ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Мови та стилістики кафедра Мови та стилістики кафедра

Створена 1972 під назвою Стилістики, редагування і видав. справи. З 1990 мала назву Стилістики та редагування, з 1992 – Мови засобів масової інформації. Сучас. назва з 1994. Зав. каф. були доктори філол. наук, професори: А.П. Коваль (1972–88), О.Д. Пономарів (1988–2001), Н.Ф. Непийвода (2001–04); з 2004 каф. очолює доктор філол. наук, професор. Н.П. Шумарова. Також на каф. працювали відомі науковці і педагоги – доктори філол., наук., професор.: В.В. Різун, Г.Г. Почепцов, Р.Г. Іванченко, кандидат філол. наук, доцент.: М.У. Каранська, В.Г. Іваненко, Ю.В. Лисенко, М.М. Пазяк, М.Ф. Парахіна, М.І. Фурдуй та ін. На поч. 2012 викл. склад каф. становлять 3 професор., 4 доцент., 2 старш. викл. та 5 асист. (з них 2 – кандидат наук). Напрями наук. досліджень каф.: мова ЗМІ, теорет. основи культури укр. мовлення, орфоепічно-акцентуаційні норми укр. мови, жанрово-стильові особливості публіцист. текстів, текстознавство, теорія твору, теорія сприймання та розуміння твору. Викл. каф. читають курси: укр. мова у профес. спілкуванні, практ. стилістика, укр. правопис, постановка голосу, теорія твору і тексту, теорія сприймання і розуміння твору та ін. На каф. сформувалися наук. школи професор. Н.П. Шумарової (соціолінгвістика), професор. О.Д. Пономарева (стилістика, культура мови), професор. А.І. Мамалиги (текстознавство, мова і стиль ЗМІ). Діяльність цих наук. шкіл спрямована на дослідження мовностилістичних засобів мас-медіа як системи в галузі соц. комунікацій. Співроб. каф. працюють також над жанрово-стильовими проблемами функціонування ЗМІ: доцент. Л.Ю. Шевченко (проблеми мови та стилю друкованих й ефірних ЗМІ), доцент. Л.М. Хоменко (орфоепічно-акцентуаційні норми мови ЗМК), доцент. І.О. Мариненко (ономастичні засоби стилістики), кандидат філол. наук. асист. В.М. Михайленко (методика викладання мовознавчих дисциплін журналістам), кандидат філол. наук, асист. Д.В. Данильчук (роль ЗМІ у розвитку правописної системи), кандидат філол. наук, асист. О.В. Проценко (ефірне спонтанне мовлення). Каф. співпрацює з відповідними каф. Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка, Донец., Запоріз., Ужгород. та Черкас. нац. ун-тів, Київ. міжн. ун-ту, Ун-ту «Україна». Викл. каф. беруть участь у дослідженні європ. соціолінгвістичної проблематики (Н.П. Шумарова), проводять міжн. конференції, присвячені сучас. питанням мови мас-медіа (А.І. Мамалига). З питань функціонування укр. мови, сучас. мовної політики в Україні та світі каф. підтримує зв’язки з Наук. тов-вом ім. Т. Шевченка в Канаді, з укр. громадою Канади (О.Д. Пономарів). На базі каф. з 1994 щороку проводяться Міжн. наук.-практ. конференції з питань розвитку й функціонування укр. мови (з 2010 під пост. назвою «Мова. Суспільство. Журналістика»); за цей час видано 7 зб. матеріалів конференцій, готується бюлетень «Стиль і текст». Викл. каф. видали низку навч. та наук. видань, у т.ч.: Сучасна укр. мова / За ред. О.Д. Пономарева, 4-те вид. К., 2008; Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови: Підручник. 3-тє вид. Тернопіль, 2000; Сучасна укр. мова. Довідник / Л.Ю. Шевченко, Ю.В. Лисенко, В.В. Різун. К., 1996; Укр. мова: Практикум / О. М. Пазяк, О.А. Сербенська, М.І. Фурдуй, Л.Ю. Шевченко. 3-тє вид. К., 2001; Журналістська педагогіка в контексті Болонського процесу / за ред. В.В. Різуна, 2007; Комунікативно-мовні процеси в сучас. медіапросторі: Наук. збірник / за ред. В.В. Різуна. К., 2008. Н.П. Шумарова, І.М. Забіяка

Данильчук Дмитро Васильович

 • Останні зміни:
29.06.1979

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 2001 філол. ф-т, 2004 асп. Ін-ту філології Київ. ун-ту. Працював у вид-ві «Укр. енциклопедія» ім. М. П. Бажана. У Київ. ун-ті: з 2004 асист. каф. мови та стилістики ІЖ. З 2007 вчен. секретар цієї каф. З 2012 доцент кафедри мови та стилістики.

Читати далі >Іваненко Володимир Григорович

 • Останні зміни:
16.01.1947

Місце народження: с. Василівка, Штепів., тепер Лебедин. р-ну, Сум. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1970 ф-т журналістики Москов. держ. ун – ту ім. М. В. Ломоносова. У Київ. ун-ті: 1972–74 викл. підготовчих курсів (за сумісн.), 1974–77 викл. каф. стилістики (за сумісн.); 1975–77 – пом. ректора; 1977–84 – викл. каф. стилістики; 1984–91 викл., доцент. каф. теорії та практики парт. – рад. преси ф-ту журналістики. На початку 1980-х рр. працював також заст. декана з міжн. зв’язків, 1984–90 – заст. декана ф-ту журналістики з наук. роботи.

Читати далі >Каранська Марія Устимівна

 • Останні зміни:
24.01.1921- 25.08.2000

Місце народження: с. Пишки, Старосинявського р-ну, Хмельницької обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1935 Бердичів. пед. технікум, 1945 філол. ф-т Житомир. учительського ін-ту. Водночас прослухала вечір. курси медсестер запасу рад. армії. У Київ. ун-ті: 1960–68 позаштат. викл., 1968–72 в. о. доцент., доцент. каф. укр. мови філол. ф-ту, 1972–88 доцент. каф. стилістики ф-ту журналістики.

Читати далі >Коваль Алла Петрівна

 • Останні зміни:
09.03.1923- 16.05.2009

Місце народження: с. Білозір’я, Черкас. р-ну, Київ. обл., тепер Черкас. обл..
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчила 1945 філол. ф-т Київ ун-ту. У Київ. ун-ті: 1952–58 старш. викл., 1958–71 доцент., 1967 старш. наук. співроб., 1971–72 в. о. професор. каф. укр. мови філол. ф-ту; 1973–89 професор., зав. каф. стилістики, редагування та вид. справи (1972–88) (тепер – каф. мови і стилістики) ф-ту журналістики.

Читати далі >Кузьменко Олег Андрійович

 • Останні зміни:
22.03.1939- 14.04.1999

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив філологічний факультет Київ. ун-ту (1971). У Київ. ун-ті: 1964–67 ред. кінолабораторії при Київ. ун-ті, мол. наук. співроб., 1973–77 інж. наук. групи мат. лінгвістики ф-ту кібернетики, 1977–81 викл., 1981–84 старш. викл. каф. рос. мови (російської мови і методики її викладання як іноземної) філол. ф-ту, 1979–81 та 1984–85 заст. декана філол. ф-ту, 1984–87 старш. викл. каф. стилістики, каф. історії журналістики, доцент. кафедри історії л-ри і журналістики (1987–92) ф-ту журналістики, 1992–98 доцент. каф. історії російської л-ри філол. ф-ту.

Читати далі >Лисенко Юрій Васильович

 • Останні зміни:
09.05.1958

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1980 філол. ф-т, 1988 асп-ру каф. слов’янськ. філології Київ. ун-ту. Працював 1980–81 старш. лаборантом Ін-ту мовознавства ім. О. О. Потебні АН УРСР. У Київ. ун-ті: 1981–85 та 1989–93 асист. каф. стилістики, 1993–97 доцент. каф. засобів масової інформації (тепер каф. мови та стилістики) ф-ту журналістики.

Читати далі >Мамалига Анастасія Іванівна

 • Останні зміни:
31.07.1940

Місце народження: с. Трипілля Київ. обл..
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчила філологічний факультет Київського університету (1963), аспірантуру (1968), докторантуру(1984) Київського університету. У Київському університеті: 1963–65 старший лаборант загальнонаукового факультету, 1968–69 молодший науковий співробітник групи слов’янської філології, 1969–71 в. о. доцент кафедри російської мови філологічного факультету; 1971–89 доцент, з 1989 професор кафедри стилістики (тепер кафедра мови та стилістики) Інституту журналістики.

Читати далі >Мариненко Ірина Олегівна

 • Останні зміни:
05.05.1965

Місце народження: м. Глухів Сумської обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила філологічний факультет Київ. ун-ту (1987). В Київ. ун-ті: на посаді доцент. каф. мови та стилістики ІЖ (із 2008).

Читати далі >Марчук Ніна Йосипівна

 • Останні зміни:
15.02.1929- 29.04.2002

Місце народження: с. Бабинці Бородянського р-ну Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Закінчила 1941 ф-т укр. мови та л-ри Черкас. учит. ін-ту, 1946 філол. ф-т, 1953 асп-ру каф. укр. мови Київ. пед ін-ту ім. О. М. Горького. В Київ. ун-ті 1986–2002: старш. викл., доцент. каф. стилістики (згодом – засобів масов. інформації), каф. ТБ і радіомовлення ф-ту журналістики.

Читати далі >Непийвода Наталія Федорівна

 • Останні зміни:
20.01.1956- 16.10.2004

Місце народження: м. Черкаси.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчила 1977 Черкас. пед. ін-т. У Київ. ун-ті: доцент. (2000–02), професор. каф. мови та стилістики (2002–04), зав. цієї каф. (2001–04).

Читати далі >Пазяк Ольга Михайлівна

 • Останні зміни:
26.07.1931- 03.08.2004

Місце народження: с. Бересняги Канівського р-ну Київ., тепер Черкас. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1952 Канів. пед. уч-ще, 1957 укр. відділення філол. ф-ту, 1962 асп-ру каф. укр. мови Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: під час навч. в асп. – викл. каф. укр. мови; н. с. лаб. експеримент. фонетики філол. ф-ту (з 1964); викл. (з 1972), доцент. (з 1974-2000) каф. стилістики ф-ту журналістики.

Читати далі >Парахіна Марія Федорівна

 • Останні зміни:
05.12.1920

Місце народження: с. Подхороше, Становлянського р-ну, Ліпецької обл., Росія.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1942 рос. відділення Київ. ун-ту – Об’єднаного укр. ун-ту м. Кзил-орда, Казахстан, 1946 асп-ру по каф. рос. мови філол. ф-ту Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1960–73 доцент., зав. каф. рос. мови підгот. ф-ту для інозем. громадян КДУ, 1973–76 та 1979–81 доцент. кафедри стилістики ф-ту журналістики.

Читати далі >Пінчук Олексій Федорович

 • Останні зміни:
06.09.1940

Місце народження: с. Вишняки Козельщинського р-ну Полтав. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1958 Олександрійське пед. уч-ще, 1967 рос. відділення філол. ф-ту Київ. ун-ту, 1972 асп-ру відділу теорії мови Ін-ту мовознавства ім. О. О. Потебні АН УРСР. У Київ. ун-ті: старш. викл. (1977–82), доцент. (1982–83) каф. стилістики ф-ту журналістики.

Читати далі >Пономарів Олександр Данилович

 • Останні зміни:
17.10.1935

Місце народження: м. Таганрог Ростовської обл. РФ.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Академік Академії наук вищої школи України. Закінчив філологічний факультет Київського університету (1961). У Київському університеті: з 1979 викладач, старший викладач, з 1985 доцент, з 1991 професор, 1988–2001 завідувач кафедри мови та стилістики ІЖ.

Читати далі >Проценко Олеся Василівна

 • Останні зміни:
05.12.1979

Місце народження: м. Боярка Києво-Святошин. р-ну Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Закінчила 2002 Ін-т філології Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті з 2006: асист. каф. мови та стилістики ІЖ, з 2008 заст. дир. з вих. роботи.

Читати далі >Різун Володимир Володимирович

 • Останні зміни:
12.02.1957

Місце народження: с. Бахмач Чернігів. обл..
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив українське відділення філологічного факультету Київ. університету (1979). У Київ. ун-ті: 1984–91 асистент, 1991–97 доцент кафедри стилістики (згодом стилістики і редагування, мови та стилістики), з 1997 професор., з 1997 зав. каф. журналістської майстерності, згодом: журналіст. майстерності та редакційно-видавничої справи, з 2000 видавничої справи та редагування, з 2002 каф. теорії масової комунікації, з 2008 – каф. соціальних комунікацій. З 2000 дир. Інституту журналістики.

Читати далі >Серажим Катерина Степанівна

 • Останні зміни:
04.12.1951

Місце народження: с. Василів Білоцерк. р-ну Київ. обл..
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчила 1974 філол. ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: доцент. каф. укр. мови і стилістики (1995–2005), проф каф. видав. справи та редагування (з 2005) ІЖ.

Читати далі >Фурдуй Марія Іванівна

 • Останні зміни:
13.12.1935

Місце народження: с. Савинці Срібнянського р-ну Чернігів. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1953 Одес. пед. уч-ще, 1958 філол. ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті з 1969 викл. підгот. курсів; з 1977 викл., з 1978 старш. викл. каф. гуманіт. дисциплін підгот. відділення, з 1985 старш. викл., з 1988-2005 доцент. каф. мови та стилістики ф-ту журналістики / ІЖ, 1988 в. о. зав. цієї каф., 1989–93 заст. декана ф-ту журналістики з навч.-вих. роботи, з 2005–11 – заступник директора з навчально-виховної роботи ІМК.

Читати далі >Хоменко Людмила Мечиславівна

 • Останні зміни:
12.08.1951

Місце народження: с. Райгородок Бердичів. р-ну Житомир. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1975 філол. ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: з 2001 доцент. каф. мови та стилістики ІЖ.

Читати далі >Шевченко Людмила Юріївна

 • Останні зміни:
05.03.1947

Місце народження: м. Боярка Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1970 філол. ф-т Київ. ун-ту. Працювала 1972–75 асист. Київ. пед. ін-ту інозем. мов. У Київ. ун-ті: з 1975 асист., з 1990 доцент. каф. мови та стилістики ІЖ., 1995–96 в. о. зав. каф.

Читати далі >Шумарова Наталія Петрівна

 • Останні зміни:
03.01.1951

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчила філол. ф-т Київ. ун-ту (1973), аспірантуру (1979), докторантуру Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні АН УРСР (1992). Канд. дис. «Форми майбутнього часу в функціональних стилях російської мови в зіставленні з українською (недоконаний вид)» (1980), докт. дис. «Мовна компетенція особистості: соціопсихолінгвістичний аспект» (1994). У Київському університеті: з 2002 професор, з 2004 зав. каф. мови та стилістики ІЖ. Сфера наук. інтересів: соціолінгвістика, психолінгвістика, стилістика, проблеми культури мови.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи