ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Полiтологiї кафедра Полiтологiї кафедра

Заснована 01.04.1991 на базi 3 каф. фiлос. ф-ту: теорiї соцiалiзму i полiтологiї, сусп.-полiт. теорiй та соц.-полiт. проблем сучас. сусп-ва. На час заснування до її складу ввiйшли 22 викл.: 4 проф, д-рів наук, 16 доц. канд. наук, 2 асист. канд. наук. Каф. очолювали: проф. В.П. Хижняк (1991), проф. Ф.М. Кирилюк (1991-2005), проф. В.Ф. Цвих (з 2005). Переважна бiльшiсть членiв новоствореної кафедри були вихованцями фiлос. ф-ту, викл., наук. кер. та наставниками яких були д-ри наук, проф. Й.Д. Ремезовський, А.Д. Залевський, М.Г. Сирцов, С.Г. Фiногеєв, В.Г. Антоненко та iн. Осн. завданням каф. стала розробка нових навч.-виховних та наук.-досл. програм, їх впровадження у свiтлi вимог сусп. життя в Українi, яке вступило в нову фазу розвитку. З дня проголошення незалежностi України колектив каф. осн. увагу зосередив на формуваннi та розвитку нової навч. дисциплiни, яка вводилася до навч. процесу в ун-тi. З цiєю метою було вивчено та проаналiзовано досвiд вивчення полiт. наук майже у 25 провiд. заруб. вузах та переосмислено власнi доробки щодо вивчення сусп.-полiт. дисциплiн. В цьому напрямку розроблено 15 нових навч. програм та планiв семiнарських занять з нормат. та спец. курсiв. У вiдповiдностi з розробленими програмами було написано та видано 10 пiдруч. та навч. посiб. Зокрема, серед них – пiдруч.: Укр. полiтологiя: витоки, еволюцiя. К., 1995; Основи полiтологiї. К., 1998; Полiтологiя: iсторiя та методологiя. К., 2000; Полiтологiя. К., 2003; Кирилюк Ф.М. Iсторiя полiтологiї. К., 2001. Навч. посiб.: Кирилюк Ф.М., Ковш О.Г. Западноевропейские социально-политические учения ХIХ века. К., 1991; Навчальний посiбник до семiнарських занять. К., 2001; Кирилюк Ф.М. Стародавня полiтологiя. К., 2001; Кирилюк Ф.М. Полiтологiя середньовiччя. К., 2001; Кирилюк Ф.М. Полiтологiя ренесансу. К., 2001; Шульга М.А. Основи соцiального управлiння. К., 2001; Практикум з полiтологiї. К., 2003; Кирилюк Ф.М. Полiтологiя нової доби. К., 2003; Коваленко А., Обушний М., Ткач О. Полiтологiя. Довiдник. К., 2004 та iн. Монографiї: Кирилюк Ф.М., Кремень Л.О. Психология и политика. К., 1993; Майборода О.М., Обушний М.I. Етнонацiональнi процеси в сучас. Українi. К., 1996; Обушний М.I. Етнос i нацiя: проблеми iдентичностi. К., 1998; Хилько М.I. Екологiчна полiтика. К., 2000; Крисаченко В.С., Хилько М.I. Екологiя. Культура. Полiтика. К., 2001; Ткач О.I. Модернiзацiя полiтичних систем Латинської Америки (полiтологiчний аналiз). К., 2006; Толстоухов А.В., Хилько М.I. Екобезпечний розвиток. Пошук стратегам. К., 2001; Цвих В.Ф. Профспiлки у громадянському суспiльствi: теорiя, методологiя, практика. К., 2002.; Шульга М.А. Росiйський дискурс геополiтики. К., 2006. 2004 вийшов новий пiдруч. “Полiтологiя” / за ред. проф. Кирилюка Ф.М.; Кирилюк Ф.М., Батрименко О.В. Iсторiя зарубiжних полiтичних вчень: навчально-методичний посiбник. К., 2005.; Полiтологiя. Навч.-метод. комплекс. К., 2005; Петренко В.В. Полiтична мова. Навч. посiб. К., 2006. Л-ра: Філос. ф-т (документи та матеріали) / За ред. А.Є. Конверського. К., 2004; Конверський А.Є., Бичко І.В., Огородник І.В. Філос. думка у Київ. ун-ті: історія і сучасність. К., 2005.

В.Ф. Цвих

Батрименко Олег Володимирович

 • Останні зміни:
23.11.1980

Місце народження: с. Линовиця Чернiгiв. обл..
Науковий ступінь: кандидат політичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Політолог. Закінчив фiлософський ф-т Київ. ун-ту (2002). Канд. дис. "Особливості сучасних збройно-політичних конфліктів" (2005). У Київ. ун-ті: з 2003 доцент кафедри політології.

Читати далі >Безверха Ганна Іванівна

 • Останні зміни:
07.10.1937

Місце народження: с. Бірки Полтав. обл..
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Філософ. Закінчила філол. ф-т Київ. держ. пед. ін-ту (1960). Канд. дис. "Соціально-політичні цінності спільностей інтересів особи і суспільства" (1980). У Київ. ун-ті: з 1977 асист., з 1982 старш. викл., у 1986–97 доцент каф. наук. комунізму і каф. політології.

Читати далі >Білоус Василь Стефанович

 • Останні зміни:
19.12.1927- 01.01.2010

Місце народження: с. Красне-2 Білгородської обл., Росія.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Історик. Закінчив ф-т ВПС Військово-політичної академії (1962). Канд. дис. "Соціальні проблеми автономізації управління військами ППО" (1972). У Київ. ун-ті: з 1984 доц., у 1997–2010 професор. каф. наук. комунізму природн. ф-тів і каф. політології.

Читати далі >Гаєвський Борис Аркадійович

 • Останні зміни:
23.06.1928

Місце народження: м. Севастополь.
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор.
Філософ. Закінчив Київ. держ. пед. ін-т (1963). У Київ. ун-ті: у 1967–85 доц., у 1985–91 професор. кафедри наук. комунізму гуманітарних ф-тів, у 1991–97 професор кафедри політології. Викладав курси: соціальне управління, українська політологія.

Читати далі >Губерський Станіслав Антонович

 • Останні зміни:
15.07.1946

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Філософ. Закінчив фiлософський ф-т Київ. ун-ту (1975). Канд. дис. «Формування політичної культури особистості в умовах оновлення соціалізму» (1990). У Київ. ун-ті: з 1976 старш. інженер НДС, асист., з 1991 доцент кафедри політології.

Читати далі >Зубчик Олег Анатолійович

 • Останні зміни:
02.07.1978

Місце народження: с. Горишківка Вінниц. обл..
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Остання займана посада: асистент.
Філософ. Закінчив філософський ф-т КНУ ім. Тараса Шевченка (2002), магістратуру Київ. ун-ту ринкових відносин (2007). Канд. дис. «Континентальні витоки аналітичної філософії: історико-філософське дослідження» (2005). У Київ. ун-ті: з 2002 мол. наук. співроб., асист. каф. політології. У 2009 був заст. декана філософського ф-ту.

Читати далі >Ісраелян Рубен Рубенович

 • Останні зміни:
27.04.1936- 01.01.1995

Місце народження: м. Баку .
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Філософ, полковник. Закінчив Військ. уч-ще зв’язку у м. Муром (Володимир. обл., Росія) (1957), Військ.-політ. академію ім. В.І. Леніна (1965). Канд. дис. (1978). У Київ. ун-ті: у 1988–93 доцент каф. наук. комунізму природн. ф-тів, соц.-політ. теорій для природн. ф-тів, каф. політології.

Читати далі >Каращук Микола Григорович

 • Останні зміни:
20.07.1980

Місце народження: с. Бірки Полтав. обл..
Науковий ступінь: кандидат політичних наук.
Остання займана посада: асистент.
Політолог. Закінчив філософський ф-т КНУ ім. Тараса Шевченка (2002), асп. Київ. нац. торг.-економ ун-ту (2006). Канд. дис. "Інформ. влада як чинник демократизації сучас. сусп-ва" (2006). У Київ. ун-ті: з 2009 асист. каф. політології.

Читати далі >Касьян Володимир Іванович

 • Останні зміни:
24.04.1929- 14.10.2010

Місце народження: с. Боромля Сум. обл..
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор.
Філософ. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1960). Канд. дис. "Про деякі закономірності взаємодії науки і техніки" (1965). Докт. дис. "Соц.-політ. проблеми з‘єднання досягнень наук.-техн. революції з перевагами соціалізму" (1980). У Київ. ун-ті: з 1985 зав. каф. наук. комунізму, з 1990 зав. каф. політології, у 1991–2005 професор. каф. філософії гуманітарних наук.

Читати далі >Кирилюк Федір Михайлович

 • Останні зміни:
09.09.1944

Місце народження: с. Саражинці Вінниц. обл..
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор, засл. діяч науки і техніки України.
Філософ, засл. діяч науки і техніки України. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1971). Канд. дис. "Методол. проблеми вивчення місця і ролі робітничого класу у розвинутих капіталістичних країнах" (1976). Докт. дис. "Проблеми розвитку соціаліст. ідеалу у загальноцивілізаційному процесі" (1991). У Київ. ун-ті: 1973–92 асист., доц., проф., 1992–2006 зав. каф. політології.

Читати далі >Корж Мирослав Олексійович

 • Останні зміни:
18.04.1942

Місце народження: с. Олешків Станіслав. обл..
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Філософ. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1969). Канд. дис. «Соціальна активність як характерна риса особи розвинутого соціалізму» (1988). У Київ. ун-ті: з 1970 мол. наук. співроб. лабораторії конкретних соціол. досліджень, 1970 інженер-програміст, 1972 лаб-т каф. етики і естетики, 1975-1978 асист. каф. наук. комунізму, 1990 доцент каф. політології.

Читати далі >Лікарчук Наталія Василівна

 • Останні зміни:
09.04.1967

Місце народження: с. Кілки Житомир. обл..
Науковий ступінь: кандидат політичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Політолог. Закінчила філософський ф-т Київ. ун-ту (1998). Канд. дис. "Формування іміджу політ. лідера в процесі виборчої кампанії" (2003). У Київ. ун-ті: з 2001 асист., з 2006 доцент каф. політології.

Читати далі >Лопаєва Діана Трохимівна

 • Останні зміни:
27.06.1931- 01.01.2008

Місце народження: м. Жмеринка Винниц. обл. .
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Філософ. Закінчила іст. ф-т Дніпропетр. ун-ту (1956). Канд. дис. «Вплив класової структури на розвиток та зближення націй» (1969). У Київ. ун-ті: з 1969 старш. викл. каф. історії заруб. соц. країн іст. ф-ту, з 1971 викл. каф. історії філософії, з 1976 викл. каф. наук. комунізму, 1991–97 доцент каф. політології.

Читати далі >Мамчур Ганна Володимирівна

 • Останні зміни:
01.02.1981

Місце народження: смт. Буча Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат політичних наук.
Остання займана посада: асистент.
Політолог. Закінчила філософський ф-т Київ. ун-ту (2002). Канд. дис. "Особливості політ. суб'єктивації нац. меншин у сучас. Україні" (2005). У Київ. ун-ті: з 2005 асист. каф. політології.

Читати далі >Неліпа Дмитро Васильович

 • Останні зміни:
03.05.1980

Місце народження: с. Шелехово Хмельн. обл..
Науковий ступінь: доктор політичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: заступник декана.
Політолог. Закінчив фiлос. ф-т Київ. ун-ту (2002). Канд. дис. "Особливості інституціоналізації соц. партнерства (політол. аналіз)" (2005), Док.дис «Системний аналіз як метод дослідження політики», захищена 2012 року. У Київ. ун-ті: з 2005 асист. каф. політології, з 2009 заст. декана філософського ф-ту.

Читати далі >Обушний Микола Іванович

 • Останні зміни:
02.01.1942

Місце народження: с. Ядути Борзнянського р-ну Чернігів. обл..
Науковий ступінь: д-р політ. наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: директор.
Історик, політолог. 1969 закінчив іст. ф-т Київ. ун-ту. 1969 – старш. методист підготов. ф-ту для інозем. громадян, 1969-71 – заст. голови профспілкового комітету Київ. ун-ту. 1971-74 – асп. філос. ф-ту Київ. ун-ту. 1974-87 – у Київ. ін-ті легкої пром-сті: асист., старш. викл., доц. каф. наук. комунізму. З 1987 працює у Київ. ун-ті: доц., проф. (2000) політології кафедри. З 2007 – дир. Українознавства центру філос. ф-ту.

Читати далі >Петренко Вікторія Василівна

 • Останні зміни:
24.04.1976

Місце народження: с. Трушки Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат політичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Політолог. Закінчила філософський ф-т Київ. ун-ту (1998). Канд. дис. "Політична мова як засіб маніпулятивного впливу" (2003). У Київ. ун-ті: з 2001 асист., з 2006 доцент каф. політології.

Читати далі >Плечко Світлана Павлівна

 • Останні зміни:
06.10.1946

Місце народження: с. Рачинці Хмельн. обл..
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Філософ. Закінчила філософський ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. захищена в 1982. У Київ. ун-ті: з 1983 асист., 1987–91 доцент каф. наук. комунізму, 1991–93 доцент каф. політології.

Читати далі >Половко Олена Олексiївна

 • Останні зміни:
19.07.1980

Місце народження: м. Хмельницький.
Науковий ступінь: кандидат полiтичних наук.
Остання займана посада: асистент.
Політолог. Закiнчила фiлос. ф-т Київ. ун-ту (2002). Канд. дис. "Особливості політ. тероризму в сучас. сусп-ві" (2005). У Київ. ун-ті: з 2006 асист. каф. політології.

Читати далі >Полурез Володимир Іванович

 • Останні зміни:
20.10.1927- 26.09.2014

Місце народження: с. Федорівка, Великобурлуцького району Харківської області.
Історик. Закінчив історичний факультет Харківського державного університету (1952), аспірантуру Київського університету (1961).
Кандидатська дисертація «Партийные организации Украины в борьбе за досрочное выполнение семилетнего плана в период между ХХІ и ХХІІ съездами КПСС (по материалам металлургической промышленности УССР)» (1964), докторська дисертація «Деятельность КПСС по повышению эффективности промышленного производства в условиях развитого социализма (Опыт партийных организаций Украины 1959–1970 гг.)» (1975)..

Читати далі >Сіданіч Наталія Анатоліївна

 • Останні зміни:
21.05.1982

Місце народження: м. Кривий Ріг Дніпропетр. обл..
Науковий ступінь: кандидат політичних наук.
Остання займана посада: асистент.
Політолог. Закінчила філософський ф-т Київ. ун-ту (2004). Канд. дис. "Теорія поліархії Р.Даля: концептуальні засади та практика" (2008). У Київ. ун-ті: з 2007 асист. каф. політології.

Читати далі >Тимошенко Сергій Олександрович

 • Останні зміни:
14.06.1946

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Філософ. Закінчив іст. ф-т Київ. ун-ту (1976). Канд. дис. «Демократія як культурно історичний процес» (1996). У Київ. ун-ті: з 1977 старш. лаборант каф. філософії гуманіт. ф-тів, з 1984 асист. каф. наук. комунізму, з 1993 асист., з 1997 доцент каф. політології. 1995–97 заст. декана філософського ф-ту.

Читати далі >Ткач Олег Іванович

 • Останні зміни:
01.07.1952

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор політичних наук, кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Історик, політолог. Закінчив іст. ф-т Київ. ун-ту (1978). Канд. дис. «Підвищення культурно-технічного рівня робітничого класу України» (1990). Докт. дис. «Стратегії політичної модернізації країн Латинської Америки» (2007). У Київ. ун-ті: з 1979 асист., 1980–81 заст. декана підгот. ф-ту для інозем. громадян, 1990–2000 доцент каф. порівн. політології та регіон. країнознавства ІМВ, заст. дир. ІМВ, з 2000 доцент каф. політології.

Читати далі >Тукаленко Інна Анатолiївна

 • Останні зміни:
29.10.1970

Місце народження: м. Кривий Ріг Днiпропетр. обл..
Науковий ступінь: кандидат фiлософських наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Філософ. Закiнчила фiлос. ф-т Київ. ун-ту (1995). Канд. дис. "Проблема держави в історісофській концепції В. Липинського в контексті європейської консервативної думки" (1998). У Київ. ун-ті: з 1999 асист., з 2005 доцент каф. політології.

Читати далі >Федірко Іван Павлович

 • Останні зміни:
13.03.1949

Місце народження: с. Бережівка Чернігів. обл..
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Філософ. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1976). Канд. дис. «Формування соціальної активності радянської студентської молоді в умовах розвинутого соціалізму» (1988). У Київ. ун-ті: з 1976 старш. інженер, з 1982 асист., з 1991 доцент каф. політології.

Читати далі >Хижняк Василь Петрович

 • Останні зміни:
14.10.1927- 28.03.2006

Місце народження: с. Годунівка Полтав. обл..
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Історик. Закінчив іст. ф-т Київ. ун-ту (1955). Канд. дис. «Боротьба Комуністичної партії за зміцнення радянської влади на Україні (листопад 1918 – липень 1919 рр.)» (1958). Докт. дис. «Ідейно-виховна робота партійних організацій на селі (1959-1970 рр.)» (1975). У Київ. ун-ті: з 1958 асист., з 1964 доц., 1968–77 доцент каф. історії КПРС для природн. ф-тів, з 1978 проф., 1978–91 зав. каф. наук. комунізму для природ. ф-тів, 1991–92 зав. каф. політології.

Читати далі >Хилько Микола Іванович

 • Останні зміни:
18.10.1954

Місце народження: с. Богданівка Київ. обл..
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
Філософ. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1980). Канд. дис. "Особенности формирования духовного облика советской рабочей молодежи в условиях современного этапа НТР" (1987). Докт. дис. "Екол. політика: зміст, структура, реалізація (соц.-філософських аспект)" (2001). У Київ. ун-ті: з 1986 асист., з 1988 доцент каф. теорії соціалізму, з 2009 професор. каф. політології.

Читати далі >Цвих Володимир Федорович

 • Останні зміни:
22.04.1948

Місце народження: с. Хотешів Волин. обл..
Науковий ступінь: доктор полiтичних наук, доктор фiлососфських наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: завідувач кафедри.
Політолог. Закiнчив фiлос. ф-т Київ. ун-ту (1972). Канд. дис. «Авангардная роль коммуниство как фактор жизнедеятельности социалистического трудового коллектива» (1984). Докт. дис. «Профспілки у громадян. сусп-ві: особливості парадигми відносин» (2004). У Київ. ун-ті: з 1972 iнж., з 1979 асист., з 1987 доц., з 2005 професор. філософського ф-ту, з 2006 зав. каф. політології.

Читати далі >Шульга Марина Андріївна

 • Останні зміни:
22.10.1969

Місце народження: м. Переяслав-Хмельницький Київ. обл..
Науковий ступінь: доктор політичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
Філософ. Закінчила філософський ф-т Київ. ун-ту (1992). Канд. дис. "Проблема визначення світоглядно-методологічних основ політичного знання (соціально-філософський аспект) (1997). Докт. дис. "Сучас. рос. геополіт. концепції: витоки, засади, еволюція" (2006). У Київ. ун-ті: з 1997 асист., з 2000 доц., з 2007 професор. каф. політології.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи