ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Проблем системного аналізу науково-дослідний сектор Проблем системного аналізу науково-дослідний сектор

 У 1983 р. в складі лабораторії моделювання та оптимізації (науковий керівник – завідувач кафедри моделювання складних систем Бублик Б.М.) був створений сектор математичного забезпечення. Його очолив кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Кудін Г.І. З 1999 р. завідувачем сектору стала кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Аджубей Л.Т. У рамках комплексної наукової програми «Інформатизація суспільства» в 2001 р. відбулося об’єднання науково-дослідних тем трьох кафедр факультету кібернетики в одну тему «Розвиток теорії і програмного забезпечення стохастичних та алгебраїчних систем із застосуванням в економіці, соціології, техніці та освіті». Після такого об'єднання сектор математичного забезпечення увійшов до складу НДЛ «Ймовірнісно-статистичних методів» (науковий керівник – завідувач кафедри дослідження операцій Закусило О.К.). З 2004 р. по 2006 р. сектор очолював доктор технічних наук, професор Акіменко В.В. З початку 2006 р. сектор математичного забезпечення кафедри системного аналізу та теорії прийняття рішень почав діяти у складі НДЛ «Економічної кібернетики» для спільного виконання науково-дослідної роботи «Проблеми теорії прийняття рішень та її застосування в системному аналізі соціально-економічних та екологічних процесів». У тому ж році завідувачем сектору стала кандидат фізико-математичних наук, науковий співробітник Капустян О.А. З 6 вересня 2007 р. сектор математичного забезпечення був виділений у окремий Науково-дослідний сектор «Проблем системного аналізу» (науковий керівник – завідувач кафедри системного аналізу та теорії прийняття рішень Наконечний О.Г.). З 2011 р. співробітники сектору разом із деякими співробітниками НДЛ «Ймовірнісно-статистичних методів» спільно виконують науково-дослідну роботу «Проблеми теорії прийняття рішень та системного аналізу стохастичних мереж». На початок 2014 р. у секторі працює 7 співробітників, серед яких 1 доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник, професор Подлипенко Ю.К., 2 кандидати фізико-математичних наук: завідувач сектору Капустян О.А., науковий співробітник Павлюченко О.Г., 2 кандидати технічних наук: молодші наукові співробітники Назарага І.М. та Зінько Т.П. Також працюють провідні інженери Коробко Т.В. та Лосєва М.В. З 1983 р. співробітниками сектору було виконано 7 бюджетних тем. Також виконувалися прикладні теми за договірною тематикою, серед яких: у 2006 р. «Розробка методів, алгоритмів, програм оптимізації розкроювання плівки при виготовленні дорожніх знаків» для Приватного підприємства Науково-виробничої фірми «ТЕХНОСФЕРА-П», у 2011 2012 рр. «Апостеріорне мінімаксне оцінювання руху рідин» (науковий керівник – Наконечний О.Г.) спільно з науковцями Національного Дослідницького Інституту з інформатики та керування (INRIA) (Париж, Франція) у рамках програми спільних дій «Дніпро» між Україною і Францією в галузі науково-технічного співробітництва. З 1997 по 1999 р. на кафедрі виконувався CRDF грант «Проблеми ідентифікації та керування в умовах невизначеності» сумісно з Йєльським університетом (США) (керівники – професори Наконечний О.Г. та Роман Куц). У 1998 р. асоціацією АFСЕА Europe та факультетом кібернетики Київського університету імені Тараса Шевченка був організований міжнародний семінар-виставка АFСЕА Europe Seminar and Exposition «The Information Technology Contribution of a Safe Regional Environment», співголова програмного комітету – доцент кафедри Заславський В.А. У межах угоди про міжнародне співробітництво на базі факультету в 2007 р. був проведений українсько-німецький робочий семінар «Візуалізація інформації та прийняття рішень». У 2005–2006 рр. виконувався Грант із Королівським технологічним інститутом (Стокгольм, Швеція) (науковий керівник – Наконечний О.Г.). У 2011 р. науковим співробітником Жуком С.М. у Центрі Математики та Інформатики (CWI) (Амстердам, Нідерланди) виконувався Проект ABCDE №246016, що фінансувався Єврокомісією в рамках Marie Curie FP7 programme. У 2012 р. Подлипенко Ю.К. отримав Грант VISBY Programm (Шведський інститут, Стокгольм, Швеція) для короткострокових поїздок до Швеції для проведення спільних досліджень. Вчені кафедри та сектору співпрацюють із зарубіжними науковцями. Кафедра має наукові зв’язки з Білоруським державним університетом (Мінськ), Інститутом математики АН Білорусії, Санкт-Петербурзьким університетом, Московським державним університетом ім. М.В. Ломоносова, Інститутом математики і механіки Уральського Відділення РАН, а також з міжнародними науковими га навчальними закладами – Інститутом прикладного системного аналізу (IIASA, Лаксенбург, Австрія), Технологічним університетом та Економічним університетом (Відень, Австрія), Йєльським університетом (США), Університетом ім. Масарика (Брно, Чехія), Університетом оборони (Брно, Чехія), Королiвським технологiчним iнститутом (Стокгольм, Швецiя), Національним дослідницьким інститутом з інформатики та керування (INRIA) (Париж, Франція), Центром математики та інформатики (CWI) та Амстердамським університетом (Амстердам, Нідерланди), Університетом Нурланда (Бодо, Норвегія), Університетом м. Констанц (Німеччина) та іншими університетами, з якими здійснює обмін науковою інформацією та фахівцями. Наукова робота на кафедрі здійснюється за напрямками: • розробка нових методів та алгоритмів прийняття рішень в умовах невизначеності; • системний аналіз технічних, еколого-економічних, соціальних, медико-біологічних процесів. Основні наукові досягнення співробітників кафедри системного аналізу та теорії прийняття рішень і НДС «Проблем системного аналізу» факультету кібернетики за 2001–2013 р.: • розроблено конструктивні алгоритми оцінювання параметрів рівнянь з частинними похідними в умовах неповної інформації (професор Наконечний О.Г.); • досліджено задачі мінімаксного прогнозування розв'язків і правих частин рівнянь з частинними похідними в умовах неповної інформації (професор Подлипенко Ю.К.); • розроблено теорію та методи розв’язування багатокритеріальних задач теорії ігор та методи прийняття рішень в конфліктних ситуаціях. Створено систему представлення знань та стратегії виводу в умовах невизначеності (доцент Мащенко С.О.); • побудовано балансові диференціальні рівняння, які враховують забрудненість, міграцію, величини антропогенних навантажень, рівень продуктивності сил і т.п. (професор Акіменко В.В.); • запропоновано новий підхід – системну оптимізацію та розроблено алгоритми системної оптимізації для різних класів задач прийняття рішень, антикризового управління, управління розвитком організаційних структур (доцент Доленко Г.О.); • розроблено нові чисельно-аналітичні методи розв’язування задач ідентифікації, керованості та стійкості глобальних моделей (доцент Івохін Є.В.); • розроблено оболонку системи підтримки прийняття рішень в соціально-економічних системах з використанням геоінформаційних технологій (доцент Бондарчук Ю.В., молодший науковий співробітник Волощук С.Д., асистент Демиденко С.В.); • розроблено нові методи прогнозування, оцінювання та моделювання соціально-економічних процесів (професори Наконечний О.Г., Акіменко В.В.); • розроблено нові конструктивні методи оцінювання розв'язків і правих частин лінійних алгебраїчно-диференціальних рівнянь в умовах неповної інформації (професор Наконечний О.Г., науковий співробітник наук Жук С.М.); • досліджено задачі оцінювання та наближеного керування для рівнянь з частинними похідними та включень різних типів (завідувач сектору Капустян О.А.); • досліджено задачі прогнозування розв'язків рівнянь переносу та дифузії (науковий співробітник Павлюченко О.Г.); • розроблено статистичну математичну теорію перетворення Гока, в тому числі у вигляді концепції загальної Гок-пари просторів. Висунуто, обґрунтовано і досліджено загальну концепцію невизначеності у вигляді множинних моделей невизначеності (професор Донченко В.С.); • розроблено числові алгоритми ідентифікації динамічних об’єктiв, числові методи розв’язування задач Кошi i крайових задач, якi базуються на теорiї розв’язуючих операторiв (доцент Зінько П.М.); • розроблено системи моделювання поширення забруднень в повiтряному i водному середовищах, алгоритми теорiї розв’язуючих операторiв в медицинi, радiотехнiцi, екології (професор Бейко І.В., доцент Зінько П.М.); • розроблено та досліджено трирівневу математичну модель росту і розвитку рослин в умовах екологічної нестабільності і фітовірусної інфекції (доцент Загородній Ю.В., інженер Коробко Т.В.); • розроблено cистему підтримки прийняття рішень для прогнозування основних макроекономічних показників економіки України (професор Донченко В.С., молодший науковий співробітник Назарага І.М.); • розроблено непараметричний критерій для перевірки гіпотези про еквівалентність двох та більше генеральних сукупностей, що ґрунтується на усередненні р-статистик, на основі якого побудовано комп'ютерний метод розпізнавання доброякісних та злоякісних пухлин молочної залози (професор Петунін Ю.І., молодший науковий співробітник Голубєва К.М.); • розроблено алгоритми обробки мовних сигналів та зображень на основі математичних засобів аналізу і синтезу систем класифікації та розпізнавання (професор Донченко В.С., інженер-програміст Зінько Т.П.). О.А.Капустян

Волощук Сергій Дмитрович

 • Останні зміни:
06.04.1975

Місце народження: м. Луцьк.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: доцент.
1997 закінчив Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, 2003 – асп-ру ф-ту кібернетики, каф. моделювання складних систем. На ф-ті кібернетики з 2003: мол. наук. співроб. без ступеня (2003-04), з 2008-2010 рр. – молодший науковий співробітник науково-дослідного сектору “Проблем системного аналізу”. З 2010 р. – доцент кафедри економіко-математичного моделювання ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Читати далі >Голубєва Катерина Миколаївна

 • Останні зміни:
20.03.1984

Місце народження: м. Горлівка.
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.
Остання займана посада: асистент.
У 2006 р. закінчила факультет кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка за фахом “прикладна математика”. З 2007 по 2010 р. навчалася в аспірантурі факультету кібернетики. З 2010 р. – молодший науковий співробітник науково-дослідного сектору “Проблем системного аналізу”. З 2013 р. – асистент кафедри обчислювальної математики.

Читати далі >Гуляницький Леонід Федорович

 • Останні зміни:
21.05.1951

Місце народження: м. Ічня, Чернігівська обл. .
Науковий ступінь: доктор технічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: завідувач відділу КО та ІІТ Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАНУ.
У 1973 р. – факультет кібернетики Київського держав¬ного університету ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю “математика”, в 1976 р. там же – очну аспірантуру. З 1973 р. – молодший науковий співробітник науково-дослідного сек¬то¬ру КДУ ім. Т.Г. Шевченка. З 1976 р. працює в Ін-ті кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, пройшов шлях від мол. наук. до пров. наук. співробітника і завідувача відділу.

Читати далі >Жук Сергій Миколайович

 • Останні зміни:
08.10.1979

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: науковий співробітник.
2002 закінчив ф-т кібернетики Київ. ун-ту, 2005 – асп-ру ф-ту кібернетики, каф. систем. аналізу та теорії прийняття рішень. На ф-ті кібернетики з 2006: мол. наук. співроб. (2006-08), з 2008 2011 рр. – науковий співробітник НДС “Проблем сис¬тем¬ного аналізу”. З 2012 р. – науковий співробітник дослідницької лабораторії “Analytics & Optimization” компанії IBM (Дублін, Ірландія).

Читати далі >Зінько Тарас Петрович

 • Останні зміни:
15.12.1985

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.
Остання займана посада: молодший науковий співробітник.
У 2008 р. закінчив факультет кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю “соціальна інформатика”. З 2008 по 2012 р. навчався в аспірантурі на кафедрі системного аналізу та теорії прийняття рішень факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2013 р. – молодший науковий співробітник науково-дослідного сектору “Проблем системного аналізу” НДЧ Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Читати далі >Капустян Олена Анатоліївна

 • Останні зміни:
30.07.1975

Місце народження: м. Полтава.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: завідувач .
1997 закінчила мех.-мат. ф-т, 2002 – асп-ру ф-ту кібернетики, каф. системного аналізу та теорії прийняття рішень Київ. ун-ту. З 2006 – зав. НДС “Проблем систем. аналізу”.

Читати далі >Коробко Тетяна Вікторівна

 • Останні зміни:
10.12.1973

Місце народження: м. Київ.
Остання займана посада: провідний інженер.
В 1997 р закінчила факультет прикладної математики Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” за фахом “інженер-математик”. Також в 1997 р. закінчила вечірнє відділення факультету менеджменту і маркетингу НТУУ “КПІ”. У 1998–2001 рр. навчалася в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка на факультеті кібернетики при кафедрі моделювання складних систем. З 2001 р. – молодший науковий співробітник сектору “Проб¬лем системного аналізу” при кафедрі системного аналізу та теорії прийняття рішень, з 2007 р. – провідний інженер, що проводить НТР сектору “Проб¬лем системного аналізу”.

Читати далі >Лосєва Марія Вікторівна

 • Останні зміни:
20.04.1973

Місце народження: м. Київ.
Остання займана посада: провідний інженер.
З 1996 р. закінчила факультету кібер¬нетики Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка, одержала спеціальність “прикладна математика”. У 1996–1999 рр. навчалася в аспірантурі факультету кібернетики. З 2010 – провідний інженер науково-дослідного сектору “Проблем системного аналізу”.

Читати далі >Назарага Інна Михайлівна

 • Останні зміни:
22.05.1981

Місце народження: Чернівецька обл. .
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.
Остання займана посада: молодший науковий співробітник.
У 2003 р. закінчила з відзнакою магістратуру факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціаль¬ністю “соціальна інформатика”. З 2003 по 2010 р. навчалася в аспірантурі на кафедрі системного аналізу та теорії прийняття рішень факультету кібернетики. З 2012 р. – молодший науковий співробітник науково-дослідного сектору “Проблем системного аналізу” НДЧ Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Читати далі >Павлюченко Ольга Гаврилівна

 • Останні зміни:
04.05.1959

Місце народження: м. Бровари, Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: науковий співробітник.
1981 закінчила ф-т кібернетики Київ. ун-ту. З 1981 працює на ф-ті кібернетики: інженер-математик (1981-93), з 2000 р. – науковий співробітник НДС “Проблем системного аналізу”.

Читати далі >Подлипенко Юрій Костянтинович

 • Останні зміни:
14.06.1948

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: провідний науковий співробітник.
1972 закінчив МДУ, 1977 - асп-ру Ін-ту мат. АН УРСР. З 1988 в Київ. ун-ті: старш. наук. співроб. (1990-92), з 1994 р. – провідний науковий співробітник НДЧ Київського університету.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи