ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Науково-дослідна частина Науково-дослідна частина

Наукові дослідження в усі часи історії Київ. ун-ту були невід’ємною складовою його діяльності, тісно пов’язаною з навч. процесом. Проте створення окремої наук.-досл. структури відбулося лише в сер. ХХ ст. У роки повоєнної відбудови нар. госп-ва відчувався значний дефіцит освіч. наук.-тех. кадрів, сучас. технологій. До роботи у цьому напрямі почали залучатися спец.-освітні та тех. ВНЗ, а також ун-ти, одним з перших серед них Київ. ун-т. Ініціаторами створення в Київ. ун-ті спец. наук.-досл. структури виступили геологи, проф.: В.М. Головцин, Ф.А. Руденко, О.Л. Ейнор, доц.: Б.О. Гаврусевич, В.К. Куликовський. Ідею підтримали тодішній ректор Київ. ун-ту акад. АН УРСР І.Т. Швець та проректор з наук. роботи П.К. Заморій. Зрештою Мінвузом СРСР птання було вирішене позитивно та 18.04.1956 було створено Наук.-досл. сектор (НДС), який 1979 отримав статус Наук.-досл. частини (НДЧ) Київ. ун-ту. Першим нач. НДС (1956-64) став проф. М.І. Толстой. Було створено створити первинні структури НДС (бухгалтер, інспектор з кадрів та економіст). Початковим напрямом діяльності НДС у 1956-58 стали дослідження в галузі геології – пошуки рідкісних металів у Олевському р-ні Житомир. обл., в Цн. Казахстані (проф. О.Л. Ейнор, доц. В.К. Куликовський та В.С. Заїка-Новацький), Зах. Забайкаллі (проф. О.Л. Ейнор, доц. В.Т. Латиш, Б.О. Гаврусевич та В.А. Сліпченко), в Україні (проф. М.М. Клюшников, доц. А.М. Безуглий та ін.). Згодом до роботи у структурі НДС долучилися географи (проф. П.К. Заморій, А.С. Харченко та ін.), хіміки (доц. Г.І. Баталін, А.Т. Пилипенко, І.О. Усков та ін.), фізики (проф. О.А. Шишловський, О.З. Голик, доц. В.І. Стрижак та ін.), радіофізики (проф. Н.Д. Моргуліс, доц. І.І. Конділенко, В.І. Стріха та ін.), математики (проф. Й.І. Гіхман, М.М. Сідляр), так що до 1964 штат наук.-тех. співроб. лише НДС перевищував 350 осіб. Багато уваги впровадженню наук. здобутків вчених Київ. ун-ту у вир-во приділяли у т.ч. проректор з наук. роб. О.З. Жмудський, декани проф. Ф.А. Руденко, доц. О.М. Маринич, І. Шевченко, М.М. Сідляр та ін. Вже до 1960 обсяг договірних робіт у Київ. ун-ті перевищив рівень усіх ун-тів України разом узятих. Це сприяло підвищенню наук. та соц. статусу Київ. ун-ту, ширшому залученню студентів до наук. роботи. Проректорами Київ. ун-ту з наук. роботи були: О.З. Жмудський (бл.1956-79), І.І. Ляшко (1979-86), А.А. Чухно (1979-85), В.І. Стріха (1985-90), В.А. Макара, (1990-97), І.В. Островський (1997-98), В.П. Гондюл (1998-2005), О.К. Закусило (2005-08), В.І. Григорук (з 2008). Заступниками проректорів з наук. роботи/нач. НДЧ. Київ. ун-ту були, у т.ч.: С.А. Мороз, В.В. Рождественський, Ю.І. Чутов, В.Ф. Шнюков, М.П. Міліневський, М.Г. Чорний, Б.І. Бойко, В.І. Яровий, В.М. Склеповий, Л.В. Скрипка, С.Г. Неділько (з 2006). Нині НДЧ Київ. ун-ту є потужною розгалуженою наук.-досл. структурою, осн. принципами діяльності якої є переважний розвиток фундаментальних досліджень та впровадження в життя прикладних розробок. Співроб. НДЧ станом на січ. 2009 є 1251 науковців, з них понад 1 тис. або майже 87 % – в галузі природнич. та фіз.-мат. наук, а 51 особа працює за міжфакультетськими наук. темами. Наук. дослідження в Київ. ун-ті провадяться за комплекс. наук. програмами Київ. ун-ту, у т.ч. по створенню нових ліків, контролю екологічного стану оточуючого середовища, розробки нових біопрепаратів з метою захисту тех. культур від бактеріальних хвороб, створенню нов. композиційних матеріалів тощо. Наук. дослідження здійснюють також 2175 тис. наук.-пед. працівників Київ. ун-ту, 129 докторантів (10% усіх окторантів України), 1664 асп. (6% усіх асп. України) та понад 22,5 тис. студентів. В ад’юнктурі Київ. ун-ту навчаються 14 ад’юнктів. Щорічно у Київ. ун-ті виконується бл. 200 наук.-досл. тем: за рахунок коштів заг. фонду Держ. бюджету, а також на замовл. Держ. структур, підприємств та організацій. Крім того, наук. теми виконуються за міжн. грантами заг. (в рамках програм ІНТАС, НАТО, ТЕМПУС. ТАСІС, Нім. дослідного тов-ва (Deutsche Forschungsgesellschaft), Укр. Наук.-тех центру (УНТЦ), Visby Programme Swedish Institute, Мін-ва закорд. справ Греції, ВСH Research (UK), CRDF (США) та ін. Крім того, протягом 2008 такими заруб. організаціями, як нім. компанія “Karl Zeiss», SPIE, Хьюлетт-Паккард» (HP), ЮНЕСКО та ін. було виділено 861,3 тис. грн. на наук. програми за участю науковців Київ. ун-ту, включаючи експертні рекомендації міжн. організаціям, наук. стажування, надання обладнання, участь в наук. конференціях (у тому числі і за власні кошти), персональні гранти, іменні стипендії для студентів, тощо. Станом на січ. 2009 у Київ. ун-ті діють 63 НДЛ та НДС за різними напрямами природничих та фіз.-мат. наук., у т.ч. Інститут фізіології біологічного факультету, Астрономічна обсерваторія, Ботанічний сад Київ. ун-ту, а також Канівський природний заповідник. В галузі соціогуманітарних наук працює наук.-досл. Центр українознавства філософського факультету; у складі юридичного ф-ту діє НДС «Центр дослідження проблем прав людини». Наук.-навч. процес здійснюється також у межах каф. Київ. ун-ту, заг. кількість яких на січ. 2009 – 161: в межах 8 ф-тів природничих та фіз-мат. наук діють 64 каф., на ф-тах та в ін-тах соціогуманітарного профілю, а також економічному та юридичному – 96 (к.т. загальноуніверситетська каф. фіз. виховання та спорту). Протягом 2008 науковцями Київ. ун-ту розроблялися 64 бюджетних та 132 договірні наук. теми. Серед викл. та науковців Київ. ун-ту на поч. 2009 академіками академій наук. є 11, а чл.-кор. академій наук – 20 осіб. У Київ. ун-ті ведеться підготовка наук. та наук.-пед. кадрів вищої кваліфікації в докторантурі та асп-рі (ад’юнктурі) із 140 наук. спеціальностей. Станом на січ. 2009 у Київ. ун-ті діють 44 спец. вчені ради для захисту канд. і докт. дис., з природнич наук. – 19, з гуманіт. – 25. У роботі спец. вчен. рад брали участь 373 співроб. ун-ту, у т.ч. 336 д-рів наук та 37 канд. наук. Протягом 2008 захищено 269 канд. дис., у т.ч. 84 в термін або достроково. У 2008 докторантуру КУ закінчили 32 особи, з яких 8 захистили дис., а 7 подали дис. до спец. вчених рад. У 2008 до каф. Київ. ун-ту з метою підгот. дис. прикріпилося 150 здобувачів, у т.ч. 56% (84 особи) – за плату. За роки незалежності Ученими Київ. ун-ту отримано понад 15 держ. премій в галузі науки і техніки за наук. розробки, у т.ч.: «Географічні проблеми регіонального користування» (П.Г. Шищенко, М.І. Щербань, 1993); «Дослідження електронних та екситонних станів у карбіді кремнію» (В.О. Губанов, А.П. Крохмаль, 1993); «Координаційна хімія в електролітах» (В.В. Скопенко, В.М. Кокозей, 1995); «Наук. основи створення фоточутливих олігомерних матеріалів і методів реєстрації оптичної інформації та їх використання в наукоємних технологіях» (В.Г. Сиромятников, Ю.П. Гетьманчук, М.Г. Кувшинський, 1996); «Процеси переносу заряду і маси та електронні кінетичні явища на поверхнях і в приповерхневих шарах твердих тіл (М.Г. Находкін, О.М. Воскобойніков, В.М. Добровольський, 1997); «Молекулярний дизайн гетероциклічних сполук» (Ф.С. Бабичев, В.О. Ковтуненко, Ю.М. Воловенко, 1998); «Розробка та створення апаратурних комплексів та їх застосування в ядерній фізиці, енергетиці та інших галузях науки і техніки» (І.М. Каденко, Б.Ю. Лещенко, В.К. Майданюк, Г.І. Применко, Г.О. Прокопець, В.А. Шевченко, 2000); «Ефекти колективізації станів та кореляції при дифракції і дифузному розсіянні, каналюванні та випромінюванні високо енергетичних квазічастинок у кристалах з дефектом» (М.П. Куліш, С.П. Репецький, 2002); «Теоретичні основи та інструментальні засоби розробки програмного забезпечення інформаційних технологій» (М.С. Нікітченко, В.Н. Редько, О.І. Провотар, 2003); «Аінілітичні асимптотичні методи дослідження схоластичних систем та їх застосування» (Ю.В. Козаченко, М.Й. Ядренко, 2003); «Каталіз. Кластерні підходи, механізми гетерогенного та гомогенного каталізу» (В.К. Яцимирський, 2003); за підручники «Біохімія» (Ю.Д. Бабенюк, О.М. Васильєв, Р.П. Виноградова, В.М. Войцехівський, М.Є. Кучеренко, Б.О. Цудзевич, 1998); «Лазерна фізика» (В.І. Григорук, П.А. Коротков, 2001) та Держ. премію України імені Тараса Шевченка за підручник «Історія української літератури ХХ ст.» (Ю.І. Ковалів, М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, 1996). Понад 30 науковців Київ. ун-ту є лауреатами премій імені видатних вчених НАН України. Л-ра: Гондюл В.П. Наука в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: вчора, сьогодні, завтра. К., 1999; Київський університет як осередок національної духовності, науки, культури: Матеріали наук.-практ. конференції, присвяченої 165-річчю Київського університету Пленарне засідання. К., 1999; Наука в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на зламі тисячоліть / За ред. В.В.Скопенка; Кол. авт. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, В.П. Гондюл, В.І. Андрейцев, та ін. К., 2002; Наука в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. К., 2002; Науково-дослідна робота в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: підсумки за 2007 рік і завдання на 2008 рік. К., 2008; Науково-дослідна робота в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: підсумки за 2008 рік і завдання на 2009 рік. К., 2009. М.І. Толстой, К.А. Кобченко

Антонов Алім Михайлович

  • Останні зміни:
02.11.1935

Місце народження: м. Конотоп Сум. обл.
Науковий ступінь: канд. фіз.-мат. наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
1958 закінчив мех.-мат. ф-т, 1961 – асп-ру каф. аерогідромеханіки Київ. ун-ту. У 1961–64 – старш. наук. співроб. лаб. газотурбобудування. З 1986 по 2000 – доц. каф. чисельних методів мат. фізики ф-ту кібернетики. Вийшов на пенсію у 2000.

Читати далі >Вижва Сергій Андрійович

  • Останні зміни:
02.04.1960

Місце народження: с. Заріччя Володимир-Волин. р-ну Волин. обл..
Науковий ступінь: доктор геологічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: завідувач кафедри.
Геофізик. Закінчив 1982 геологічний ф-т Київ. ун-ту зі спец. «геофіз. методи пошуків та розвідки родовищ корисних копалин», 1985 асп-ру каф. геофіз. методів пошуків та розвідки родовищ корисних копалин. 1986-87 геофізик, 1987-89 нач. загону геофіз. партії, 1987 гол. інженер Комплекс. геофіз. експедиції вироб. геол. об’єднання «Північукргеологія». У 1989-92 провід. інженер Базової наук.-досл. лаб. петрофізики геол. ф-ту Київ. ун-ту. З 1992 працював на викл. роботі на геофізики каф. геол. ф-ту Київ. ун-ту: 1992-97 асист., 1997-2004 доцент., 2002-04 в.о. зав. каф. геофізики, 2004-07 зав. каф. З 2007 декан геол. ф-ту Київ. ун-ту, з 2008 в.о. зав. каф. геофізики. У 2012-2015 рр. проректор з наукової роботи Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. З 2015 р. - зав. каф. геофізики.

Читати далі >Лавренюк Ярослав Васильович

  • Останні зміни:
04.06.1975

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
З відзнакою закінчив мех.-мат. ф-т (1997) і асп-ру (2000) Київ. ун-ту. З 2001 р. мол. наук. співроб., а з 2004 р. наук. співроб. НДЧ мех.-мат. ф-ту Київ. нац. ун-ту. В січ. 2006 р. призначений заст. декана з наук. роботи. З грудня 2008 р. – ст. наук. співроб. НДЧ мех.-мат. ф-ту. Наук. iнтереси: теорія груп (групи породжені скінченними автоматами, слабко-гіллясті групи, локально скінченні прості групи), динамічні системи (символьна динаміка, групи і групоїди, що діють на множині Кантора), операторні алгебри (алгебри асоційовані з діями груп), іографія. У 2000 р. достроково захистив канд. дис.: «Групи автоморфізмів шарово-однорідних дерев». Докторська дисертація «Групи гомеоморфізмів канторових просторів» (2009). Опублікув 26 наук. статей.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи