ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Кириленко Олександр Григорович

25.01.1962

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.

1984 закінчив Київ. держ. ін-т культури. 1984–88 та 1989–92 – у Центр. наук. с.-г. б-ці УААН: гол. бібліотекар, зав. від., заст. дир. з наук. роботи. 1988–89 – виклад. каф. бібліот. фондів і каталогів бібліот. ф-ту Київ. держ. ін-ту культури. 1992–2005 – наук. співроб., зав. від. НБУВ. 1996 захистив канд. дис.: «Еволюція наукових уявлень про бібліот. технологію в Україні (80–90-ті роки)». 1994–96 – стипендіат НАН України для молодих уч. 2003–05 – відп. виконавець міжн. проекту «Феномен етнічної самоідентифікації й виживання в контексті повоєнної Європи: Унікальна культурна спадщина української еміграції в Архіві Українського Вільного Університету (УВУ) в Мюнхені». У 2005–10 рр. – дир. Наук. б-ки ім. М. Максимовича Київ. ун-ту. Напрями роботи: книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство. Автор 25 наук. праць. Осн. праці: Наукова бібліотека як професійне середовище формування спеціаліста-фондознавця // Наук. праці НБУВ. К., 2004. Вип. 12; Повоєнна преса української еміграції у фондах Українського Вільного Університету (Мюнхен, Німеччина) : структурно-топологічний аналіз // Бібл. вісн. 2005. № 4; Концепція розвитку бібліотек вищих навчальних закладів в інформаційному суспільстві / наук. ред. : О.Г. Кириленко, М.С. Слободяник. К., 2006; Бібліотеки України державного значення : історія і сучасність. К., 2007; Комп’ютерна мережева технологія комплектування інформаційних ресурсів бібліотеки ВНЗ // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність : проблеми науки, освіти, практики. К., 2007; Українські словники // Студії з україністіки : зб. наук. пр. К., 2007. Вип. 7 (у співавт.); Освоєння інформаційних технологій в бібліотеках вишів України : сучасний стан та тенденції розвитку // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність : проблеми науки, освіти, практики. К., 2009; Розвиток інформаційних технологій в бібліотеках ВНЗ України : сучасний стан та перспективи // Діяльність бібліотек вищих навчальних закладах у світлі модернізації вищої освіти : мат. міжнар. наук.-практ. конф., 19–21 травня 2009 р., м. Севастополь / МОН України ; КНУТШ ; СевНТУ. Севастополь, 2009. 

Автор: О.П. Орліченко, І.І. Тіщенко

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи