ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Міжнародних комунікацій та зв’язків з громадськістю кафедра Міжнародних комунікацій та зв’язків з громадськістю кафедра

У трав. 2007 відбулося об’єднання каф. між інформації і каф. міжн. комунікацій та зв’язків з громадськістю в одну – каф. міжн. інформації. Протягом 1998–2006 каф. динамічно розвивалася: було сформовано висококваліфікований наук.-пед. колектив (проф., д-ри наук – Є.А. Макаренко, М.А. Ожеван, О.В. Литвиненко; В.М. Бебик, доц., канд. наук М.М. Рижков, С.І. Даниленко, Ю.В. Романенко, І.А. Валевська, А.В., Яковець, О.В. Шевченко; асист., канд. наук О.М. Фролова; н. с.: доц., канд. наук Г.А. Піскорська, канд. наук: Г.Ю. Хлистун, О.Ю. Запорожець, О.П. Кучмій, інформ. аналітики-міжнародники О.В. Швець, Д.О. Філіпенко, методист каф. І.А. Кисарець), до викладання залучалися фахівці урядових та науково-дослідних установ України (співробітники МЗС України, Нац. ін-ту проблем міжн. безпеки при РНБО України, ІСЕМВ НАН України); представники заруб. дипломат. місій в Україні. Каф. було підготовлено лекційні та спец. курси за освітньо-кваліфікац. спец. «Міжн. інформація», видано підручники, посіб., навч.-метод. комплекси за нов. спеціалізаціями, створено умови для підвищення наук. кваліфікації співроб. через докторантуру, асп. та ін-т здобувачів. Першим зав. каф. (1998–2001) був д-р філол. наук, проф. Г.Г. Почепцов. З 2001 каф. очолювала д-р політ. наук, проф. Є.А. Макаренко. Зусиллями наук.-пед. колективу каф. було створено наук. та практ. базу підготовки фахівців з PR у сфері міжн. відносин, з міжн. аналітики для урядових, силових, банків. та наук.-досл. установ, відкрито спеціалізацію «Європ. комунікації» для підготовки фахівців з європ. інтеграції, запропоновано стратегії формування позитивного іміджу України на міжн. арені, апробовано прикладні дослідження у проведенні виборчих кампаній на нац. та місц. рівнях. У межах чотирьох спеціалізацій каф. – «Зв`язки з громадськістю (PR-технології)», «Аналіт. та пропагандистське забезпечення зовнішньополіт. інтересів», «Міжн. журналістика», «Європ. комунікації» – викладалися нормат., спец. та курси вільного вибору згідно з сучас. потребами зовнішньо- та внутрішньополіт. діяльності держави. Каф. забезпечувала викладання ряду проф. орієнтованих навч. дисциплін: «Міжн. інформація», «Основи міжн. інформ. відносин», «Теорія та практика комунікації», «Конфліктологія та теорія переговорів», «Інформ.-аналіт. діяльність у міжн. відносинах», «Аналіз зовн. політики», «Теорія масової комунікації», «Зв`язки з громадськістю» (PR), «Міжн. інформ. право», «Міжн. інформ. безпека», «Інформ. сусп-во», «Аналіз соц. систем», «Міжн. журналістика», «Інформ. культура», «Теорія і практика реклами», «Інформ. війни», «Європ. комунікації» та низку спец. навч. курсів. Викладачами каф. за нов. напрямами наук. досліджень було видано індивід. та колект. монографії, зб. наук. праць, матеріали міжн. наук. конференцій, впроваджено новації у плани підготовки фахівців з міжн. інформації (кредитно-модульна система, система вибіркових курсів, тестові завдання, дистанційне навчання, мультимедійні та Інтернет-технології), підготовлено 93 нові навч. програми, а також різні посіб., практикуми, розширено номенклатуру спеціалізацій, здійснено розробку досліджень на замовлення держ. установ та організацій. Викл. каф. було опубліковано понад 100 монографій, підруч. і навч. посіб., зокрема: Г.Г. Почепцов, Н.Д. Чукут Інформаційна політика. М., 2003; Л.В. Губерський, О.І. Шнирков, Є.Є. Камінський, Є.А. Макаренко, М.А.Ожеван, А.В. Яковець Інтеграція і різноманітність: нові тенденції політики України у сфері засобів масової інформації та нових комунікаційних послуг. Інформаційна доповідь на 7-му Європейську міністерську конференцію з питань політики у сфері засобів масової інформації (у співавт.). К., 2005; Є.А.Макаренко. Сучасна українська мова (у співавт.). К., 1998-2008; Г.А.Піскорська, Г.Ю.Хлистун, О.П.Кучмій ті ін. Інформаційне суспільство (у співавт.). К., 2006; Є.А.Макаренко, М.А.Ожеван, М.М.Рижков та ін. Інформаційна безпека: сучасні виклики та загрози. К., 2006; Є.А. Макаренко. Європейські комунікації (у співавт.). К., 2006; Л.В. Губерський, О.І. Шнирков, Є.Є.Камінський, Є.А. Макаренко, М.А. Ожеван, А.В. Яковець. Інформаційна політика України: європейський контекст. К., 2007 (у співавт.); В.П. Гондюл, М.М. Рижков. Информационно-аналитическое обеспечение международных отношений. С., 2003; І.О.Донченко, Ю.В.Романенко Архетипи соціального життя і політика. К., 2001; О.В. Шевченко, Г.В. Шевченко Оцінка ефективності PR. К., 2007; М.А.Ожеван. Україна та Росія у системі міжнародних відносин: стратегічна перспектива. К., 2001 (у співавт.); М.А.Ожеван. Віртуальна Росія: парадокси сходження до реально-ринкового суспільства (у співавт.). К., 2005. Викл. каф. підготовлено понад 70 статей до двотомного вид. «Українська дипломатична енциклопедія». К. 2004. На каф. склалася оригінальна наук. школа нов. наук. напряму досліджень інформ. парадигми глобального розвитку та міжн. відносин. Представники наукової школи – В.Г. Королько, Г.Г. Почепцов, В.М. Бебик, Є.А. Макаренко, О.В. Литвиненко, М.А. Ожеван, А.Ф. Гуцал, О.В. Зернецька, А.В. Яковець, М.М. Рижков, І.А. Валевська, С.І. Даниленко, О.В. Шевченко, О.Є. Пантелеймонов, О.М. Флюр, Я.О. Варивода, О.Ю. Запорожець, Г.Ю. Хлистун, О.П. Кучмій та ін. За основними напрямами досліджень каф. захищено 3 докт. та 21 канд. дис. В рамках наук. тем ІМВ співроб. каф. розробляються проблеми: з 2002 «Інформ.єднання каф. між інформації та каф. міжн. комунікацій і зв’язків з громадськістю в одну – каф. міжн. інформації.-аналіт. забезпечення зовнішньополіт. інтересів України», з 2006 «Інтеграція України в європейський інформаційний простір (політичний, безпековий, ІКТ, економічний, мас-медійний, PR та культурний аспекти)». Результати досліджень втілено у монографіях, зб. наук. праць, довідниках, навч. посібниках, підручниках, розробках інформ. ресурсу, запропоновано для впровадження в МЗС України та Держкомтелерадіо України, урядові інституції з європейської інтеграції. Каф. була організатором низки міжн. конференцій, зокрема: «Університети – міжнародні відносини – ЮНЕСКО», «Університети-інформаційне суспільство- ЮНЕСКО», «Сучасна дипломат. служба: гендерні аспекти», «Молодь за інформ. суспільство», «Права людини починаються з прав дитини», «Міжн. інформ. безпека: виклики сучасної доби», «Вибори в Україні – 2004 і ЗМІ: міжн. контекст», «Культ. та медійне різноманіття в добу глобалізації: укр. контекст» та ін. Каф. підтримувала наук. зв’язки з ВНЗ України: Рівнен. ін-том слов’янознавства, Ужгородським держ. ун-том, Волин. Держ. ун-том імені Лесі Українки, Хмельницьк. технолог. Ун-том «Поділля», Чернів. держ. ун-том ім. Ю. Федьковича, ЛНУ ім. Франка, Маріупольським гуманіт. ун-том, та зарубіжжя: ун-том Манчестеру (Велика Британія), Міжн. академією «Платон» (Болгарія), ун-том Торонто (Канада), Москов. держ. ун-том ім. М.Ломоносова та ін. При каф. працювали студ. наук. гуртки та молодіжні громад. об’єднання: наук. гурток психотехнологій, кер. доц. Ю.В.Романенко, асоціація молодих конфліктологів, кер. н. с. О.Ю. Запорожець, журналістська майстерня, кер. доц. С.І. Даниленко, PR-агенція, кер. доц. О.В. Шевченко, молодіжна фундація ЮНЕСКО, координатор проф. Є.А. Макаренко, кер. доц. Г.А. Піскорська. Молодіжна фундація ЮНЕСКО є членом Всесвіт. федерації молодіжних клубів ЮНЕСКО й бере активну участь в міжн. акціях (підписання маніфесту Миру, заруб. семінари за програмою діяльності – Франція, Кіпр, Росія, Польща, Нідерланди, регіон. молодіжні форуми, пропаганда боротьби зі СНІДом в Україні, благодійні акції допомоги дит. будинкам та іст. пам’яткам України, зустрічі з дипломат. корпусом). Каф. надавала метод. допомогу при виданні студ. газети ІМВ «Міжнародник». Випускники каф. працюють в держ., уряд., банків., корпорат. установах та організаціях, як в Україні, так і за кордоном, зокрема у Секретаріаті Президента України, у структурах ВР України, у складі дипломат. корпусу МЗС України, РНБО України, СБУ, у пров. укр. мас-медіа, ВНЗ. Є.А.Макаренко

Даниленко Сергій Іванович

  • Останні зміни:
21.10.1966

Місце народження: с. Валове Дніпропетровської області.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1992 ф-т журналістики Київ. ун-ту за фахом журналіст-міжнародник. Канд. дис. «Журналістські методи забезпечення зовнішньої політики держави (на прикладі преси Німеччини)» (1997), докт дис. «Громадянський вимір інформаційно-комунікаційної революції: концептуально-теоретичні та поліико-прикладні аспекти» (2011). Працював спецкором відділу міжн. інформації газети ВР України «Голос України» (1992-95), на різн. посадах у держ. органах (1997-2002). Службовець 7 рангу. У Київ. ун-ті: 1996-97 наук. співроб. Ін-ту журналістики; 2002-07 доц. каф. міжн. комунікації та зв’язків з громадськістю, у 2007-2012 доц. каф. міжнародної інформації ІМВ, з 2012 доц каф. міжнародних медіа-комунікацій та комунікативних технологій.

Читати далі >Макаренко Євгенія Анатоліївна

  • Останні зміни:
03.12.1944

Місце народження: м. Прилуки, Чернігів. обл..
Науковий ступінь: доктор політіичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчила 1968 філол. Київ. ун-ту. Канд. дис. «Функционирование перифразов в современной украинской советской прессе (на материалах республиканских и областных газет УССР 80-х годов)» (1984), докт. дис. «Міжнародна інформаційна політика: структура, тенденції, перспективи» (2002). Працювала: викл. Київ. вищого військ.-морського політ. училища (1968-72); ред.-референт відділу преси та інформації Тов-ва культ. зв’язків з українцями за кордоном «Україна», дослідник політ., культ.-освіт. та інформ. діяльності укр. діаспори у Пн. та Лат. Америці, Європі та Австралії (1972-75). У Київ. ун-ті: з 1975 асист., старш. викл., доц. каф. стилістики ф-ту журналістики; з 1994 доц. каф. міжнародної інформації, проф., 2001-07 зав. каф. міжн. комунікацій та зв’язків з громадськістю ІМВ.

Читати далі >Ожеван Микола Андрійович

  • Останні зміни:
11.10.1947

Місце народження: с. Ломачинці, Сокирянського району, Чернівецької області.
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1971 Чернів. мед. ін-т (нині – Буковинський держ. мед. університет). Канд. дис. «Методологический анализ гипотетико-дедуктивних концепций в теоретической биологии» (1991); докт. дис. «Концепції людини в природничо-науковому пізнанні (альтернативні парадигми людиноцентризму та людинокосмізму)» (1993). У 1974-98 працював на різних наук.-викл. посадах Чернів. мед. ін-ту, з 1998 – зав. відділу Нац. ін-ту проблем міжн. безпеки при РНБО України, з 2010 гол. наук. співробітник Нац. ін-ту стратег. досліджень при Президентові України. У Київ. ун-ті: з 2002 проф. каф. міжнародних комунікацій та зв’язків з громадськістю та проф. каф. міжнародної інформації ІМВ (за сумісн.).

Читати далі >Почепцов Георгій Георгійович

  • Останні зміни:
29.10.1949

Місце народження: м. Берегове Закарпатської області.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1971 ф-т кібернетики Київ. ун-ту. Канд. дис. «Семантическая организация предложения в аспекте пресуппозиции» (1975), докт. дис. «Семантические проблемы коммуникации» (1988). У Київ. ун-ті: з 1978 асист., доц., проф. ф-ту журналістики, з 1998-2001 проф., зав. каф. міжн. комунікацій та зв’язків з громадськістю ІМВ.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи