ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Навчально-науковий інститут "Інститут геології" Навчально-науковий інститут "Інститут геології"

Геологічний факультет створено в 1944 шляхом розділення геолого-геогр. ф-ту на два окремі. Декани геол. ф-ту: В.Г. Бондарчук (1944-45), Б.О. Гаврусевич (1945-49), С.П. Родіонов (1949-51), Ф.А. Руденко (1951-68), М.Ф. Скопиченко (1968-71), В.А. Сліпченко (1971-85), А.Г. Солдак (1985-88), В.С. Шабатин (1988-99), В.Ф. Грінченко (1999-2004), В.А. Михайлов (2004-07), С.А. Вижва (з 2007). У 2014 році факультет реорганізовано в навчально-науковий інститут «Інститут геології». Станом на 2016 р. ф-т складється з 7 кафедр (загальної та історичної геології; геології родовищ корисних копалин; мінералогії, геохімії та петрографії; геофізики; гідрогеології та інженерної геології; геоінформатики; геології нафти і газу), трьох наук.-досл. підрозділів (науково-дослідний сектор фізико-хімічних досліджень гірських порід; науково-дослідна лабораторія теоретичної та прикладної геофізики; науково-дослідна лабораторія мінералого-геохімічних досліджень). Наук.-пед. штат ф-ту налічує 24 доктори наук та 31 канд. наук. На ф-ті навчається 400 студентів денної та 260 заочної форм навчання. Підготовка фахівців здійснюється за трьома освіт.-кваліфікац. рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр. За ОКР бакалавр студенти готуються за напрямом «Геологія», в рамках якого існують спеціалізації: «геологія», «геологія нафти і газу», «геохімія і мінералогія», «гідрогеологія», «геофізика», «геоінформатика». За ОКР спеціаліст та магістр підготовка фахівців здійснюється за спеціальностями: «Геологія» (для ОКР магістр зі спеціалізаціями «Геологія» та «Екон. геологія»), «Геохімія і мінералогія», «Гідрогеологія», «Геофізика». Наук. робота геологічного ф-ту присвячена фундамент. напрямам як геофіз., мінерало-петрографо-геохім., структурно-парагенетичному, стратиграфо-палеонт., гідрогеол. Вченими ф-ту опубліковано понад 300 наук. монографій та підруч., отримано 148 авт. свідоцтв та патентів. На геол. ф-ті працюють студ. конструкт.-дослідницьке бюро, проводяться наук. семінари та конф. молодих вчених, студ. осередки SEG (Тов-во розвідувальних геофізиків) та EAGE (Європ. асоціація геовчених та інженерів). Геол. ф-т є упорядником Вісник Київ. ун-ту, сер. Геологія. Ф-т співпрацює з ін-ми НАН України – Ін-том геол. наук, Ін-том геохімії, мінералогії та рудоутворення, Ін-том геофізики ім. С.І. Субботіна, Держ. геол. службою України, Укр. держ. геолого-розвідувальним ін-том, є асоційованим чл. «Спілки геологів України», «Мінерал. тов-ва», «Міжвідомчого петрографічного комітету України» AИC (Асоціація дослідників свердловин). На ф-ті є відділення EAGE (Європ. асоціація геовчених та інженерів), AAPG (Амер. асоціація нафтових геологів). Наук. зв’язки геол. ф-ту охоплювали різні країни світу: Республіки колиш. СРСР, Китай, Монголія, Афганістан, Алжир, Куба, Німеччина, Угорщина, Польща, Болгарія, колишні Чехословаччина та Югославія та ін. Серед випускників ф-ту чимало вчених-геологів зі світ. визнанням – десятки академіків та чл.-кор., докторів наук, лауреатів Ленінської та Держ. премій. Випускники ф-ту були співвідкривачами великих родовищ марганцю (Ю.І. Селін), хроміту (М.Т. Вадимов, Л.І. Орап), бокситів (Н.П. Михайлова), бурого вугілля (О.О. Гойжевський), міді (Н. Сибірська). За час існування на геол. ф-ті навчались студенти та аспіранти з понад 20 країн світу. Викладачі ф-ту і численні його випускники надавали допомогу іншим країнам (загалом 15) у підготовці геол. кадрів і пошуках корисних копалин.

С.А. Вижва

Агафонова Тетяна Миколаївна

 • Останні зміни:
22.02.1909- 20.08.1996

Місце народження: м. Саратов, Росія.
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор.

Кристалограф, мінералог. Закінчила 1930 геол. відділення Ленінгр. гірничого ін-ту. Трудову діяльність розпочала у вироб. орг. Пд. Уралу і Забайкалля, 1934-39 співроб. НДІ мех. обробки корисних копалин, 1939-42 консультант Держ. ін-ту прикладної хімії м. Ленінграда під час блокади міста. 1943-44 мінералог Березівської геолого-розвідувальної контори тресту «Алтайцветметразведка». З 1945 у Київ. ун-ті на викл. роботі: доцент., з 1969 професор. мінералогії і геохімії каф., 1981-84 старш. наук. співроб. геологічного ф-ту. Кандидат дис. (1945), докт. дис. «Іризуючі лабрадорити та інші кольорові камені Правобережної України» (1969).

Читати далі >Александров Володимир Олександрович

 • Останні зміни:
13.06.1922- 02.04.1994

Місце народження: м. Веліж Смоленської області.
Остання займана посада: старший інженер.
Був призваний у Воєнно-морський флот. З червня 1941 р. по жовтень 1945 р. знаходився у Діючій Армії на посадах від командира відділення пішої розвідки до командира десантного батальйону.

Читати далі >Андреєв Олександр В’ячеславович

 • Останні зміни:
09.02.1951

Місце народження: м. Джизак, УзРСР, тепер Узбекистан.
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчив 1973 фізичний ф-т Київ ун-ту. У Київ. ун-ті: з 1995 старш. наук. співроб., доцент. за сумісн. мінералогії, геохімії та петрографії каф. Кандидат дис. «Реконструкция питающих провинций триас-юрского осадочного бассейна Горного Крыма» (1993).

Читати далі >Андрусов Микола Іванович

 • Останні зміни:
19.12.1861- 27.04.1924

Місце народження: м. Одеса.
Наукове звання: приват-доцент, професор.

Професор С.-Петерб., Юр’ївського, Київ. і Таврійського (м. Сімферополь) ун-тів, геолог. Блискуче закінчив 1884 Новоросійський (Одес.) ун-т, отримавши стипендію для продовження освіти за кордоном. У Київ. ун-ті 1904-12: професор., зав. каф. геології та палеонтології. Засновник сучас. стратиграфії і палеонтології неогену пд. Східноєвроп. платформи із використанням детальних палеогеографічних реконструкцій на базі екол. аналізів. Один із засновників палеоекології та морськ. геології, розробник стратиграфії нафтогазових провінцій Кавказу та сучас. вчення про геологію нафтових родовищ.

Читати далі >Антонюк Євген Іванович

 • Останні зміни:
24.08.1922- 08.05.1996

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.

Геофізик. Закінчив 1941 Київ. геологорозвідувальний технікум. Працював фотографом Казахського геол. управ. (м. Семипалатинськ). На поч. ВВВ курсант військ. уч-ща, згодом на фронті: 1942-43 ком. взводу, 1943-44 зам. ком. маршової батареї, 1945 пом. нач. штабу полку по розвідці, 1945 нач. штабу артдивізіону, 1945-46 ад’ютант ком. артилер. бригади. Закінчив з відзнакою 1951 Київ. ун-т, 1954 асп-ру Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 07.1951-09.1951 в.о. декана геологічного ф-ту, 1954-58 асист., 1959-62 старш. викл., 1963-85 доцент. каф. геофіз. методів пошуків та розвідки родовищ корисних копалин, 1963-67 заст. декана з заочного навчання. Кандидат дис. «Гравитационное поле северо-западных окраин Донбасса и его геологическая интерпретация» (1954).

Читати далі >Армашевський Петро Якович

 • Останні зміни:
01.01.1851- 22.05.1919

Місце народження: м. Новозибків Чернігів. губ., тепер Брянська обл. Росія.
Науковий ступінь: доктор мінералогії і геогнозії.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1872 фіз.-мат. ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: з 1873 консерватор мінерал. каб., приват-доцент., професор., 1891-1919 зав. мінералогії (і петрографії) каф.

Читати далі >Бабінець Андрій Євтихійович

 • Останні зміни:
30.11.1911- 01.11.1982

Місце народження: м. С.-Петербург.
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор., чл.-кор. НАН України.
Закінчив 1935 Київ. гірничо-геол. ін-т. У Київ. ун-ті: з 1946 доцент., з 1949 зав. гідрогеології та інженерної геології каф. геологічного ф-ту.

Читати далі >Байсарович Ірина Михайлівна

 • Останні зміни:
23.10.1961

Місце народження: с. Кавалєрово Приморського краю, Росія.
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент, старший науковий співробітник.
З відзнакою закінчила 1984 геологічний ф-т Київ. ун-ту. З 2000 працює в Київ. ун-ті: доцент гідрогеології та інженерної геології каф. геол. ф-ту.

Читати далі >Балабушевич Іларіон Аркадійович

 • Останні зміни:
25.12.1913- 05.04.1968

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор.
1935 закінчив Київ. гірничо-геол. ін-т (каф. геофіз. методів розвідки геол. ф-ту). У Київ. ун-ті: 1946-48 в.о. зав. геофізичних методів розвідки корисних копалин каф., 1948-50 доцент., 1952-55 зав. відділом геофізики Астрономічної обсерваторії та кер. наук. теми з вивчення гравітаційного та магнітного поля України та його фізико-геол. інтерпретації.

Читати далі >Банник Григорій Іванович

 • Останні зміни:
01.01.1921- 16.12.1974

Місце народження: с. Краснознаменка, тепер Петрово-Роменського р-ну Полтав. обл..
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив Київ. ун-т. З 1956 працював доцентом гідрогеології та інженерної геології каф. геологічного ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Бартошевський Василь Іванович

 • Останні зміни:
31.12.1908- 06.05.1963

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1938 геол.-геогр. ф-т Київ. ун-ту. 1938-41 мол. наук. співроб. Ін-ту геол. наук, одночасно 1940-41 викладав у Київ. геологорозвідувальному технікумі. 1939-41 за сумісн. асист. каф. петрографії і мінералогії Київ. ун-ту. 1943-45 петрограф Волин. геолого-зйомочної партії. У Київ. ун-ті: 1945-51 асист. геології родовищ корисних копалин каф., 1952-53 в.о. доцент. каф. петрографії, старш. викл., 1953-63 доцент. каф. геології родовищ корисних копалин.

Читати далі >Бахмутов Володимир Георгійович

 • Останні зміни:
28.08.1956

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор геологічних наук.
Закінчив 1979 геологічний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті з 2007 професор. за сумісн. на геофізики каф. геол. ф-ту.

Читати далі >Безбородько Микола Іванович

 • Останні зміни:
27.11.1883- 07.05.1942

Місце народження: м. Золотоноша Полт. губ., тепер Черк. обл..
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор.
Вступив 1900 на фіз.-мат. ф-т Київ. ун-ту, 1905 відрахований за участь у студ. заворушеннях. Закінчив 1910 Гірничу академію в м. Фрайберг (Німеччина). У 1920-х зараховують викл. на каф. мінералогії та геогнозії Київ. ІНО. Захищає магіст. дис. У Київ. ун-ті 1932-37: професор., зав. каф. петрографії та корисних копалин.

Читати далі >Безродна Ірина Миколаївна

 • Останні зміни:
15.07.1964

Місце народження: м. Умань, Черкас. обл..
Науковий ступінь: кандидат геологічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Закінчила 1986 Київ. ун-т. З 1986 у Київ. ун-ті: інженер ІІІ (1986-91), ІІ (1991-93) та І (1993-2002) кат. геофізики каф., 2002-2008 провід. інженер; 2008-08 мол. наук. співроб., 2008-10 – науков. співроб., з 2011 - ст. наук. співроб. лаб. Теорет. та прикладної геофізики геологічного ф-ту. З 2011 – заст. декана з наук. Роботи, з 2013 – заст.директора ННІ «Інститут геології» з науково-педагогічної роботи.

Читати далі >Безродний Дмитро Анатолійович

 • Останні зміни:
10.04.1961

Місце народження: м. Хабаровськ, Росія.
Науковий ступінь: кандидат геологічних наук.
Закінчив 1986 геологічний ф-т Київ. ун-ту. Працював у Пн. держ. регіон. геол. п-ва «Північгеологія» на інж. посадах. У Київ. ун-ті: з 07.1997 інженер І кат., з 12.1997 зав. навч. лаб. геофізики каф., з 2002 асист. каф. геофізики геол. ф-ту.

Читати далі >Безуглий Андрій Мефодійович

 • Останні зміни:
15.07.1900- 07.04.1980

Місце народження: с. Соколівка, тепер Маньківського р-ну Київ. обл. .
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1926 Київ. ІНО. У Київ. ун-ті: 1947-73 доцент., 1952-71 зав. загальної геології каф.

Читати далі >Бєлєвцев Яків Миколайович

 • Останні зміни:
07.04.1912- 29.08.1993

Місце народження: с. Раздольє, тепер Курської обл., Росія.
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор, акад. АН УРСР.
Закінчив 1937 Дніпропетр. гірничий ін-т. 1939-41 працював у тресті «Кривбасгеологія», 1941-44 у геол. організаціях Кемеровської обл., 1944-46 гол. геолог Криворіз. геол. треста, 1946-53 гол. геолог Кіровської експедиції Мін-ва геології СРСР. 1953-69 – в Ін-ті геол. наук АН УРСР. Водночас у 1955-68 професор. Київ. ун-ту.

Читати далі >Бірдус Сергій Олександрович

 • Останні зміни:
12.05.1960

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Закінчив з відзнакою 1982 Київ. ун-т зі спец. «геофіз. методи пошуків та розвідки родовищ корисних копалин», 1985 асп-ру ун-ту. У Київ. ун-ті: 1983-85 мол. наук. співроб., 1985-90 асист.

Читати далі >Блохіна Наталія Миколаївна

 • Останні зміни:
02.06.1938

Місце народження: м. Сімферополь, тепер АР Крим.
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Закінчила 1960 геологічний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1964-70 старш. інженер, 1970-78 старш. наук. співроб. НДЧ геол. ф-ту.

Читати далі >Бондарчук Володимир Гаврилович

 • Останні зміни:
11.08.1905- 27.02.1993

Місце народження: с. Денеші Житомир. р-ну Житомир. обл..
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор, академік АН УРСР.
Ректор Київського університету (1944-51). Закінчив 1924 Волин. (Житомирський) ін-т нар. освіти. У Київ. ун-ті: з 1935 доцент., з 1941 професор., 1935-41, 1944-51 зав. каф. заг. геології. Упродовж 1935-1941 заст. декана геол.-геогр. ф-ту. У 1941 проректор з навч. роботи.

Читати далі >Борейко Леонід Григорович

 • Останні зміни:
02.01.1948- 05.03.2009

Місце народження: невідомо.
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1973 геологічний ф-т Київ. ун-ту. Працює в НДЧ Київ. ун-ту 1973-79. З 2002 доцент. гідрогеології та інженерної геології каф. геол. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Булах Євген Георгійович

 • Останні зміни:
16.09.1924- 15.05.2009

Місце народження: м. Дніпропетровськ .
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор, чл.-кор. НАН України.
Закінчив з відзнакою 1950 Дніпропетр. гірничий ін-т імені Артема, 1953 асп-ру ін-ту, де працював 1953-57 асист. У Донецьк. Ін-ті гірничої справи АН УРСР: 1957-59 старш. наук. співроб. відділу проблем підземної розробки родовищ, 1959-63 зав. обчисл. лаб. В Ін-ті геофізики ім. С.І. Субботіна 1963-90 зав. відділу мат. геофізики, 1990-2009 гол. наук. співроб. 1965-92 викладав у Київ. ун-ті за сумісн.

Читати далі >Бурксер Євген Самійлович

 • Останні зміни:
23.07.1887- 25.06.1965

Місце народження: м. Одеса .
Наукове звання: професор, чл.-кор. АН УРСР.
Слухав лекції у Сорбонні (Франція). Особисто знайомий з Марією Кюрі. Закінчив 1909 Новоросійський ун-т (м. Одеса), отримав диплом І ступеня. З 1910 зав. та організатор першої в Росії радіологічної лаб. (м. Одеса). За ініціативи Б. у 1921 на базі лаб. створено Ін-т прикладної хімії і радіології, який він очолив. З 1922 зав. каф. неорганічної хімії Ін-ту прикладної хімії і радіології. Організував та очолив 1921-31 Хіміко-радіологічний ін-т (м. Одеса). 1934 професор. каф. неорг. хімії Одес. ун-ту. З 1938 зав. відділу Ін-ту геол. наук АН УРСР. У Київ. ун-ті працював 1938-40, 1944-59, де у 1944 організував каф. радіогеології, кер. фуркації «Радіометоди геофіз. розвідки».

Читати далі >Васько Віктор Миколайович

 • Останні зміни:
05.10.1926- 10.01.2006

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1950 геологічний ф-т Київ. ун-ту. Працював у Київ. ун-ті 1955-91 на мінералогії, геохімії та петрографії каф.: старш. викл., доцент. Упродовж 1971-81 заст. декана з навч. роботи.

Читати далі >Венюков Павло Миколайович

 • Останні зміни:
02.06.1856- 06.01.1916

Місце народження: м. Санкт-Петербург .
Наукове звання: професор.
Закінчив С.-Петерб. ун-т. З 1889 працював у Київ. ун-ті на посаді професора. Упродовж 1891-1903 зав. каф. геології і палеонтології.

Читати далі >Вижва Сергій Андрійович

 • Останні зміни:
02.04.1960

Місце народження: с. Заріччя Володимир-Волин. р-ну Волин. обл..
Науковий ступінь: доктор геологічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: завідувач кафедри.
Геофізик. Закінчив 1982 геологічний ф-т Київ. ун-ту зі спец. «геофіз. методи пошуків та розвідки родовищ корисних копалин», 1985 асп-ру каф. геофіз. методів пошуків та розвідки родовищ корисних копалин. 1986-87 геофізик, 1987-89 нач. загону геофіз. партії, 1987 гол. інженер Комплекс. геофіз. експедиції вироб. геол. об’єднання «Північукргеологія». У 1989-92 провід. інженер Базової наук.-досл. лаб. петрофізики геол. ф-ту Київ. ун-ту. З 1992 працював на викл. роботі на геофізики каф. геол. ф-ту Київ. ун-ту: 1992-97 асист., 1997-2004 доцент., 2002-04 в.о. зав. каф. геофізики, 2004-07 зав. каф. З 2007 декан геол. ф-ту Київ. ун-ту, з 2008 в.о. зав. каф. геофізики. У 2012-2015 рр. проректор з наукової роботи Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. З 2015 р. - зав. каф. геофізики.

Читати далі >Виноградов Геннадій Федорович

 • Останні зміни:
12.07.1932- 22.10.2002

Місце народження: м. Бежиця Смоленської обл., Росія .
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1954 геологічний ф-т Київ. ун-ту. 1954-58 працював у польових партіях Приазовської експедиції тресту «Південукргеологія». У Київ. ун-ті 1958-2001 на геології родовищ корисних копалин каф.: 1958-60 старш. інженер, 1960-70 зав. лаб., 1970-74 асист., 1974-82 старш. викл., 1982-2001 доцент.

Читати далі >Віршило Іван Вікторович

 • Останні зміни:
05.07.1977

Місце народження: м. Сімферополь.
Науковий ступінь: кандидат геологічних наук.
Закінчив 1999 геологічний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1999-2005 асист. геофізики каф., з 2005 доцент., з 2007 заст. декана з наук. роботи, з 2008 на каф. геоінформатики геол. ф-ту.

Читати далі >Гаврусевич Борис Олександрович

 • Останні зміни:
21.12.1908- 27.03.1965

Місце народження: м. Житомир.
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1928 Волин. політехнікум. У 1944 запрошується до Київ. ун-ту на посаду зав. каф. геохімії. 1955-58 зав. мінералогії і геохімії каф., 1945-49 декан геологічного ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Гожик Андрій Петрович

 • Останні зміни:
14.12.1962

Місце народження: смт Гоща Рівнен. обл..
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1984 геологічний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті на геол. ф-ті: 1984-86 інженер, 1986-1994 мол. наук. співроб., 1994-2001 старш. наук. співроб., 1996-2000 зав. фізико-хімічних досліджень гірських порід лаб., 2001-04 асист., з 2004 доцент. мінералогії, геохімії і петрографії каф., 2004-07 заст. декана з навч. роботи.

Читати далі >Головцин Василь Миколайович

 • Останні зміни:
20.06.1905- 22.10.1968

Місце народження: с. Острецово Сретенської волості Галицького пов. Костром. губ., тепер Полкінський р-н Костром. обл..
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1932 Свердловський гірничий ін-т (РФ), в якому 1933 створив каф. геофіз. методів розвідки, яку очолював до 1948. У Київ. ун-ті 1948-61 зав. каф. геофізичних методів пошуків та розвідки корисних копалин (нині геології родовищ корисних копалин каф.) геологічного ф-ту.

Читати далі >Горбунова Тетяна Вікторівна

 • Останні зміни:
06.08.1949

Місце народження: м. Потсдам, Німеччина.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Закінчила хімічний ф-т Київ. ун-ту. З 1982 працювала в Київ. ун-ті старш. наук. співроб. НДЧ геологічного ф-ту.

Читати далі >Готинян Василь Степанович

 • Останні зміни:
15.06.1939

Місце народження: с. Долинське Ананьївського р-ну Одес. обл..
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
З відзнакою закінчив 1969 геологічний ф-т Київ. ун-ту. Працював у Київ. ун-ті на геофізики каф. на посаді доцент. за сумісн. (1982-99).

Читати далі >Гофман Ернест Карлович

 • Останні зміни:
15.01.1801- 04.06.1871

Місце народження: с.Феліна (тепер Вільянді) Естонія.
Науковий ступінь: доктор мінералогії та геогнозії.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1823 Дерптський ун-т, одержав 1827 ступінь кандидат філософії Дерптського ун-ту, 1832 наук. ступінь доктора філософії Ієнського ун-ту. 1837-42 професор. і зав. каф. мінералогії та геогнозії Ун-ту св. Володимира. З 1839 декан фіз.-мат. відділення Ун-ту св. Володимира.

Читати далі >Гриценко Володимир Петрович

 • Останні зміни:
15.02.1947

Місце народження: м. Уссурійськ, Росія.
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1970 геологічний ф-т Київ. ун-т. У Київ. ун-ті: з 1970 інженер, з 1971 старш. наук. співроб. наук. групи та проблемної лаб. фізико-хімічних досліджень гірських порід, з 1978 мол. наук. співроб., 1997-2011 доцент. загальної та історичної геології каф. геол. ф-ту.

Читати далі >
Персоналії 1 — 35 з 201
Початок | Поперед. | 1 2 3 4 5 | Наст. | Кінець Всі

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи