ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Навчально-науковий інститут "Інститут геології" Навчально-науковий інститут "Інститут геології"

Геологічний факультет створено в 1944 шляхом розділення геолого-геогр. ф-ту на два окремі. Декани геол. ф-ту: В.Г. Бондарчук (1944-45), Б.О. Гаврусевич (1945-49), С.П. Родіонов (1949-51), Ф.А. Руденко (1951-68), М.Ф. Скопиченко (1968-71), В.А. Сліпченко (1971-85), А.Г. Солдак (1985-88), В.С. Шабатин (1988-99), В.Ф. Грінченко (1999-2004), В.А. Михайлов (2004-07), С.А. Вижва (з 2007). У 2014 році факультет реорганізовано в навчально-науковий інститут «Інститут геології». Станом на 2016 р. ф-т складється з 7 кафедр (загальної та історичної геології; геології родовищ корисних копалин; мінералогії, геохімії та петрографії; геофізики; гідрогеології та інженерної геології; геоінформатики; геології нафти і газу), трьох наук.-досл. підрозділів (науково-дослідний сектор фізико-хімічних досліджень гірських порід; науково-дослідна лабораторія теоретичної та прикладної геофізики; науково-дослідна лабораторія мінералого-геохімічних досліджень). Наук.-пед. штат ф-ту налічує 24 доктори наук та 31 канд. наук. На ф-ті навчається 400 студентів денної та 260 заочної форм навчання. Підготовка фахівців здійснюється за трьома освіт.-кваліфікац. рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр. За ОКР бакалавр студенти готуються за напрямом «Геологія», в рамках якого існують спеціалізації: «геологія», «геологія нафти і газу», «геохімія і мінералогія», «гідрогеологія», «геофізика», «геоінформатика». За ОКР спеціаліст та магістр підготовка фахівців здійснюється за спеціальностями: «Геологія» (для ОКР магістр зі спеціалізаціями «Геологія» та «Екон. геологія»), «Геохімія і мінералогія», «Гідрогеологія», «Геофізика». Наук. робота геологічного ф-ту присвячена фундамент. напрямам як геофіз., мінерало-петрографо-геохім., структурно-парагенетичному, стратиграфо-палеонт., гідрогеол. Вченими ф-ту опубліковано понад 300 наук. монографій та підруч., отримано 148 авт. свідоцтв та патентів. На геол. ф-ті працюють студ. конструкт.-дослідницьке бюро, проводяться наук. семінари та конф. молодих вчених, студ. осередки SEG (Тов-во розвідувальних геофізиків) та EAGE (Європ. асоціація геовчених та інженерів). Геол. ф-т є упорядником Вісник Київ. ун-ту, сер. Геологія. Ф-т співпрацює з ін-ми НАН України – Ін-том геол. наук, Ін-том геохімії, мінералогії та рудоутворення, Ін-том геофізики ім. С.І. Субботіна, Держ. геол. службою України, Укр. держ. геолого-розвідувальним ін-том, є асоційованим чл. «Спілки геологів України», «Мінерал. тов-ва», «Міжвідомчого петрографічного комітету України» AИC (Асоціація дослідників свердловин). На ф-ті є відділення EAGE (Європ. асоціація геовчених та інженерів), AAPG (Амер. асоціація нафтових геологів). Наук. зв’язки геол. ф-ту охоплювали різні країни світу: Республіки колиш. СРСР, Китай, Монголія, Афганістан, Алжир, Куба, Німеччина, Угорщина, Польща, Болгарія, колишні Чехословаччина та Югославія та ін. Серед випускників ф-ту чимало вчених-геологів зі світ. визнанням – десятки академіків та чл.-кор., докторів наук, лауреатів Ленінської та Держ. премій. Випускники ф-ту були співвідкривачами великих родовищ марганцю (Ю.І. Селін), хроміту (М.Т. Вадимов, Л.І. Орап), бокситів (Н.П. Михайлова), бурого вугілля (О.О. Гойжевський), міді (Н. Сибірська). За час існування на геол. ф-ті навчались студенти та аспіранти з понад 20 країн світу. Викладачі ф-ту і численні його випускники надавали допомогу іншим країнам (загалом 15) у підготовці геол. кадрів і пошуках корисних копалин.

С.А. Вижва

Агафонова Тетяна Миколаївна

 • Останні зміни:
22.02.1909- 20.08.1996

Місце народження: м. Саратов, Росія.
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор.

Кристалограф, мінералог. Закінчила 1930 геол. відділення Ленінгр. гірничого ін-ту. Трудову діяльність розпочала у вироб. орг. Пд. Уралу і Забайкалля, 1934-39 співроб. НДІ мех. обробки корисних копалин, 1939-42 консультант Держ. ін-ту прикладної хімії м. Ленінграда під час блокади міста. 1943-44 мінералог Березівської геолого-розвідувальної контори тресту «Алтайцветметразведка». З 1945 у Київ. ун-ті на викл. роботі: доцент., з 1969 професор. мінералогії і геохімії каф., 1981-84 старш. наук. співроб. геологічного ф-ту. Кандидат дис. (1945), докт. дис. «Іризуючі лабрадорити та інші кольорові камені Правобережної України» (1969).

Читати далі >Александров Володимир Олександрович

 • Останні зміни:
13.06.1922- 02.04.1994

Місце народження: м. Веліж Смоленської області.
Остання займана посада: старший інженер.
Був призваний у Воєнно-морський флот. З червня 1941 р. по жовтень 1945 р. знаходився у Діючій Армії на посадах від командира відділення пішої розвідки до командира десантного батальйону.

Читати далі >Андреєв Олександр В’ячеславович

 • Останні зміни:
09.02.1951

Місце народження: м. Джизак, УзРСР, тепер Узбекистан.
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчив 1973 фізичний ф-т Київ ун-ту. У Київ. ун-ті: з 1995 старш. наук. співроб., доцент. за сумісн. мінералогії, геохімії та петрографії каф. Кандидат дис. «Реконструкция питающих провинций триас-юрского осадочного бассейна Горного Крыма» (1993).

Читати далі >Андрусов Микола Іванович

 • Останні зміни:
19.12.1861- 27.04.1924

Місце народження: м. Одеса.
Наукове звання: приват-доцент, професор.

Професор С.-Петерб., Юр’ївського, Київ. і Таврійського (м. Сімферополь) ун-тів, геолог. Блискуче закінчив 1884 Новоросійський (Одес.) ун-т, отримавши стипендію для продовження освіти за кордоном. У Київ. ун-ті 1904-12: професор., зав. каф. геології та палеонтології. Засновник сучас. стратиграфії і палеонтології неогену пд. Східноєвроп. платформи із використанням детальних палеогеографічних реконструкцій на базі екол. аналізів. Один із засновників палеоекології та морськ. геології, розробник стратиграфії нафтогазових провінцій Кавказу та сучас. вчення про геологію нафтових родовищ.

Читати далі >Антонюк Євген Іванович

 • Останні зміни:
24.08.1922- 08.05.1996

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.

Геофізик. Закінчив 1941 Київ. геологорозвідувальний технікум. Працював фотографом Казахського геол. управ. (м. Семипалатинськ). На поч. ВВВ курсант військ. уч-ща, згодом на фронті: 1942-43 ком. взводу, 1943-44 зам. ком. маршової батареї, 1945 пом. нач. штабу полку по розвідці, 1945 нач. штабу артдивізіону, 1945-46 ад’ютант ком. артилер. бригади. Закінчив з відзнакою 1951 Київ. ун-т, 1954 асп-ру Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 07.1951-09.1951 в.о. декана геологічного ф-ту, 1954-58 асист., 1959-62 старш. викл., 1963-85 доцент. каф. геофіз. методів пошуків та розвідки родовищ корисних копалин, 1963-67 заст. декана з заочного навчання. Кандидат дис. «Гравитационное поле северо-западных окраин Донбасса и его геологическая интерпретация» (1954).

Читати далі >Армашевський Петро Якович

 • Останні зміни:
01.01.1851- 22.05.1919

Місце народження: м. Новозибків Чернігів. губ., тепер Брянська обл. Росія.
Науковий ступінь: доктор мінералогії і геогнозії.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1872 фіз.-мат. ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: з 1873 консерватор мінерал. каб., приват-доцент., професор., 1891-1919 зав. мінералогії (і петрографії) каф.

Читати далі >Бабінець Андрій Євтихійович

 • Останні зміни:
30.11.1911- 01.11.1982

Місце народження: м. С.-Петербург.
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор., чл.-кор. НАН України.
Закінчив 1935 Київ. гірничо-геол. ін-т. У Київ. ун-ті: з 1946 доцент., з 1949 зав. гідрогеології та інженерної геології каф. геологічного ф-ту.

Читати далі >Байсарович Ірина Михайлівна

 • Останні зміни:
23.10.1961

Місце народження: с. Кавалєрово Приморського краю, Росія.
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент, старший науковий співробітник.
З відзнакою закінчила 1984 геологічний ф-т Київ. ун-ту. З 2000 працює в Київ. ун-ті: доцент гідрогеології та інженерної геології каф. геол. ф-ту.

Читати далі >Балабушевич Іларіон Аркадійович

 • Останні зміни:
25.12.1913- 05.04.1968

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор.
1935 закінчив Київ. гірничо-геол. ін-т (каф. геофіз. методів розвідки геол. ф-ту). У Київ. ун-ті: 1946-48 в.о. зав. геофізичних методів розвідки корисних копалин каф., 1948-50 доцент., 1952-55 зав. відділом геофізики Астрономічної обсерваторії та кер. наук. теми з вивчення гравітаційного та магнітного поля України та його фізико-геол. інтерпретації.

Читати далі >Банник Григорій Іванович

 • Останні зміни:
01.01.1921- 16.12.1974

Місце народження: с. Краснознаменка, тепер Петрово-Роменського р-ну Полтав. обл..
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив Київ. ун-т. З 1956 працював доцентом гідрогеології та інженерної геології каф. геологічного ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Бартошевський Василь Іванович

 • Останні зміни:
31.12.1908- 06.05.1963

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1938 геол.-геогр. ф-т Київ. ун-ту. 1938-41 мол. наук. співроб. Ін-ту геол. наук, одночасно 1940-41 викладав у Київ. геологорозвідувальному технікумі. 1939-41 за сумісн. асист. каф. петрографії і мінералогії Київ. ун-ту. 1943-45 петрограф Волин. геолого-зйомочної партії. У Київ. ун-ті: 1945-51 асист. геології родовищ корисних копалин каф., 1952-53 в.о. доцент. каф. петрографії, старш. викл., 1953-63 доцент. каф. геології родовищ корисних копалин.

Читати далі >Бахмутов Володимир Георгійович

 • Останні зміни:
28.08.1956

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор геологічних наук.
Закінчив 1979 геологічний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті з 2007 професор. за сумісн. на геофізики каф. геол. ф-ту.

Читати далі >Безбородько Микола Іванович

 • Останні зміни:
27.11.1883- 07.05.1942

Місце народження: м. Золотоноша Полт. губ., тепер Черк. обл..
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор.
Вступив 1900 на фіз.-мат. ф-т Київ. ун-ту, 1905 відрахований за участь у студ. заворушеннях. Закінчив 1910 Гірничу академію в м. Фрайберг (Німеччина). У 1920-х зараховують викл. на каф. мінералогії та геогнозії Київ. ІНО. Захищає магіст. дис. У Київ. ун-ті 1932-37: професор., зав. каф. петрографії та корисних копалин.

Читати далі >Безродна Ірина Миколаївна

 • Останні зміни:
15.07.1964

Місце народження: м. Умань, Черкас. обл..
Науковий ступінь: кандидат геологічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Закінчила 1986 Київ. ун-т. З 1986 у Київ. ун-ті: інженер ІІІ (1986-91), ІІ (1991-93) та І (1993-2002) кат. геофізики каф., 2002-2008 провід. інженер; 2008-08 мол. наук. співроб., 2008-10 – науков. співроб., з 2011 - ст. наук. співроб. лаб. Теорет. та прикладної геофізики геологічного ф-ту. З 2011 – заст. декана з наук. Роботи, з 2013 – заст.директора ННІ «Інститут геології» з науково-педагогічної роботи.

Читати далі >Безродний Дмитро Анатолійович

 • Останні зміни:
10.04.1961

Місце народження: м. Хабаровськ, Росія.
Науковий ступінь: кандидат геологічних наук.
Закінчив 1986 геологічний ф-т Київ. ун-ту. Працював у Пн. держ. регіон. геол. п-ва «Північгеологія» на інж. посадах. У Київ. ун-ті: з 07.1997 інженер І кат., з 12.1997 зав. навч. лаб. геофізики каф., з 2002 асист. каф. геофізики геол. ф-ту.

Читати далі >Безуглий Андрій Мефодійович

 • Останні зміни:
15.07.1900- 07.04.1980

Місце народження: с. Соколівка, тепер Маньківського р-ну Київ. обл. .
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1926 Київ. ІНО. У Київ. ун-ті: 1947-73 доцент., 1952-71 зав. загальної геології каф.

Читати далі >Бєлєвцев Яків Миколайович

 • Останні зміни:
07.04.1912- 29.08.1993

Місце народження: с. Раздольє, тепер Курської обл., Росія.
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор, акад. АН УРСР.
Закінчив 1937 Дніпропетр. гірничий ін-т. 1939-41 працював у тресті «Кривбасгеологія», 1941-44 у геол. організаціях Кемеровської обл., 1944-46 гол. геолог Криворіз. геол. треста, 1946-53 гол. геолог Кіровської експедиції Мін-ва геології СРСР. 1953-69 – в Ін-ті геол. наук АН УРСР. Водночас у 1955-68 професор. Київ. ун-ту.

Читати далі >Бірдус Сергій Олександрович

 • Останні зміни:
12.05.1960

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Закінчив з відзнакою 1982 Київ. ун-т зі спец. «геофіз. методи пошуків та розвідки родовищ корисних копалин», 1985 асп-ру ун-ту. У Київ. ун-ті: 1983-85 мол. наук. співроб., 1985-90 асист.

Читати далі >Блохіна Наталія Миколаївна

 • Останні зміни:
02.06.1938

Місце народження: м. Сімферополь, тепер АР Крим.
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Закінчила 1960 геологічний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1964-70 старш. інженер, 1970-78 старш. наук. співроб. НДЧ геол. ф-ту.

Читати далі >Бондарчук Володимир Гаврилович

 • Останні зміни:
11.08.1905- 27.02.1993

Місце народження: с. Денеші Житомир. р-ну Житомир. обл..
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор, академік АН УРСР.
Ректор Київського університету (1944-51). Закінчив 1924 Волин. (Житомирський) ін-т нар. освіти. У Київ. ун-ті: з 1935 доцент., з 1941 професор., 1935-41, 1944-51 зав. каф. заг. геології. Упродовж 1935-1941 заст. декана геол.-геогр. ф-ту. У 1941 проректор з навч. роботи.

Читати далі >Борейко Леонід Григорович

 • Останні зміни:
02.01.1948- 05.03.2009

Місце народження: невідомо.
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1973 геологічний ф-т Київ. ун-ту. Працює в НДЧ Київ. ун-ту 1973-79. З 2002 доцент. гідрогеології та інженерної геології каф. геол. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Булах Євген Георгійович

 • Останні зміни:
16.09.1924- 15.05.2009

Місце народження: м. Дніпропетровськ .
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор, чл.-кор. НАН України.
Закінчив з відзнакою 1950 Дніпропетр. гірничий ін-т імені Артема, 1953 асп-ру ін-ту, де працював 1953-57 асист. У Донецьк. Ін-ті гірничої справи АН УРСР: 1957-59 старш. наук. співроб. відділу проблем підземної розробки родовищ, 1959-63 зав. обчисл. лаб. В Ін-ті геофізики ім. С.І. Субботіна 1963-90 зав. відділу мат. геофізики, 1990-2009 гол. наук. співроб. 1965-92 викладав у Київ. ун-ті за сумісн.

Читати далі >Бурксер Євген Самійлович

 • Останні зміни:
23.07.1887- 25.06.1965

Місце народження: м. Одеса .
Наукове звання: професор, чл.-кор. АН УРСР.
Слухав лекції у Сорбонні (Франція). Особисто знайомий з Марією Кюрі. Закінчив 1909 Новоросійський ун-т (м. Одеса), отримав диплом І ступеня. З 1910 зав. та організатор першої в Росії радіологічної лаб. (м. Одеса). За ініціативи Б. у 1921 на базі лаб. створено Ін-т прикладної хімії і радіології, який він очолив. З 1922 зав. каф. неорганічної хімії Ін-ту прикладної хімії і радіології. Організував та очолив 1921-31 Хіміко-радіологічний ін-т (м. Одеса). 1934 професор. каф. неорг. хімії Одес. ун-ту. З 1938 зав. відділу Ін-ту геол. наук АН УРСР. У Київ. ун-ті працював 1938-40, 1944-59, де у 1944 організував каф. радіогеології, кер. фуркації «Радіометоди геофіз. розвідки».

Читати далі >Васько Віктор Миколайович

 • Останні зміни:
05.10.1926- 10.01.2006

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1950 геологічний ф-т Київ. ун-ту. Працював у Київ. ун-ті 1955-91 на мінералогії, геохімії та петрографії каф.: старш. викл., доцент. Упродовж 1971-81 заст. декана з навч. роботи.

Читати далі >Венюков Павло Миколайович

 • Останні зміни:
02.06.1856- 06.01.1916

Місце народження: м. Санкт-Петербург .
Наукове звання: професор.
Закінчив С.-Петерб. ун-т. З 1889 працював у Київ. ун-ті на посаді професора. Упродовж 1891-1903 зав. каф. геології і палеонтології.

Читати далі >Вижва Сергій Андрійович

 • Останні зміни:
02.04.1960

Місце народження: с. Заріччя Володимир-Волин. р-ну Волин. обл..
Науковий ступінь: доктор геологічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: завідувач кафедри.
Геофізик. Закінчив 1982 геологічний ф-т Київ. ун-ту зі спец. «геофіз. методи пошуків та розвідки родовищ корисних копалин», 1985 асп-ру каф. геофіз. методів пошуків та розвідки родовищ корисних копалин. 1986-87 геофізик, 1987-89 нач. загону геофіз. партії, 1987 гол. інженер Комплекс. геофіз. експедиції вироб. геол. об’єднання «Північукргеологія». У 1989-92 провід. інженер Базової наук.-досл. лаб. петрофізики геол. ф-ту Київ. ун-ту. З 1992 працював на викл. роботі на геофізики каф. геол. ф-ту Київ. ун-ту: 1992-97 асист., 1997-2004 доцент., 2002-04 в.о. зав. каф. геофізики, 2004-07 зав. каф. З 2007 декан геол. ф-ту Київ. ун-ту, з 2008 в.о. зав. каф. геофізики. У 2012-2015 рр. проректор з наукової роботи Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. З 2015 р. - зав. каф. геофізики.

Читати далі >Виноградов Геннадій Федорович

 • Останні зміни:
12.07.1932- 22.10.2002

Місце народження: м. Бежиця Смоленської обл., Росія .
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1954 геологічний ф-т Київ. ун-ту. 1954-58 працював у польових партіях Приазовської експедиції тресту «Південукргеологія». У Київ. ун-ті 1958-2001 на геології родовищ корисних копалин каф.: 1958-60 старш. інженер, 1960-70 зав. лаб., 1970-74 асист., 1974-82 старш. викл., 1982-2001 доцент.

Читати далі >Віршило Іван Вікторович

 • Останні зміни:
05.07.1977

Місце народження: м. Сімферополь.
Науковий ступінь: кандидат геологічних наук.
Закінчив 1999 геологічний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1999-2005 асист. геофізики каф., з 2005 доцент., з 2007 заст. декана з наук. роботи, з 2008 на каф. геоінформатики геол. ф-ту.

Читати далі >Гаврусевич Борис Олександрович

 • Останні зміни:
21.12.1908- 27.03.1965

Місце народження: м. Житомир.
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1928 Волин. політехнікум. У 1944 запрошується до Київ. ун-ту на посаду зав. каф. геохімії. 1955-58 зав. мінералогії і геохімії каф., 1945-49 декан геологічного ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Гожик Андрій Петрович

 • Останні зміни:
14.12.1962

Місце народження: смт Гоща Рівнен. обл..
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1984 геологічний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті на геол. ф-ті: 1984-86 інженер, 1986-1994 мол. наук. співроб., 1994-2001 старш. наук. співроб., 1996-2000 зав. фізико-хімічних досліджень гірських порід лаб., 2001-04 асист., з 2004 доцент. мінералогії, геохімії і петрографії каф., 2004-07 заст. декана з навч. роботи.

Читати далі >Головцин Василь Миколайович

 • Останні зміни:
20.06.1905- 22.10.1968

Місце народження: с. Острецово Сретенської волості Галицького пов. Костром. губ., тепер Полкінський р-н Костром. обл..
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1932 Свердловський гірничий ін-т (РФ), в якому 1933 створив каф. геофіз. методів розвідки, яку очолював до 1948. У Київ. ун-ті 1948-61 зав. каф. геофізичних методів пошуків та розвідки корисних копалин (нині геології родовищ корисних копалин каф.) геологічного ф-ту.

Читати далі >Горбунова Тетяна Вікторівна

 • Останні зміни:
06.08.1949

Місце народження: м. Потсдам, Німеччина.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Закінчила хімічний ф-т Київ. ун-ту. З 1982 працювала в Київ. ун-ті старш. наук. співроб. НДЧ геологічного ф-ту.

Читати далі >Готинян Василь Степанович

 • Останні зміни:
15.06.1939

Місце народження: с. Долинське Ананьївського р-ну Одес. обл..
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
З відзнакою закінчив 1969 геологічний ф-т Київ. ун-ту. Працював у Київ. ун-ті на геофізики каф. на посаді доцент. за сумісн. (1982-99).

Читати далі >Гофман Ернест Карлович

 • Останні зміни:
15.01.1801- 04.06.1871

Місце народження: с.Феліна (тепер Вільянді) Естонія.
Науковий ступінь: доктор мінералогії та геогнозії.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1823 Дерптський ун-т, одержав 1827 ступінь кандидат філософії Дерптського ун-ту, 1832 наук. ступінь доктора філософії Ієнського ун-ту. 1837-42 професор. і зав. каф. мінералогії та геогнозії Ун-ту св. Володимира. З 1839 декан фіз.-мат. відділення Ун-ту св. Володимира.

Читати далі >Гриценко Володимир Петрович

 • Останні зміни:
15.02.1947

Місце народження: м. Уссурійськ, Росія.
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1970 геологічний ф-т Київ. ун-т. У Київ. ун-ті: з 1970 інженер, з 1971 старш. наук. співроб. наук. групи та проблемної лаб. фізико-хімічних досліджень гірських порід, з 1978 мол. наук. співроб., 1997-2011 доцент. загальної та історичної геології каф. геол. ф-ту.

Читати далі >Грищинський Петро Іустинович

 • Останні зміни:
01.01.1875- 01.01.1928

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор мінералогії і геогнозії.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1907 фіз.-мат. ф-т Київ. ун-ту. 1907-28 працював у Київ. ун-ті: співроб. мінерал. каб., професор. каф. мінералогії.

Читати далі >Грищук Павло Іванович

 • Останні зміни:
19.04.1968

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат геологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1985-86 працював оператором ЕОМ у Комплексній геофіз. експедиції Вир-ва геол. об’єднання «Північукргеологія». 1986-88 служив у ЗС. Закінчив з відзнакою 1993 геологічний ф-т Київ. ун-ту, 1997 асп-ру ун-ту. У Київ. ун-ті на геофізики каф.: 1993-94 інженер І кат., 1994-96 зав. лаб., 1996-2000 асист., з 2000 доцент., 2004-07 докторант. З 1996 розпочав викл. діяльність.

Читати далі >Грінченко Віктор Федорович

 • Останні зміни:
12.03.1941

Місце народження: с. Підстепне Цюрупінського р-ну Херсон. обл..
Науковий ступінь: доктор геологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1969 геологічний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті 1969-2005 на мінералогії, геохімії та петрографії каф.: 1974-76 старш. наук. співроб., старш. викл., 1976-86 доцент., 1986-2000 професор., 1992-1999 заст. декана з навч. роботи. Упродовж 1999-2005 декан геол. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Грінченко Олександр Вікторович

 • Останні зміни:
18.09.1967

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1991 геологічний ф-т Київ. ун-ту. Працював у відділі «Геохімії ізотопів та геохронології докембрію» Ін-ту геохімії, мінералогії та рудоутворення НАН України. З 1997 працює в Київ. ун-ті: асист., з 2003 доцент. геології родовищ корисних копалин каф.

Читати далі >Гроза Анатолій Аркадійович

 • Останні зміни:
11.09.1930- 12.10.1993

Місце народження: с. Жидовці, тепер с. Жовтневе Житомир. обл..
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1954 Київ. ун-т, 1962 асп-ру ун-ту, каф. геофіз. методів пошуків та розвідки корисних копалин. У Київ. ун-ті: з 1962 мол. наук. співроб., 1962-67 в.о. доцент., 1967-88 старш. викл., 1988-92 доцент., 1992-93 професор. каф. геофіз. методів пошуків та розвідки корисних копалин.

Читати далі >Гузій Микола Іванович

 • Останні зміни:
27.10.1958- 14.08.2007

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат геологічних наук.
Наукове звання: доцент.
З відзнакою закінчив 1981 Київ. ун-т зі спец. «інженер-геофізик». У Київ. ун-ті: 1977-79 лаборант, 1979 старш. технік, 1980-85 інженер НДЧ, 1985-94 зав. навч. лаб. каф. геофізики, 1994-2000 асист., 2000-07 доцент. геофізики каф.

Читати далі >Гук Віталій Іванович

 • Останні зміни:
26.12.1923- 06.03.2000

Місце народження: м. Мелітополь.
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1953 гірничо-геологічний ф-т КПІ, 1955 асп-ру геологічного ф-ту Київ. ун-ту. З 1956 працював у Київ. ун-ті: нач. геол. партії НДС, з 1960 доцент. каф. заг. геології, з 1976 доцент. загальної та історичної геології каф. У 1984 в.о. зав. каф. заг. та іст. геології.

Читати далі >Гулій Василь Миколайович

 • Останні зміни:
01.08.1956

Місце народження: м. Ходорів Львів. обл..
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор.
Після закінчення 1978 геол. ф-ту Львів. ун-ту працював в Ін-ті геології Якутського філіалу АН СССР (м. Якутськ). З 1982 працював на каф. мінералогії Ленінгр. ун-ту, де в 1985 захистив кандидат дис. У 1984 брав участь в наук. експедиції по вивченню залізо-марганцевих конкрецій Тихого океану. Проходив річне стажування в Карлтонському ун-ті (м. Оттава, Канада) в 1990. З 2001 працював в УкрДГРІ на посадах: провід. наук. співроб., з 2002 зав. сектором металогенії та методики пошуків. З 2005 працює в Київ. ун-ті за сумісн. на посаді професор. геології родовищ корисних копалин каф.

Читати далі >Гура Костянтин Олексійович

 • Останні зміни:
25.05.1925- 23.11.2011

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив з відзнакою 1950 Київ. ун-т, 1953 асп-ру ун-ту, каф. геофіз. методів пошуків та розвідки корисних копалин. У Київ. ун-ті на каф. геофіз. методів пошуків та розвідки родовищ корисних копалин геологічного ф-ту: 1951-54 асист., 1954-56 старш. викл., 1956-88 доцент., 1972-74 в.о. зав. каф., 1988-98 професор. геофізики каф., 1998-2000 гол. та 2000-01 провід. наук. співроб. НДЧ.

Читати далі >Дегтярьова Людмила Вадимівна

 • Останні зміни:
08.01.1935

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Закінчила 1958 геол. ф-т Томського ун-ту. Працювала в Київ. ун-ті 1958-85: 1958-65 інженер НДЧ, 1965-66 нач. Забайкальської, 1966-73 Придністровської партій НДЧ, 1973-76 асист., 1976-85 старш. викл. геології родовищ корисних копалин каф.

Читати далі >Дзекунов Микола Юхимович

 • Останні зміни:
22.04.1927- 27.08.2004

Місце народження: с. Рисівка, тепер Сум. обл..
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Закінчив 1960 геологічний ф-т Київ. ун-ту. Упродовж 1960-98 працював у Київ. ун-ті: інженер, старш. наук. співроб. НДЧ геол. ф-ту.

Читати далі >Добрянський Юрій Євгенович

 • Останні зміни:
12.04.1930- 31.03.1995

Місце народження: м. Харків.
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1953 геологічний ф-т Київ. ун-ту, 1957 асп-ру ун-ту. У Київ. ун-ті на геол. ф-ті: 1957-61 старш. інженер, 1961-63 нач. експедиції НДЧ, 1963-67 асист., 1967-95 доцент. Упродовж 1986-89 – зав. геології родовищ корисних копалин каф.

Читати далі >Дробноход Микола Іванович

 • Останні зміни:
14.04.1940- 07.10.2013

Місце народження: с. Бурівка Городнянського р-ну Чернігів. обл..
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1962 геологічний ф-т Київ. ун-ту. З 1965 працює в Київ. ун-ті: інженер, викл., професор., зав. гідрогеології та інженерної геології каф. геол. ф-ту.

Читати далі >Ейнор Ольгерд Леонардович

 • Останні зміни:
26.05.1908- 09.12.1991

Місце народження: м. Полтава .
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1930 геол. відділення фіз.-мат. ф-ту Ленінгр. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1950-86 професор., зав. регіональної геології каф., палеонтології та геології СРСР, 1950 наук. кер. Палеонт. музею геол. ф-ту.

Читати далі >Жернов Ігор Євгенійович

 • Останні зміни:
09.08.1914- 01.01.1994

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив Київ. гідромеліоративний ін-т. З 1955 працював у Київ. ун-ті: старш. наук. співроб., з 1959 доцент., з 1962 професор., з 1976 в.о. зав. каф., з 1978 професор. гідрогеології та інженерної геології каф. геологічного ф-ту.

Читати далі >Жорнік Георгій Володимирович

 • Останні зміни:
23.04.1926- 01.01.1991

Місце народження: м. Полтава.
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1952 Полтав. інженерно-будівельний ін-т. 1972-91 працював у Київ. ун-ті доцент. гідрогеології та інженерної геології каф. геологічного ф-ту.

Читати далі >Жуков Микола Никанорович

 • Останні зміни:
03.10.1942

Місце народження: с. Бєсовка Новомаликлинського р-ну Ульяновської обл..
Науковий ступінь: доктор геологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1965 мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1964-65 старш. лаборант, 1965-69 старш. інженер, 1969-76 старш. наук. співроб. Проблемної лаб. радіометричних та фіз.-хім. досліджень гірських порід, 1976-79 старш. викл., 1979-98 доцент., 1998-2008 професор. геофізики каф., 2008 професор. каф. геоінформатики, 2008-09 в.о. зав. каф. геоінформатики.

Читати далі >Загнітко Василь Миколайович

 • Останні зміни:
11.06.1950

Місце народження: с. Кацмазів Вінниц. обл..
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор.
З відзнакою закінчив 1972 геол.-геогр. ф-т Одес. ун-ту. 1974-75 працював в Побузькій геол. експедиції тресту «Київгеологія». Працював в Ін-ті геохімії і фізики матеріалів АН УРСР на посадах: мол. наук. співроб., з 1980 – старш. наук. співроб. Обраний на посаду зав. відділу геології та геохімії рудних родовищ (1992-2006). З 2005 працює в Київ. ун-ті на посаді професор. геології родовищ корисних копалин каф. геологічного ф-ту.

Читати далі >Загородній В’ячеслав Васильович

 • Останні зміни:
31.10.1951

Місце народження: м. Тайшет Іркутської обл..
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1975 фіз. ф-т Ростовського ун-ту. З 1995 працює на геологічному ф-ті Київ. ун-ту старш. наук. співроб.

Читати далі >Загороднюк Павло Олексійович

 • Останні зміни:
13.08.1951

Місце народження: с. Красносілка Бершадського р-ну Вінниц. обл..
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Закінчив 1973 геологічний ф-т Київ. ун-ту, 1983 асп-ру ун-ту. 1973-92 працював у Київ. ун-ті: лаборант, технік, інженер наук. групи геол. ф-ту, з 1981 асист. каф. регіон. геології та палеонтології, з 1985 асист. загальної та історичної геології каф. У 1984 наук. кер. палеонт. відділу Геологічного музею ф-ту. Керував геол. школою старшокласників геол. ф-ту.

Читати далі >Заїка-Новацький Валерій Семенович

 • Останні зміни:
16.02.1924- 04.02.1994

Місце народження: м. Томськ, Росія.
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1951 геологічний ф-т Київ. ун-ту, 1954 асп-ру ун-ту. У Київ. ун-ті: з 1951 асист., старш. викл., з 1956 доцент., з 1976 професор. каф. регіон. геології, геології СРСР і палеонтології, 1982-94 професор. загальної та історичної геології каф. геол. ф-ту. 1968-76 заст. декана геол. ф-ту з наук. роботи. 1976-82 зав. каф. регіон. геології і палеонтології.

Читати далі >Зернецький Борис Федорович

 • Останні зміни:
13.06.1929

Місце народження: м. Бровари Київ. обл..
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Закінчив геологічний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті 1954-56 асист. каф. іст. геології.

Читати далі >Зінченко Олег Володимирович

 • Останні зміни:
05.07.1937- 29.09.2013

Місце народження: смт Клавдієво Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1960 геологічний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1965-68 асист., 1968-69 старш. викл., 1969-2001 доцент., 1979-90 зав. мінералогії, геохімії та петрографії каф.

Читати далі >Іванік Олена Михайлівна

 • Останні зміни:
10.02.1970

Місце народження: м. Івано-Франківськ.
Науковий ступінь: кандидат геологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1992 географічний ф-т Київ. ун-ту та асп-ру 1997 ун-ту, загальної та історичної геології каф., з 2008 докторант. У Київ. ун-ті: 1997-98 мол. наук. співроб. фізико-хімічних досліджень гірських порід ПНДЛ НДЧ геологічного ф-ту, 1998-2003 асист., з 2003 доцент. каф. заг. та іст. геології.

Читати далі >Калініченко Галина Павлівна

 • Останні зміни:
11.09.1955

Місце народження: м. Бійськ Алтайського краю, Росія.
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1977 геол.-геогр. ф-т Одес. ун-ту, 1982 асп-ру Одес. ун-ту. У Київ. ун-ті: з 1988 зав. лаб. НДЛ геолого-геохімічних методів дослідження геологічного ф-ту, 1993-98 доцент загальної та історичної геології каф. геологічного ф-ту.

Читати далі >Кендзера Олександр Володимирович

 • Останні зміни:
22.05.1948

Місце народження: м. Сокаль, Львів. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: член-кор. НАН України, старший науковий співробітник.
Закінчив 1971 фіз.-мат. ф-т Дрогобицького держ. пед. ін-ту, асп-ру 1979 Ін-ту фізики Землі АН СРСР (м. Москва). У Київ. ун-ті на геологічному ф-ті з 1998 доцент. за сумісн., очолює філіал каф. геофізики при Ін-ті геофізики НАН України. Чл.-кор. НАН України, заст. акад.-секретаря Відділення наук про Землю НАН України (2015).

Читати далі >Кирвел Наталія Сергіївна

 • Останні зміни:
28.05.1938- 06.12.1997

Місце народження: м. Таганрог.
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Закінчила 1960 геологічний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1970-73 наук. співроб., 1973-97 старш. наук. співроб., 1970-92 зав. палінологічної лаб. НДЧ геол. ф-ту.

Читати далі >Кириченко Євгеній Степанович

 • Останні зміни:
05.02.1938- 22.10.2016

Місце народження: с. Зернове, тепер м. Зерноград Мечетинського р-ну, Ростовської обл., Росія.
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1960 геологічний ф-т Київ. ун-ту. З 1970 працював у Київ. ун-ті: 1971-74 старш. інженер, 1974-80 асист., старш. викл., 1991-2002 доцент. гідрогеології та інженерної геології каф. геол. ф-ту.

Читати далі >Киселевич Леонід Сергійович

 • Останні зміни:
04.12.1955

Місце народження: с. Граби Коростенського р-ну Житомир. обл..
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив з відзнакою 1975 Київ. геологорозвідувальний технікум, 1982 геологічний ф-т Київ. ун-ту, 1985 асп-ру ун-ту. Працювати у Київ. ун-ті розпочав у студ. роки з 1980 лаборантом загальної та історичної геології каф. У Київ. ун-ті: 1985 асист., 1985-99 заст. декана геол. ф-ту з вих. роботи, 1998 доцент. каф. заг. та іст. геології, 1999-2004 заст. декана геол. ф-ту із навч. та вироб. практик.

Читати далі >Клюшников Михайло Миколайович

 • Останні зміни:
14.07.1905- 17.11.1976

Місце народження: м. Київ .
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1922 Київ. екон. технікум та Київ. ІНО (1928). У Київ. ун-ті: 1945 доцент., 1951 професор., 1946-76 зав. каф. іст. геології геологічного ф-ту.

Читати далі >Коболев Володимир Павлович

 • Останні зміни:
31.08.1949

Місце народження: м. Ківерці, Волинська обл..
Науковий ступінь: доктор геологічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
З відзнакою 1968 закінчив Київ. геологорозвідувальний технікум. Працював техніком-оператором Київ. геофіз. комплекс. експедиції Мінгео УРСР. Закінчив 1973 геологічний ф-т Київ. ун-ту, 1976 асп-ру ун-ту геол. ф-ту. У Київ. ун-ті: 1976-78 заст. секретаря комітету комсомолу, 1978-81 зав. лаб. каф. геофізики геол. ф-ту.

Читати далі >Колосов Олександр Леонідович

 • Останні зміни:
25.10.1938- 19.07.2001

Місце народження: м. Грозний, Росія.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Закінчив 1961 Грозненський ордена Трудового Червоного Прапору нафтовий ін-т, 1966 асп-ру Моск. ін-ту нафтохімічної та газової пром-сті ім. І.М. Губкіна. В Ін-ті геофізики ім. С.І. Субботіна АН УРСР: 1966-69 мол. наук. співроб., 1969-86 страш. наук. співроб., 1986-2001 зав. відділом автоматизації геофіз. досліджень. 1975-78 викладав у Київ. ун-ті курс лекцій з геофіз. досліджень свердловин.

Читати далі >Комарова Ольга Василівна

 • Останні зміни:
05.06.1917- 01.01.2006

Місце народження: с. Красковське, тепер Репкінського р-ну Чернігів. обл..
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1944 геологічний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті 1944-88: 1944 асист., 1959 доцент. каф. регіон. геології та геології СРСР. Наук. кер. палеонт. музею.

Читати далі >Комоцька (Криволап) Людмила Станіславівна

 • Останні зміни:
10.06.1931

Місце народження: м.Київ.
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Закінчила 1954 геологічний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: з 1960 наук. співроб. НДЧ, з 1962 нач. Волин. експедиції НДЧ геол. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Коржнев Михайло Миколайович

 • Останні зміни:
26.11.1946

Місце народження: с. Улус-Черга Шебалинського р-ну, Алтайського краю, Росія.
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив Томський ун-т ім. В.В. Куйбишева зі спец. «геохімія». З 2002 професор. гідрогеології та інженерної геології каф. геологічного ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Корнєєнко Сергій Віталійович

 • Останні зміни:
19.10.1965

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив з відзнакою 1988 геологічний ф-т Київ. ун-ту, 1991 асп-ру ун-ту. У Київ. ун-ті: 1991-93 інженер, 1993-97 асист., з 1997 доцент. гідрогеології та інженерної геології каф. геол. ф-ту.

Читати далі >Коровніченко Герасим Маркович

 • Останні зміни:
03.03.1901- 24.06.2000

Місце народження: с. Цибульківка, тепер Царичанського р-ну Дніпропетр. обл..
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1926 Київ. ІНО. У Київ. ун-ті 1926-51: асист., з 1949 доцент. каф. петрографії. 1949 присвоєно вчене звання доцент.

Читати далі >Коровніченко Євген Герасимович

 • Останні зміни:
13.03.1926- 23.07.2013

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1949 Київ. ун-т зі спец. «геофіз. методи пошуків та розвідки родовищ корисних копалин». Півстоліття працював у Київ. ун-ті на геофізики каф.: 1949-55 асист., 1955-61 старш. викл., 1961-62 в.о. доцент., 1962-99 доцент.

Читати далі >Костенко Наталія Валентинівна

 • Останні зміни:
04.10.1956

Місце народження: м. Інза Ульяновської обл., Росія.
Науковий ступінь: кандидат геологічних наук.
Закінчила 1979 геологічний ф-т Київ. ун-ту зі спец. «геол. зйомка і розшуки родовищ корисних копалин», 1985 асп-ру Ін-ту геохімії і фізики мінералів НАН України. 1979-82 мінералог пошуково-геологорозвідувальної партії № 49 ДП «Кіровгеологія». У Київ. ун-ті: 1985-2008 провід. інженер, що виконує НТР, НДЛ фіз.-хім. досліджень гірських порід, 2008-09 наук. співроб. фізико-хімічних досліджень гірських порід НДС, з 2009 зав. НДС фіз.-хім. досліджень гірських порід.

Читати далі >Костюченко Микола Миколайович

 • Останні зміни:
24.11.1954

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1977 геологічний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті працював: з 2002 асист., з 2006 доцент. гідрогеології та інженерної геології каф. геолог. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Кошляков Олексій Євгенович

 • Останні зміни:
29.07.1957

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор геологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1979 геологічний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1979-80 інженер, 1980-93 асист., 1993 доцент., з 2001 зав. гідрогеології та інженерної геології каф. геол. ф-ту. Засновник навч. лаб. геоінформаційних технологій на каф. гідрогеології та інж. геології Київ. ун-ту.

Читати далі >Кравченко Дмитро Володимирович

 • Останні зміни:
07.01.1976

Місце народження: м. Краматорськ, Донец. обл..
Науковий ступінь: кандидат геологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1999 геологічний ф-т Київ. ун-ту, асп-ру 2002 ун-ту загальної та історичної геології каф. У Київ. ун-ті працював на каф. заг. та іст. геології: з 2002 асист., з 2007 доцент. 2004-07 відп. за навч. та вироб. практики геол. ф-ту. З 2007 заст. декана з навч. роботи геол. ф-ту.

Читати далі >Красовський Сергій Сергійович

 • Останні зміни:
03.07.1933- 12.12.2002

Місце народження: м. Полтава.
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Закінчив 1956 Київ. ун-т. Працював у геофіз. партіях тресту «Укргеофізрозвідка»: 1956-57 інженер, 1958-59 нач. загону, 1959-60 техн. кер. партії. Вступив 1960 до асп. Ін-ту геол. наук АН УРСР, у 1961 переведений до асп-ри Ін-ту геофізики АН УРСР. В Ін-ті геофізики АН УРСР: 1963-67 гол. механік, 1967-68 гол. інженер, 1968-82 старш. наук. співроб., 1970-73 заст. дир. Ін-ту геофізики АН УРСР з заг. питань. 1982-87 зав. лаб. гравітаційного моделювання, 1987-2001 зав. відділом комплекс. інтерпретації потенціальних полів. Викладав 1985-95 на геологічному ф-ті Київ. ун-ту.

Читати далі >Кризський Микола Михайлович

 • Останні зміни:
12.12.1936

Місце народження: м. Первомайськ Луган. обл..
Науковий ступінь: доктор технічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Закінчив 1965 КІБІ. 1986 присуджено вчене звання старш. наук. співроб. З 1992 професор. гідрогеології та інженерної геології каф. геологічного ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Крокос Володимир Іванович

 • Останні зміни:
26.06.1889- 28.11.1936

Місце народження: м. Одеса.
Науковий ступінь: доктор геологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1912 Новоросійський ун-т (м. Одеса). Упродовж 1912-22 працював у Новоросійському ун-ті, 1922-26 в Одес. с.-г. ін-ті, 1928-36 зав. палеонт. відділу в Ін-ті геол. наук АН УРСР. У Київ. ун-ті 1927-36: професор., зав. каф. геології і палеонтології. 1932-36 перший декан геол.-геогр. ф-ту.

Читати далі >Крочак Марина Дмитрівна

 • Останні зміни:
06.05.1960

Місце народження: м. Бердськ Новосибірської обл., Росія.
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1982 геол.-геофіз. ф-т Новосибірського ун-ту. У Київ. ун-ті: 2003-2007 асист., 2007-10 доцент. загальної та історичної геології каф., з 2010 доцент. геології нафти і газу каф. геологічного ф-ту.

Читати далі >Кузьменко Павло Миколайович

 • Останні зміни:
12.09.1983

Місце народження: м. Гребінка, Полтавської обл.
Науковий ступінь: кандидат геол. наук.
Остання займана посада: доцент.
Кузьменко Павло Миколайович (нар. 1983), кандидат геол. наук, асистент, геофізик. Закінчив 2006 геологічний факультет Київ. ун-ту. З 2009 працює на каф. геофізики Київ. ун-ту: асист. (2009–2015), з 2009 – доцент. З 2009 розпочав викл. діяльність.

Читати далі >Кулік Сергій Миколайович

 • Останні зміни:
04.03.1941- 16.11.2011

Місце народження: м. Донецьк.
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Закінчив 1963 Київ. ун-т. У Київ. ун-ті на каф. геофізики з 2006 професор. за сумісн.

Читати далі >Куліковський Вацлав Костянтинович

 • Останні зміни:
26.12.1916- 31.01.1988

Місце народження: c. Коща, тепер Троянівського р-ну Житомир. обл..
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1941 геолого-географічний ф-т Київ. Держ. ун-ту ім. Т.Г.Шевченка, 1951 асп-ру ун-ту. 1941-47 працював у геол. експедиціях Верхоянського краю об’єднання «Дальстрой», у Донецьк. індустріальному ін-ті 1951-56: старш. викл., декан. У Київ. ун-ті: 1956-78 доцент., 1956-76 зав. геології родовищ корисних копалин каф., 1978-85 професор.

Читати далі >Курганський Валерій Микитович

 • Останні зміни:
02.05.1940

Місце народження: м. Курськ.
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1962 Грозненський нафтовий ін-т. 1962-65 працював мол. наук. співроб. у Грозненському нафтовому НДІ, 1968-70 старш. наук. співроб. в Укр. НДІ нафтовидобувної промисловості. У Київ. ун-ті: 1970-96 доцент., з 1996 професор. геофізики каф. Започаткував у Київ. ун-ті наук. напрямок в галузі геофіз. методів дослідження свердловин.

Читати далі >Курило Марія Михайлівна

 • Останні зміни:
15.04.1979

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат геологічних наук.
Закінчила 2001 географічний ф-т Київ. ун-ту, 2005 асп-ру ун-ту. 2005-07 працювала мол. наук. співроб. НДЧ геологічного ф-ту Київ. ун-ту, з 2007 асист. геології родовищ корисних копалин каф.

Читати далі >Курило Михайло Васильович

 • Останні зміни:
30.11.1947

Місце народження: с. Дарахів Теребовлянського р-ну Тернопіл. обл..
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1971 геологічний ф-т Київ. ун-ту. Працював геологом, гол. геологом Зангезурської геологорозвідувальній експедиції (Вірменія). Навчався з 1974 в асп-рі Ін-ту геохімії і фізики мінералів АН УРСР. З 1995 працює в Київ. ун-ті доцент. геології родовищ корисних копалин каф.

Читати далі >Лазарєва Ірина Іванівна

 • Останні зміни:
27.12.1964

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат геологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1987 геологічний ф-т Київ. ун-ту, 2000 асп-ру ун-ту зі спец. «мінералогія». Працювала за розподілом у ВО «Таджикгеологія» (Памірська ПЗЕ) на посаді інженера-геолога. У Київ. ун-ті на геол. ф-ті: 1995-96 інженер, 1996-2001 мол. наук. співроб., 2001-2006 асист., з 2006 доцент мінералогії, геохімії та петрографії каф.

Читати далі >Ларін Костянтин Леонідович

 • Останні зміни:
14.01.1909- 01.01.1998

Місце народження: м. Одеса .
Науковий ступінь: кандидат геологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1932 Київ. гірничо-геол. ін-т. У 1933-35 працював викл. Київ. гірничо-геол. ін-ту, 1935-41 викл. геологорозвідувального технікуму, 1941-43 викл. геологорозвідувального технікуму м. Семипалатинськ. 1944-51 дир. геологорозвідувального технікуму (м. Київ). У Київ. ун-ті на геології родовищ корисних копалин каф.: 1955-70 старш. викл., 1970-72 доцент.

Читати далі >Латиш Василь Трохимович

 • Останні зміни:
07.12.1922- 05.01.2004

Місце народження: с. Рудівка, тепер Прилукського р-ну Чернігів. обл.
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1948 геологічний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті на мінералогії і геохімії каф.: 1951-54 асист., 1954-55 старш. викл., з 1955 доцент., 1958-76 зав. каф. каф. мінералогії і геохімії.

Читати далі >Литвак Діамар Рафаілович

 • Останні зміни:
01.04.1929

Місце народження: м. Полтава.
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1957 гідромеліоративний ф-т Укр. ін-ту інженерів водного гос-ва (м. Рівне). З 1975 працює за сумісн. доцент. гідрогеології та інженерної геології каф. геологічного ф-ту Київ. ун-ту, 1985-91 доцент. на геол. ф-ті.

Читати далі >Лісний Георгій Дмитрович

 • Останні зміни:
03.01.1961

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1983 геологічний ф-т Київ. ун-ту зі спец. «геофіз. методи пошуків та розвідки родовищ корисних копалин», 1986 асп-ру ун-ту. У Київ. ун-ті на геофізики каф.: 1986-92 асист., 1992-94 доцент.

Читати далі >Лічков Борис Леонідович

 • Останні зміни:
19.07.1888- 20.10.1966

Місце народження: м. Іркутськ, Росія.
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1912 Київ. ун-т. Запрошений до викладання на природн. ф-ті Київ. ун-ту у 1919. 1924-27 очолив наук.-досл. каф. геології. Перший дир., а згодом замісник дир. Укр. геол. комітету (1918-27).

Читати далі >Лукієнко Олександр Іванович

 • Останні зміни:
28.02.1939

Місце народження: с. Артем Ростовської обл., Росія.
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1963 геол. ф-т Львів. деж. ун-ту ім. Івана Франка. У Київ. ун-ті: 1996 професор., 1997-2003 зав. загальної та історичної геології каф. геологічного ф-ту.

Читати далі >Лучицький Володимир Іванович

 • Останні зміни:
02.05.1877- 20.10.1949

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор мінералогії і геогнозії.
Наукове звання: ординарний професор.
Закінчив 1899 фіз.-мат. ф-т Київ. ун-ту. 1900-05 стипендіат Київ. ун-ту, що готується до професор. звання. 1905-09 приват-доцент., 1914-24 ордин. професор. ун-ту. З 1912 зав. каф. геології Київ. ун-ту.

Читати далі >Люльєв Юрій Борисович

 • Останні зміни:
11.10.1928- 17.08.1985

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Закінчив 1954 геологічний ф-т Київ. ун-ту, 1967 асп-ру Ін-ту геол. наук УРСР. У Київ. ун-ті: з 1954 зав. Геологічним музеєм, геолог, старш. геолог, нач. геол. партії НДС; упродовж 1967-85: асист., старш. викл. загальної та історичної геології каф. Київ. ун-ту.

Читати далі >Люрин Ігор Борисович

 • Останні зміни:
20.07.1936- 04.07.2011

Місце народження: м. Богуслав Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1963 Ніжинський держ. пед. ін-т, 1967 асп-ру Ін-ту зоології АН УРСР. У Київ. ун-ті 1990-2001 доцент. загальної та історичної геології каф. геологічного ф-ту.

Читати далі >Маков Костянтин Іванович

 • Останні зміни:
07.01.1911- 01.01.1948

Місце народження: м. Вороніж, Росія .
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1933 Київ. вищі інж. курси зі спец. «інж.-гідрогеолог». З 1937 – доцент., з 1944 професор., зав. гідрогеології та інженерної геології каф. геологічного ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Мандрик Борис Миколайович

 • Останні зміни:
07.12.1938

Місце народження: с. Костянтинівка Тамбовського р-ну Хабаровського краю, тепер Хабаровської обл., Росія.
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1961 геологічний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті на геол. ф-ті: з 1964 інженер, старш. інженер НДС, старш. інженер гідрогеології та інженерної геології каф., зав. лаб., асист., старш. викл., доцент.

Читати далі >Марусенко Яків Ілліч

 • Останні зміни:
01.01.1914- 01.01.1990

Місце народження: невідомо.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив Ін-т інженерів водного госп-ва. З 1984 старш. наук. співроб. НДЧ геологічного ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Маслов Борис Петрович

 • Останні зміни:
01.01.1947

Місце народження: м. Глухів Сум. обл..
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Закінчив 1969 мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту, 1972 асп-ру Ін-ту механіки АН УРСР (м. Київ). З 1995 викладає на геологічному ф-ті Київ. ун-ту за сумісн.

Читати далі >Мельников Дмитро Федорович

 • Останні зміни:
01.01.1882- 06.01.1937

Місце народження: Донеччина.
Навчався 1902–05 у Ново-Олександрівському лісовому інституті, з якого був виключений за участь у революційних виступах. Закінчив Петербурзький гірничий інститут (1914). У Київському ун-ті: 1933–34 ректор.

Читати далі >Мєнасова Анжеліна Шевкетівна

 • Останні зміни:
18.12.1963

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат геологічних наук.
Закінчила 1987 геол. ф-т МДУ ім. М.В. Ломоносова, 2002 асп-ру геологічного ф-ту Київ. ун-ту (загальної та історичної геології каф.). У Київ. ун-ті: 2002-03 мол. наук. співроб., 2003-10 асист., з 2010 – доцент. каф. заг. та іст. геології.

Читати далі >Митрохин Олександр Валерійович

 • Останні зміни:
01.01.1973

Місце народження: м. Шостка Сум. обл..
Науковий ступінь: кандидат геологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1995 геологічний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті на мінералогії, геохімії та петрографії каф.: 1999-2004 асист., з 2004 доцент.

Читати далі >Михайлов Володимир Альбертович

 • Останні зміни:
12.07.1951

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор геологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1973 геологічний ф-т Київ. ун-ту. З 1999 працює в Київ. ун-ті на геології родовищ корисних копалин каф.: доцент., з 2003 доктор. геол. наук, з 2004 зав. каф., з 2005 професор., 2004-07 декан геол. ф-ту.

Читати далі >Молявко Вадим Григорович

 • Останні зміни:
23.04.1940- 06.10.1999

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1962 геологічний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: з 1962 мол. наук. співроб. Проблемної лаб., старш. наук. співроб., з 1990 доцент., професор., 1991-99 зав. мінералогії, геохімії та петрографії каф.

Читати далі >Молявко Григорій Іванович

 • Останні зміни:
23.01.1901- 14.09.1986

Місце народження: с. Алтинівка Кролевецького р-ну Сум. обл. .
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1926 Київ. ІНО. У Київ. ун-ті: 1945-57 доцент. геологічного ф-ту за сумісн., 1951-54 зав. каф. палеонтології, 1969-72 професор. каф. іст. геології.

Читати далі >Мороз Сергій Амвросійович

 • Останні зміни:
21.02.1937- 16.07.1997

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор.
З відзнакою закінчив 1960 геологічний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті 1962-71 на геол. ф-ті: старш. геолог експедиції НДС, нач. НДЧ, старш. наук. співроб., 1983-97 професор., 1984-97 зав. загальної та історичної геології каф.

Читати далі >Морозенко Валерий Револьдович

 • Останні зміни:
21.11.1954

Місце народження: м. Запоріжжя.
Науковий ступінь: кандидат геологічних наук.
Закінчив 1983 ХДУ ім. О. Горького. З 2002 працює на геологічному ф-ті Київ. ун-ту старш. наук. співроб. Лаб. мінералого-геохім. досліджень.

Читати далі >Муромцев Микола Миколайович

 • Останні зміни:
03.12.1938

Місце народження: с. Городище Шаталовського р-ну Белгородської обл., Росія.
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Закінчив геологічний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті 1966-77: старш. інженер, старш. наук. співроб., зав. лаб. меліоративної гідрогеології.

Читати далі >Негода Олексій Петрович

 • Останні зміни:
29.11.1936

Місце народження: м. Клімов Брянської обл., тепер Орловської обл., Росія.
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1959 геологічний ф-т Київ. ун-ту. З 1976 доцент. гідрогеології та інженерної геології каф. геол. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Нероденко Володимир Минович

 • Останні зміни:
16.08.1933- 09.12.2006

Місце народження: с. Мала Бугаївка Васильківського р-ну Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1956 геологічний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1956-60 старш. лаборант, 1960-65 інженер, 1965-73 старш. викл., 1983-84 в.о. зав. каф. історії геології, 1973-2006 доцент., 1973-91 доцент. каф. історії геології, 1991-2006 доцент. геології родовищ корисних копалин каф.

Читати далі >Нестеровський Віктор Антонович

 • Останні зміни:
18.04.1956

Місце народження: с. Свенськ Славгородського р-ну Могилев. обл..
Науковий ступінь: доктор геологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1984 геологічний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті на мінералогії, геохімії та петрографії каф.: 1995-2007 доцент., з 2007 професор., дир. Геологічного музею.

Читати далі >Огар Віктор Володимирович

 • Останні зміни:
24.12.1955

Місце народження: с. Трояни Кобеляцького р-ну Полтав. обл..
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1977 геологічний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 2002-2005 асист., з 2005 доцент. геології родовищ корисних копалин каф. на геол. ф-ті.

Читати далі >Огняник Микола Степанович

 • Останні зміни:
09.05.1937

Місце народження: c. Іванків Бориспільського р-ну Київ. обл..
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1960 геологічний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті на геол. ф-ті: 1963-90 старш. наук. співроб. лаб. меліоративної гідрогеології, доцент, 1990-2002 професор гідрогеології та інженерної геології каф.

Читати далі >Омельчук Олександр Васильович

 • Останні зміни:
15.04.1955

Місце народження: м. Горький, Росія.
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1977 геологічний ф-т Київ. ун-ту. З 2000 працює доц. на геології родовищ корисних копалин каф. Київ. ун-ту.

Читати далі >Онищенко Олександр Михайлович

 • Останні зміни:
28.12.1921- 21.04.1983

Місце народження: с. Осовці Коростишівського р-ну Житомир. обл..
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1951 геологічний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті 1951-83: асист., доцент. каф. іст. геології та загальної та історичної геології каф.

Читати далі >Онищук Іван Іванович

 • Останні зміни:
30.09.1955

Місце народження: с. Старий Остропіль, Старокостянтинівського р-ну Хмельниц. обл..
Науковий ступінь: кандидат геологічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Закінчив 1978 Київ. ун-т. У Київ. ун-ті на геологічному ф-ті: 1992-94, 2001-02 провід. інженер, 1994-2000 наук. співроб. фізико-хімічних досліджень гірських порід ПНДЛ, 2002-06 зав. навч. лаб. геофізики каф., з 2006 зав. НДЛ теорет. та прикладної геофізики, з 2007 доцент. за сумісн.

Читати далі >Орлюк Михайло Іванович

 • Останні зміни:
24.09.1955

Місце народження: с. Сказинці Могилів-Подільського р-ну Вінницьк. обл..
Науковий ступінь: доктор геологічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Закінчив 1978 геологічний ф-т Київ. ун-ту (спец. «геофіз. методи пошуків і розвідки родовищ корисних копалин»), 1981 асп-ру Ін-ту геофізики НАН України. З 2004 професор. геофізики каф. геол. ф-ту Київ. ун-ту за сумісн.

Читати далі >Остафійчук Ірина Михайлівна

 • Останні зміни:
06.09.1937

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1960 геологічний ф-т Київ. ун-ту. З 1960 працювала в Київ. ун-ті: мол. наук. співроб., старш. наук. співроб., зав. фізико-хімічних досліджень гірських порід ПНДЛ, з 1979 доцент. мінералогії, геохімії та петрографії каф., заст. декана з наук. роботи.

Читати далі >Павлишин Володимир Іванович

 • Останні зміни:
03.01.1940

Місце народження: с. Зашковичі Городоцького р-ну Львів. обл..
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1960 геол. ф-т ЛДУ ім. Івана Франка. З 1988 працює на геологічному ф-ті Київ. ун-ту професор. мінералогії, геохімії та петрографії каф.

Читати далі >Павлов Геннадій Геннадійович

 • Останні зміни:
07.11.1947

Місце народження: м. Чугуїв Харків. обл..
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1970 геол. ф-т ЛДУ ім. Івана Франка. У Київ. ун-ті на геологічному ф-ті: 1974-80 мол. наук. співроб. фізико-хімічних досліджень гірських порід ПНДЛ, 1980-87 старш. інженер лаб. вивчення апатитоносності УЩ, 1987-92 асист., з 1992 доцент мінералогії, геохімії та петрографії каф., 1999-2004 заст. декана з навч. роботи.

Читати далі >Павловець Ігор Миколайович

 • Останні зміни:
19.12.1933

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1956 геологічний ф-т Київ. ун-ту. 1958-85 працював у Київ ун-ті на геол. ф-ті: 1962-65 інженер, 1965-67 старш. інженер, 1967-68 зав. лаб., 1968-75 доцент. гідрогеології та інженерної геології каф.

Читати далі >Підоплічко Іван Григорович

 • Останні зміни:
02.08.1905- 01.01.1975

Місце народження: с. Козацьке, тепер Звенигородського р-ну Черкас. обл..
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор, акад. АН УРСР.
Закінчив 1924 Вищі пед. курси та Ленінгр. ін-т прикладної зоології та фітопатології (1925-31). Закінчив 2 асп-ри: (1931-35) – при Укр. НДІ ВУАН (спец. «палеонтологія та стратиграфія») та при Ін-ті зоології та біології ВУАН. Після ВВВ викладав у Київ. ун-ті на геологічному ф-ті, 1952-59 працював на посаді професор. каф. іст. геології.

Читати далі >Попов Олександр Єрмолайович

 • Останні зміни:
25.08.1922- 01.01.1959

Місце народження: с. Березівка Воронежської обл., Росія .
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1946 Київ. ун-т. 1955-59 доцент гідрогеології та інженерної геології каф. геологічного ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Попова Лілія Вікторівна

 • Останні зміни:
20.02.1973

Місце народження: м. Докучаєвськ Донецьк. обл..
Науковий ступінь: кандидат геологічних наук.
Закінчила 1995 біологічний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 2002 наук. співроб. НДЧ геологічного ф-ту, 2008 асист.

Читати далі >Продайвода Георгій Трохимович

 • Останні зміни:
26.07.1937

Місце народження: с. Митрофанівка Кіровоград. обл..
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1966 геологічний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1966-67 інженер, 1967-72 старш. інженер, 1972-78 старш. наук. співроб., 1978 асист., 1978-92 доцент., 1992-2002 зав. геофізики каф., 2002-2007 професор. каф. геофізики, з 2007 професор.-консультант.

Читати далі >Рева Микола Васильович

 • Останні зміни:
20.07.1947

Місце народження: с. Каврай-1, Полтав. обл., тепер Черкас. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1971 геологічний ф-т Київ. ун-ту зі спец. «геофіз. методи пошуків та розвідки корисних копалин». У Київ. ун-ті: 1971-73 інженер, 1973-76 старш. інженер, 1976-86 асист., 1986-90 мол. наук. співроб., 1990-97 наук. співроб., з 1997 доцент.

Читати далі >Ржаніцин Всеволод Олександрович

 • Останні зміни:
21.02.1940

Місце народження: м. Умань Черкас. обл..
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1962 геологічний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті на геол. ф-ті: 1967-71 старш. інженер, нач. геол. партії НДС, 1981-2001 доцент. каф. регіон. геології та палеонтології і загальної та історичної геології каф.

Читати далі >Рипський Євген Володимирович

 • Останні зміни:
19.08.1906- 26.05.1974

Місце народження: с. Висока-Піч, Чуднівського р-ну, Житомирської області.
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.
Наукове звання: доцент.
З вересня 1939 р. до серпня 1940 р. брав участь у звільненні Західної України і Південної Буковини як командир батареї. З 22 червня 1941 року призваний до Армії. Брав участь у боях на Західному фронті у складі 58 Західного артилерійського полку 2-ї Західної бригади.

Читати далі >Ріпський Євген Володимирович

 • Останні зміни:
19.08.1906- 04.05.1974

Місце народження: с. Висока-Піч, тепер Чуднівського р-ну Житомир. обл..
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1933 Дніпропетр. гірничий ін-т. У Київ. ун-ті: 1953-68 доцент. гідрогеології та інженерної геології каф. геологічного ф-ту, 1968-74 доцент. каф. корисних копалин.

Читати далі >Родіонов Сергій Петрович

 • Останні зміни:
08.10.1898- 02.05.1961

Місце народження: Сергієв Посад, тепер Моск. обл. .
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор, чл.-кор. АН УРСР.
Закінчив 1929 Дніпропетр. гірничий ін-т. З 1946 очолював каф. мінералогії та кристалографії Київ. ун-ту, 1949-51 декан геологічного ф-ту.

Читати далі >Розов Лев Данилович

 • Останні зміни:
06.02.1896- 01.01.1969

Місце народження: с. Чаплинка Дніпровського пов. Таврійської губ., тепер Чаплинського р-ну Херсон. обл..
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив КПІ та Київ. Вищі Інж. геологорозвідувальні курси. У Київ. ун-ті 1946-69 працював професор. геології родовищ корисних копалин каф.

Читати далі >Ротай Авраам Прохорович

 • Останні зміни:
30.10.1902- 01.08.1977

Місце народження: станиця Пашковська Краснодарського краю, Росія .
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1927 геол. відділення Ленінгр. держ. ун-ту. У Київ. ун-ті 1956-69 на посаді професора каф. історичної геології.

Читати далі >Руденко Федір Андрійович

 • Останні зміни:
15.02.1912- 01.01.1986

Місце народження: с. Носівка, тепер Ніжинського р-ну Чернігів. обл..
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1940 Дніпропетр. гірничий ін-т. У Київ. ун-ті 1950-84: 1950-51 доцент., 1951-68 декан геологічного ф-ту, 1952-75 зав. гідрогеології та інженерної геології каф., 1977-86 професор.

Читати далі >Рудницький Василь Петрович

 • Останні зміни:
28.11.1936- 08.10.2001

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.
Закінчив 1959 геологічний ф-т Київ. ун-ту зі спец. «геофізичні методи пошуків та розвідки родовищ корисних копалин», 1964 асп-ру Ін-ту геофізики ім. С.І. Субботіна АН УРСР. У Київ. ун-ті 1999-2001 доцент. за сумісн на геол. ф-ті.

Читати далі >Рудько Георгій Ілліч

 • Останні зміни:
24.03.1952

Місце народження: с. Шуга Надимського р-ну Тюменської обл., Росія.
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук, доктор географічних наук, доктор технічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1974 геол. ф-т ЛДУ ім. Івана Франка, 1984 геогр. ф-т Чернів. держ. ун-ту . З 2003 професор. гідрогеології та інженерної геології каф. Київ. ун-ту.

Читати далі >Русько Юрій Олексійович

 • Останні зміни:
24.03.1930

Місце народження: м.Київ.
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1953 геологічний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті 1976-78 професор., зав. мінералогії та геохімії каф.

Читати далі >Савенок Сергій Петрович

 • Останні зміни:
26.07.1961

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат геологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1987 Київ. ун-т зі спец. «геол. зйомка, пошук та розвідка родовищ корисних копалин». З 1988 працює у Київ. ун-ті на геологічному ф-ті: інженер, провід. інженер НДЧ геології родовищ корисних копалин каф., з 1995 мол. наук. співроб. НДЧ, зав. навч. лаб. мінералогії, геохімії та петрографії каф. У 1999 розпочав викл. діяльність на посаді асист., 2005 доцент. каф. мінералогії, геохімії та петрографії.

Читати далі >Світальський Микола Гнатович

 • Останні зміни:
12.12.1884- 15.09.1937

Місце народження: хутір Рогізний Харків. губ., тепер Сум. р-н Сум. обл..
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор, академік АН УРСР.
Віце-президент АН УРСР, мінералог. Закінчив 1911 СПб. гірничий ін-т. Запрошений ректором Київ. ун-ту Д.Ф. Мельником у 1933 на викл. роботу на каф. мінералогії та кристалографії ун-ту.

Читати далі >Седлецький Іван Дмитрович

 • Останні зміни:
26.06.1907- 24.11.1974

Місце народження: с. Чернятин, тепер Жмеринського р-ну Вінниц. обл..
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1931 Кам’янець-Подільський ін-т організації соц. зернового гос-ва. Запрошується 1953 у Київ. ун-т на посаду зав. каф. мінералогії і кристалографії. Створив першу у Київ. ун-ті лаб. рентгено-структурного і електронно-мікроскопічного аналізу.

Читати далі >Сельський Володимир Олександрович

 • Останні зміни:
13.10.1883- 18.02.1951

Місце народження: с. Вихилівка Подільської губ., тепер Хмельн. обл..
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор, акад. АН УРСР.
Закінчив 1909 фіз.-мат. (див. механіко-математичний) ф-т Київ. ун-ту, 1912 асп-ру ун-ту. 1912-44 працював за межами України. Обирається 1939 дійсн. чл. АН УРСР, створює наук. колектив геофізиків. Очолює 1944, створену на геологічному ф-ті Київ. ун-ту, каф. геофізичних методів пошуків та розвідки родовищ корисних копалин.

Читати далі >Семененко Микола Пантелеймонович

 • Останні зміни:
16.11.1905- 01.01.1986

Місце народження: м. Маріуполь.
Наукове звання: професор, акад. НАН України.
Акад.-секретар Президії НАН України, віце-президент НАН України. Закінчив 1927 Дніпропетр. гірничий ін-т. 1944-49 зав. відділу Ін-ту геол. наук і професор. Київ. ун-ту. За ініціативи С. на геологічному ф-ті Київ. ун-ту створена геології родовищ корисних копалин каф., яку С. очолив 1944-52.

Читати далі >Серга Анатолій Юрійович

 • Останні зміни:
27.09.1937- 01.01.1994

Місце народження: с. Росава Миронівського р-ну Київ. обл. .
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1954 Київ. геологорозвідувальний технікум, з відзнакою 1969 геологічний ф-т Київ. ун-ту. У НДЧ Київ. ун-ту: 1969-70 інженер, 1970-79 старш. інженер, 1979-84 старш. наук. співроб., 1984-89 зав. сектором, 1988-94 доцент. геофізики каф. геол. ф-ту. Один із засновників наук. напряму геоінформатики у Київ. ун-ті.

Читати далі >Сергєєв ОлександрДмитрович

 • Останні зміни:
28.10.1906- 08.12.1985

Місце народження: м. Курськ, Росія.
Наукове звання: доцент.
З липня 1941 р. по липень 1942 р. служив у Радянській Армії на фронті.
Нагороджений медалями «За перемогу над Німеччиною у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.» і «Ветеран праці».
В Київському університеті працював з 1944 р. по 1976 р. на посадах старшого наукового співробітника, доцента кафедри палеонтології, завідувача кафедри палеонтології (1949-50).

Читати далі >Сергієнко Антон Йосипович

 • Останні зміни:
14.11.1938

Місце народження: м. Радомишль Радомишльського р-ну Житомир. обл..
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Закінчив 1969 геологічний ф-т Київ. ун-ту, 1975 асп-ру ун-ту. У Київ. ун-ті: 1969-72 старш. інженер геол. та географічного ф-тів, 1994-2001 доцент. гідрогеології та інженерної геології каф. геол. ф-ту.

Читати далі >Сєргеєв Олександр Дмитрович

 • Останні зміни:
28.10.1906- 08.12.1985

Місце народження: м. Курськ, Росія.
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1935 Київ. гірничо-геол. ін-т. У Київ. ун-ті 1944-76: старш. наук. співроб., доцент. каф. палеонтології, 1949-50 зав. каф. палеонтології.

Читати далі >Ситніков Анатолій Борисович

 • Останні зміни:
23.09.1937

Місце народження: м. Воронеж, Росія.
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1959 геологічний ф-т Київ. ун-ту. З 1962 у Київ. ун-ті на геол. ф-ті: інженер, старш. наук. співроб. НДС, зав. лаб. меліоративної гідрогеології.

Читати далі >Скаржинський Всеволод Ігорович

 • Останні зміни:
06.01.1917- 01.01.1998

Місце народження: м. Полтава.
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1940 геолого-географічний ф-т Київ. Держ. ун-ту ім. Т.Г.Шевченка, 1949 асп-ру ун-ту. У Київ. ун-ті 1973-89: 1973-76 професор., 1976-86 зав. геології родовищ корисних копалин каф., 1986-89 старш. наук. співроб. НДЧ.

Читати далі >Скопіченко Михайло Федорович

 • Останні зміни:
07.11.1921- 11.04.1995

Місце народження: с. Свидовець, тепер Бобровицького р-ну Чернігів. обл..
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1939 студент Київ. ун-ту. 1939 призивається до лав Червоної Армії. Учасн. Фінської та ВВВ, 1946 демобілізований. Після закінчення Київ. ун-ту 1950 вступив до асп-ри ун-ту, каф. геофіз. методів пошуків та розвідки корисних копалин. З 1953 працює у Київ. ун-ті: асист., старш. викл., доцент., 1962-76 зав. каф. геофізичних методів пошуків та розвідки корисних копалин (див. геофізики каф.). Водночас 1968-76 декан геологічного ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Сліпченко Вадим Антонович

 • Останні зміни:
07.05.1921- 02.05.1999

Місце народження: с. Компаніївка, тепер Кіровоград. обл. .
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1950 геологічний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1951-56 асист., 1956-80 доцент., 1980-84 професор., 1958-84 зав. каф. петрографії, з 1971 декан геол. ф-ту.

Читати далі >Соколов Іван Петрович

 • Останні зміни:
03.07.1940

Місце народження: с. Камишне Бєловського району Курської області, Росія.
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1958 Старооскольський геологорозвідувальний технікум, 1967 геологічний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті розпочав працювати у студ. роки з 1962, 1967-2002: з 1967 лаборант, з 1968 старш. лаборант каф. історичної геології; з 1969 старш. наук. співроб. фізико-хімічних досліджень гірських порід ПНДЛ геол. ф-ту; асист., з 1980 старш. викл., з 1990 доцент. загальної та історичної геології каф., 1988-92 заст. декана з навч. роботи.

Читати далі >Соколовський Ігор Леонідович

 • Останні зміни:
30.05.1918- 15.08.1984

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1939 геолого-географічний ф-т Київ. Держ. ун-ту ім. Т.Г.Шевченка. Навчався 1939-48 в асп-рі Ін-ту геол. наук АН УРСР (перерва викликана строковою військ. службою та участю у ВВВ). У Київ. ун-ті 1976-84: професор., зав. загальної та історичної геології каф.

Читати далі >Солдак Анатолій Георгійович

 • Останні зміни:
24.10.1926- 01.01.1993

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1950 геологічний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1953-54 асист., 1954-55 старш. викл., 1955-78 доцент. гідрогеології та інженерної геології каф., 1978 зав. каф., з 1984 декан геол. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Соллогуб Всеволод Борисович

 • Останні зміни:
20.08.1912- 17.11.1988

Місце народження: с. Кудрино, тепер Меленківського р-ну Володимир. обл., Росія.
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: чл.-кор. АН УРСР.
Закінчив 1935 Дніпропетр. гірничо-геол. ін-т. У Київ. ун-ті 1948-50 старш. викл. каф. геофіз. методів пошуків та розвідки корисних копалин (див. геофізики каф.).

Читати далі >Соловйов Ігор В’ячеславович

 • Останні зміни:
01.08.1959

Місце народження: смт Новотроїцьке Донецьк. обл..
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Закінчив 1981 геологічний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті працював 1981-94: старш. наук. співроб. НДЧ, зав. фізико-хімічних досліджень гірських порід ПНДЛ, доцент. загальної та історичної геології каф.

Читати далі >Соляков Ігор Павлович

 • Останні зміни:
02.04.1915- 21.06.1993

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1939 Дніпропетр. гірничий ін-т. З 1970 доцент. гідрогеології та інженерної геології каф. геологічного ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Сукач Віталій Семенович

 • Останні зміни:
23.11.1941

Місце народження: м. Ярославль, Росія.
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1969 геологічний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1985-94 наук. співроб., з 1986 доцент. мінералогії, геохімії та петрографії каф.

Читати далі >Сухорада Анатолій Васильович

 • Останні зміни:
23.11.1944

Місце народження: с. Велика Павлівка Зіньківського р-ну Полтав. обл..
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1966 геологічний ф-т Київ. ун-ту зі спец. «геолог-геофізик», 1997 географічний ф-т зі спец. «геоекологія». У Київ. ун-ті: 1967-71 старш. інженер, 1971-76 старш. наук. співроб., 1976-79 зав. відділом петрофізичних досліджень, 1979-84 зав. Проблемної лаб. фіз.-хім. досліджень гірських порід, 1984-2000 доцент. геофізики каф. геол. ф-ту.

Читати далі >Сухоребрий Арнольд Олексійович

 • Останні зміни:
15.01.1936

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор геологічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Закінчив 1959 геологічний ф-т Київ. ун-ту. 1965-76 старш. інженер, старш. наук. співроб. НДС геол. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Сябряй Володимир Терентійович

 • Останні зміни:
07.06.1902- 07.09.1979

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Закінчив 1920 Київ. ВІНО, 1932 асп-ру Ін-ту геол. наук. У Київ. ун-ті 1946-55 доцент. геології родовищ корисних копалин каф.

Читати далі >Тарасенко Василь Юхимович

 • Останні зміни:
19.03.1859- 25.07.1926

Місце народження: м. Одеса .
Науковий ступінь: доктор мінералогії та геогнозії.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1884 фіз.-мат. ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті працював з 1884: консерватор мінерал. каб., приват-доцент., професор. каф. мінералогії і петрографії. Очолював київ. мінералого-петрографічну школу.

Читати далі >Тищенко Андрій Павлович

 • Останні зміни:
13.04.1983

Місце народження: м. Коростень, Житомирської обл..
Науковий ступінь: кандидат геол. наук.
Остання займана посада: доцент.
Тищенко Андрій Павлович (нар. 1983), кандидат геол. наук, асистент, геофізик. Закінчив у 2006 геологічний факультет Київ. ун-ту. З 2009 працює на каф. геофізики Київ. ун-ту: асист, (2009-2015), з 2015 – доцент. З 2009 розпочав викл. діяльність.

Читати далі >Тімошин Юрій Васильович

 • Останні зміни:
26.09.1925- 20.01.1998

Місце народження: м. Жиздра, тепер Брянської обл., Росія .
Науковий ступінь: доктор технічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив з відзнакою 1952 Львів. політех. ін-т зі спец. «геофіз. методи пошуків та розвідки корисних копалин», 1995 асп-ру каф. геофіз. методів пошуків та розвідки корисних копалин ін-ту. У Київ. ун-ті 1981-92: професор., зав. каф. геофіз. методів пошуків та розвідки родовищ корисних копалин, 1994-95 гол. наук. співроб. НДЧ.

Читати далі >Ткачук Лук’ян Григорович

 • Останні зміни:
28.10.1902

Місце народження: с. Немиринці, тепер Ружинського р-ну Житомир. обл..
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор, акад. АН УРСР.
Закінчив 1926 КІНО. У Київ. ун-ті працював з 1935: доцент. каф. петрографії і корисних копалин, декан геол.-геогр. ф-ту.

Читати далі >Толкач Володимир Сергійович

 • Останні зміни:
17.01.1959

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Закінчив 1981 геологічний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1985-87 інженер, 1987-93 мол. наук. співроб.

Читати далі >Толстой Михайло Іванович

 • Останні зміни:
03.03.1928

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1952 Київ. ун-т, 1955 асп-ру каф. геофіз. методів пошуків та розвідки корисних копалин (див. геофізики каф.). У Київ ун-ті: 1956-64 нач. НДС, 1964-71 доцент., 1971-75 професор., зав. каф. геофіз. методів пошуків корисних копалин, 1981-2003 професор., з 2003 провід. наук. співроб.

Читати далі >Трипільський Олександр Андрійович

 • Останні зміни:
25.08.1938

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Закінчив 1962 геол. ф-т Київ. ун-ту зі спец. «геофіз. методи пошуків та розвідки родовищ корисних копалин». З 2001 викладає на геологічному ф-ті Київ. ун-ту, професор. геофізики каф. за сумісн.

Читати далі >Тяпкін Юрій Костянтинович

 • Останні зміни:
04.06.1951

Місце народження: м. Дніпропетровськ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1973 Дніпропетр. гірничий ін-т. Працює в Укр. наук.-досл. геологорозвідувальному ін-ті (м. Київ) гол. наук. співроб. У Київ. ун-ті 1995-2004 на посаді професора геофізики каф. за сумісн.

Читати далі >Усенко Іван Степанович

 • Останні зміни:
27.03.1906- 17.11.1987

Місце народження: Келеберда Канівського р-ну Черкас. обл. .
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор, чл.-кор. АН УРСР.
Закінчив 1932 Київ. гірничий ін-т. У Київ. ун-ті працював 1950-58 зав. каф. петрографії.

Читати далі >Ушакова Алла Михайлівна

 • Останні зміни:
24.10.1925

Місце народження: с. Весьєгонськ Калінінської обл., Росія.
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила з відзнакою 1949 Київ. ун-т, 1954 асп. каф. геофіз. методів пошуків та розвідки корисних копалин ун-ту. Учениця Є.С. Бурксера. Працювала 1946-48 старш. лаборантом геофіз. лаб. в Ін-ті геол. наук АН УРСР. У Київ. ун-ті: 1949-58 асист., доцент. каф. геофіз. методів пошуків та розвідки родовищ корисних копалин.

Читати далі >Файбишенко Борис Олександрович

 • Останні зміни:
01.01.1948

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор технічних наук.
Закінчив 1970 геологічний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1970-80 старш. наук. співроб., 1980-91 зав. лаб. геол. ф-ту.

Читати далі >Феофілактов Костянтин Матвійович

 • Останні зміни:
20.10.1818- 21.01.1901

Місце народження: м. С.-Петербург .
Науковий ступінь: доктор природничих наук.
Наукове звання: заслужкний ординарний професор.
Ректор Київ. ун-ту. Закінчив 1841 Гол. пед. ін-т в С.-Петербурзі зі срібною медаллю. Відряджений до Берліна й Парижа вдосконалювати наук. знання з мінералогії та геології. У Київ. ун-ті 1845-91: ад’юнкт каф. мінералогії та геології (геогнозії).

Читати далі >Фіалко Олександр Йосипович

 • Останні зміни:
08.11.1932

Місце народження: с. Бровки Андрушівського р-ну, Житомир. обл..
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор.
З відзнакою закінчив 1959 геологічний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1974-85 старш. наук. співроб. НДЧ, 1985-95 доцент., 1995-2003 професор. гідрогеології та інженерної геології каф. геол. ф-ту.

Читати далі >Фурдуй Ростислав Сергійович

 • Останні зміни:
28.07.1933- 02.07.2012

Місце народження: с. Семенівка Арбузинського р-ну Миколаїв. обл..
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1956 геологічний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1969-70 нач. експедиції, 1970-78 старш. наук. співроб. НДС Київ. ун-ту (займався палеонтолого-стратиграфічними дослідженнями карбону Башкирії), 1978-80 доцент., 1980-89 старш. викл. каф. регіон. геології і палеонтології; 1989-2000 доцент. геології родовищ корисних копалин каф., 2000-2002 старш. наук. співроб. НДЧ, з 2002 інженер Геол. музею Київ. ун-ту.

Читати далі >Харитонов Олег Матвійович

 • Останні зміни:
06.04.1937- 16.04.1998

Місце народження: м. Таганрог Ростов. обл., Росія.
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор, чл.-кор. НАН України.
Закінчив з відзнакою 1959 геологічний ф-т Київ. ун-ту зі спец. «геофіз. методи пошуків та розвідки родовищ корисних копалин», 1965 асп-ру Ін-ту геофізики. У Київ. ун-ті 1992-98 професор. за сумісн.

Читати далі >Храпак Віталій Володимирович

 • Останні зміни:
11.09.1950- 12.07.1999

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Закінчив 1971 Київ. геологорозвідувальний технікум, 1978 геологічний ф-т Київ. ун-ту зі спец. «геофіз. методи пошуків та розвідки родовищ корисних копалин». У Київ. ун-ті 1984-94: старш. інженер, наук. співроб., асист. геофізики каф. геол. ф-ту.

Читати далі >Цибульський Володимир Ілліч

 • Останні зміни:
06.03.1934- 15.10.1995

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1956 геологічний ф-т Київ. ун-ту, 1966 асп-ру Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: з 1956 нач. тематичної партії НДЧ, 1967-69 асист., з 1969 старш. викл., 1979-89 доцент. мінералогії, геохімії та петрографії каф., з 1976 заст. декана з суп.-політ. практики студентів на громад. засадах, заст. декана з інтерн. роботи.

Читати далі >Чернишов Борис Сидорович

 • Останні зміни:
27.01.1888- 31.08.1950

Місце народження: станиця Ясенська Краснодарського краю.
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор, акад. АН УРСР.
Закінчив 1916 Катеринославський (тепер Дніпропетр.) гірничий ін-т. У Київ. ун-ті 1939-50: професор., 1946-50 зав. каф. палеонтології геологічного ф-ту. Засновник на геол. ф-ті наук. напряму по підготовці геологів-стратиграфів.

Читати далі >Чирвинський Володимир Миколайович

 • Останні зміни:
27.11.1889- 28.02.1942

Місце народження: с. Петровсько-Розумовське під Москвою.
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1907 фіз.-мат. ф-т Київ. ун-ту. 1939 присуджена вчена ступінь доктора геолого-мінералолічних наук без захисту дисертації. У Київ. ун-ті 1907-20: приват-доцент., професор. при каф. мінералогії та геогнозії.

Читати далі >Чирвінський Петро Миколайович

 • Останні зміни:
07.02.1880- 21.06.1955

Місце народження: с. Петровсько-Розумовське під Москвою.
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор.
З золотою медаллю закінчив 1902 фіз.-мат. ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті 1902-09: приват-доцент., професор. при каф. мінералогії.

Читати далі >Чомко Дмитро Федорович

 • Останні зміни:
13.03.1975

Місце народження: м. Харків.
Науковий ступінь: кандидат геологічних наук.
Наукове звання: доцент.
З відзнакою закінчив 1996 ф-ти геол.-геогр. та інозем. мов ХДУ ім. О. Горького. У Київ. ун-ті з 2002 доцент гідрогеології та інженерної геології каф. геологічного ф-ту.

Читати далі >Чорна Оксана Арнольдівна

 • Останні зміни:
12.02.1965

Місце народження: м. Новосибірськ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Закінчила 1988 мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту, 1991 асп-ру Ін-ту геофізики НАН України. У Київ. ун-ті з 2003 на геофізики каф. доцент. за сумісн.

Читати далі >Чорний Арнольд Володимирович

 • Останні зміни:
03.08.1933- 27.05.2003

Місце народження: с. Гонтівка Могилів-Подільського р-ну Вінниц. обл..
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1956 геологічний ф-т Київ. ун-ту, заочно 1963 мех.-мат. ф-т Томського держ. ун-ту, 1970 асп-ру Ін-ту геофізики АН УРСР. У Київ. ун-ті 1993-2003 професор. за сумісн. на геофізики каф.

Читати далі >Шабатин Віктор Степанович

 • Останні зміни:
27.10.1934

Місце народження: с. Петровське Таращанського р-ну Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1963 геологічний ф-т. Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті на геол. ф-ті: 1963-65 інженер, нач. експедиції НДС, 1965-68 асист., 1968-69 старш. інженер каф. фізхімії, 1969 старш. наук. співроб., 1969-72 асист. гідрогеології та інженерної геології каф., 1972-77 старш. викл., 1977-80 доцент., 1980-88 заст. декана, 1988-99 декан.

Читати далі >Шабатура Олександр Вікторович

 • Останні зміни:
27.04.1973

Місце народження: м. Гайсин Вінниц. обл..
Науковий ступінь: кандидат геологічних наук.
Закінчив 1995 геологічний ф-т Київ. ун-ту, 2000 асп-ру ун-ту. 1995-97 інженер-геофізик у пошуково-зйомній експедиції №57 ДП «Кіровгеологія». У Київ. ун-ті на геол. ф-ті: 2000-06 мол. наук. співроб. НДЧ, 2006-07 наук. співроб., 2007-08 зав. НДС фіз.-хім. досліджень гірських порід, з 2008 докторант.

Читати далі >Шатило Андрій Петрович

 • Останні зміни:
18.01.1960

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Закінчив з відзнакою 1984 геологічний ф-т Київ. ун-ту зі спец. геофіз. методи пошуків та розвідки родовищ корисних копалин, 1987 асп-ру ун-ту. Учень професор. Ю.В. Тімошина. У Київ. ун-ті працював 1987-92 асист. геофізики каф.

Читати далі >Шевченко Віктор Іванович

 • Останні зміни:
23.07.1948- 15.11.2006

Місце народження: с. Окіп Лубенського р-ну Полтав. обл. .
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1971 геологічний ф-т Київ. ун-ту, асп-ру Ін-ту геохімії і фізики мінералів. 1971-74 займався розвідкою ртутних родовищ Вірменії, працював геологом нерудної партії Правобережної ГРЕ. У Київ. ун-ті працював з 1989 доцентом геології родовищ корисних копалин каф.

Читати далі >Шевченко Євгеній Васильович

 • Останні зміни:
01.03.1904

Місце народження: м. Іркутськ, Росія.
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив Томський геологорозвідувальний ін-т, 1939 асп-ру Томського індустріального ін-ту. 1932-34 працював нач. експедиції «Востокзолото», доцент. (до 1946) Гірничо-металургійного ін-ту (м. Алма-Ата), 1946-53 професор. ЛДУ ім. Івана Франка. У Київ. ун-ті 1953-56 зав. геології родовищ корисних копалин каф. геологічного ф-ту.

Читати далі >Шевченко Олексій Леонідович

 • Останні зміни:
16.09.1962

Місце народження: м. Мукачево Закарпат. обл..
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Закінчив 1984 геологічний ф-т Київ. ун-ту. З 2003 доцент. гідрогеології та інженерної геології каф. геол. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Шевчук Віктор Васильович

 • Останні зміни:
10.06.1944

Місце народження: с. Сорока Іллінецького р-ну Вінниц. обл..
Науковий ступінь: доктор геологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1970 геол. ф-т ЛДУ ім. Івана Франка. У Київ. ун-ті: з 2001 професор., 2003-11 зав. загальної та історичної геології каф. геологічного ф-ту.

Читати далі >Шелудько Тетяна Хомівна

 • Останні зміни:
01.01.1917- 11.10.2007

Місце народження: м. Проскуров (нині Хмельницький).
Остання займана посада: старший викладач.
Народилася в 1917 р. у м. Проскурові (нині Хмельницький) в сім'ї залізничника.
З 1941 р. по 1945 р. – на фронтах Великої Вітчизняної війни.

Читати далі >Шматько Михайло Капітонович

 • Останні зміни:
20.11.1875- 01.01.1946

Місце народження: хутір В’юнище, тепер Сосницького р-ну Чернігів. обл..
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1914 Петерб. гірничий ін-т. 1927 затверджений в званні професор. Харків. хіміко-технол. ін-ту. У Київ. ун-ті 1933-46 зав. каф. мінералогії і кристалографії.

Читати далі >Шнюков Сергій Євгенович

 • Останні зміни:
09.11.1954

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор геологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1977 геологічний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті на геол. ф-ті: 1977 інженер, 1977-85 старш. інженер, 1985-91 асист., 1991-2004 доцент., з 2004 зав. мінералогії, геохімії та петрографії каф., з 1993 наук. кер. Центру мінералого-геохім. та аналіт. досліджень, який об’єднує Лаб. мінералого-геохім. досліджень НДЧ та Лаб. рентгенівських методів дослідження мінеральної речовини каф. мінералогії, геохімії та петрографії.

Читати далі >Шостак Андрій Володимирович

 • Останні зміни:
27.10.1948

Місце народження: с. Стара Осота Олександрівського р-ну Кіровоград. обл..
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.
Закінчив 1976 геологічний ф-т Київ. ун-ту. З 1977 у Київ. ун-ті: асист. гідрогеології та інженерної геології каф., з 1999 заст. декана з виховної роботи, голова профспілкової орг. геол. ф-ту.

Читати далі >Шуман Володимир Миколайович

 • Останні зміни:
18.02.1942- 05.11.2016

Місце народження: с. Задеріївка Ріпкінського р-ну Чернігів. обл..
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Закінчив 1964 геологічний ф-т Київ. ун-ту, 1970 асп-ру ун-ту. В Ін-ті геофізики НАН України: 1970-77 мол. наук. співроб, 1977-91 старш. наук. співроб., з 1991 кер. відділу мат. геофізики ін-ту. У Київ. ун-ті 1985-2006 професор. за сумісн.

Читати далі >Шунько Володимир Всеволодович

 • Останні зміни:
22.04.1951

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1973 геологічний ф-т Київ. ун-ту, 1981 асп-ру Ін-ту геохімії і фізики мінералів. Працював у досл. п-ві Ін-ту геохімії і фізики мінералів. У Київ. ун-ті з 1988 працює доцентом геології родовищ корисних копалин каф., 1993-2007 заст. декана геол. ф-ту з наук. роботи.

Читати далі >Щербак Дмитро Миколайович

 • Останні зміни:
27.03.1951

Місце народження: м. Магадан.
Науковий ступінь: доктор геологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1973 геологічний ф-т Київ. ун-ту. Працював в геолого-зйомочній експедиції ПГО «Північгеологія». Після закінчення асп-ри Ін-ту геохімії і фізики мінералів 1979 працював мол. наук. співроб., старш. наук. співроб., зав. лаб. ізотопної геохронології в відділі металогенії Ін-ту геохімії і фізики мінералів. У Київ. ун-ті: з 1997-99 доцент., 1999-2004 зав. геології родовищ корисних копалин каф., 2004-07 професор.

Читати далі >Щербань Ігор Павлович

 • Останні зміни:
30.11.1932- 05.01.1997

Місце народження: м. Магнітогорськ, Росія.
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1956 КПІ за фахом «гірничий інженер-геолог». 1956-58 працював геологом Житомир. експедиції Укр. геол. управ. 1959-82 – у Новосибірському Академмістечку, потім в Ін-ті геохімії і фізики мінералів НАН України. 1977-88 працює зав. відділом металогенії Ін-ту геохімії і фізики мінералів (м. Київ). У Київ. ун-ті: 1982-89 професор., з 1989 зав. каф. геології родовищ корисних копалин.

Читати далі >Яковлєв Віталій Аркадійович

 • Останні зміни:
11.11.1926- 20.01.2007

Місце народження: м. Каахка, тепер Ашхабадської обл., Туркменістан.
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.
Наукове звання: доцент.
Учасн. бойових дій у ВВВ, 1943 воював на І Укр. фронті. До 1950 служив в ЗС на Далекому Сході. Закінчив 1956 Львів. політех. ін-т. У Київ. ун-ті 1972-93 на геологічному ф-ті: 1972-91 доцент., 1991-93 провід. наук. співроб. геології родовищ корисних копалин каф. Створив 1975 при каф. геології родовищ корисних копалин лаб. бурових і цементних розчинів.

Читати далі >
Персоналії 1 — 200 з 200
Початок | Поперед. | 1 | Наст. | Кінець По стор.

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи