ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Педагогіки кафедра Педагогіки кафедра

Створена 1850 на істор.-філол. ф-ті Ун-ту св. Володимира, згідно з Імператорським указом та офіційним листом Мін. нар. освіти (від 5 листопада 1850). 1862 була закрита у зв’язку з відновленням каф. філософії (хоча пед. дисципліни і далі продовжували викладатися, і лише період 1873 – 1877 позначився ліквідацією педагогіки в навч. планах ун-ту).Відновлення каф. відбулося 1904 з дозволу Мін. освіти. У 1920 класичні ун-ти в Україні було ліквідовано. Відновлено 1933. Тоді ж відроджується і каф. педагогіки. До 1991 відома під назвами: каф. педагогіки, каф. педагогіки вищої і середньої школи, функціонує у структурі ф-тів філол., філос. З 1991 увійшла до складу ф-ту соціології та психології. З 1997 – існує як каф. педагогіки, а з 1999 – як каф. соц. роботи та педагогіки. З 2003 каф. педагогіки функціонує самостійно у структурі ф-ту соціології та психології, з квітня 2007 – у структурі ф-ту психології. В історію педагогіки увійшли відомі науковці, які довгий час працювали на цій каф. Серед них: проф. А.М. Алексюк, проф. C.А. Ананьїн, проф. А.Д. Бондар, проф. М.М. Грищенко, проф. Д.Л. Сергієнко, проф. С.Х. Чавдаров. Каф. очолювали: проф. С.Х. Чавдаров, проф. М.М. Грищенко, проф. А.М. Алексюк, проф. В.С. Заслуженюк, проф. Л.Г. Коваль, проф. В.П. Казміренко, проф. Ю.М. Швалб, проф. Н.М. Дем’яненко, проф. М.П. Лещенко. З 2013 року кафедру педагогіки очолює проф. А.А. Марушкевич. На каф. сформовано наук.-пед. школи: історії педагогіки, екол. освіти і виховання, дидактики, порівняльної і проф. педагогіки. Каф. бере участь у підготовці фахівців ОР “магістр” зі спец. 073 – “Менеджмент” в галузі знань 07 – “Управління та адміністрування” освітньої програми – “Управління вищим навчальним закладом” та зі спец. 011 – “Освітні, педагогічні наука” в галузі знань 01 “Освіта/Педагогіка” освітньої програми – “Педагогіка вищої школи”. Забезпечує викладання курсів пед. спрямування на більшості ф-тів ун-ту. Каф. забезпечує викладання навч. дисциплін: “Педагогіка”, “Основи педагогіки”, “Заг. педагогіка”, “Педагогіка вищої школи”, “Педагогіка середньої школи” “Методика викладання пед. дисциплін”, “Соц. педагогіка”, “Історія соціальної педагогіки”, “Педагогіка діалогу”, “Порівняльна педагогіка”, “Стандарти європ. освітнього простору”, “Управління вищим навчальним закладом”, “Професійна етика управлінця навчального закладу”, та ін. Каф. забезпечує підготовку докторів філософії (третього освітньо-наукового рівня) зі спец. 011 – “Освітні, педагогічні науки” в галузі знань 01 “Освіта/Педагогіка”.

Автомонов Петро Павлович

 • Останні зміни:
06.08.1947

Місце народження: м. Львів.
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив худ.-пед. ф-т, Київ. держ. худ. ін-т ім. Т.Г. Шевченка за спец. "Художник-педагог" (1969), асп-ру каф. пед. КДПІ (1979). Асист. Київ. технол. ін-ту легкої промисл (1969-1977). У Київ. ун-ті на посадах: асист. (1979-80), старш. викл. (1980-87), доц. каф. педагогіки Київ. ун-ту (з 1987).

Читати далі >Алексюк Анатолій Миколайович

 • Останні зміни:
14.06.1932

Місце народження: с. Олізарка Баранівського району Житомирської області.
Науковий ступінь: доктор педагогічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив з відзнакою іст.-філос. ф-т Київ. ун-ту за спец. “Філософія і історія” (1957), асп-ру каф. заг. педагогіки філософ. ф-ту (1962). У 1963 - канд. дис. під кер.засл. діяча науки УРСР, проф., чл.-кор. АПН УРСР С.Х.Чавдарова. За призначенням працював учителем семирічної школи села Осички Потіїв. р-н Житомир. обл., вчителем історії і завучем СШ с. Цибулів Монастирищен. р-ну Черкас. обл.

Читати далі >Бондар Андрій Данилович

 • Останні зміни:
07.09.1913

Місце народження: с. Степанівка, Черкаська область.
Науковий ступінь: доктор педагогічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив фіз.-мат. ф-т Кременчуц. пед. ін-ту (1935), асп-ру АПН РРФСР м. Москви (1951-54), учитель матем. СШ с. Козельщина Полтав. обл. (1935-36), дир. школи с. Бирлівка Полтав. обл. (1936-38). Завуч сш м. Жмеринка Вінниц. обл. (1938). Дир. сш м. Мукачева Закарпат. обл. (1947-51).

Читати далі >Ващенко Ірина Володимирівна

 • Останні зміни:
12.02.1962

Місце народження: м. Харків .
Науковий ступінь: доктор психологічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: Заступник декана з наукової роботи.
Закінчила фіз.-мат. ф-т Харків. держ. пед. ін.-ту ім. Г. С. Сковороди (1983). 1988-1995 — Харків. держ. пед. ін.-т ім. Г.С. Сковороди (нині Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди): ст. лаб., ст. методист, викл. каф. елемент. мат-ки та методики мат-ки; 1994 – захист канд. дис. «Розвиток логічної пам'яті підлітків методами активного групового навчання»; 2003 – захист д-р дис. «Конфлікти у діяльності працівників органів внутрішніх справ і шляхи їх подолання (соціально-психологічний аспект)»; З 2009 по тепер. час — КНУ імені Тараса Шевченка, проф., заст. декана з наук. роб. ф-ту психології.

Читати далі >Головко Борис Андрійович

 • Останні зміни:
20.10.1946

Місце народження: м. Клінци, Брянcька область.
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор.
В 1972 закінчив філос. ф-т Київ. ун-ту, у 1975 – асп-ру Ін-ту філософії АН УРСР. у 1991 – докт-ру Ін-ту філософії АН СРСР. З 2001 – проф. каф. історії та теорії соціології ф-ту соціології та психології, з 2007 – проф. каф. теорії та історії соціології ф-т у соціології, з 2009 – проф. каф. педагогіки ф-ту психології, в.о. заст. декана з наук. роботи. В 1981 – канд. дис. «Критичний аналіз еволюції філос. поглядів О.Ф. Больнова. (Від герменевтики до екзистенційної антропології)».

Читати далі >Головко Наталія Іванівна

 • Останні зміни:
15.03.1961

Місце народження: смт. Згурівка, Яготинського району, Київської обл..
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.
Наукове звання: доцент .
В 1983 р закінчила Київський Державний пед. ін.-т імені М. Горького фіз.-мат. ф-т. З 1991 р. по 2002 р. працювала в Інст. Пед.. АПН України в лаб. дидактики. В 1997 р. захистила канд. дис. за спеціальністю 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки». З 2002 р. по 2007 р. працювала в Міжрегіональній Академії управління персоналом спочатку на посаді зав. бюро навч. документації та обліку пед. навантаження, пізніше - деканом Інституту права, в. о. заступника директора Інституту права; заступ. зав. кафедри історії та теорії держави і права, проф. каф. історії та теорії держави і права, професор МКА. З 2008р. по 2012р. працювала в Нац. пед. унів. ім. М. П. Драгоманова на посаді доц. кафедри теорії та технології соц. роботи Інституту соціальної роботи та управління. З 2012 р. працює на посаді доц. каф. педагогіки Київського нац. Університету імені  Тараса Шевченка.

Читати далі >Голубєва Марія Олександрівна

 • Останні зміни:
03.02.1956

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.
Наукове звання: асистент.
Закінчила філос. ф-т відділ. філос. (1978), асп-ру каф. педагогіки Київ. ун-ту (1983). Викл. в ун-ті марксизму-ленінізму Київ. міськкому КП України (1979-83).У Київ. ун-ті на посадах: асист. каф. пед. вищ. і серед. шк. (1983-91).

Читати далі >Дем’яненко Наталія Миколаївна

 • Останні зміни:
20.05.1963

Місце народження: с. Кротенки Полтавського району Полтавської області.
Науковий ступінь: доктор педагогічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчила Харків. держ. ун-т ім. О.М. Горького (1986). Асист., старш. викл., доц. Полтав. пед. ін-ту ім. В.Г. Короленка (1986-93), зав. лаб. пед. і психол. ВШ в Ін-ті пед. і психол. проф. освіти АПН України та зав. відділ. пед. і психол. вищ. освіти Ін-ту вищ. освіти АПН України (1994–2000). У Київ. ун-ті на посадах: проф. каф. соц. роботи та педагогіки (2000-03), зав. каф. педагогіки Київ. ун-ту (2003).

Читати далі >Дишловий Павло Сазонович

 • Останні зміни:
01.09.1924- 13.06.1998

Місце народження: смт. Юрківка, Звенигородського району Черкаської області .
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив іст. ф-т КДПІ. Канд. дис. “Боротьба українського народу проти пограбування і експлуатації України німецько-фашистськими загарбниками (1941-1944 рр.)” (1974). Викл. каф. іст. Полт. пед. ін-ту.(1963-68), наук. ред., старш. наук. ред. “Історії міст і сіл УРСР” (1968-71), нач. наук-видав. відділу Гол. архів. упр. при РМ УРСР (1971-74), інсп. відділу у-тів Мінвузу УРСР (1974). 1969-74 – викл. іст. СРСР КДПІ.

Читати далі >Жиленко Микола Володимирович

 • Останні зміни:
18.06.1955

Місце народження: Дрезден.
Науковий ступінь: Кандидат педогогічних наук.
Наукове звання: Доцент.
У 1976 році закінчив з відзнакою Донецьке вище військове училище (факультет зв’язку), у 1988 році пед. фак.-т військової академії (м. Москва) за спеціальністю військово-педагогічна, суспільні науки з присвоєнням кваліфікації офіцера з вищою військовою освітою, викладача військової педагогіки і психології.

Читати далі >Жорнова Олена Іллівна

 • Останні зміни:
30.03.1962

Місце народження: м. Запоріжжя.
Науковий ступінь: доктор педагогічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінч. Київ. держ. ін-т культури ім. О.Є. Корнійчука (ф-т культ.-освітньої роботи). Працювала у Запоріз. педучилищі, 1999-2008 – старш. викл. Запоріз. обл. ін-ту вдоск. вчителів, зав. каф. теорії та метод. соціокульт. роботи Запоріз. держ. ун-ту, доц. каф. політол. та права Запоріз. нац. техн. ун-ту. У Київ. ун-ті на посадах: проф. каф. педагогіки(2008).

Читати далі >Калениченко Аїда Георгіївна

 • Останні зміни:
25.09.1954

Місце народження: м. Черкаси.
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила Київ. держ. консерваторію ім. П.І. Чайковського (1978). Працювала у симфонічному оркестрі Держ. комітету РМ УРСР з телебачення та радіомовлення (1977-81), вчителем музики СШ (1982-83). Асп., доц. каф. педагогіки КПДІ (1983-86). У Київ. ун-ті на посадах: доц. каф. педагогіки вищ. і серед. школи, соц. роботи та педагогіки (1996-2001).

Читати далі >Касьяненко Михайло Данилович

 • Останні зміни:
06.03.1927

Місце народження: с. Синява, Рокитнянського району, Київської області.
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту (1955). Канд. дис. “Прогностична спрямованість навчання”. Працював старш. викл. Глухів. пед. ін-ту Сум. обл. (1955), старш. викл. (1959-65), заст. декана фіз.-мат. ф-ту Кременчуц. пед. ін-ту, зав. каф. матем., проректор з наук. і навч. роботи Терноп. пед. ін-ту (1970-76), ректор Луцьк. пед. ін-ту ім. Лесі Українки (1976-80).

Читати далі >Киричук Олександр Васильович

 • Останні зміни:
07.06.1929

Місце народження: с. Волошин, тепер Луцький район, Волинської області.
Науковий ступінь: доктор педагогічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив іст. ф-т Луцького держ. пед. ін-ту ім. Лесі Українки (1957), асп-ру (1964), докт-ру (1975). Вчитель історії, дир. школи, інспектор, зав. р-н ним відділом освіти - 1954-61. Викл. (1964), старш. викл. (1965), доц., зав. каф. педагогіки і методики початкового навчання КДПІ (1965-69). Гол. ред. журн. ”Початкова школа” (1969-72). 1975-85 – зав. каф. педагогіки і методики початкового навчання КДПІ. 1985-90 - зав. каф. соц. і пед. психології Київ. ун-ту.

Читати далі >Коваль Лариса Григорівна

 • Останні зміни:
07.06.1948

Місце народження: м. Івано-Франківськ.
Науковий ступінь: доктор педагогічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчила муз.-пед. ф-т Прикарпат. ун-ту ім. В. Стефаника (1970), асп-ру Ін-ту педагогіки. 1971-82 - асп., наук. співроб., старш. наук. співроб. Ін-ту педагогіки МО УРСР. З 1982 по 1999 - на пост. роботі в Київ. ун-ті: викл., доц. (1982), проф. (1992), зав. каф. педагогіки.

Читати далі >Кошечко Наталія Василівна

 • Останні зміни:
20.05.1975

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.
Наукове звання: доцент.
У 2000 році закінчила Київ. ун-т. З 2000 по 2004 р. працювала у Київ. пед.. коледжі №1. У 2006 році Національний пед. ун-т. імені М.П. Драгоманова. У 2008 р. асп-ру. за спец. 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, тема «Науково-педагогічна діяльність С.А. Ананьїна (1873-1942)».

Читати далі >Кузьменко Надія Михайлівна

 • Останні зміни:
28.06.1959

Місце народження: с. Соколівка, Козелецьконго району, Чернігівської області.
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила Чернігів. держ. пед. ін-т ім. Т.Г. Шевченка (1980). Пед. діяльність розпочала у 1980 р. У Київ. ун-ті на посадах: асист.(1999), доц.(2004) каф. педагогіки.Канд. дис. “Нац. спрямованість змісту укр. шкільних підруч. ів з читання для молодших школярів (1857-1997)” (1999).

Читати далі >Максименко Валентина Петрівна

 • Останні зміни:
02.05.1942

Місце народження: м. Новосибірськ, РФ.
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: Заступник декана з навчальної роботи.
1960 – закінчила КДПІ (фіз.-мат. ф-т), 1979 - асп-ру НДІ педагогіки УРСР. Працювала вчит. матем., заст. дир-ра з навч.-вих. роботи у сш. м. Києва (1965-1976). 1979-1982– наук. співроб. відділу дидактики НДІ педагогіки УССР Мін. просвітництва УРСР. У 1986-94 - доц. каф. педагогіки вищ. і серед. шк. Київ. держ. у-ту. 1979 - канд. дис. “Пути повышения эффективности обобщающего повторения в средней школе”. Фахівець у галузі дидактики вищої школи.

Читати далі >Марушкевич Алла Адамівна

 • Останні зміни:
04.10.1957

Місце народження: м. Іванопіль, Житомирської області.
Науковий ступінь: доктор педагогічних наук.
Наукове звання: професор.
1984 – закінчила філол. ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Просвітницька діяльність і пед. погляди Івана Огієнка» (1995); докт. дис. «Науково-педагогічна спадщина Івана Огієнка в контексті розвитку національної освіти та виховання» (2004). Методист. вищ. категорії інформац. відділ. ІПК керівних кадрів освіти МОН України.1995 – асист. каф. педагогіки серед. та вищ. школи, 1998 – доц. каф. соц. роботи та педагогіки, 2005 – проф. каф. педагогіки 2013 – завідувач кафедри педагогіки факультету психології Київ. ун-ту.

Читати далі >Москаленко Алла Миколаївна

 • Останні зміни:
05.05.1967

Місце народження: м. Боярка, Києво-Святошинський район, Київська область.
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.
Наукове звання: доцент.
1992 – закінчила КДПІ. 2001 – канд. дис. “Розвиток умінь пед. спілкування в системі післядипломної освіти”. З 2004 – доц. каф. педагогіки Київ. ун-ту. Осн. напрями наук. інтересів: пед. освіта, освіта дорослих, проблеми педагогіки вищої школи, управління внз, безпеки життєдіяльності.

Читати далі >Онищук Людмила Анатоліївна

 • Останні зміни:
26.09.1953

Місце народження: смт. Нова Борова Володарськ-Волинського району.
Науковий ступінь: доктор педагогычних наук.
Наукове звання: Старший науковий співробітник.
1976-1991 рр. - сфери професійної діяльності в системі освіти Кримської, Житомирської обл. і м. Києва: педагогічна, управлінська, наукова.

Читати далі >Пакшин Іван Павлович

 • Останні зміни:
29.08.1917

Місце народження: с.Атемар, Саранський район, Молдова.
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.
Наукове звання: доцент.
Навчався на хім.-біолог. ф-ті Молдов. держ. пед. ін-ту в м. Саранік (1935-39). Працював учителем матем. вечір. шк. (1934-36). З 1939 – курсант полкової шк. №680 м. Хмельника. 1940-41 – командир взводу хімзахисту. 1945-49 – лектор Київ. обл. бюро. 1958-61 – Ін-т філології АН УССР. 1957 - 1981– доц. каф. педагогіки Київ. у-ту.

Читати далі >Плахотнік Ольга Василівна

 • Останні зміни:
18.04.1952

Місце народження: с. Козацьке, Бобровицького району, Чернігівської області.
Науковий ступінь: доктор педагогічних наук.
Наукове звання: професор.
1977 - закінчила КДПІ, асп-ру Київ. ун-ту (1983). З 1983 на постійній роботі у Київ. ун-ті.: асист. (1987), доц. (1995), проф. каф. пед. (1999 – до нині).1989 – канд. дис. з проблем екон. освіти та виховання старшокласників, 1998 – докт. дис "Розвиток геоекологічної освіти в Україні”.

Читати далі >Сергієнко Дмитро Лаврович

 • Останні зміни:
25.10.1911- 24.05.1984

Місце народження: с. Водотиї, Житомирська область.
Науковий ступінь: доктор педагогічних наук.
Наукове звання: професор.
1934 закінчив шкільний відділ КДПІ, 1938 - біол. ф-т того ж ін-ту. 1956 – канд. дис. “Робота гуртків у школі. Історія, зміст і методи навчання у світлі завдань політехнічної освіти і практичної підготовки учнів.” 1971 - докт. дис. “Ленінські принципи політехнічної освіти і трудового навчання в сільській загальноосвітній трудовій політехн. й школі УРСР / 1917-1941 / на матеріалах сільської школи”.

Читати далі >Чугаєвський Віталій Григорович

 • Останні зміни:
09.03.1950

Місце народження: с. Студениця, Коростишівський район, Житомирська область.
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив КДПІ (1978). 1981-2000 – заст. дир. Київ. спец. шк. для дітей, які потреб. особл. умов вих., зав. лаб., доц., зав. каф. педагогіки Київ. міжрегіонал. ін-ту удосконал. вчителів ім. Бориса Грінченка (нині – Київ. міськ. пед. ун-т ім. Б.Д. Грінченка), 2000-01 – гол. спец., заст. дир. Центру соц. служби для молоді Київ. міськ. держ. адмін. У 2001-07 доц. каф. соц. роботи та педагогіки, заст. декана ф-ту соц. та психол. Київ. ун-ту.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи