ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Новітньої української літератури кафедра Новітньої української літератури кафедра

Створена 1999 внаслідок реорганізації каф. історії укр. л-ри філологічних  ф-ту, як випускаюча каф. для підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів філології, спеціалістів вищої кваліфікації – докторів і кандидат наук (зав. – професор. Г.Семенюк, 1999–2007 і з 2008). Продовжує ун-тські традиції укр. літературознавства, започатковані чл.-кор. М.Максимовичем, професор. П.Владимировим, акад. М.Дашкевичем, акад. А.Лободою, акад. В.Перетцем. Перша назва – каф. української літератури, засн. на хвилі нац. відродження в 1917–18 навч. р. завдяки вимогам укр. громадськості. З того часу історія укр. л-ри як окрема дисципліна посіла одне з чільних місць у Київ. ун-ті. В умовах відносної ідеол. свободи 20-х рр. на каф. працювали визначні вчені С.Єфремов, М.Зеров, П.Филипович, О.Дорошкевич – представники різних наук. шкіл і напрямів: соціол. (С.Єфремов), філологічних  (М.Зеров), порівняльно-іст. (П.Филипович), культ.-іст. (О.Дорошкевич). Літ. процесові перших десятиліть ХХ ст. були присвячені літ.-крит. статті, лекції і спецкурси С.Єфремова, М.Зерова, П.Филиповича, О.Дорошкевича, книжка П.Филиповича «З новітнього українського письменства» (1929), значною мірою – підруч. «Українська література» (5 вид. у 1922–30 рр.) О.Дорошкевича. У 1930–80 досліджували і викладали новіт. укр. л-ру професор. О.Дорошкевич, доцент. М.Русанівський. професор. А.Іщук, доцент. Ю.Кобилецький, доцент. А.Щербак, доцент. О.Дяченко, доцент. П.Сіренко, професор. П.Кононенко, професор. І.Семенчук, доцент. В.Неділько, професор. М.Сиротюк, доцент. Л.Скирда, доцент. Ф.Кислий. Вийшла друком низка важливих праць: «Матеріали до вивчення історії української літератури» в 5 т. (К., 1959–66), «Українська історична проза за 40 років» (К., 1958) професор. М.Сиротюка, «Село в українській літературі» (К., 1984) професор. П.Кононенка, «Олесь Гончар – художник слова» (К., 1986) професор. І.Семенчука, підруч. для ВНЗ «Українська радянська література» (К., 1979) та ін. Однак на діяльності чл. каф. цього періоду негативно позначилась крайня ідеологізація освіти і науки, атмосфера репресій, що панувала в сусп-ві. Були незаконно арештовані і розстріляні М.Зеров, П.Филипович, М.Русанівський, зазнавали переслідувань і необґрунтованої критики О.Дорошкевич, А.Іщук, Ю.Кобилецький. На поч. 1930-х рр. каф. укр. л–ри в КІНО кер. професор. М.Зеров. У різні рр. каф. історії укр. л-ри очолювали доцент. М.Русанівський (1940–41), професор. О.Дорошкевич (1944–46), доцент. Ю.Кобилецький (1946–51), професор. А.Іщук (1952–72), професор. М.Грицай (1972–87), професор. П.Кононенко (1987–96). Сьогодні колектив каф. активно включився в заг. процес переосмислення історії укр. л-ри ХХ ст., що розпочався з кін. 1980. Його викл., наук. і метод. робота спрямована на вивчення і висвітлення новіт. л-ри як цілісного явища в єдності її вітчизн. та діаспорної гілок і у зв’язках із заруб. письменством. У рамках наук. школи (кер. – професор. Г.Семенюк) каф. з її магістральною темою «Актуальні проблеми розвитку новітньої української літератури» досліджуються тенденції і закономірності розвитку поезії, прози, драматургії ХХ ст., по-новому прочитується творчість знаних письменників і повертаються в л-ру раніше викреслені з неї з ідеолог. міркувань постаті, визначається своєрідність пострад. періоду вітчизн. письменства, розглядаються ідейно-тематичні, жанрово-стильові та поетикальні особливості сучас. л-ри, проблеми створення худ. характеру, питання письменницької майстерності тощо. Видано оновлені програми нормат. курсів і зб. програм спецкурсів і спецсемінарів для бакалаврів, спеціалістів і магістрів. Опубліковано бл. 20 підруч., посіб., хрестоматій для ВНЗ та сш: «Історія української літератури другої половини ХІХ ст. (70–90-ті роки)» у 2 кн. (К., 2002–03) професор. Г.Семенюка, професор. Л.Дем’янівської, професор. Н.Гаєвської, професор. А.Гуляка та ін., «Історія української літератури. Кінець ХІХ – початок ХХ століття» у 2 кн. (К., 2005–06) професор. Г.Семенюка, професор. Н.Гаєвської, професор. А.Гуляка та ін., «Українська література. 11 клас» (К., 1999; К., 2001) професор. Ю.Коваліва (у співавт.), «Українська література. 11 клас» (К., 2002) професор. Г.Семенюка (у співавт.), «Українська література. 10 клас» (К., 2004) доцент. О.Міщенко; «Володимир Винниченко» (К., 1996) професор. Л.Дем’янівської (у співавт.), «Ніколи не сміявся без любові» : Творчий портрет Остапа Вишні» (К., 2001) і «Я син свого часу…» (штрихи до літературно-мистецького портрета О.Довженка)» (К., 2003) професор. Г.Семенюка, «Версифікація. Теорія і практика віршування» (К., 2003) професор. Г. Семенюка, професор. А.Гуляка (у співавт.), «Числова символіка міфу» (К., 2003) професор. А.Гуляка (у співавт.), «Життя – подвиг: Нарис життя і творчості Павла Грабовського» (К., 2006) професор. Н.Гаєвської та ін. Вийшли друком монографії «Українська драматургія 20-х років ХХ ст.» (К., 1993) професор. Г.Семенюка і «Становлення українського історичного роману» (К., 1997) професор. А.Гуляка, «Празька школа: на крутосхилах «філософії чину» (К., 2001) і «Літературознавча енциклопедія» у 2 т. (К., 2007) професор. Ю.Коваліва та ін. Проведено наук. конф., читання, «круглі столи» з актуальних питань розвитку новіт. л-ри, зокрема «Дискурс сучасної історичної романістики: поетика жанру» (1999), «Володимир Винниченко: прозаїк, драматург, громадський діяч» (2000), «Іван Франко: письменник, дослідник літератури, культури» (2001), «Постмодернізм як проблема в історії художньої літератури» (2002), «Олесь Гончар: традиційне і сучасне прочитання творчості» (2003), «Нащо слова? Ми діло несемо…» (Олег Ольжич): З нагоди 100-річного ювілею Олега Ольжича» (2007), «Шляхом твоїх голгот і слав, Народе мій!..: пам’яті репресованих письменників» (2007), «Герої Крут в українській історії та літературі» (2008). На каф. здійснюється підготовка наук. кадрів філологів через докт-ру, стаціонарну й заочну асп-ри. З 1999 захищено 7 докт. і 38 кандидат дис. Професор. Г.Семенюк – дир. ІФ (з 2001), очолює спец. вчену раду із захисту дис. на здобуття наук. ступеня доктора філологічних  наук при Київ. ун-ті (з 2002), професор. А.Гуляк, професор. Ю.Ковалів є її чл. Професор. Н.Гаєвська – вчен. секретар спец. вченої ради із захисту дис. на здобуття наук. ступеня доктора філологічних  наук при Київ. ун-ті. Колектив каф. підтримує зв’язки з Ін-том л-ри ім. Т.Шевченка НАН України та відповідними каф. багатьох ВНЗ країни, розвиває зв’язки із заруб. українознавчими інституціями. Л-ра: Василенко М. Кременецький Ліцей і Університет св.Володимира // Записки соціально-економічного відділу ВУАН. К., 1923. Т.1; Історія Київського університету. К., 1959; З іменем Святого Володимира: Київський університет у документах, матеріалах та спогадах. К., 1984. Кн. 1–2; Київський університет імені Тараса Шевченка: Сторінки історії і сьогодення. К., 1994. Г.Ф. Семенюк

Гаєвська Надія Марківна

  • Останні зміни:
27.08.1947

Місце народження: с. Аджамка Кіровогр. р-ну, Кіровогр. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: професор.
1971 закінчила Київ. ун-т. В Київ. ун-ті з 1981: асист., доцент., професор. (1997) каф. історії української літератури філологічного  ф-ту, заст. декана філологічного  ф-ту з навч. роботи, професор. каф. української літератури XX ст., професор. каф. новітньої української літератури, заст. дир. ІФ з навч.-метод. роботи (2001–07), в.о. зав. каф. новіт. укр. л-ри (2007–08).

Читати далі >Гуляк Анатолій Борисович

  • Останні зміни:
03.07.1961

Місце народження: с. Привітне Мурованокуриловец. р-ну Вінниц. обл..
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
1982 закінчив Вінниц. пед. ін-т. У Київ. ун-ті з 2000: професор. каф. української літератури ХХ ст. філологічного  ф-ту, каф. новітньої української літератури ІФ.

Читати далі >Дем’янівська Людмила Семенівна

  • Останні зміни:
26.01.1936- 12.09.2008

Місце народження: ст. Тетерів Київ. обл..
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
1958 закінчила Черкас. пед. ін-т. У Київ. ун-ті 1981–2004: доцент., з 1989 – професор. каф. історії української літератури і каф. української літератури ХХ ст. філологічного  ф-ту, професор. каф. української літератури ХХ ст. і каф. новітньої української літератури ІФ.

Читати далі >Дяченко Світлана Іванівна

  • Останні зміни:
30.03.1962

Місце народження: м. Христинівка Черкас. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1987 закінчила КДПІ, 1994 – філологічний  ф-т, 2000 – асп-ру Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті з 1990: старш. методист навч. відділу ун-ту, асист. підгот. ф-ту, асист. каф. історії української літератури філологічного  ф-ту, 2004 – доцент. каф. укр. л-ри ХХ ст. і каф. новітньої української літератури ІФ.

Читати далі >Жуковська Галина Миронівна

  • Останні зміни:
11.12.1968

Місце народження: с. Свійчів Володимир-Волинс. р-ну Волин. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1992 закінчила Вінниц. пед. ін-т. У Київ. ун-ті з 2003: асист. каф. української літератури ХХ ст. і каф. новітньої української літератури, доцент. каф. новіт. укр. л-ри ІФ.

Читати далі >Климентова Олена Вадимівна

  • Останні зміни:
10.08.1959

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
1986 закінчила філологічний  ф-т, 2000 – асп-ру Київ. ун-ту. 1995–97 – навчалася в Ін-ті вдосконалення вчителів ім. Б.Грінченка. В Київ. ун-ті: 2003–04 – асист. каф. новітньої української літератури; з 2004 – асист. каф. української філології для неспеціальних ф-тів ІФ. З 2009 – докторант ІФ.

Читати далі >Ковалів Юрій Іванович

  • Останні зміни:
13.04.1949

Місце народження: м. Біла Церква, Київська обл..
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Критик, поет. 1971 закінчив КДПІ. У Київ. ун-ті з 1997: професор. каф. історії української літератури, каф. української літератури ХХ ст. філологічного  ф-ту, каф. новітньої укр. літератури ІФ.

Читати далі >Міщенко Олена Іванівна

  • Останні зміни:
03.02.1962

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
У Київ. ун-ті з 1984: стажист-викл., асист., доцент. (2000) каф. історії української літератури, каф. української літератури ХХ ст., каф. української літератури та каф. новітньої української літератури ІФ.

Читати далі >Янкова Надія Іванівна

  • Останні зміни:
22.10.1966

Місце народження: с.Чорнорудка, Ружинськ. р-ну Житомир. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
2000 закінчила Київ. ун-т. В Київ. ун-ті з 1992: старш. лаборант, асист., доц. каф. новітньої української літератури ІФ.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи