ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Міжнародних відносин та зовнішньої політики кафедра Міжнародних відносин та зовнішньої політики кафедра

заснована 18.10.1944 як каф. історії міжн. відносин; у 1955-61 мала назву каф. новіт. історії та міжн. відносин; у 1961-92 каф. історії міжн. відносин та зовн. політики СРСР; у 1992-94 кафедри історії міжнародних відносин та зовнішньої політики. Сучас. назва з 1994. Першим зав. каф. у 1944 став проф. О.К. Касименко. У подальшому каф. керували пров. укр. вчені-міжнародники: В.А. Жебокрицький (1952-56), В.А. Тарасенко (1956-61), П.П. Удовиченко (1961-69), Г.М. Цвєтков (1969-89), М.М. Білоусов (1989-1992), Л.О. Лещенко (1992-93), Л.Ф. Гайдуков (1998-2001). Нині каф. очолює д-р іст. наук, проф. В.А. Манжола (1994-98, з 2001). Протягом декількох десятиліть каф. є пров. осередком підготовки фахівців-міжнародників в Україні та наук. діяльності в галузі історії та політології міжн. відносин. В її основі – наук. школа «Міжн. відносин та світової політики», започаткована видатним укр. вченим і дипломатом проф. Г.М. Цвєтковим. У 1990-ті на каф. були розроблені та почали викладатися дві новаторські для України магістерські програми: «Європ. дослідження» та «Стратегічні і безпекові дослідження». 2012 на базі каф. відкрито англомовну магістерську програму «East European Studies», а також спільну з Московським державним інститутом міжнародних відносин (МГИМО-Университет) магістерську програму з подвійним дипломом «Європейські дослідження». Станом на 2013 на каф. працюють 6 д-рів наук, проф. (В.А. Манжола, С.П. Галака, В.Ю. Крушинський, О.А. Коппель, О.С. Пархомчук, Г.М. Перепелиця), 1 д-р наук, доц. (О.А.Борділовська), 7 канд. наук, доц. (С.В. Андрущенко, М.С. Каменецький, М.Г. Капітоненко, В.Ю. Константинов, М.А. Миронова, І.О. Мінгазутдінов, С.А. Субботін) та 3 канд. наук, асист. (Н.М. Весела, К.Ю. Денисенко, М.В.Корюкалов), асист. С.О. Маковський. На базі каф. було видано ряд провідних для України підручників у сфері міжнародних відносин, зокрема: Цвєтков Г.М. Міжнародні відносини та зовнішня політика (1917-1945 рр.) (1997); Міжнародні відносини та зовнішня політика, 1945-1979 рр. / за ред. В.А.Манжоли (2003); Міжнародні відносини та зовнішня політика, 1980-2000 рр. / за ред. Л.Ф.Гайдукова (2001) тощо. Визнанням каф. в якості одного з провідних українських науково-методичних центрів у галузі міжнародних відносин стало присудження колективу авторів циклу підручників «Україна в світовій політиці» (Україна у постбіполярній системі міжнародних відносин / за ред. Л.В. Губерського (2008); Міжнародні системи і глобальний розвиток / за ред. Л.В. Губерського і В.А.Манжоли (2009); Міжнародні відносини і світова політика, 1945-1991 рр. / за ред. В.А.Манжоли (2010)) Державної премії у галузі науки і техніки 2012 року. Каф. також є справжньою «кузнею» дипломат. кадрів. Так, випускники каф. були міністрами закорд. справ України (В.О. Кравець, В.Н. Мартиненко, В.С. Огризко, Г.Й. Удовенко), першими заст. міністра закорд. справ (Ю.В. Костенко, В.Д. Хандогій). На дипломат. роботі перебували викл. та випускники каф. Г.М. Цвєтков (чл. Комісії України у справах ЮНЕСКО, чл. Виконавчого Комітету ЮНЕСКО, учасник ХХІ–ХХV сесій Ген. Конференції ЮНЕСКО); Ю.М. Кочубей (заст. Ген. директора ЮНЕСКО, Надзвичайний і Повноважний Посол України у Франції), Надзвичайні і Повноважні Посли України в заруб. країнах О.О. Горін (у Сінгапурі та Нідерландах), заст. міністра закорд. справ; І.Ю. Харченко (в Румунії, Польщі та Великій Британії), заст. міністра закорд. справ, О.В. Шамшур (у США), заст. міністра закорд. справ, І.Г. Майдан (в Ірані), М.А. Кулініч (у Респ. Корея та в Японії), В.В. Пащук (в Аргентині та на Кубі), О.І. Майданник (в Ізраїлі, Аргентині, Фінляндії), І.М. Сагач (у Швеції, Норвегії, при НАТО), О.Г.Цвєтков (у Норвегії). Викл. каф. проходили стажування, виступали з доповідями та читали лекції в пров. наук. та навч. закладах Австрії, Бельгії, Данії, Болгарії, Великої Британії, Ефіопії, Ірану, Іспанії, Італії, Канади, КНР, Куби, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Росії, США, Угорщини, Франції, Хорватії та ін. країн світу. Каф. підтримує сталі й взаємовигідні зв’язки з численними заруб. наук. та освіт. установами у сфері міжн. відносин. Найтісніші зв’язки встановилися, зокрема, з Москов. держ. ін-том міжн. відносин (МГИМО-Университет), Ін-том Європи РАН, Польс. Ін-том міжн. відносин, Вільним ун-том Брюсселю (Бельгія), Лондон. школою економіки, Ун-том Пн. Лондону, Ін-том політ. наук (Париж), Франц. ін-том міжн. відносин, Ун-том Нансі (усі – Франція). Каф. приділяє значну увагу організації студ. наук. роботи. Ключову роль у здійсненні досл. робіт відіграють студ. наук. гуртки, створені на каф., а також НТСА (Наук. тов-во студ. та асп.). Каф. виступає організатором багатьох студ. наук. конференцій та семінарів, зокрема, в рамках «Цвєтковських читань». В.А. Манжола

Білоусов Михайло Михайлович

 • Останні зміни:
16.03.1931- 19.04.2012

Місце народження: м. Нижній Новгород, РФ.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
У Київ. ун-ті: 1981-92 старш. викл., доц., проф., зав. каф. міжн. відносин та зовн. політики ф-ту міжн. відносин та міжн. права, 1997-2002 проф. каф. міжнародних відносин та зовнішньої політики ІМВ. З 2002 – проф. Дипломат. академії при МЗС України. Фахівець у галузі міжн. відносин. Предмет досліджень – питання міжнар. відносин після ІІ Світової війни, сучас. дипломатія, зовн. політика України.

Читати далі >Борділовська Олена Анатоліївна

 • Останні зміни:
23.10.1966

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор політичних наук.
Наукове звання: доцент.
У Київ. ун-ті: з 2001 наук. співробітник ІМВ, 2007-2010 – докторант ІМВ, з 2013 доц. каф. каф. міжнародних та зовнішньої політики ІМВ

Читати далі >Весела Наталія Миколаївна

 • Останні зміни:
15.02.1975

Місце народження: м. Обухів, Київської області.
Науковий ступінь: кандидат політичних наук.
Наукове звання: асистент.
Закінчила 1998 ІМВ Київ. ун-ту, 2001 асп-ру ІМВ. Канд. дис. «Інтеграція в Латинській Америці і Карибському басейні: особливості, тенденції, перспективи» (2002). 2001-2010 мол. наук. Спів роб. наук.-дос. частини ІМВ. З 2010 – асист. каф. міжн. відносин та зовнішньої політики.

Читати далі >Галака Сергій Павлович

 • Останні зміни:
25.05.1956

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор політичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1978 ф-т міжн. відносин та міжн. права Київ. ун-ту, 1984 асп-ру цього ф-ту. Канд. дис. «Политика США в странах Карибского бассейна (1977-1985 гг.)» (1987), докт. дис. «Ядерне нерозповсюдження у світовій політиці» (2006). У Київ. ун-ті: з 1981 інженер, асист., з 1992 доц., з 2007 проф. каф. міжнародних відносин та зовнішньої політики ІМВ.

Читати далі >Денисенко Ксенія Юріївна

 • Останні зміни:
09.06.1982

Місце народження: м. Свердловськ, Луганської області.
Науковий ступінь: кандидат політичних наук.
Наукове звання: асистент.
Закінчила 2005 відділення міжн. відносин ІМВ Київ. ун-ту., 2008 асп. ІМВ. Канд. дис. «Геополітика та геостратегія Франції» (2009). У Київ. ун-ті: з 2008 політолог І кат. наук.-дослідн. частини; з 2012 асист каф. міжн. відносин та зовнішньої політики ІМВ.

Читати далі >Єлфімов Вадим Олексійович

 • Останні зміни:
27.10.1961

Місце народження: м. Кишинів, Молдова.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1985 ф-т міжн. відносин та міжн. права Київ. ун-ту. Канд. дис.: «Проблеми ліквідації неписемності у діяльності ЮНЕСКО у 1980-х рр. (на прикладі країн, що розвиваються)» (1991). Працював: мол. наук. співроб. Ін-ту соціальн. та екон. проблем зарубіж. країн АН УРСР, наук. співроб. Ін-ту світ. економіки та міжн. відносин НАН України (1989-92). У Київ. ун-ті: 1992-97 асист. каф. міжнародних організацій та дипломатичної служби, асист. каф. міжн. відносин та зовн. політики ІМВ. У 1998-2003 доц. каф. міжн. відносин ф-ту міжн. відносин Білоруського держ. ун-ту; з 2003 доц. каф. ідеології і політ. наук Академії управління при Президенті Респ. Білорусь.

Читати далі >Зленко Анатолій Максимович

 • Останні зміни:
02.06.1938

Місце народження: смт Ставище Київської області.
Науковий ступінь: кандидат політичних наук.
Закінчив 1967 ф-т інозем. мов Київ. ун-ту. Канд. дис. «Формування та еволюція зовнішньополітичної стратегії України» (2007). На дипломат. роботі: аташе, 2-й секретар відділу міжн. орг-цій МЗС УРСР (1967-73); співроб. секретаріату ЮНЕСКО у Парижі (1973-79); радник відділу міжн. орг-цій МЗС УРСР (1979-83); постійний представник УРСР при ЮНЕСКО (1983-87). З 1987 заст., із 1989 перший заст. міністра, а із 1990–94 мін. закорд. справ України. Постійний представник України при ООН (1994-97); Надзвичайний і Повноважний Посол України у Французькій Республіці (1997-2000), Постійний представник України при ЮНЕСКО, член Виконавчої Ради ЮНЕСКО; водночас (1998-2000) Надзвичайний і Повноважний Посол України в Португальській Республіці за сумісництвом. Протягом 2000-2003 – вдруге мін. зак. справ України, з 2003–04 радник Президента України зі спец, міжнар. питань. Представник України в комісії ООН з прав людини (2004-05), чл. Держ. ради з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, член РНБО (2000-03). У Київ. ун-ті: з 2006-2007 викл. каф. міжнародних відносин та зовнішньої політики ІМВ, з 2008 член Наглядової ради Київ. ун-ту.

Читати далі >Каменецький Максим Станіславович

 • Останні зміни:
27.12.1963

Місце народження: с. Борова Фастівського району Київської області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1986 іст. ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Основные направления внешнеполитического курса Югославии в период между первой и второй мировыми войнами (1919-1939 гг.)» (1991). У Київ. ун-ті: з 1989 асист., з 1997 доц. іст. ф-ту, з 1998 доц. каф. міжнародних відносин та зовнішньої політики ІМВ.

Читати далі >Капітоненко Микола Геннадійович

 • Останні зміни:
02.08.1979

Місце народження: м. Запоріжжя.
Науковий ступінь: кандидат політичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 2001 ІМВ Київ. ун-ту. Канд. дис. «Конфліктогенність постбіполярної системи міжнародних відносин» (2004). У Київ. ун-ті: з 2001 асист., з 2006 доц. каф. міжнародних відносин та зовнішньої політики ІМВ Київ.

Читати далі >Кириченко Василь Прохорович

 • Останні зміни:
08.05.1939

Місце народження: с. Мали Гуляки – Попільнянського району Житомирської області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1968 ф-т міжн. відносин Москов. держ. ін-ту міжнародних відносин МЗС СРСР. Канд. дис. «Политика США по отношению к странам Латинской Америки во время второй мировой войны (1939-1945рр.)» (1974), докт. дис. «Неоколониалистская политика американского империализма в странах Латинской Америки и Карибского бассейна в 70- е годы» (1981). У 1968-87 працював в Укр. с.-г академії на посадах ст. викладача, доц., проф. У Київ. ун-ті: 1987-97 проф. ф-ту міжн. права та міжн. відносин, тепер ІМВ.

Читати далі >Константинов Віктор Юрійович

 • Останні зміни:
25.08.1973

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат політичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1995 ІМВ Київ. ун-ту. Канд. дис. «Проблема європейської регіональної стабільності у контексті розширення НАТО (90-ті роки ХХ ст.)» (2000). У Київ. ун-ті: з 1997 асист., з 2003 доц. каф. міжнародних відносин та зовнішньої політики ІМВ. 2003-2010 вчений секретар Спеціалізованої вченої ради КНУ імені Тараса Шевченка зі спеціальності «Політ. проблеми міжн. систем та глобального розвитку».

Читати далі >Коппель Олена Арнольдівна

 • Останні зміни:
05.10.1955

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчила 1977 іст. ф-т Київ ун-ту. Канд. дис. «Особенности военно-политической стратегии США в районе Персидского залива в 70-е годы ХХ в.» (1981), докт. дис. «Проблема безпеки Перської затоки у 70-90-ті роки ХХ ст.» (1999). У Київ. ун-ті: з 1980 асист., з 1985 доц., з 1999 проф. каф. міжнародних відносин та зовнішньої політики ІМВ.

Читати далі >Корюкалов Михайло Володимирович

 • Останні зміни:
03.10.1985

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат політичних наук.
Наукове звання: асистент.
2008 закінчив відділення міжн. відносини ІМВ Київ. ун-ту, 2011 асп-ру ІМВ. Канд. дис. «Політика ЄС із надання зовнішньої допомоги для розвитку» (2012). У Київ. ун-ті: з 2011 асист. каф. міжн. відносин та зовнішньої політики.

Читати далі >Крушинський Вадим Юрійович

 • Останні зміни:
10.02.1961

Місце народження: м. Орджонікідзе Дніпропетровської області.
Науковий ступінь: доктор політичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1983 ф-т міжн. відносин і міжн. права Київ. ун-ту. Канд. дис. «Отношения Великобритании с освободившимися странами Содружества Наций в 1960-х – 1980-х гг.» (1987), док. дис.: «Велика Британія в європейських інтеграційних процесах» (2004). У Київ. ун-ті: з 1987 асист., з 1995 доц., з 2005 проф. каф. міжнародних відносин та зовнішньої політики ІМВ.

Читати далі >Лещенко Леонід Овдійович

 • Останні зміни:
02.06.1931

Місце народження: с. Городниця Ладиженського р-ну Київ. обл., тепер Уманський р-н Черкас. обл.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1954 ф-т міжн. відносин та міжн. права Київ. ун-ту. Канд. дис. «Провал американской политики изоляции Китая» (1959), докт. дис. на тему: «Фермерское движение в Канаде (1900-1939 гг.)» (1984). Вчене звання проф. отримав 1992. У 1954-78: асп., мол. наук. співроб., вчен. секретар, старш. наук. співроб. Ін-ту історії АН УРСР; 1978-91 – зав. відділу зовнішньополіт. концепцій Ін-ту соціальн. та екон. проблем заруб. країн АН УРСР; 1991-92 зав. відділу Пн. Америки ІСЕМВ НАН України. У Київ. ун-ті: 1992-93 зав. каф. міжнародних відносин та зовнішньої політики ІМВ.

Читати далі >Литвиненко Олександр Валерійович

 • Останні зміни:
27.04.1972

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор політичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1994 ф-т прикладної математики Ін-ту криптографії, зв’язку та інформатики Академії Федеральної служби контррозвідки РФ за фахом «прикладна математика». Канд. дис. «Проблеми забезпечення інформаційної безпеки пострадянських країн (на прикладі України та Росії)» (1997), докт. дис. «Спеціальні інформаційні операції як інструмент політики національної безпеки: теоретико-методологічні аспекти» (закритий захист) (2002). У Київ. ун-ті: з 1994 здобувач, 1997-98 асист. каф. міжнародної інформації ІМВ (за сумісн.), 1998-2007 доц. каф. міжн. комунікацій та зв’язків з громадськістю ІМВ (за сумісн.), у 2010-2011 проф. каф. міжн. відносин та зовнішньої політики ІМВ (за сумісн.).

Читати далі >Майдан Іван Григорович

 • Останні зміни:
02.12.1935

Місце народження: с. Заудайка Ічнянського р-ну Чернігів. обл.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1964 Ін-т східних мов при Моск. держ. ун-ті ім. М. В. Ломоносова, 1973 асп-ру ф-ту міжн. відносин та міжн. права Київ. ун-ту. Канд. дис. «Внешняя политика Афганистана после Второй мировой войны (1945 – 1973 гг.)» (1973). В Київ. ун-ті: 1970-92: старш. викл. Підгот. ф-ту для іноземних громадян, старш. викл., доц. каф. історії міжн. відносин і зовн. політики ф-ту міжн. відносин та міжн. права.

Читати далі >Манжола Володимир Андрійович

 • Останні зміни:
06.10.1955

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1977 ф-т міжн. відносин і міжн. права Київ. ун-ту, 1984 асп-ру цього ф-ту. Канд. дис. «Ядерное оружие во внешней политике Франции (1958-1981)» (1984), докт. дис. «Ядерная политика Франции (60-е – 80-е гг.)» (1993). Працював перекладачем у Гвінеї та Алжирі (1977-80). У Київ. ун-ті: з 1984 асист., з 1987 доц., у 1994-98 та з 2001 зав. каф. міжнародних відносин та зовнішньої політики ІМВ.

Читати далі >Миронова Маргарита Анатоліївна

 • Останні зміни:
20.07.1975

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат політичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1998 ІМВ, 2001 асп-ру ІМВ Київ. ун-ту. Канд. дис. «Трансформація відносин Європейського Союзу та США в постбіполярний період» (2007). У Київ. ун-ті: з 2001 асист., з 2010 доц. каф. міжнародних відносин та зовнішньої політики ІМВ.

Читати далі >Мінгазутдінов Ігор Олександрович

 • Останні зміни:
17.07.1962

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1984 ф-т міжн. відносин і міжн. права Київ. ун-ту, 1987 асп-ру Ін-ту соц. та екон. проблем заруб. країн АН УРСР. Канд. дис. «Национально-этнические группы и формирование внешнеполитического курса США (40–80-е годы)» (1988). Працював: 1987-91 мол. наук. співроб., наук. співроб. Ін-ту соц. та екон. проблем заруб. країн АН УРСР; 1991-92 гостьовий дослідник ф-ту політики та міжн. студій Ворикського ун-ту (м. Ковентрі, Велика Британія); 1992-93 старш. наук. співроб. Ін-ту світ. економіки та міжн. відносин НАН України; 1993-95 – 2-й, 1-й секретар Управління Європи та Америки МЗС України. У 1994 пройшов курс підвищення кваліфікації у Віден. дипломат. академії (Австрія). У Київ. ун-ті: з 1995 викл., з 2000 доц. каф. міжнародних відносин і зовнішньої політики ІМВ, з 2010 заст. дир. ІМВ з навч. роботи.

Читати далі >Міщенко Петро Олександрович

 • Останні зміни:
16.11.1952

Місце народження: с. Мізоч Здолбунов. р-ну Рівнен. обл.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1975 ф-т міжн. відносин та міжн. права Київ. ун-ту. Канд. дис.: «Політика США з питання врегулювання близькосхідного конфлікту (1967 – 1973 рр.)» (1979). У Київ. ун-ті у 1978-85: асист., старш. викл., доц. каф. історії міжн. відносин та зовн. політики, заст. декана ф-ту міжн. відносин та міжн. права.

Читати далі >Овсій Іван Олексійович

 • Останні зміни:
27.06.1937- 21.01.2008

Місце народження: смт Решетилівка Полтав. обл.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив Полтав. держ. пед. ін-т ім. В.Г. Короленка (1960), 1972 асп-ру КІНГ. Канд. дис. «Партийно-организационная и идейно-воспитательная работа Коммунистической партии на железнодорожном транспорте УССР (1933-1937 гг.)» (1973). Працював: 1960-62 − учитель Друголиманської восьмирічної школи Решетилів. р-ну, 1963-65 − наук. працівник Музею історії Полтав. битви, м. Полтава, 1965-66 − асист. каф. марксизму-ленінізму Полтав. пед. ін-ту, 1966-69 − наук. працівник Архіву Полтав. обкому КПУ, 1972-78 − старш. викл. каф. історії КПРС Київ. ін-ту інженерів цивільн. авіації (КІІЦА), 1978-82 − заст. нач. Управління викладання сусп. наук Мін-ва вищої та сер. спец. освіти УРСР, 1982-87 − старш. наук. співроб. Ін-ту історії партії при ЦК Компартії України та Укр. філіалі Ін-ту марксизму-ленінізму при ЦК КПРС, 1987-92 − доц. ВПШ при ЦК КПУ (з 1991 – Київ. ін-ту політології та соц. управління), з 1992 − старший науковий співробітник ІСЕМВ НАН України. У Київ. ун-ті: 1992–2002 − доц. каф. міжнародних відносин та зовнішньої політики, каф. порівн. політології й регіонознавства ІМВ. 2002-05 − зав. каф. міжнародних відносин і країнознавства Київ. славістич. ун-ту.

Читати далі >Пархомчук Олена Станіславівна

 • Останні зміни:
16.03.1966

Місце народження: м. Дятьково Брянської обл., РФ.
Науковий ступінь: доктор політичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчила 1988 ром.-герм. ф-т Київ. ун-ту. Дис. на ступінь канд. іст. наук «Проблема конверсии в деятельности американской общественности в 80-е годы ХХ вв.» (1992), дис. на ступ. д-ра політ. наук «Конверсія у контексті системної еволюції міжнародних відносин» (2006). У Київ. ун-ті: з 1992 асист., з 1999 доц., з 2011 проф. каф. міжнародних відносин та зовнішньої політики ІМВ.

Читати далі >Покровська Ірина Сергіївна

 • Останні зміни:
17.06.1945

Місце народження: м. Тюмень, РФ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1968 ф-т інозем. мов, 1973 – асп-ру іст. ф-ту Київ. ун-ту. Канд. дис. «Сотрудничество СССР и Республики Куба в области высшего образования, науки, культуры (1961–1973 гг.)». (1974). У Київ. ун-ті: 1968-70 перекладач на підгот. ф-ті для інозем. громадян, викл. 10-місячних курсів інозем. мов. ООН при Київ. ун-ті. З 1974 асист., з 1976 старш. викл., 1984-98, 2002-06 та 2009-2011 доц. каф. міжнародних відносин та зовнішньої політики ІМВ.

Читати далі >Суботін Андрій Анатолійович

 • Останні зміни:
30.06.1964

Місце народження: м. Салаїр Кемеровська область, РФ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1986 ф-т міжн. відносин та міжн. права Київ. ун-ту. Канд. дис. «Франко-західнонімецькі відносини у 1974-1988 рр.» (1990). У Київ. ун-ті: з 1989 асист., з 2005 доц. каф. міжнародних відносин та зовнішньої політики ІМВ.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи