ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Міжнародної інформації кафедра Міжнародної інформації кафедра

Засновником і зав. каф. став проф. В.П.Гондюл. З 1.09.2007 після об’єднання кафедр міжнародної інформації та міжнародних комунікацій та зв’язків з громадськістю зав. каф. став д-р політ. наук, проф. М.М. Рижков. На каф. на штатних наук.-пед. посадах працюють: 1 проф., д-р політ. наук (М.М. Рижков), 2 проф. д-ри наук (Є.А.Макаренко, М.А.Ожеван); 1 д-р політ. наук, доц О.М.Андрєєва; 9 канд. наук, доц. (Н.П. Литвиненко, В.В. Матвєєв, І.В. Чичкань, Н.Б. Бєлоусова, О.Л. Добржанська, О.М. Фролова, О.Ю.Запорожець, О.П. Кучмій, Н.О. Піпченко, ); 1 канд. наук, асист. (Н.Б. Мельничук) та наукові співробітники (Хлистун Г.Ю., Швець О.В., Кисарець І.А.). Каф. є випусковою на спец. «Міжн. інформація» і забезпечує викладання нормативних проф.-орієнтованих навч. дисциплін, у т.ч.: «Вступ до спеціальності “Міжнародна інформація”», «Міжн. інформація», «Теорії інформаційного суспільства», «Європ. комунікації», «Інформ.-аналіт. діяльність у міжн. відносинах», «Аналіз зовн. політики», «Комунікативні технології зовнішньополітичних відомств (медіа, віртуальна, іміджеві, культурна, публічна дипломатія, лобізм, брендінг, GR, IR, MR, PA, advocacy)», «Моделювання та прогнозування в міжнародних відносинах», «Системні методи дослідження міжнародних відносин», «Інформаційні технології в прогнозно-аналітичній діяльності», Міжн. інформ. безпека», «Інформаційні війни в міжнародних відносинах», «Інформаційно-комунікаційні технології в міжнародних відносинах», «Основи наукових досліджень», «Методика викладання у вищій школі» та спец. курсів: «Математичні основи інформаційних технологій», «Сучасні інформаційні системи та технології», «Прикладні методи дослідження міжнародних відносин», «Інформ. безпека держави», «Національна безпека», «Віртуальна дипломатія», «Міжкультурні комунікації», «Інтернет-PR», «Електронний уряд», «Інформаційні ресурси державної ідентичності». Крім того, у межах спеціалізації – «Міжнародний інформаційний менеджмент» – викладаються спец. курси та курси вільного вибору студентів згідно з сучас. потребами діяльності держави. Серед них: «Стратегічні комунікації», «Інформаційно-комунікативна безпека державних установ», «Конкурентна розвідка», «Інформаційний менеджмент», «Кризовий комунікативний менеджмент», «Інформаційно-аналітичне забезпечення зовнішньої політики», «Пропаганда і контрпропаганда в міжнародних відносинах», «Управління інформаційними ресурсами в міжнародних відносинах», «Менеджмент інтернет-сайтів», «Майстер-клас «Політичний консалтинг». Викл. каф. опубліковано монографії, підруч. і навч. посіб. з нормат. і спец. курсів, сер. них: В.П. Гондюл, М.М. Рижков, О.М. Андрєєва. Вступ до спеціальності. К., 2009; В.П. Гондюл, М.М. Рижков, О.М. Андрєєва, Н.Б. Бєлоусова, Н.О. Піпченко та ін. Основи інформаційної безпеки держави. К., 2008; М.М. Рижков, Н.Б. Бєлоусова, С.І. Бойчук. Інформаційне забезпечення прогнозно-аналітичної діяльності в міжнародних відносинах. К., 2008; Є.А.Макаренко, Н.О.Піпченко. Віртуальна дипломатія. К., 2008; Є.А.Макаренко, М.М.Рижков, М.А.Ожеван та ін. Інформаційна безпека держави в сучасних міжнародних відносинах. К., 2008; Є.А.Макаренко, М.М.Рижков, М.А.Ожеван та ін. Інформаційна безпека: контрманіпулятивні стратегії. К., 2009; О.Ю. Запорожець Кризові комунікації в міжнародних відносинах. К., 2009; Ю.В. Романенко, А.К. Яковенко. Основи візуальної аналітики та соціології візуального символізму. К., 2008; В.В. Матвєєв, Н.Б. Бєлоусова, С.І. Бойчук. Прикладна інформатика. К., 2008; Ю.В. Романенко, А.К. Яковенко. Основи візуальної аналітики та соціології візуального символізму: прикладний аспект. К., 2009; Ю.В. Романенко. Сучасні психотехнології. К., 2008; О.Л. Добржанська. Системні методи дослідження в міжнародних відносинах. К., 2009; Н.О. Піпченко. Концептуальні та структурно-політичні виміри віртуальної дипломатії. К., 2008; Є.А.Макаренко, Н.О.Піпченко. Віртуальна дипломатія. К., 2010; Є.А.Макаренко, М.А Ожеван, О.П. Кучмій. Міжнародна інформаційна безпека. К, 2010; М.М. Рижков, Н.Б. Бєлоусова. Інформаційне забезпечення прогнозно-аналітичної діяльності в міжнародних відносинах. К., 2011; Європейський Союз: економіка, політика, право. Енциклопедичний словник. К, 2011; М.М .Рижков, О.Л. Добржанська, Н.П.Литвиненко, Ж.О. Панченко. Інформаційні ресурси державної ідентичності. К., 2012; Інноваційна дипломатія ХХІ століття. К, 2012. Протягом 1998-2009 колективом каф. розроблено і впроваджено галузеві стандарти вищої освіти (освітньо-кваліфікаційні характеристики, освітньо-проф. програми підготовки бакалаврів, магістрів, спеціалістів) з напряму підготовки «Міжн. відносини» (у т. ч. спец. «Міжн. інформація»), що дозволяє присвоювати кваліфікації фахівець з міжн. інформації на рівні бакалавра, інформ. аналітик-міжнародник, перекладач – на рівні магістра, спеціаліста, а також стандарти ВНЗ і нові навч. плани. На каф. динамічно розвивається наукова школа досліджень міжн. іформ. відносин. За основними напрямами досліджень упродовж 1998-2013 захищено 8 докт. та 52 канд. дис. На каф. було створено наук. підрозділ, який досліджує актуальні проблеми міжн. інформ. відносин. У рамках наук. тем ІМВ спірвоб. каф. розробляються проблеми: з 2002 – «Інформ.-аналіт. забезпечення зовнішньополіт. інтересів України», з 2006 – «Інтеграція України в європейський інформаційний простір (політичний, безпековий, ІКТ, економічний, мас-медійний, PR та культурний аспекти), з 2007 – «Інформаційні і комунікаційні технології в освіті і науці», з 2011 – «Україна у сучасних міжнародних інформаційних відносинах:інноваційний аспект». Результати досліджень втілено у монографіях, зб. наук. праць, довідниках, навч. посібниках, підручниках, розробках інформ. ресурсу. Високий наук. рівень досліджень співроб. каф. засвідчують 15 міжн. конференцій, що були організовані та проведені каф.: «Міжн. інформ. системи та технології у спеціальності «Міжн. інформація» (2001), «Інформ.-аналіт. діяльність у міжн. відносинах» (2003), «Моделювання міжн. відносин» (2004), «Інформ. безпека у структурі сучас. міжн. відносин» (2007); «Аналіт. дослідження сучас. міжн. відносин» (2008), «Міжнародна інформація: історія, теорія, практика» (2008), «Сучас. комунікативні технології: теорія, практика, укр. реалії» (2009), «Міжн. інформ. відносини у сучас. світі: теорет. і прикладні аспекти» (2009) «60-річчя Ради Європи: осмислення звершень та перспектив діяльності у ХХІ столітті» (2009), «Геополіт. вимір європ. інтеграції: інформ. аспект» (2009)», «Міжн. інформ. віднос. XXI століття: тенденції і перспективи» ( 2010), «Міжн. інформ. безпека: сучас. концепції і практика» (2011), «Інформ. аналіт. і комунікативні технол. в структурі сучас. міжн. відносин», присвячена пам’яті В.П.Гондюла (2012) та ін. Каф. є основним рушієм процесів інформатизації в інституті. Вона забезпечує викладання навч. дисциплін «Інформатика», «Сучас. інформ. системи та технології», проведення навч. практики для студентів з усіх спеціальностей ІМВ. Випускники каф. працюють в держ., уряд., банків., корпорат. установах та організаціях, як в Україні, так і за кордоном, зокрема у Секретаріаті Президента України, у структурах ВР України, у складі дипломат. корпусу МЗС України, РНБО України, СБУ, у пров. укр. мас-медіа, ВНЗ. Каф. підтримує контакти в навч. і наук. сферах з Москов. держ. ін-том міжн. відносин, Москов. держ. ун-том ім. М.В. Ломоносова, Рівненським ін-том слов’янознавства, Маріупол. гуманіт. ін-том, Хмельницьк. технолог. ун-том «Поділля», Торунським ун-том Міколая Коперніка, Вроцлав. ун-том. За ініціативою каф. в Київ. ун-ті було відкрито Центр співпраці з ЄС у рамках наук. програми RP–6 (2003-07). Для забезпечення ефективності навч.-метод. процесу каф. активно співпрацює з пров. наук.-досл. ін-тами України – Нац. ін-том стратегічних досліджень, Ін-том світ. економіки і міжн. відносин НАН України; інформ. представництвами заруб. дипломат. місій в Україні (Брит. Рада, Ґете-інститут); неуряд. організаціями (IREX, Фонд К. Аденауера, Інформ. бюро Ради Європи, Фонд «Відродження») та наук.-освіт. закладами Європи.

Андрєєва Ольга Миколаївна

 • Останні зміни:
24.09.1976

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор політичних наук.
У Київ. ун-ті: з 1998 асист. каф. міжнародної інформації ІМВ, 2000-03 – голова профбюро ІМВ.

Читати далі >Бєлоусова Наталія Борисівна

 • Останні зміни:
16.09.1974

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат політичних наук.
Наукове звання: доцент.
У Київ. ун-ті: з 1999 асист., з 2007 доц. каф. міжнародної інформації ІМВ. Читає нормат. курси: «Інформаційні технології в прогнозно-аналіт. діяльності», «Моделювання та прогнозування міжн. відносин», «Інформаційно-аналітична діяльність в МВ».

Читати далі >Бойчук Світлана Ігорівна

 • Останні зміни:
16.08.1952

Місце народження: м. Київ.
Наукове звання: асистент.
Закінчила 1977 мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту. Працювала мол. наук. співроб. Ін-ту кібернетики АН України (до 1987). У Київ. ун-ті: з 1987 пров. інженер лаб. інформатики та обчисл. техніки ІМВ, з 1995 – асист. каф. міжнародної інформації ІМВ.

Читати далі >Валевська Інна Анатоліївна

 • Останні зміни:
16.04.1966

Місце народження: м. Кіровоград.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1990 філос. ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Класична європейська метафізика як історико-культурне явище» (1996). Проходила стажування в Ін-ті філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України (1993-95). У Київ. ун-ті: з 1999 асист., з 2000 доц. каф. міжнародної інформації ІМВ.

Читати далі >Гондюл Валерій Петрович

 • Останні зміни:
16.06.1949- 19.10.2007

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1973 КПІ за фахом «радіоінженер-конструктор». Канд. дис. «Оптимізація компонувальних характеристик конструкцій радіоелектронної апаратури при автоматизованому проектуванні» (1982). На наук.-пед. роботі в КПІ: асист. каф. радіоконструювання та вир-ва радіоапаратури, проректор з навч. роботи. Протягом 1992-95 – заст. міністра освіти з питань науки та вищої школи. У Київ. ун-ті: з 1993 до 2007 зав. каф. міжнародної інформації ІМВ. З 1998 до 2006 проректор з наук. роботи. Ініціатор введення в Україні спеціальності «Міжнародна інформація».

Читати далі >Жадько Віктор Олексійович

 • Останні зміни:
16.02.1952

Місце народження: с. Іваньки, Маньківського р-ну Черкас. обл..
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор.
Письменник, публіцист, некрополезнавець. По закінченні сш 1969, працював токарем, водієм, 1970–72 служив у війську. Закінчив 1976 філол. ф-т Миколаїв. пед. ін-ту імені В.Бєлінського, 1981 відділення журналістики ВПШ при ЦК КПУ, 1983 відділення журналістики Академії сусп. наук, м. Москва. У Київ. ун-ті: 1991–96 – доцент. каф. журналістської майстерності та ред.-видав. справи ф-ту журналістики; 1996–1999 – доцент. каф. міжарод. інформації ІМВ.

Читати далі >Запорожець Оксана Юріївна

 • Останні зміни:
19.08.1980

Місце народження: м. Світловодськ Кіровоградської області.
Науковий ступінь: кандидат політіичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 2002 відділення міжн. інформації ІМВ Київ. ун-ту. Канд. дис. «Кризові репутаційні стратегії держав у міжнародних відносинах (на прикладі Росії та України)» (2005). У Київ. ун-ті: 2005-06 інформ. аналітик І кат., 2006-07 мол. наук. співроб., з 2007 асист., з 2012 доц. каф. міжнародної інформації ІМВ.

Читати далі >Коломієць Валерій Федорович

 • Останні зміни:
21.05.1941

Місце народження: с. Лісняки, Яготинського району, Київської області.
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив ф-т автоматики та напівпровідникової електроніки Львів. політехн. ін-ту за спец. «Математичні і обчислювальні прилади та пристрої» (1965). Канд. дис. «Особенности организации вычислительного процесса в специализированных мультипрограммных вычислительных комплексах» (1979). У Київ. ун-ті: з 1991 зав. лаб. інформатики та обчислювальної техніки ІМВ, у 1993-2007 доц. каф. міжнародної інформації ІМВ.

Читати далі >Кучмій Олена Петрівна

 • Останні зміни:
24.10.1975

Місце народження: м. Кизил, РФ.
Науковий ступінь: кандидат політичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1997 іст. ф-т, 2000 асп-ру ІМВ Київ. ун-ту. Канд. дис. «Міжкультурне співробітництво як чинник зовнішньої та внутрішньої політики в умовах державотворчих зрушень» (2006). У Київ. ун-ті: 1999-2000 асист. каф. міжн. комунікацій та зв’язків з громадськістю ІМВ, 2000-07 наук. співроб. ІМВ, з 2007 асист., з 2011 доц. каф. міжнародної інформації ІМВ.

Читати далі >Литвиненко Наталія Павлівна

 • Останні зміни:
30.03.1956

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1979 ф-т кібернетики Київського ун-ту. Канд. дис. «Регулювання зовнішньоторговельної політики України в умовах ринкової трансформації» (2000). У Київ. Ун-ті: з 1979 інженер, ст. інженер, мол. наук. співроб., наук. співроб. каф. економічної кібернетика ф-ту кібернетики; з 1992 асист., з 2001 доц. каф. міжнародної інформації ІМВ.

Читати далі >Матвєєв Володимир Володимирович

 • Останні зміни:
06.12.1957

Місце народження: м. Кам’янка Черкас. обл..
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.
Наукове звання: доцент.
. Закінчив 1980 ф-т кібернетики Київ. ун-ту. Канд. дис. «Математическое моделирование движения жидкостей из системи каналов» (1993). У Київ. ун-ті з 1980: інженер, мол. наук. співроб., с. наук. співроб. каф. обчисл. математики ф-ту кібернетики. З 1996 доц. каф. міжн. інформації ІМВ.

Читати далі >Ожеван Микола Андрійович

 • Останні зміни:
11.10.1947

Місце народження: с. Ломачинці, Сокирянського району, Чернівецької області.
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1971 Чернів. мед. ін-т (нині – Буковинський держ. мед. університет). Канд. дис. «Методологический анализ гипотетико-дедуктивних концепций в теоретической биологии» (1991); докт. дис. «Концепції людини в природничо-науковому пізнанні (альтернативні парадигми людиноцентризму та людинокосмізму)» (1993). У 1974-98 працював на різних наук.-викл. посадах Чернів. мед. ін-ту, з 1998 – зав. відділу Нац. ін-ту проблем міжн. безпеки при РНБО України, з 2010 гол. наук. співробітник Нац. ін-ту стратег. досліджень при Президентові України. У Київ. ун-ті: з 2002 проф. каф. міжнародних комунікацій та зв’язків з громадськістю та проф. каф. міжнародної інформації ІМВ (за сумісн.).

Читати далі >Піпченко Наталія Олександрівна

 • Останні зміни:
14.08.1979

Місце народження: смт Димер, Вишгородського району, Київська область.
Науковий ступінь: кандидат політичних наук.
Наукове звання: доцент.
Навчалась на геогр. ф-ті КНУ, закінчила 2005 ІМВ та асп-ру ІМВ Київ. ун-ту. Канд. дис.: «Концептуальні та структурно-політичні виміри віртуальної дипломатії» (2008). У Київ. ун-ті: з 2008 асист., з 2013 доц. каф. міжнародної інформації ІМВ.

Читати далі >Піскорська Галина Андріївна

 • Останні зміни:
01.08.1956

Місце народження: м. Канів Черкаської області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Канд. дис.: «Роль наукових і суспільно-політичних журналів УРСР 1920-х-30-х років у становленні наукової концепції історії революції в Україні» (1997). У Київ. ун-ті: 1980-82 ст. лаб-т іст. ф-ту Київ. ун-ту, з 2002 старш. наук. співроб. каф. міжн. комунікацій та зв’язків з громадськістю ІМВ, зараз кафедри міжнародної інформації.

Читати далі >Рижков Микола Миколайович

 • Останні зміни:
28.08.1960

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор політичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1982 ф-т міжнародних відносин та міжнародного права, 1985 асп-ру Київ. ун-ту; 1988 здобув другу вищу освіту за спец. «Зовнішньоекон. діяльність» ф-ті перепідготовки кадрів Київ. ун-ту. Канд. дис. «Проблеми навколишнього середовища в діяльності ООН (на прикладі ЮНЕП 1972-1982)» (1985), докт. дис. «Доктринальний вимір стратегії зовнішньої політики США: від стримування до глобальної демократизації» (2007). У Київ. ун-ті: з 1986 асист., з 1993 доц. каф. міжн. відносин та зовн. політики ф-ту міжн. відносин та міжн. права; з 1993 доц. каф. міжн. організацій та дипломат. служби, з 1995 доцент каф. міжнародної інформації, з 1998 доцент каф. міжн. комунікацій та зв’язків з громадськістю, з 2007 в. о. зав. каф., з 2008 зав. каф. міжн. інформації, професор ІМВ.

Читати далі >Степко Олександр Михайлович

 • Останні зміни:
22.11.1974

Місце народження: м. Донецьк.
Науковий ступінь: кандидат політичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив ІМВ Київ. ун-ту (1998). Канд. дис. «Інформаційна діяльність ООН» (2004). В Київ. ун-ті: з 2001 асист., 2006-09 доц. каф. міжнародної інформації ІМВ.

Читати далі >Фролова Оксана Миколаївна

 • Останні зміни:
24.03.1978

Місце народження: м. Житомир.
Науковий ступінь: кандидат політичних наук.
Наукове звання: асистент.
Закінчила 2000 ІМВ Київ. ун-ту. Канд. дис. «Інтеграція України у світовий інформаційний простір» (2005). У Київ. ун-ті: з 2003 мол. наук. співроб., асист. каф. міжнодної інформації ІМВ.

Читати далі >Чичкань Іван Васильович

 • Останні зміни:
14.09.1952

Місце народження: с. Балаклія Полтавської області.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1975 мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту, 1982 асп-ру Ін-ту кібернетики ім. В.М. Глушкова АН УРСР, 1999 докторантуру НаУКМА. Канд. дис. пов’язана з представленням і обробкою даних в уніфікованих засобах збереження графічної інформації (1989). У Київ. ун-ті: з 1998 доц. каф. міжнародної інформації ІМВ.

Читати далі >Швець (дів. Смірнова) Олена Вікторівна

 • Останні зміни:
19.09.1981

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат політичних наук.
Закінчила 2003 відділення міжн. інформації ІМВ Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: з 2003 інформ. аналітик І кат., з лист. 2006 мол. наук. співроб. ІМВ.

Читати далі >Шевченко Олена Володимирівна

 • Останні зміни:
17.04.1975

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат політичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1997 економічний ф-т Київ. ун-ту, 1997 – ф-т журналістики Київ. ун-ту. Канд. дис. «Public relations як чинник політичної культури у сфері міжнародних відносин» (2003). У Київ. ун-ті: з 2003 асист. каф. міжнародних комунікацій та зв’язків з громадськістю, з 2007 доц. каф. міжнародної інформації ІМВ, з 2012 – доц. кафедри міжнародних медіакомунікацій та комунікативних технологій ІМВ.

Читати далі >Яковець Анатолій Володимирович

 • Останні зміни:
25.05.1966

Місце народження: с. Сугаки, Вінницької області.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1991 ф-т журналістики Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1998-2000 викл. каф. ТБ і радіомовлення, з 2000 доц. каф. період. преси ІЖ, 2001 доцент Могилянської школи журналістики НаУКМА, з 2009 – доц. кафедри міжнародної інформації ІМВ, з 2012 – доц. кафедри міжнародних медіакомунікацій та комунікативних технологій ІМВ.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи