ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Міжнародних фінансів кафедра Міжнародних фінансів кафедра

Від початку створення каф. її очолює докт. екон. наук, проф. О.І. Рогач, фахівець у галузі міжн. інвестицій транснац. корпорацій. Науковий потенціал каф. складають 8 штатних наук.-пед. працівників, з них: 4 д-ри екон. наук, (проф. О.І. Рогач, І.І. Пузанов, С.А. Циганов та доц. О.В. Сніжко), 3 доц., канд. екон. наук (П.В. Дзюба, Н.В. Кузнєцова, Н.В.Фаренюк), 1 асист. канд. екон. наук В.Є.Намонюк. Каф. є ефективним структурним підрозділом Київ. ун-ту, що здійснює підготовку висококваліфікованих спеціалістів у галузі міжн. фінансів. Серед досягнень каф. захист 3 докт. та 20 канд. дис. Викл. каф. розроблені і викладаються такі базові нормат. навч. дисципліни: міжн. фінанси, мікроекономіка, макроекономіка, світ. економіка, міжн. валютно-кредит. відносини, світ. фінанси, транснаціоналізація світ. економіки, кредит і банківська справа, міжн. фінанс. менеджмент, основи екон. аналізу і аудиту, економіка підприємства, податки і системи оподаткування, фінанс. система України. Серед дисциплін спеціалізації, викладання яких здійснюють викл. каф., – такі нормат. та спец. курси: міжн. фінанс. ринки, фінанс. менеджмент корпорацій, управління міжн. портфельними інвестиціями, податкові системи заруб. країн, фондовий ринок, грошово-кредит. системи заруб. країн, корпор. фінанси, фінанс. системи заруб. країн, теорія і практика валютного курсу, екон. і фінанс. ризики, міжн. банківський бізнес, похідні цінні папери, еволюція нац. банківських систем в умовах глобалізації, світ. фінанс. середовище, міжн. інвест. менеджмент, міжн. фінансова і ділова аналітика, фінанс. математика у міжн. бізнесі. Зусиллями колективу каф. за участі авторитетних вітчизняних фахівців у галузі міжн. фінансів підготовлено понад 20 монографій, підруч., навч. посібників, зокрема, створено фундамент. підруч.: «Міжнародні фінанси» / під ред. проф. О.І. Рогача. К., 2003 та «Основи міжнародних фінансів» / під ред. проф. О.І. Рогача. К., 2009, які є базовим навч. матеріалом для студ. ІМВ. Серед ін. підруч. та навч. посіб. слід відзначити рад підруч. та навч. посіб.: проф. О. І. Рогач, доц. П. В. Дзюба «Міжнародний інвестиційний менеджмент»; проф. О.І. Рогач «Транснаціональні корпорації». К.,2009; С.А. Циганов, В.О. Сизоненко «Фінанси та підприємництво». Тернопіль, 2009; Н.В. Кузнєцова «Міжнародні валютно-кредитні відносини: Контроль за рухом капіталу». К., 2008; О.В.Сніжко, «Мікроекономіка і макроекономіка»: у 2-ч. К., 2007 (у співавт.); О.І. Рогач «Міжнародні інвестиції». К., 2005; електрон. підруч. для дистанц. навчання О.В. Сніжко та О.П. Романюк «Макроекономічна політика». К., 2003. Каф. підтримує звязки з такими ВНЗ: в Україні – Запоріз. нац. тех. ун-т; за кордоном – Ун-тет імені Джона Мура, м. Ліверпуль, Велика Британія (Liverpool John Moores University); Вища школа Лессіус, м. Антверпен, Бельгія (Lessius Hogeschool); Технол. освіт. Ін-т Зах. Македонії (м. Касторія та м. Козані, Греція); Ун-тет м Айова (США). На каф. створено наук. студ. гуртки, зокрема під кер. проф. Рогача О.І. працює гурток «Актуальні проблеми світ. фінансів», доц. Дзюба П.В. керує гуртком «Теорія і практика міжн. портфельного інвестування», проф. Циганов С.А., ас. Намонюк В.Є. керують гуртком «Актуальні проблеми міжн. банківництва». Л-ра: Висока місія: Сторінки історії Інституту міжнародних відносин Київського університету імені Тараса Шевченка. К., 1999. О.І. Рогач

Безнощенко Максим Володимирович

 • Останні зміни:
05.01.1978

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив відділення міжн. екон. відносин ІМВ Київ. ун-ту (2000). Канд. дис. «Таргетування інфляції в європейських країнах» (2004). У Київ. ун-ті: з 2003 – асист. каф. міжн. валютно-кредит. і фінанс. відносин, 2008-2011 – доц. каф. міжнародних фінансів ІМВ.

Читати далі >Будкін Віктор Сергійович

 • Останні зміни:
13.11.1932

Місце народження: м. Ленінград, тепер Санкт-Петербург, РФ.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1955 ф-т міжн. відносин та міжн. права Київ. ун-ту, 1959 асп-ру каф. політекономії Київ. ун-ту. Канд. дис. «Внешнеэкономические связи социалистической Чехословакии» (1961), докт. дис. «Международное социалистическое разделение труда и проблемы формирования материально-технической базы стран социализма» (1972). У Київ. ун-ті: з 1959 асист., старш. викл., з 1964 доц., з 1974 проф. каф. політекономії ф-ту міжн. відносин.

Читати далі >Бузинар Борис Андрійович

 • Останні зміни:
12.03.1945

Місце народження: м. Хмільник Вінницької області.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1973 екон. ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Економічна інтеграція в сфері виробництва як фактор інтенсифікації економіки країн-членів РЕВ» (1987). Працював асист. (з 1973), старш. викл. (з 1987), доц. (з 1993) каф. політ. економії Львів. політех. ін-ту. У Київ. ун-ті: з 1996 доц. каф. міжн. екон. відносин, з 1999 доц. каф. міжн. валютно-кредит. і фінанс. відносин, тепер доц. каф. міжнародних фінансів ІМВ.

Читати далі >Дзюба Павло Валерійович

 • Останні зміни:
10.05.1980

Місце народження: м. Шостка, Сумської області.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
. Закінчив 2002 відділення міжн. екон. відносин ІМВ Київ. ун-ту. Канд. дис. «Трансферне ціноутворення у фінансовій системі ТНК» (2006). У Київ. ун-ті: з 2002 асист., з 2008 доц. каф. міжнародних фінансів ІМВ. У 2009-2010 заст. дир. ІМВ з навч.-вих. роботи.

Читати далі >Кузнєцова Наталія Володимирівна

 • Останні зміни:
14.12.1971

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила геогр. ф-т Київ. ун-ту (1993). Канд. дис. «Фінансовий механізм Північноамериканської економічної інтеграції» (1996). У Київ. ун-ті: з 1998 старш. викл. каф. міжн. екон. відносин; з 1999 старш. викл., з 2006 доц. каф. міжн. валютно-кредит. і фінанс. відносин ІМВ, тепер каф. міжнародних фінансів.

Читати далі >Намонюк Василь Євгенович

 • Останні зміни:
03.09.1983

Місце народження: с. Старосілля Маневицького р-ну Волинської обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: асистент.
Закінчив 2005 р. ф-т міжн. відносин Волинського держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008 аспірантуру ІМВ Київ. ун-ту. Канд. дис. «Транскордонні злиття і поглинання банків в умовах міжнародної конкуренції» (2008 р.).У Київ. ун-ті: з 2011 р. – асистент кафедри міжнародних фінансів ІМВ.

Читати далі >Пузанов Ігор Іванович

 • Останні зміни:
02.08.1957

Місце народження: м. Батумі, Аджарська АРСР, Грузія.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1980 ф-т міжн. відносин і міжн. права Київ. ун-ту. Канд. дис. «Особенности и последствия обострения энергетической проблемы в странах ЕЭС (70-е – начале 80-е гг.)» (1986), докт. дис. «Економічні фактори формування умов зовнішньої торгівлі України» (2002). У Київ. ун-ті: з 2000 доц., з 2003 проф. каф. міжн. валют.-кредит. і фінанс. відносин, тепер каф. міжнародних фінансів ІМВ.

Читати далі >Рогач Олександр Ігорович

 • Останні зміни:
22.05.1954

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1977 екон. ф-т Київ. ун-ту, 1980 асп-ру каф. політ економії цього ф-ту. Канд. дис. «Экспансия транснациональных корпораций в развивающихся странах Азии» (1980), докт. дис. «Транснаціональні корпорації та економічне зростання країн, що розвиваються» (2005). У Київ. ун-ті: з 1980 асист., з 1986 доц. каф. світ. госп-ва і міжн. екон. відносин, з 1996 проф. каф. міжн. екон. відносин, з 1999 зав. каф. міжн. валютно-кредит. і фінанс. відносин, тепер каф. міжнародних фінансів ІМВ.

Читати далі >Сніжко Оксана Володимирівна

 • Останні зміни:
19.01.1957

Місце народження: м. Таллінн, Естонія.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1982 екон. ф-т Київ. ун-ту, 1989 асп-ру каф. політ. економії Київ. торгов.-екон. ін-ту. Канд. дис.: «Критический анализ современных социал-реформистских экономических концепций» (1990). У Київ. ун-ті: з 1989 асист. каф. світ. госп-ва і міжн. екон. відносин, з 1996 доц. каф. світ. госп-ва і міжн. екон. відносин, з 1999 доц. каф. міжн. валютно-кредит. і фінанс. відносин, тепер каф. міжнародних фінансів ІМВ; 1990-97 вч. секретар спец. Вченої ради по захисту дис. на здобуття наук. ступеня д-ра та канд. екон. наук. зі спеціальності 08.05.01.

Читати далі >Фаренюк Наталія Вікторівна

 • Останні зміни:
27.05.1976

Місце народження: м. Біла Церква Київської області.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1998 відділення міжн. екон. відносин ІМВ Київ. ун-ту. Канд. дис. «Регулювання розвитку ринків цінних паперів у країнах з перехідною економікою» (2002). У Київ. ун-ті: з 2004 мол. наук. співроб. ІМВ, з 2007 асист., з 2012 доц. каф. міжнародних фінансів.

Читати далі >Циганов Сергій Андрійович

 • Останні зміни:
04.05.1959

Місце народження: м. Уфа, Башкортостан, РФ.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1986 екон. ф-т, 1990 асп-ру екон. ф-ту Київ. ун-ту. Канд. дис. «Вплив розподільчих відносин на розвиток соціально-економічної активності трудящих (госпрозрахунковий аспект)» (1990), докт. дис. «Еволюція національних банківських систем в умовах інтернаціоналізації світового господарства» (2007). У Київ. ун-ті: 1996-99 докторант екон. ф-ту, з 1999 доц. каф. фінансів, грошового обігу та кредиту екон. ф-ту. З 2000 доц., з 2007 проф. каф. міжн. валютно-кредит. і фінанс. відносин ІМВ, нині – міжнародних фінансів.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи