ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Психології розвитку кафедра Психології розвитку кафедра

Каф. створена у 2009 році. Передумовами створення каф. були: необхідність підготовки фахівців для психологічної допомоги населенню (перинатальний психолог, психолог системи освіти, психолог-акмеолог, психолог-геронтолог). Зав. каф. д-р психологічних наук, проф. О.І. Власова (з 2010). До цього обов’язки зав. кафедри виконував канд. психологічних наук, доц. І.А. Слободянюк (2009-2010). Педагогами та аспірантами каф. було опубліковано понад 200 ст. у наук. зб., 15 наук. посіб., 4 підр., 2 слов., 2 моногр., засновано наук. шк. психології соціального розвитку (О.І. Власова). Викладачі каф. забезпечують викладення дисциплін: «Психологія розвитку», «Педагогічна психологія», «Вікова психологія», «Основи суїцидології», «Психологія організації», «Геронтопсихологія», «Акмеопсихологія», «Методика викладання психології», «Психологія вищої школи», «Психологічна корекція девіантної поведінки», «Психологічний практикум», «Основи психологічного тренінгу», «Психологія освітнього тренінгу». З 2010р. каф. організовує міжнародну наук. конференцію з проблем соціалізації особистості та соціального розвитку людини. Співробітники каф. приймають участь у здійсненні міжнародних проектів, працюють над держбюджетною науковою темою. Каф. психології розвитку активно співпрацює з установами в Україні та зарубіжжі: НАПН України, Ін-т. психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Ін-т. пед. освіти і освіти дорослих НАПН України, Ін-т обдарованої дитини НАПН України, Ун-т. сучасних знань Товариство «Знання» України, Програма розвитку ООН, European association of developmental psychology, EUROPLAT (European Academic Network to support the learning and teaching of psychology), Московський держ. уні-т ім. М. Ломоносова, Волгоградський держ. ун-т, Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д.Ушинського, Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразина, Хакрівський держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди, Тернопільський національний пед. ун-т ім. В. Гнатюка, Прикарпатський національний ун-т ім. Василя Стефаника, Одеський держ. ун-т внутрішніх справ, Каф. забезпечує підготовку аспірантів зі спец. 19.00.07 “Пед. та вікова психологія” та магістрів за спеціалізацією “Психологія розвитку”.

Алексєєва Майя Іванівна

 • Останні зміни:
22.06.1929- 28.09.2002

Місце народження: с. Карамишево, Карамишевського району, Ленінградської області.
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила філос. ф-т, Київ. ун-ту (1952). Асист., старш. викл. каф. психології і педагогіки Донец. пед. ін-ту (1952-57). Наук. співроб. Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка АПН України (1957-74). З 1974 – доц. каф. соц. і пед. психології, у 1976 – заст. декана філос. ф-ту по спец. «Психологія». 1977-78 - наук. кер. госпдоговірної теми “Дослідження динаміки працездатності дорослих людей при тривалому впливі побутових шумів”.

Читати далі >Булатевич Наталія Миколаївна

 • Останні зміни:
15.07.1979

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук.
Закінчила ф-т соціології та психології (2001), асп-ру Київ. ун-ту (2004). Працювала у Київ. ун-ті на посадах: асист. каф. соц. та пед. психології (2004), асист. каф. психології розвитку (з 2009). Канд. дис. «Синдром емоційного вигоряння вчителя» (2005)

Читати далі >Власова Олена Іванівна

 • Останні зміни:
09.11.1961

Місце народження: м. Алчевськ, Луганської області.
Науковий ступінь: доктор психологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчила філос. ф-т (1985), асп-ру Київ. ун-ту (1989). У Київ. ун-ті на посадах: мол. наук. співроб. (1989-90), наук. співроб. (1991-93) лаб. проблем ВШ; асист. каф. соц. та пед.психології (1993), доц. (1998), проф. ( з 2007), в.о. зав. каф. соц. психології – 2007-08 н.р. з 2009 – проф. каф. психології розвитку Київ. ун-ту. Канд. дис. ”Психологічні механізми соціальної активності підлітків (1989), докт. дис. ”Психологічна структура та чинники розвитку соціальних здібностей” (2006).

Читати далі >Захарченко Віра Григорівна

 • Останні зміни:
08.08.1958

Місце народження: м. Кіров, Калужської області, Росія.
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила Київ. держ. пед. ін.-т ім. О.М. Горького, пед. ф-т (1981), асп.-ру УНДІП (1995), канд. пед. н. (1997р.), доц. (2005), У Київ. ун-ті на посадах: наук. співроб. науково-дослідної частини Київ. ун-ту ім. Тараса Шевченка; (1996) ін-ту українознавства; з 2011р. – доц. каф. психології розвитку Київ. ун-ту. Канд. дис. ”Формування зв’язного мовлення дітей старшого дошкільного віку засобами сюжетно-рольової гри» (1997).

Читати далі >Корнєв Микола Никифорович

 • Останні зміни:
24.01.1940

Місце народження: м. Путивль, Сумська область.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив філос. ф-т Київ. ун-ту (1968), асп-ру каф. соц. психології філос. ф-ту (1971). У Київ. ун-ті з 1971: на посадах: асист., доц. (1982) каф. соціальної психології (з 2008 р. каф. соціальної психології та психології розвитку). 1977-90 – заст. декана філос. ф-ту, 1992-2004 – зав. каф. соц. психології.

Читати далі >Крайніков Едуард Владиславович

 • Останні зміни:
26.03.1969

Місце народження: м. Сєвєродонецьк Луганської області.
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив ф-т соціології і психології (1993), асп-ру Київ. ун-ту (1997). Доц. каф. психології з курсом соціології Київ. міжн. ун-ту (2001-2002); доц. к-ри психодіагностики та клінічної психології (2002-2009); доц. каф. психології розвитку ф-ту психології Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка (з 2002).

Читати далі >Медведєв Володимир Степанович

 • Останні зміни:
29.07.1953

Місце народження: м.Світловодськ, Кіровоградської області.
Науковий ступінь: доктор психологічних наук.
Наукове звання: професор.
1976 закінчив філос.ф-т. Київ.ун-ту, 1999 – докт-ру. Інженер- психолог, старш. інженер- психолог, зав. лаб. психол. досліджень ВО “Кристал” (1976-86). Викл., старш.викл., доц. Київ. філії Всесоюз. ІПК керівних працівників МВС СРСР ( 1986-91). Нач. каф. психол. підготовки Укр. академії внутрішніх справ МВС України (1991-93). Пров. наук. співроб., проф. Київ. Ін-ту внутрішніх справ (1996-2006). З 2006 - проф. каф. практ. психології Київ. нац. ун-ту внутрішніх справ. З 2000 – на каф. соц. психології та психології розвитку Київ. ун-ту.

Читати далі >Пащенко Світлана Юріївна

 • Останні зміни:
12.12.1963

Місце народження: м. Запоріжжя.
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила ф-т романо-германської філології Запорізького держ. ун-ту (1987); асп. Запорізького нац. ун-ту (1996). З 1996 р. – заступник декана факультету соціальної педагогіки і психології Запорізького нац. ун-ту. У 2000 р. захистила дис. на здобуття вченого ступеня канд. педагогічних наук. Доц. каф. педагогіки і психології Запорізького нац. ун-ту (2004). 2010-2013 рр. – докторант каф. загальної психології Київ. національного ун-ту імені Тараса Шевченка. Доц. каф. психології розвитку Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка (2013).

Читати далі >Помиткін Едуард Олександрович

 • Останні зміни:
25.01.1967

Місце народження: Київ.
Закінчив Київ. політехнічний ін.-т (1993); у 1999 році захистив канд. дис., у 2009 – док. дис. за спеціальністю 19.00.07 – пед. та вікова психологія. У 2011 році здобув звання проф.

Читати далі >Рябчич Ярослав Євгенович

 • Останні зміни:
02.10.1986

Місце народження: м. Київ.
Наукове звання: кандидат психологічних наук.
Закінчив ф-т. соціальних технологій м. К. ВМУРоЛ «Україна» (2009); асп-ру. за спец. «Соціальна психологія, психологія соціальної роботи» Київ. ун-ту (2013). Асист. каф. психології розвитку Київ. ун-ту (з 2012)

Читати далі >Слободянюк Ігор Антонович

 • Останні зміни:
09.03.1953

Місце народження: с.Малі Бережці Кременчуцького району Тернопільської області.
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1982 закінчив філос. ф-т ( відділення психології) Київ. ун-ту.1989 – канд. дис.”Психологічні умови формування адекватного “Я-образу” в підлітковому віці”. У 2002-08 – декан ф-ту психології і соціальної роботи, зав. каф. практичної психології Київ. міського пед. ун-ту ім. Б.Д. Грінченка. З 2008 – на пост. роботі на каф.соціальної роботи ф-ту психології , з 2009 – в. о. зав. каф. психології розвитку ф-ту психології Київ. ун-ту.

Читати далі >Соснюк Олег Петрович

 • Останні зміни:
29.01.1968

Місце народження: м.Одеса.
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1994 – закінчив ф-т соціології та психології Київ. ун-ту, асп-ру каф.соціальної психології (1997). Працює у Київ.ун-ті на посадах: асист. каф. соціальної психології (1997–2007), доц. каф. соціальної психології та психології розвитку (з 2007), доц. каф. соціальної психології (з 2009), заст. декана ф-ту психології з навч. роботи (2008-09 н.р.)

Читати далі >Яблонська Тетяна Миколаївна

 • Останні зміни:
22.12.1967

Місце народження: м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл..
Науковий ступінь: доктор психологічних наук .
Наукове звання: старший науковий співробітник .
Проф. досвід: наук. діяльність: ст. наук співроб. Ін-ту психології імені Г.С.Костюка НАПН України, 2000-2016; практ. діяльність: психолог Служби у справах дітей (2000-2008), психолог у проекті психол. реабілітації учасників АТО (2016); викл. діяльність: асист. Вінницького держ. пед. ін.-ту (1991-1993), викл. Ін-ту підвищення кваліф. керівних кадрів НАДУ при Президентові України (з 2011), проф. НДПУ імені М. Драгоманова (2015-2016), доцент КНУ імені Тараса Шевченка (2016-2017), асистент КНУ імені Тараса Шевченка (з 2017)

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи