні зміни:
27.07.1980

Місце народження: м. Соснівка, Львів. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
У 2002 закінчила ф-т менеджменту та маркетингу НТТУ «КПІ».  2002-05 – асп каф. міжн. економіки екон. ф-ту Київ. ун-ту. З 2005 – асист. каф. міжн. економіки.

Читати далі >Рокоча Віра Володимирівна

 • Останні зміни:
22.06.1951

Місце народження: м. Краматорськ, Донец. обл..
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.
1973 закінчила екон. ф-т, 1977 – асп-ру каф. політ. економії екон. ф-ту Київ. ун-ту. З 1977 працює на постійній основ. на екон. ф-ті: старш. інженер, з 1978 – асист., з 1984 – доц. каф. політ. економії, з 1996 – проф. каф. екон. теорії та управління нар. госп-вом, з утворенням на екон. ф-ті каф. міжнародної економіки – проф. названої каф.

Читати далі >Середа Валентина Іванівна

 • Останні зміни:
11.10.1961

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
1983 закінчила з відзнакою екон. ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Особисте споживання як фактор економічного розвитку» (1990). З 2003 по 2006 – проректор з наук. роботи та з 2006 по 2008 – декан екон. ф-ту Академії муніципального управління (м. Київ). З 2008 – доц. каф. міжн. економіки Київ. ун-ту.

Читати далі >Софіщенко Ірина Ярославівна

 • Останні зміни:
02.12.1963

Місце народження: с. Джурин, Вінниц. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
З 2007 – доц. каф. міжн. економіки екон. ф-ту.

Читати далі >Старостіна Алла Олексіївна

 • Останні зміни:
17.03.1954

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.
1976 закінчила екон. ф-т Київ. ун-ту. 1976-2002 – працювала в КПІ, з 1993-2002 – зав. каф. пром. маркетингу КПІ. З 2002 – на пост. роботі на каф. міжнародної економіки Київ. ун-ту, зав. каф. міжн. економіки екон. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Шевченко Володимир Юліанович

 • Останні зміни:
10.06.1950

Місце народження: м. Нов. Буг Миколаїв. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
1973 закінчив екон. ф-т Київск. ун-ту. З 1975 – на пост. роботі на каф. політ. економії екон. ф-ту, з 1990 – на каф. економічної теорії, з 1998 – на каф. міжнародної економіки Київ. ун-ту.

Читати далі >Ярош-Дмитренко Людмила Олексіївна

 • Останні зміни:
28.07.1982

Місце народження: м. Черкаси.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
В 2005 закінчила екон. ф-т Київ. ун-ту спеціальність «Міжнародна економіка», у 2011 – асп-ру каф. міжнародної економіки. З 2009 – асист. каф. міжнародної економіки екон. ф-ту.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи