ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Дворщенко Катерина Олександрівна

 • Останні зміни:
21.03.1976

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: науковий співробітник.

Cфера наукових інтересів: Молекулярні механізми структурно-функціональної реорганізації біологічних систем організму при дії пошкоджуючих чинників і можливі шляхи їх корекції: біохімічні основи пошкодження і формування адаптаційно-компенсаторних реакцій, скоординовані механізми системної відповіді, діагностичні та прогностичні критерії оцінки функціонального стану організму.
Закінчила з відзнакою біологічний факультет (1999), аспірантуру кафедри біохімії біологічного факультету (2002). З 2004 – молодший науковий співробітник, з 2007 – науковий співробітник, з 2010 – зав. НДЛ Біохімії відділення біологічних та біомедичних технологій ННЦ «Інститут біології». Кандидатька дисертація «Вплив іонізуючої радіації та пероксиду водню на показники окисно-антиоксидантної рівноваги та енергетичного обміну в тимоцитах та гепатоцитах in vitro»(2004).

Читати далі >Демидов Сергій Вікторович

 • Останні зміни:
27.04.1954

Місце народження: с. Яблунівка Прилуцького району Чернігівської області.
Науковий ступінь: доктор біологічнихнаук.
Наукове звання: професор, академік АН ВО України.
В 1976 закінчив біол. ф-т Київ. ун-ту, в 1979 – асп-ру Київ. ун-ту. У 1979 – кандидат дис. «Изменения структуры тРНК и АРСаз печени кроликов в онтогенезе», На каф. загальної та молекулярної генетики працює з 1979: асист., старш. викл. (1984), доцент (1986), 1997 – зав. каф. Загальної та молекулярної генетики У 1990 – докт. дис «Молекулярно-генетичные и клеточные механизмы фармакологического действия препаратов из тимуса (тималина, тимогена и вилозена.

Читати далі >Демченко Едуард Миколайович

 • Останні зміни:
21.10.1966

Місце народження: з/с Красносіл, Астраханського району, Целіноградської області, Казахстан.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1993 закінчив Київ. ун-т, 1996 асп-ру каф. ботаніки біол. ф-ту ун-ту. 1997-2002 – асист., 2002-08 – доцент каф. ботаніки. Кандидат дис. «Ґрунтові водорості лісів Українського Полісся»(1999). Викладав: нормат. та спец. курси: «Ботаніка», «Альгологія», «Цитологія водоростей та грибів», «Екологія водоростей». Осн. напрями наук. діяльності: ґрунтові аерофітні та прісноводні водорості, систематика зелених водоростей. Описав 7 нових для науки видів зелених водоростей.

Читати далі >Денисьєвський Олексій Володимирович

 • Останні зміни:
10.03.1926- 27.09.1982

Місце народження: м. Біла Церква Київської області.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив біол. ф-т (1949), асп-ру каф. анатомії, гістології й ембріології біол. ф-ту Київ. ун-ту. Кандидат дис. «Рост бронзовых индеек» (1953). 1963–1982 – доцент каф. цитології, гістології та біології розвитку біол. ф-ту Київ. ун-ту. Читав нормат. та спец. курси: «Біологія постембріонального розвитку», «Гістологія та ембріологія», «Порівняльна ембріологія», «Цитохімія», «Гістофізіологія нейроендокринної системи». Сфера наук. дослідж.: вивчення гістогенезу нейросекреторних клітин гіпоталамуса та ролі проміжного мозку в ембріогенезі та диференціюванні аденогіпофіза у курей та качок.. Автор 80 наук. і навч.-метод. робіт, статей до Укр. енциклопедії.

Читати далі >Дзержинський Микола Едуардович

 • Останні зміни:
08.09.1957

Місце народження: м. Бахмач Чернігівської області.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив біол. ф-т з відзнакою (1980), асп-ру каф. цитології, гістології та біології розвитку біол. ф-ту Київ. ун-ту. Кандидат дис. «Нейроэндокринные механизмы фоторефрактерности репродуктивной системы у птиц» (1985), докт. дис. «Нейроендокринна регуляція морфофункціонального дозрівання і циклічної роботи гіпоталамо-гіпофізарно-гонадної та гіпоталамо-гіпофізарно-тиреоїдної систем» (1997). З 1983 – мол. наук. співроб. НДЛ генетики індивідуального розвитку, з 1987 – асист., з 1990 – доцент, з 1997 – зав. каф. цитології, гістології та біології розвитку, у 1989-98- заст. декана з навч. роботи біол. ф-ту Київ. ун-ту. У 2001 – звання професор Читає нормат. і спец. курси «Заг. цитологія», «Теорія еволюції», «Хронобіологія». Напрямок наук. інтересів полягає у вивченні гістофізіології нейроімуноендокринних міжсистемних взаємодій у тварин, зокрема у дослідженні співвідношення нейроендокринної та моноамінергічних систем гіпоталамуса в регуляції репродуктивного комплексу і функцій гіпоталамо-гіпофізарно-тиреоїдної та надниркової систем.

Читати далі >Добровольська Зоя Олександрівна

 • Останні зміни:
04.01.1937- 23.03.1989

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Закінчила біол. ф-т Київ. ун-ту (1958). Кандидат дис. «Роль гіпоталамусу в регуляції процесів всмоктування у тонкому кишечнику» (1967). У Київ. ун-ті: з 1958 старш. лаб-т відділу фізіології травлення НДІ фізіології, з 1960 наук. співроб., 1965–82 старш. наук. співроб. відділу травлення та кровообігу, 1982–89 старш. наук. співроб. відділу регуляції травлення. Вела практичні заняття з фізіології травлення для студентів кафедри фізіології людини і тварин. Наук. інтереси: центральні і периферичні механізми регуляції діяльності системи травлення, зокрема тонкого кишечнику, фізіологія гіпоталамусу і надгіпоталамічних структур.

Читати далі >Долін Володимир Гдаліч

 • Останні зміни:
09.01.1932- 23.02.2004

Місце народження: с. Торків Вінницької області.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор,чл.-кор. АН УРСР.
Закінчив біол. ф-ті Київ. ун-ту (1955) (каф. ґрунтознавства). Працював мол. наук. співроб. в лаб. арахноєнтомології у 1956-59, потім у НДІ захисту рослин (1959-75), з 1968-75 – на посаді заст. дир. з наук. роботи цього ж Ін-ту. З 1974 до кінця життя він очолював відділ заг. та прикладної ентомології Ін-ту зоології ім. І.І. Шмальгаузена. Кандидат дис. «Личинки жуков-щелкунов Украинской ССР»(1961), докт. дис. «Жуки-щелкуны (Elateridae, Coleoptera): морфология, экология, систематика, филогения, хозяйственное значение, меры борьбы»(1973).

Читати далі >Домбровська Ірина Володимирівна

 • Останні зміни:
24.09.1965

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1989 закінчила біол. ф-т Київ. ун-ту. Працювала в Ін-ті мікробіології та вірусології ім. Д.К.Заболотного НАН України, де закінчила асп-ру (1992). З 1993 – асист., з 2002 доцент – каф. мікробіології та загальної імунології біол. ф-ту Київ. ун-ту. У 1995 – кандидат дис. «Bacillus subtilis та Bacillus licheniformis як основа пробіотика для гінекол. практики». Осн. наук. напрямок дослідження мікрофлори організму людини, вивчен.активності антимікробних засобів та деструкції ксенобіотиків бактеріями та мікроскопічними грибами. Читає спецкурси – «Антибіотики», «Екологія мікроорганізмів», «Мікробний синтез», «Мікологія «. Чл. жюрі міжн. олімпіади школярів з біології.

Читати далі >Дулевич Жаннета Анатоліївна

 • Останні зміни:
20.06.1945- 02.03.2004

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила Київ. ун-т (1969). З 1963 працювала в ун-ті: старш. препаратор, лаборант (1969), інженер (1970), викл., асист.(1978); з 1989 – доцент каф. вірусології. Кандидат дис. «Взаимоотношения альфавирусов с клетками растительного происхождения» (1988). Наук. дослідження: вивчення білкового складу вірусів грипу, дослідження рослин як можливого резервуару для вірусів людини та тварин в міжепідемічний період, взаємодії вірусів з клітинами організмів філогенетично віддалених видів.

Читати далі >Євтушенко Наталія Володимирівна

 • Останні зміни:
14.04.1955

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
1977 – закінчила Київ. ун-т, 1980 асп-ру каф. біохімії Київ.ун-ту, у 1980–94 – мол. наук. співроб. відділу біофізики канцерогенезу, у 1994-97 наук. співроб., 1997-2004 – в. о. зав. лаб. в НДЦ «Лекон» Ін-ту проблем онкології ім. Р.Є. Кавецького НАН України. З 2004-2006 – старш. наук. співроб. відділу біохімії, з 2006 – 2010 – старш. наук. співроб. НДС «Біофізики» НДІ фізіології біол. ф-ту. Кандидат дис. «Структурно-функциональные модификации лизил-тРНК-синтетазы с печени крыс в норме и при лучевом излучении»(1981).

Читати далі >Жолос Олександр Вікторович

 • Останні зміни:
10.11.1959

Місце народження: смт. Щетово Луганської області.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Закінчив біол. ф-т Київ. ун-ту (1981). Кандидат дис. «Електричні властивості та трансмембранні іонні струми ізольованої гладеньком’язової клітини» (1987). Докт. дис. «Мембранні та внутрішньо-клітинні механізми М-холінергічної активації гладеньком’язових клітин тонкого кишечнику» (2000). З 1981 по 2005 р. працював в Інституті фізіології ім. О.О. Богомольця НАНУ. У Київ. ун-ті: 2005-2006, з 2011 професор каф. біофізики ННЦ «Інститут біології».

Читати далі >Жуковський Олександр Васильович

 • Останні зміни:
01.09.1890- 18.11.1957

Місце народження: м. Санкт-Петербург, РФ.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
1914 – закінчив природн. відділ фіз.-мат. ф-ту Юр'їв. (Тарту) ун-ту, вищі пед. курси Мін. освіти. 1956-57 – професор каф. нижчих рослин біол. ф-ту Київ. ун-ту. Осн. напрями наук. роботи: вивчав флору і рослинність, лишайники, техн. та лікарські рослини. Осн. напрями пед. діяльності: шкільне природознавство, пропаганда біологічних науки серед робітників, колгоспників, військовослужбовців Нагороджений орденом Леніна (1949).

Читати далі >Зеров Дмитро Костянтинович

 • Останні зміни:
08.09.1895- 20.12.1971

Місце народження: м. Зіньків Полтавської області.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор, академік АН УРСР .
У 1922 закінчив природн. відділ фіз.-мат. ф-ту Київ. ун-ту. Кандидат природничих наук за сукупністю наук. праць (1922). Докт. дис. «Болота УССР. Растительность и стратиграфия» (1937). У Київ. ун-ті: з 1922 – асист.каф. морфології та систематики рослин, 1933-41, 1945-57 – зав. каф. нижчих рослин. 1936 – професор чл.-кор. АН УРСР (1939), акад. АН УРСР (1948). Викладав: мікологію, палеоботаніку, болотознавство. 1946-63 – дир. Ін-ту ботаніки АН УРСР. Осн. напрями наук. діяльності: систематика, флористика та філогенія спорових рослин, болотознавство, бот. географія, палеоботаніка, історія рослинності. Засн. укр. палінологічної школи з вивчення відкладів верхнього кайнозою. Вперше запропонував схему поділу голоцену на ранній, середній і пізній і дав характеристику клімату й рослинності кожного з цих періодів. Цікавився проблемами походження та філогенії рослинного світу, систематики та походження нижчих рослин.

Читати далі >Зима Валентин Леонідович

 • Останні зміни:
28.10.1936- 18.05.2005

Місце народження: м. Брусилів, Житомирської області .
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив фіз. ф-т Київ. ун-ту (1958). Кандидат дис. «Люминесценция и миграция энергии электронного возбуждения в кристаллах антрацена и нафталина с разными примесями» (1966). Докт. дис. «Спектральные и структурно-функциональные свойства фибриллообразующих белков» (1983). У 1958-60 – лаборант, старш. лаборант каф. експерим. фізики фіз. ф-ту. У Київ. ун-ті: 1963-73 – асист., доцент, 1984-2005 професор каф. біофізики біол. ф-ту. У 1973–84 зав. каф. біофізики. Викладав: нормативний курс «Біофізика»; спецкурс «Біофізика рухливих моторів і клітинної рухливості»; спецкурс «Біофізичні методи досліджень. Спектральні методи»; спецкурс «Біофізика м’язів»; спецкурс «Принципи конфокальної мікроскопії»; спецкурс «Спектроскопія макромолекул»; спецкурс «Біофізика» для спеціальності «Радіаційна медицина» на фізичному факультеті.

Читати далі >Зима Ігор Григорович

 • Останні зміни:
04.05.1957

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Закінчив біол. ф-т Київ. ун-ту в 1979. В 1992 – кандидат дис. «Электрофизиологическое исследование обонятельных структур мозга крысы: нейрофизиологические и поведенчесие аспекты». З 1979 – старш. лаборант, 1981 – інженер, 1987 – мол. наук. співроб., 1992 – наук. співроб., 1996 – старш. наук. співроб. Ін-ту фізіології, 2007 – зав. НДЛ «Біофізики збудливих систем» Ін-ту фізіології, 2011 зав. відділу Фізіології мозку та психофізіології НДІ фізіології імені Петра Богача. Наук. інтереси: нейрофізіологія, електрофізіологія головного мозку, фізіологія вищої нервової діяльності, психофізіологія. Має понад 80 наук. праць.

Читати далі >Зозуля Микола Дмитрович

 • Останні зміни:
27.08.1936

Місце народження: с. Теліженці, Ізяславського району, Хмельницької області.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив лікув. ф-т Київ. мед. ін-ту ім. О.О.Богомольця (1965), мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту (1968), асп. Київ. мед. ін-ту (1969). У Київ. ун-ті: у 1969-71 інженер-програміст на ф-ті кібернетики, у 1972-2001 асист., старш. викл., доцент каф. біофізики біол. ф-ту. Кандидат дис. «Поиск оптимальной работы мышц при повторных нагрузках и ее модель».

Читати далі >Зуй Віктор Дмитрович

 • Останні зміни:
28.11.1925- 06.02.2014

Місце народження: с. Орлівці Новгород-Сіверського району Чернігівської області.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1950 закінчив біол. ф-т Київ. ун-ту. У 1953 закінчив асп-ру. У 1953-59 асист. каф. зоології і дарвінізму Білоцерків. с.-г. ін-ту. У 1957 – дис. «Изменчивость жирности малока у коров в связи со скармлеванием компонентов зеленого конвейера» на звання кандидат с-г. наук, у 1971 – кандидат на звання кандидат біологічних наук «Изменчивость белков сыворотки крови домашней и дикой птицы в связи с продуктивностью». 1963-93 – асист. і доцент каф. генетики біол. ф-ту Київ. ун-ту. Читав курси «Генетика тварин», «Імуногенетика», «Біометрія», «Генетика популяції» та ін. Опублікував 50 наук. праць, посіб. для ВШ і сш. Переклав укр. мовою твори П.І.Прокоповича (1775-1850).

Читати далі >Іванова Людмила Сергіївна

 • Останні зміни:
05.09.1931

Місце народження: м. Саратов, РФ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила біол. ф-т Київ. ун-ту за спец. біолог-зоолог (1954). Кандидат дис. «Сезонные изменения цитологической структуры передней доли гипофиза у уток»(1967). У Київ. ун-ті: з 1959 – лабор., з 1960 – асп. каф. експерим. біології і дарвінізму, у 1964-67 – м. н. с. відділу фізіології розвитку НДІ фізіології біол. ф-ту, у 1967-91 – доцент каф. цитології, гістології та біол. розвитку біол. ф-ту. Читала нормат. курси: «Цитологія з гістологією», «Ембріологія», «Біологія індивід. розвитку» та спецкурси: «Цитофізіологія клітини», «Спеціальна гістологія», «Гістофізіологія нейроендокринної системи». Вивчала гістофізіологію гіпофіза у тварин та особливості статевої диференціації аденогіпофіза у птахів.

Читати далі >Каніболоцький Дмитро Сергійович

 • Останні зміни:
19.05.1974

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
У 1996 закінчив Київ. ун-т, у 1999 – асп-ру каф. фізичної хімії хім. ф-ту ун-ту. З 1999-2003 – мол. наук. співроб. хім.ф-ту, з 2003-07 – мол. наук. співроб., 2007 – 2011 наук. співроб., 2011 – старш. наук. співроб. відд. біофізики НДІ фізіології ННЦ «Інституту біології» Київ. ун-ту. В 2002 – кандидат дис. «Термодинамічні властивості рідких потрійних сплавів на основ. алюмінію».

Читати далі >Капля Андрій Васильович

 • Останні зміни:
18.08.1922- 06.11.1994

Місце народження: с. Менчикури Веселівського району Запорізької області .
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив, біол. ф-т (1951). Кандидат дис. «Направленность физиолого-биохимических процессов в корневой системе подвоев плодовых культур» (1961), докт. дис. «Физиологические основы морозостойкости подвоев плодовых культур» (1971). У Київ. ун-ті. з 1960 – асист., у 1962-65 – доцент каф. фізіології та біохімії рослин, заст. декана біол. ф-ту. Професор, декан біол. ф-ту (1972-77), в наступні роки 1978-1990 – професор каф., в 1980-90 – зав. каф. фізіології рослин. Наук. інтереси: фізіол. механізми морозостійкості рослин, спрямованість дії метаболізму кореневої системи рослин в холодну пору року, механізми дії на рослини регуляторів росту. Автор більше 300 наук. праць

Читати далі >Капустян Андрій Васильович

 • Останні зміни:
31.03.1974

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив біол. ф-т. Київ. Ун-ту (1996). Кандидат дис. «Ізоферментний склад пероксидази озимих зернових за умов низькотемпературного стресу». У Київ. ун-ті: з 1998 – асист, з 2006 – доцент каф. Фізіології та екології рослин. Коло наук. інтересів – дослідження фізіол.-біохім. механізмів формування зимо-, посухо- та жаростійкості зернових культур за несприятливих факторів довкілля. Розробка та впровадження фізіолого-екол. підходів при формуванні декоративних композицій для озелененні садів, парків та скверів.Читає спецкурси «Стійкість рослин», «Ферментологія», «Водний режим рослин», «Основи наук. досліджень», «Фізіолого-екол. основи декоративного садівництва», проводить практ. заняття з анатомії та фізіології рослин.

Читати далі >Карнаухова Леонарда Адольфівна

 • Останні зміни:
18.10.1926- 08.12.2007

Місце народження: с. Хмільна, тепер с. Копилів Макарівського району Київської області.
1949 – закінчила біол. ф-т, 1952 – асп-ру каф. фізіології та біохімії рослин біол. ф-ту Київ. ун-ту. Працювала в ун-ті: 1952-58 – асист., 1959-85 – старш. викл. каф. вищих рослин. Наук. роботу проводила в галузях анатомії, морфології, біохімії та фізіології рослин. Вивчала вплив листкового апарату пшениць на їх стійкість до полягання, природу хлорофілу у покритонасінних. Вела лекц. курси «Морфологія рослин», «Бот. географія» та «Стійкість рослин». Ветеран праці ун-ту. Нагороди: медалі «За доблесну працю у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.», «В пам’ять 1500-річчя Києва», «Ветеран праці», премії та числ. грамоти.

Читати далі >Карпенко Наталія Іванівна

 • Останні зміни:
25.07.1959

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
В 1983 закінчила біол. ф-т Київ. ун-ту. У 2006 кандидат дис. «Триба Coronilleae (Adans.) Boiss. (Fabaceae Lindl.) флори України». З 1983 працює в ун-ті: 1983-86 – інженер, 1986-2000 – мол. наук. співроб., 2001-06 – пров. інженер, що виконує наук.-техн. роботу, 2007-2012 – наук. співроб. НДЛ «Ботаніки», з 2012 – завідувач НДЛ «Ботаніки».. Проводить практичні заняття з морфології та систематики вищих рослин, навчальну практику з ботаніки вищих рослин, здійснює технічний супровід аспірантів та студентів при виконанні ними дисертаційних та кваліфікаційних робіт.. Осн. наук. інтереси: – систематика вищих рослин; палінологічні, порівняльно-морфологічні та молекулярно-генетичні дослідження раритетних та критичних в систематичному відношенні таксонів; інвазійні види рослин; ендемічні види флори України.

Читати далі >Кир’яченко Сергій Сергійович

 • Останні зміни:
15.11.1975

Місце народження: с.Синьооківка, Черкаської області.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
В 1997 закінчив біол. ф-т Київ. ун-ту; в 2000 – асп-ру Київ. ун-ту. У 2000-02 – спеціаліст каф. біофізики, у 2002-03 – наук. співроб. у Київ. мед. академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України; 2003-09 – асист. каф. загальної та молекулярної генетики. Кандидат дис. «Вплив ізолятів ВТМ на організми і клітини різного походження»(2002). Наук. інтереси: генетика рослин, молекул. генетика розвитку рослин.Викл. спецкурси: «Генетика рослин»,»Генет. моніторинг», «Основи біотехнології».

Читати далі >Кілочицький Петро Якович

 • Останні зміни:
27.06.1948

Місце народження: с. Сибереж, Ріпкинського району, Чернігівської області.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив з відзнакою Київ. ун-т. в 1972, асп-ру ун-ту (1975). З 1976 –старш. інженер лаб. екології і токсикології, у 1977-86 – асист., з 1986 – доцент, з 2004 – професор каф. зоології. Київ. ун-ту. Кандидат дис. «Микроспоридии кровососущих комаров долины Днепра, Причерноморья и Крыма»(1980); докт. дис. «Еколого-фауністичний аналіз мікроспоридій кровосисних комарів України»(2003).

Читати далі >Кірін Адольф Олександрович

 • Останні зміни:
15.06.1935- 26.01.2010

Місце народження: м. Кривий Ріг.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Закінчив біол. ф-т Київ. ун-ту (1958). Кандидат дис. «Математичний аналіз залежності між основними параметрами м'язовоїроботи людини» (1971). У Київ. ун-ті: 1958–95 асист., викл., доцент каф. фізіології людини і тварин, заст. декана біол. ф-ту. Викладав курси «Фізіології праці», «Математичне моделювання фізіологічних процесів», « Фізіологія людини і тварин».

Читати далі >Кістяківський Олександр Богданович

 • Останні зміни:
13.08.1904- 22.06.1983

Місце народження: с. Хатки, нині Полтавська область .
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив Ленінград. держ. ун-т (1930). В 1936 працював у Канівському заповіднику, у 1937 – асист. в зоомузеї, доцент (1946), професор (1961) каф. зоології хребетних, з 1965 – зав. каф. зоології хребетних. Кандидат дис. «Птицы западного Памира» (1946). Докт. дис. «Половой отбор и видовые опознавательные признаки у птиц» (1960). Наук. напрями: орнітогеографія, мисливствознавство, теорія статевого добору. Встановив наявність у птахів орієнтаційних та навігаційних дублюючих систем. Чл. Вчен.ради біол. ф-ту та Ін-ту зоології, чл. Ред. ради журн. «Вісник зоології», чл. Орнітол. тов-ва ім. Кеслера. Нагороди: «Орден Червоної Зірки», медалі «Ветеран праці». За заповітом прах розвіяно над Дніпром, а урну поховано на Байковому цвинтарі.

Читати далі >Клоков Михайло Васильович

 • Останні зміни:
31.07.1896- 05.10.1981

Місце народження: м. Лебедин, тепер Сумська область.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
У 1914 вступив до мат. відд. фіз.-мат. ф-ту Харків. ун-ту. 1915 перевівся до природ.-істор. відд. цього ж ф-ту (закінчив 1922). 1936 – кандидат біологічних наук без захисту дис. Докт. дис. «Эндемизм украинской флоры» (1947).У 1926 проводив бот. обстеження Харків. обл. 1930–41 – зав. відділу систематики квіткових рослин НДІ ботаніки і одночасно професор каф. систематики рослин ХДУ. У Київ. ун-ті: 1941-44 – зав. каф. ботаніки Об’єднаного укр. (Київ. і Харків.) ун-ту(в евакуації, м. Кизил-Орда). З 1944 до кінця життя – старш. наук. співроб. Ін-ту ботаніки ім. М.В.Холодного.т Засн. фітоейдології. Бл. 145 праць, зокрема: Замечательный уголок северной растительности на юге Харьковской губернии. 1916 (у співавт.), Осн. етапи історичного розвитку рослинного світу К.,1956, Основные этапы развития равнинной флоры европейской части СССР (1963).

Читати далі >Ключко Зоя Федорівна

 • Останні зміни:
20.05.1933

Місце народження: с.Піски, Житомирська область.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчила Київ. ун-т.в 1955, у 1958 – асп-ру каф. зоології біол. ф-ту. У 1958-68 – мол. наук. співроб., старш. наук. співроб. в лаб. арахноентомології Київ. ун-ту. У 1968-86 – доцент, в 1986-97 – професор каф. зоології. Кандидат дис. «Совки (Lepidoptera, Noctuidae) западных областей Украины»(1961), докт. дис. «Совки подсемейства Plusiinae фауны СССР: (Морфо-биологическая характеристика, классификация и родственные отношения)» (1985). Наук. напрями: вивчення нічних метеликів – совок: їх екології, видового складу та чисельності в умовах антропогенних біоценозів і заповідників України і Росії. Дослідження рідкісних та зникаючих видів метеликів. Брала участь у складанні 3-х видань Червоної книги України. Викл. зоологію безхребетних, загальну та прикладну ентомологію, екологію, зоогеографію

Читати далі >Князєва Нінель Аркадіївна

 • Останні зміни:
01.05.1945

Місце народження: м. Керки, Туркменістан.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: стариший наукокий співробітник.
У 1968 закінчила каф. вірусології і мікробіології Одес. держ. ун-ту ім. І.І. Мєчнікова. У 1971 – асп-ру Ін-ту мол. біології та генетики АН УРСР. Працювала в ун-ті на каф. вірусології з 1984 по 2000 старш. наук. співроб. НДЛ імунол. та вірусологічних проблем біотехнології. Кандидат дис. «Сравнительное изучение возможности активации латентного вируса ядерного полиэдроза у гусениц тутового шелкопряда, выращенных на искусственной питательной среде и на естественном корме» (1973). 1985-2000 – вчен. секретар Координаційної ради ун-ту з наук.-дослід. програми «Агропродкомплекс». Наук. дослідження пов’язані з вивченням фітовірусних інфекцій, що уражують соняшник в різних екол. регіонах України, насіннєвих вірусних інфекцій, експрес-методів їх діагностики та розробки нових технологій оздоровлення насіння.

Читати далі >Коваль Віра Павлівна

 • Останні зміни:
04.10.1917- 11.11.2006

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила каф. зоології хребетних, біол. ф-т Київ. ун-ту (1940). Працювала асист.(з 1943), доцент каф. зоології безхребетних(1956-83).Кандидат дис. «Дигенетические трематоды рыб Днепра»(1952).Відома в Україні і в багатьох країнах світу як висококоваліфікований іхтіопаразитолог. Наук. напрямок – систематика, морфологія, екологія плоских червів (трематоди) риб, людини та рибоїдних тварин України. Описала 11 нових для науки видів трематоди, зокрема тих, що передаються від риб людині і рибоїдним тваринам. На оригінальному матеріалі створила широкоекранний навч. фільм: «Трематоди і їх життєві цикли». Протягом 12 років (1970-83) працювала заст. декана з наук. роботи біол. ф-ту; з 1946 – чл. правління Укр. наук. тов-ва паразитологів, чл. редколегій журн. «Вестник зоологии», «Проблемы паразитологии», кер. багатьма наук. експедиціями ф-ту і каф.

Читати далі >Кожевнікова Лідія Олексіївна

 • Останні зміни:
11.04.1937

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Закінчила біол. ф-т Київ. ун-ту (1965). Кандидат дис. «Механизм снесения яйца у кур. Гипоталамо-гипофизарные функции» (1973). У Київ. ун-ті: з 1973 мол. наук. співроб., 1976–92 старш. наук. співроб. відділу регуляції травлення НДІ фізіології. Викладала загальний курс цитології та спецпрактимум цитології для студентів кафедри цитології. Наук. інтереси: гормональна регуляція статевих функцій у тварин.

Читати далі >Козерецька Ірина Анатоліївна

 • Останні зміни:
26.06.1964

Місце народження: м.Яворів, Львівської області.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1987 з відзнакою закінчила Київ. ун-т, каф. загальної та молекулярної генетики. У 2000 – кандидат дис. «Нейрогенний локус Delta та особливості генет. взаємодій при формуванні крила у Drosophila virilis». У Київ. ун-ті: 1987–94 інженер, 1994–2000 асист., з 2000 доцент каф. загальної та молекулярної генетики. Викладала заг. курси: «Генетика», «Молекулярна генетика» спецкурси: «Генетика дрозофіли», «Політенні хромасоми», «Генетичний аналіз», «Основи селекції». Наук. інтереси: порівняльно-генетичні дослідження видів Drosophila melanogaster та Drosophila virilis. Використання Drosophila melanogaster в якості моделі при оцінці різних генетично активних компонентів екосистем, мутаційні процеси в природ. популяціях Drosophila melanogaster, дослідження наслідків Чорнобильської аварії в природ. популяціях Drosophila melanogaster, генет. та молекул.-біол. аспекти судинних рослин Антарктики.

Читати далі >Комісаренко Сергій Васильович

 • Останні зміни:
09.10.1943

Місце народження: м. Уфа, РФ.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор, академік АН України, АМН України.
Закінчив Київ. мед. ін-т (1966), асп-ру Ін-ту біохімії АН УРСР (1969). Одночасно навчався на мех.-мат. ф-ті Київ. ун-ту (1964-66). У 1969-92 працював в Ін-ті біохімії ім. О.В.Палладіна АН України – мол. наук. співроб., старш. наук. співроб., вчен.секретарем, зав. лаб., зав. відділу молекул. імунології; у 1989-92 – дир. Ін-ту. В 1992-98 – на дипломат. роботі. З 1998 і по теперішній час – дир. Ін-ту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України. Із 2000 очолює філію каф. біохімії біол. ф-ту Київ. ун-ту зі спец. «Біотехнологія». Кандидат дис. «О роли цикла трикарбоновых кислот в биосинтезе белка животных» (1970). Докт. дис. «Биологическое действие бисфосфонатов и регуляция иммунного ответа»(1989). Сфера наук. інтересів: біохімія і молекул. імунологія. 1976 читає на каф. біохімії ун-ту курс лекцій: «Імунохімія», «Молекул. біологія», «Імуноаналіз».

Читати далі >Компанець Ірина Володимирівна

 • Останні зміни:
06.10.1977

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1999 закінчила біол. ф-т. Київ. ун-ту, асп-ру з 1999. З 2001 – асист., а з 2006 – доцент каф. біохімії. Кандидат дис. «Функціонування інтерферонозалежних систем трансдукції сигналу в лімфоїдних клітинах щурів за умов дії іонізуючої радіації»(2002).Читає лекції зі спецкурсів: «Основи нейрохімії», «Біохім. механізми розвитку імунодефіциту». Осн. напрями наук. досліджень – вивчення клітинних систем трансдукції сигналу за різних патол. станів. Вивчено роль ключових ферментів системи інтерферону у реакціях лімфоїдних клітин тварин на дію іонізуючої радіації та у розвитку виразкової хвороби шлунку. Досліджено радіозахисні властивості речовин – індукторів інтерферону та їх вплив на активність інтерферонзалежних ферментів за умов опромінення. Має 35 наук. і 3 наук.-метод. праці.

Читати далі >
Персоналії 71 — 105 з 294
Початок | Поперед. | 1 2 3 4 5 | Наст. | Кінець Всі

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи