ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Психодіагностики та клінічної психології кафедра Психодіагностики та клінічної психології кафедра

З часу створення каф. керує докт. психол. наук, проф., чл.-кор. АПН України Л. Ф. Бурлачук — засн. наук. школи з проблем теорії та практики психол. оцінки (психодіагностики) особистості. На каф. також працює 2 проф., 11 доц. та 1 асист. Викл. каф., які забезпечують спеціалізацію студентів з мед. психології, розробили такі оригінальні лекц. курси та спецкурси: «Патопсихологія», «Клінічна психологія», «Психодіагностика», «Психотерапія», «Психологічне консультування», «Психофармакологія», «Вікова психологія», «Геронтопсихологія» та ін. За час існування каф. через аспір-у підготовлено 35 канд. наук, які плідно працюють в унів-ті та за його межами. Викл. каф. надруковано понад 300 наук. тез та статей, 15 підруч. та навч. посіб., серед яких перші в України підруч. з психодіагностики, психотерапії та сексології, підготовлено 20 метод. розробок з навч. курсів. Каф. має тісний зв’язок з Ін-том психології ім. Г. С. Костюка АПН України, Національним мед. ун-том ім. О. О. Богомольця, психіатричними лікарнями та консультаціями м. Києва, а також з ф-тами психології Харків., Одес., Донец. і Дніпропетр. ун-тів, плідно працює з колегами з Мюнхен. ун-ту (Німеччина) та Челябінськ. ун-ту (Росія). Всі співроб. каф. беруть безпосередню участь у здійсненні міжн. проектів, орг. фахових конф. та симпоз. Каф.забезпечує підготовку асп-ру за спец.: 19.00.04 – “Медична психологія”. Л.Ф.Бурлачук

Бурлачук Леонід Фокович

 • Останні зміни:
01.01.1947

Місце народження: м. Санкт-Петербург, РФ.
Науковий ступінь: доктор психологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив філос. ф-т Київ. ун-ту (1970). Канд. дис. (1976), докт. дис. «Психодіагностика особистості: понятійний апарат і методи дослідження» (1990). З 1970 працює в Київ. ун-ті: асист., доц. проф. З 1992 — зав. каф. психодіагностики та мед. психології (з 2008 — каф. психодіагностики та клінічної психології).

Читати далі >Васьківська Світлана Василівна

 • Останні зміни:
01.10.1957

Місце народження: с. Немирівка Коростенського району Житомирської області.
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила філософ. ф-т Київ. ун-ту (1983). Працювала викл. психол. дисциплін у Луцьк. пед. ін-ті та Київ. міжрегіон. ін-ті удоскон. вчителів. З 2000 - доц. каф. психодіагностики та мед. психології (з 2008 – каф. психодіагностики та клінічної психології) Київ. ун-ту. Канд. дис. «Психол. умови формування професіонального самопізнання майбутнього учителя» (1987).

Читати далі >Грабська Ірина Адамівна

 • Останні зміни:
08.08.1961

Місце народження: м. Бердичів Житомирської області.
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила філос. ф-т (1983), аспірантуру на каф. соц. та пед. психології Київ. ун-т (1987), сертифікований курс Європ. ін-ту психодрами; представник України в Європ. Ін-ті психодрами.

Читати далі >Дзюб Григорій Костянтинович

 • Останні зміни:
17.04.1954

Місце народження: с. Олишівка Чернігівської області.
Науковий ступінь: доктор медичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив ф-т лікарської справи КМІ (1978). В Київ. ун-ті з 1998 – доц., проф. каф психодіагностики та клінічної психології. Одночасно працював заст. дир.а з наук. роботи Українського НДІ заг. та судової психіатрії, зав. каф. психіатрії та мед. психології Київ. мед. ун-ту.

Читати далі >Діденко Сергій Васильович

 • Останні зміни:
21.10.1952

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат медичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив Ужгородський ун-т (мед. ф-т) (1975). У Київ. ун-ті з 1993 на посаді доц. каф. психодіагностики та медичної психології. Канд. дис. «Отдаленные результаты хирургического лечения митральных рекомиссуротомий» (1988).

Читати далі >Завязкіна Наталія Володимирівна

 • Останні зміни:
01.01.1972

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1995 р. з відзн. закінч. ф-т соціол. та психол. Київського націон. ун-ту ім. Т. Шевченка, спец. «Психологія». Має публ. щодо особливостей праці психолога з психічно хворими. Прийм. участь у багат. конф. на Україні та за кордоном. Спеціаліст вищ. катег., судов.експ.-психолог. 2000-2010 р. – Генер.секретар громад. орг.-ції «Українська протиепілептична Ліга». З 2001 року по тепер. час секретар вид. «Вісник епілептології». Має подяку Київського міського Голови.

Читати далі >Корнієнко Олексій Васильович

 • Останні зміни:
05.11.1961

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив Київ. держ. ін-т фіз. культури (1983), філос. ф-т (1993), асп -ру Київ. ун-ту (1994). В Київ. ун-ті з 2004: 1994–95 — асист. каф. психодіагностики та мед. психології; 1994–97 — заст. декана з навч. роботи ф-ту соціології та психології; 1999 — доц. каф. психодіагностики та мед. психології (з 2008 каф. психодіагностики та клінічної психології).

Читати далі >Крайніков Едуард Владиславович

 • Останні зміни:
26.03.1969

Місце народження: м. Сєвєродонецьк Луганської області.
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив ф-т соціології і психології (1993), асп-ру Київ. ун-ту (1997). Доц. каф. психології з курсом соціології Київ. міжн. ун-ту (2001-2002); доц. к-ри психодіагностики та клінічної психології (2002-2009); доц. каф. психології розвитку ф-ту психології Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка (з 2002).

Читати далі >Кудріна Тетяна Семенівна

 • Останні зміни:
22.10.1952

Місце народження: м. Міллерово, Ростовська область, РФ.
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила відділення психології філософ. ф-ту Рост.–на–Дону держ. ун-ту (1975), асп-ру НДІ заг. та пед. психол. АПН СРСР (м. Москва) (1987). В Київ. ун-ті з 1988: до 1997 — асист., з 1997 — доц. каф. психодіагностики та мед. психології (з 2008 каф. психодіагностики та клінічної психології).

Читати далі >Малишева Каріне Олегівна

 • Останні зміни:
04.11.1975

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: Заступник декана з міжнародних зв'язків.
1999 - закінчила ф-т соціології та психології Київ. ун-ту; 2002 – асп-ру за спец. «Медична психологія». З 2002 — асист. каф. психодіагностики, у 2007-08— заст. декана ф-т у психології з наук. роботи. Канд. дис. «Синдром емоційного вигорання психолога-консультанта: психол. чинники, профілактика та корекція» (2003).

Читати далі >Морозов Сергій Маратович

 • Останні зміни:
29.08.1953- 09.10.2002

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1976 - закінчив філос. ф-т Київ. ун-ту, 1981 – канд. дис.З 1987 в Київ. ун-ті: асист., з 1991 — доц. каф. соц. та пед. психології; після відкриття каф. мед. психології та психодіагностики — доц. каф.

Читати далі >Холодна Марина Олександрівна

 • Останні зміни:
12.09.1949

Місце народження: м. Тула, РФ.
Науковий ступінь: доктор психологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчила Ленінград. держ. ун-т ім. А.А. Жданова (1971). Докт. дис. “Структурная организация индивидуального интеллекта” (1990).1981-94 працювала у Київ. ун-ті ім. на посадах: старш. наук. співроб., доц., проф. каф. соц. і пед. психології, з 1992 - психодіагностики та мед. психології.

Читати далі >Щербина Людмила Францівна

 • Останні зміни:
12.10.1966

Місце народження: м. Бар Вінницької області .
Науковий ступінь: доктор психологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1990 закінчила філос. ф-т Київ. ун-ту. Працювала на посаді психолога у психіатричних закладах (у Вінниц. обл. психіатр. лікарні ім. Ющенка та Київській обл. психіатр. лікарні № 1), на посаді психотерапевта та кер. психотерапевтичної програми у реабілітаційному центрі для наркозалежних «Сходи», на посаді старш. наук. співроб. в Ін-ті психології ім. Г. С. Костюка АПН України. У Київ. ун-ті з 2006 на посаді асист. каф. психодіагностики та клінічної психології, з 2009 – у докторантурі факультету психології, з 2013 – на посаді доц. каф. психодіагностики та клінічної психології.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи