ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Порівняльного і європейського права кафедра Порівняльного і європейського права кафедра

Передумовою цієї реорганізації було вироблення стратегічного курсу України на інтеграцію в європ. співтовариство. У 1997 ІМВ виграв конкурс і вперше в Україні став координатором проекту програми ТЕМПУС/ТАСІС «Підготовка спеціалістів у галузі європ. досліджень». У ході виконання цього проекту на базі ІМВ, за сприяння Міжн. фонду «Відродження», Центр європ. студій, в якому відкрито магістратуру за спец. «Європ. політика», «Європ. право», «Європ. економіка і інтеграція» та Літню школу європ. досліджень. Викладання відповідних дисциплін та участь у означених міжн. освітніх програмах забезпечувалося наук.-пед. працівниками двох каф. – міжн. права (зав. – доц. В.І. Муравйов) та порівняльного правознавства (зав. – проф. В.К. Забігайло), що створювало певні незручності щодо координації навч.-метод. і навч.-орг. роботи в межах спеціалізації. У зв’язку з означеними обставинами та з огляду на об’єктивні потреби продовження освіт.-проф. підготовки фахівців за спец. «Європ. право» каф. порівн. правознавства була реорганізована й перейменована на каф. порівняльного і європейського права. Каф. порівняльного правознавства очолював д-р юрид. наук, проф. В.К. Забігайло, кер. каф. порівн. і європ. права здійснює д-р юрид. наук, проф. В.І. Муравйов. Наук. потенціал каф. становлять 9 штатних наук.-пед. працівників, із них: д-р юрид. наук, проф. – 2 (В.І. Муравйов, І.Г. Білас); канд. юрид. наук – 7, з них 3 доц.: О.М. Лисенко, А.Л. Федорова, О.М. Шпакович, асист. 4, докторантів 2; наук. співроб. 4. Колектив каф. бере активну участь у роботі над Комплексною наук. програмою Київ. ун-ту «Наукові проблеми державотворення України». Під кер.м проф. В.І. Муравйова викладачі та наук. співроб. каф. працювали над дослідженням теорет. питань розвитку галузей сучас. міжн., європ. та порівняльн. права, брали участь у роботі міжн. наук.-дослідн. груп з питань адаптації законодавства України до норм та стандартів ЄС та РЄ. Розроблено нові навч. нормат. та спец. курси: вступ до права Євросоюзу, інституц. право Євросоюзу, європ. транспортне право, торговельне право ЄС, матеріальне право ЄС, право ЄС, право зовн. зносин ЄС, екон. право ЄС, європ. соц. і трудове право, правові аспекти діяльності РЄ, антимонопольне право ЄС, право ЄС у сфері юстиції та внутр. справ, права людини в ЄС, правове регулювання відносин України з ЄС». Викладачами каф. видано такі праці: Міжнародне право: Основні галузі: Підруч. / За ред. В.Г. Буткевича. К., 2004; Муравйов В.І. Вступ до права Європейського Союзу: Навч. посіб. К., 2005; Законотворчість. Словник термінів і понять з міжнародного та європейського права. К., 2005; Законотворчість. Проблеми гармонізації законодавства України з міжнародним та європейським правом (зб. наук.-практ. матеріалів). К., 2005; Інтеграція України в європейські правові, політичні та економічні системи / за ред. Л.В. Губерського. К., 2007 (розділ ІІ: Україна в євроінтеграційних правових процесах); В.І.Муравйов. Вступ до права Європейського Союзу: Підруч. К., 2007; Л.Г. Заблоцька, А.Л. Федорова, Т.І.Шинкаренко. Політико-правові аспекти діяльності Ради Європи: Навч. посібник. К., 2007; Смирнова К.В. Міжнародне право. Підручник. К., 2009. (у співавт.). На базі каф. виконується програма ТЕМПУС з проекту «Європ. право в ун-тах України», разом з Львів. ун-том ім. Івана Франка, Ун-том м. Інсбрук (Австрія), ун-том м. Кіль (Німеччина), Ун-том м. Регенсбург (Німеччина), Ун-том м. Лунд (Швеція) та Кінгз Коледжем (Велика Британія). В межах цього проекту розроблено 6 нов. навч. курсів з права ЄС, організовано навчання студентів, стажування асп. та викладачів у зарубіж. ВНЗ. В межах проекту програми ТАСІС «Правничі студії в Україні: Київ та окремі регіони» було проведено підвищення кваліфікації викладачів, організовано навч. семінари в Україні, Греції та Росії, створений Центр дистанц. освіти. Викладачі каф. канд. юрид. наук, доц. Л.Г. Заблоцька, асист. А.Л. Федорова, О.М. Шпакович, асист. О.В. Рудченко взяли активну участь у навч. семінарах та отримали свідоцтва про підвищення кваліфікації з права ЄС. Каф. було проведено низку конференції, у т.ч.: наук.-практ. конференція студ., асп., молодих учених та викл. «Актуальні аспекти європ. права в контексті розширення Європ. Союзу» (2004); міжн. семінар «Рівний статус та права жінок» в рамках спільного проекту з Ін-том прав людини та гуманіт. права імені Рауля Валенберга (Лунц, Швеція) (2006); міжн. наук. конференція «Україна та проблеми диференціації в політиці сусідства Європейського Союзу» (2008); міжн. наук. конференція «Дні порівняльного правознавства в Києві» разом з Ін-том держави і права імені В.М.Корецького НАН України. (2009). Студ., що навчаються на спеціалізації «Європ. право», активно займаються наук. роботою під кер. викл. каф., беруть участь у роботі наук.-практ. студ. конференцій, зокрема «Актуальні проблеми міжн. відносин». В.І. Муравйов

Березовська Ірина Андріївна

 • Останні зміни:
04.02.1978

Місце народження: м. Бровари Київської області.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: молодший науковий співробітник.
Закінчила 1999 відділен. міжн. права ІМВ Київ. ун-ту. Канд. дис. «Правове регулювання відносин ЄС з асоційованими країнами» (2005). У Київ. ун-ті: з 2005 – викл. каф. порівняльного і європейського права, з 2008 – мол. наук. співроб. ІМВ.

Читати далі >Білас Іван Григорович

 • Останні зміни:
09.05.1953

Місце народження: с. Шоломиничі Городоцького району Львівської області.
Науковий ступінь: доктор юридичних наук, доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
У Київ. ун-ті: з 1996 проф. каф. порівняльного і європейського права ІМВ. Фахівець у галузі теорії та історії держави і права, історії політ. та прав. вчень, держ. буд-ва, політ. процесів сучасності, міжн. безпеки.

Читати далі >Бурлай Євген Володимирович

 • Останні зміни:
20.08.1955

Місце народження: м. Рівне.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1977 юрид. ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Правовые нормы и правоотношения в социалистическом обществе» (1984). У Київ. ун-ті: 1990-92 доц. каф. теорії держави і права юрид. ф-ту, 1999-2006 доц. каф. порівн. правознавства (тепер – порівняльного і європейського права) ІМВ.

Читати далі >Влялько Ілля Володимирович

 • Останні зміни:
24.01.1981

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
2005 закінчив ІМВ Київ. ун-ту. Канд. дис. «Правове регулювання державних закупівель в ЄС» (2009). З 2009 асист. каф. порівняльного і європейського права ІМВ Київ. ун-ту.

Читати далі >Гончарук Ольга Володимирівна

 • Останні зміни:
02.10.1976

Місце народження: м. Миргород Полтавської області.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: асистент.
Закінчила 1998 ІМВ Київ. ун-ту. Канд. дис. «Дихотомія права: право публічне та право приватне» (2006). У Київ. ун-ті: з 1998 асист. каф. порівняльняльного і європейського права ІМВ.

Читати далі >Забігайло Володимир Костянтинович

 • Останні зміни:
27.05.1944- 21.03.2005

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1967 юрид. ф-т Київ. ун-ту, навчався в асп-рі Ін-ту держави і права АН УРСР за спец. «Теорія держави і права». Канд. дис. «Проблема прогалин у праві» (1972), докт. дис. «Критичний аналіз соціальної спрямованості в сучасному правознавстві» (1982). У Київ. ун-ті: з 1988 проф., 1988-92 заст. дир. ІМВ, 1990-92 дир. управління міжн. зв’язків, 1994-2003 зав. каф. порівн. правознавства ІМВ Київ. ун-ту.

Читати далі >Заблоцька Людмила Григорівна

 • Останні зміни:
29.05.1950- 16.02.2008

Місце народження: м. Улан-Уде, Бурятія, РФ.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1974 іст. ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Розвиток науки міжнародного права в Київському університеті Св. Володимира» (1991). У Київ. ун-ті: з 1979 зав. асп-рою ф-ту міжн. відносин та міжн. права, з 1986 асист., з 1995 доц. каф. міжн. права ІМВ, 2003-08 доц. каф. порівняльного і європейського права ІМВ.

Читати далі >Лисенко Олена Миколаївна

 • Останні зміни:
02.01.1975

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1997 юрид. ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Порівняльне правознавство як наука та його місце в системі юридичних наук» (2001). У Київ. ун-ті: з 2001 асист., з 2006 доц. каф. порівняльного і європейського права ІМВ. Напрями наук. досліджень: порівняльне правознавство, порівняльне конст. право, правничі системи суч-ті.

Читати далі >Мартиненко Петро Федорович

 • Останні зміни:
26.01.1936

Місце народження: с. Осівці, тепер Брусилівського р-ну Житомир. обл..
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1962 Саратов. юрид. ін-т (Росія). Канд. дис. «Конституция ЧССР 1960 года − новый этап в конституционном развитии Чехословакии (Некоторые вопросы теории и практики)» (1965). У Київ. ун-ті: 1965-71 викл., старш. викл., доц. каф. міжн. права та інозем. законодавства; 1976-92 доц. каф. міжн. права та порівн. правознавства, проф. ф-ту міжн. відносин і міжн. права, заст. дир. ІМВ; 1992-96 зав. каф. порівн. правознавства ІМВ.

Читати далі >Муравйов Віктор Іванович

 • Останні зміни:
01.11.1947

Місце народження: м. Сливен, Болгарія.
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1975 ф-т міжн. відносин та міжн. права Київ. ун-ту. Канд. дис. «Международно-правовое регулирование в системе европейских сообществ» (1981), докт. дис. «Правові засади регулювання екон. відносин Європейського Союзу з третіми країнами» (2003). У Київ. ун-ті: з 1979 асист. каф. міжн. права, з 1986 доц. каф. міжн. права та інозем. законодавства; з 1999 зав. каф. міжн. права; з 2003 зав. каф. порівн. і європ. права.

Читати далі >Попко Вадим Вікторович

 • Останні зміни:
30.08.1981

Місце народження: м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської області.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: асистент.
Закінчив 2003 відділення міжн. права ІМВ Київ. ун-ту. Канд. дис. «Уніфікація норм міжнародного приватного права в рамках Гаазької конференції» (2006). У Київ. ун-ті: 2002-07 юрист І кат., мол. наук. співроб. Київ. ун-ту. З 2007 асист. каф. порівняльного і європейського права ІМВ.

Читати далі >Рулько Євген Тимофійович

 • Останні зміни:
07.06.1952

Місце народження: м. Южносахалінськ Сахалін, РФ.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1974 ф-т міжн. відносин та міжн. права Київ. ун-ту, 1979 асп-ру каф. міжн. права цього ф-ту. Кан. дис. «Место принципов структурной организации современного международного права» (1982). У Київ. ун-ті: з 1979 асист. каф. міжн. права та інозем. законодавства ф-ту міжн. відносин та міжн. права, з 1988 доц. каф. міжн. права і порівн. правознавства, 1989-99 доц. каф. порівн. Правознавства ІМВ.

Читати далі >Святун Олена Володимирівна

 • Останні зміни:
25.10.1980

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: асистент.
Закінчила 2002 ІМВ Київ. ун-ту. Канд. дис. «Європейські механізми боротьби із торгівлею людьми» (2005). У Київ. ун-ті: з груд. 2007 мол. наук. співроб., з вер. 2008 асист. каф. порівняльного і європейського права ІМВ.

Читати далі >Смирнова Ксенія Володимирівна

 • Останні зміни:
25.10.1980

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 2002 відділення міжн. права, 2005 асп-ру ІМВ Київ. ун-ту. Канд. дис. «Джерела права Європейського Союзу» (2005). У Київ. ун-ті: з 2006 асист., з 2011 – доц. каф. порівняльного і європейського права ІМВ.

Читати далі >Федорова Алла Леонідівна

 • Останні зміни:
29.02.1976

Місце народження: м. Донецьк.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила екон.-правовий ф-т Донецьк. держ. ун-ту (1998). Канд. дис. «Міжнародно-правові зобов’язання України з Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод» (2003). У Київ. ун-ті: з 2000 асист. каф. міжн. права, асист. каф. порівн. правознавства; з лип. 2003 асист., з 2005 доц. каф. порівняльного і європейського права.

Читати далі >Шаповал Володимир Миколайович

 • Останні зміни:
25.05.1948

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1970 відділення міжн. права юрид. ф-ту Київ. ун-ту. Канд. дис. «Развитие социального законодательства в странах Восточной Африки» (1975), докт. дис. «Британська конституція: (політико-правовий аналіз)» (1992). У Київ. ун-ті: 1987-94 доц., проф. каф. держ. (конституц.), адмін. і фінанс. права, 1994-96 зав. каф. прав людини юрид. ф-ту. З 1998 проф. каф. порівн. права ІМВ (за сумісн.).

Читати далі >Шпакович Ольга Миколаївна

 • Останні зміни:
23.02.1977

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 2000 відділення міжн. права ІМВ Київ. ун-ту. Канд. дис. «Роль міжнародних організацій у правотворчому процесі». (2004). У Київ. ун-ті: з 2001 асист. каф. міжн. права, з 2003 асист., з 2006 доц. каф. порівняльного і європейського права ІМВ.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи