ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Ректори Київського університету та КІНО Ректори Київського університету та КІНО

Ректор – (лат. Rektor - управитель) – кер. ун-ту, особа, яка очолює вищий навч. заклад (світський або духовний). Ін-т ректорства бере початок з середньовіччя та доби Відродження, коли зародилися перші ун-ти в Болоньї, Парижі, Празі, Кракові, Оксфорді, Кембриджі та ін. Р. називали також гол. учителів та зав. багатокласними школами. Посада Р. має давню традицію і в Україні, пов'язану з утворенням братських колегіумів і шкіл, академіями, з Львів., а відтак з Харків., Київ. та ін. класичними ун-тами. Р., як найвищій посадовій особі, завжди відводилося і відводиться ключове місце в діяльності того чи ін. ун-ту, вишу. Він – носій і передавач естафети цивілізаційного розвитку освіти, спадкоємець і охоронець кращих традицій її організації. Р. – невід’ємна частина інтелектуального та наук.-пед. потенціалу вишів, їх лідери, організатори. У відповідності до Закону України про вищу освіту Р. здійснює безпосереднє управління вишем. Він вирішує питання діяльності вишу, затверджує його структуру і штатний розпис, видає накази і розпорядження, обов’язкові для виконання всіма працівниками і структурними підрозділами, представляє виш у держ. та ін. органах, відповідає за результати роботи, є розпорядником майна і коштів, виконує кошторис, контролює дотримання штатно-фінансової дисципліни,укладає угоди, дає доручення. Р. приймає на роботу та звільняє працівників, визначає їх функціональні обов’язки, формує контингент осіб, які навчаються у виші, відраховує та поновлює на навчання студ., контролює виконання навч. планів та програм, забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку, дотримання службової та держ. таємниці, здійснює контроль за якістю роботи виклад., організацією навч.-вих. роботи, станом побуту, фізичного виховання і здоров’я, разом із профспілковими орг. подає на затвердження вищого колегіального органу громадського самоврядування вишу правила внутрішнього розпорядку та колективний договір і підписує його. На Р. персонально покладається відповідальність за проведення і результати освітньої, наук., виховної та фінансово-госп. діяльності, за стан і збереження будівель та ін. майна. Р. щорічно звітує перед колегіальним органом вишу. Ректорський корпус Київ. нац. ун-ту формувався історично, в ньому віддзеркалені особливості тієї чи іншого періоду, найважливіші віхи його 175-річної історії. Традиції ректорства в Київ. ун-ті, як Імп. ун-ті Св. Володимира, заклав його перший Р. (1834-1835 рр.) – видатний учений-енциклопедист, орд. проф. М.О. Максимович, коротка, але яскрава діяльність якого поклала добрий початок керівництва і залишила глибокий слід, хоч і обмежувалася недемократичними Статутом ун-ту (1833) і загальноросійським ун-тським Статутом (1835) ст., а також попечителем навч. округу. За Статутом ун-ту, Р., як його безпосередній начальник, обирався Радою на 2 р. з числа орд. проф. більшістю голосів і затверджувався «Высочайшею властью». До функцій Р. входили нагляд за тим, щоб постанови і приписи вищого начальства виконувались точно і своєчасно, щоб усі особи дотримувались своїх обов’язків, забезпечували, поступальність і успіх ун-тського викладання. За реакційним Статутом 1884 р., Р. обирав одноосібно Міністр Нар. Освіти і остаточно призначався «Высочайшим приказом на четыре года». Протягом 1835-1919 рр. посаду Р. Київ. ун-ту посідали 20 осіб, у тому числі відомі вчені: історики В.Ф. Цих, Ф.Я. Фортинський, правознавці К.О. Неволін, М.І. Іванишев, К.А. Митюков, М.К. Ренненкампф, математики В.Ф. Федоров, І.І. Рахманінов, економісти М.Х. Бунге, М.М. Цитович, медики О.П. Матвеєв, О.А. Садовень, природознавець М.В. Бобрецький та ін. Посада Р. зберігалася, не дивлячись на кризи, війни, рев. злами, суспільні повороти в історії до 1919 р. , однак із встановленням більшовицького режиму Р. Є.В. Спекторського було усунуто і замінено «рев. комісарами». У період 1920-1933 рр., коли ун-т було розформовано, а на його базі створено низку навчальних закладів, у тому числі Київ. ІНО, посаду Р. зліквідували. Діяльність вишів та їх кер. перебувала під жорстким партійно-ідеолог. та амін. контролем. Індустріалізація країни, реконструкція госп., колективізація села і так звана «культурна революція» вимагали докорінного поліпшення підготовки спеціалістів. Влада була змушена повернутися до ун-тської системи. Упродовж 1933-34 було створено держ. ун-ти в Києві, Харкові, Одесі та Дніпропетровську, а відтак поновлено ін-т ректорства. Однак їх підбір, затвердження та діяльність продовжували залишатися під жорстким контролем партійних органів, а в період репресій другої половини 1930-х рр.. чимало ректорів вишів України були репресовані, у т.ч. Київ. ун-ту Р.С. Левік, Ф.І. Зюльков, І.Д. Давидов. У рад. часи посаду Р. Київ. ун-ту обіймали різні за рівнем наук. кваліфікації особи, але обов’язково з робітничого і селянського походження, члени ком. партії. Першим рад. ректорами були: геолог Д.Ф. Мельников, відтак біолог М.А. Кушнарьов, хімік О.М. Русько, геолог В.Г. Бондарчук, фізик О.З. Голик. Вагомий внесок у розвиток Київ. ун-ту зробили р.: академік АН УРСР І.Т. Швець, член-кор. АН УРСР М.У. Білий, академік НАН України, Герой України В.В. Скопенко (1985-2008). В період гітлерівської окупації Р. ун-ту в Києві (1941-42) був історик К.Т. Штепа. В умовах евакуації Київ. ун-ту в Кзил-Орду Р. Об’єднаного Укр. держ. ун-ту був О.М. Русько. З кінця 1930 рр. діяльність Р. регламентувалася рішеннями директивних органів, а також нормами Статуту. З присвоєнням у 1939 р. Київ. держ. ун-ту імені Т.Г.Шевченка, Всесоюзний комітет у справах вищої школи при РНК СРСР затвердив Статут, за яким Р. не обирався, а призначався цим Комітетом. Статут ун-ту 1961 передбачав призначення Р. Мін. вищої і середньої спец. освіти України. З проголошенням суверенітету і відновленням держ. незалежності України було зареєстровано нові Статути ун-ту. Статут 1990 зафіксував виборність Р. таємним голосуванням на засідання Вченої ради, а Статут 1994 – на зборах штатних професорів ун-ту, Статут 1997 – на конференції труд. колективу. Статут 2000, затверджений Указом Президента України, проголосив самоврядність (автономію) Нац. ун-ту і встановив, що Р. призначає і звільняє Президент України за поданням Вченої ради ун-ту. За Статутом 2007, затвердженим Каб. Мін. України і скасованим Указом Президента в 2008, Р. мав призначатися і звільнятися урядом за поданням конференції труд. колективу. У жовтні 2008 конференція труд. колективу таємним голосуванням подавлюячою більшістю голосів обрала Р. авторитетного вченого і талановитого орг. вищої освіти, д-ра філософ. наук, проф., академіка НАН України Л.В. Губерського. Відповідний наказ 28 жовтня 2008 р. підписав міністр освіти і науки України, а Л.В. Губерський склав присягу на розширеному засіданні Вченої ради. За чинним Статутом (2009), Р. діє від імені ун-ту, представляє його в усіх органах, організаціях, установах, розпоряджається майном ун-ту, укладає угоди (контракти). Він видає накази і розпорядження з усіх напрямів діяльності ун-ту, призначає проректорів, визначає їх службові обов’язки, затверджує структуру ун-ту та його штатний розпис, укладає з профспілковим комітетом колективний договір, здійснює інші повноваження. Оглядаючи діяльність кількох поколінь ректорів Київ. нац. ун-ту, можна стверджувати, що кожен Р. у міру своїх сил, здібностей, інтелекту, історичних умов, можливостей та обставин життєдіяльності колективу прагнув не лише зберегти належний рівень роботи, але й наростити його потенціал. По-різному складалася доля р. ун-ту, їх науково-педагогічна та громадська діяльність, особисте життя, але праця кожного з них у тому чи іншому вимірі послужила благородній справі науки, освіти, культури та духовності України. Л-ра: З іменем Святого Володимира. У 2-х кн. / Упорядн. В.Короткий, В.Ульяновський. К., 1994: Статут Київського університету імені Тараса Шевченка. К.,1997: Alma Mater. Університет Св. Володимира напередодні та в добу Української революції. 1917-1920: Матеріали, документи, спогади. У 3-х т. К.,2000; Поляков М.В., Савчук В.С. Класичний університет: еволюція, сучасний стан, перспективи. К., 2004; Ректори Київського університету. 1834-2006. К., 2006;Статут Київського національного університету імені Тараса Шевченка. К.,2009 та ін. <i>Я.С. Калакура</i>

Білий Михайло Улянович

 • Останні зміни:
12.11.1922- 05.08.2001

Місце народження: с. Москалі Михайло-Коцюбин. р-ну Чернігів. обл..
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Чл.-кор. АН УРСР, Засл. діяч науки і техніки УРСР. 1948 закінчив фізичний факультет, 1951 – асп-ру Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті працював: 1955-63 старш. виклад. фізичного факультету, 1956 доц., 1965 проф., зав. каф. експериментальної фізики, оптики твердого тіла, оптики (1963-93). 1962-70 декан фізичного факультету. 1970-85 ректор Київ. ун-ту.

Читати далі >Бобрецький Микола Васильович

 • Останні зміни:
20.05.1843- 12.09.1907

Місце народження: с. Троянка, нині Голованівського району Кіровоградської області.
Наукове звання: ординарний професор зоології.
Закінчив Ун-т св. Володимира (1866). Працював в ун-ті з 1877 – професор, зав. каф. зоології, природн. відділу фіз.-мат. ф-ту, у 1903-05 – ректор ун-ту. Магіст. дис. «Saccocirrus papillocercus n. gen. et. sp. – тип нового семейства аннелид. Сравнительно-анатомический очерк» (1871). Докт. дис. «К эмбриологии членистоноистоногих» (1873). Осн. наук. інтереси: ембріологія безхребетних тварин: дослідження ембріонального розвитку і анат. будови поліхет і членистоногих (ракоподібних і комах), молюсків. Автор першого рос. підруч. для ун-тів «Основания зоологии» із детальним описом всіх груп тварин (1-е видан. 1884). Осн. праці: Щетинконогие черви Севастопольской бухты (1868). К вопросу о происхождении бластодермы у насекомых (1877). Основи зоології у 3-х томах (1884-1891).

Читати далі >Бондарчук Володимир Гаврилович

 • Останні зміни:
11.08.1905- 27.02.1993

Місце народження: с. Денеші Житомир. р-ну Житомир. обл..
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор, академік АН УРСР.
Ректор Київського університету (1944-51). Закінчив 1924 Волин. (Житомирський) ін-т нар. освіти. У Київ. ун-ті: з 1935 доцент., з 1941 професор., 1935-41, 1944-51 зав. каф. заг. геології. Упродовж 1935-1941 заст. декана геол.-геогр. ф-ту. У 1941 проректор з навч. роботи.

Читати далі >Бунге Микола Християнович

 • Останні зміни:
11.11.1823- 03.06.1895

Місце народження: м. Київ .
Науковий ступінь: доктор політичних наук.
Наукове звання: професор.
1845 закінчив юрид. ф-т Ун-ту св. Володимира, того ж року призначений викл. права юрид. ліцею кн. Безбородька у м. Ніжині. 1850 переведений до Ун-ту св. Володимира – ад’юнктом каф. політ. економії і статистики істор.-філол. ф-ту. У 1863-69 – проф. політ. економії і статистики, 1869-77 – проф. поліц. права юрид. ф-ту. У 1859-62, 1871-75 і 1878-80 – ректор Київ. ун-ту.

Читати далі >Голік Олександр Захарович

 • Останні зміни:
16.04.1904- 05.03.1991

Місце народження: с. Мерефа Харків. губ. (тепер Харків. обл.).
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: Ректор, завідувач кафедри молекулярної фізики.
Засл. діяч науки УРСР. 1931 закінчив Дніпропетров. ІНО, 1951-55 - ректор, зав. каф. молекулярної фізики, проф. Київ. ун-ту.

Читати далі >Грищенко Микита Минович

 • Останні зміни:
14.09.1900- 15.09.1987

Місце народження: с. Трушки, Білоцерківського району Київської області.
Науковий ступінь: доктор педагогічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1923 Вищі пед. курси ім. Б.Грінченка, 1926 юрид. ф-т КІНГу. 1923–35 працював в школах і установах нар. освіти. У 1930–34: дир. Київ. ІНО, декан ф-ту, старш. викл., уч. секретар. 1935–37 наук. співроб. Київ. обл. іст. архіву З 1941 доц. каф. педагогіки Київ. ун-ту. 1948–55 дир. НДІ дефектології, 1955–58 заст., дир. НДІ педагогіки УРСР. Проф. каф. педагогіки іст. ф-ту Київ. ун-ту (1958–81), зав. каф. педагогіки (1960–75). Канд. дис. «Народна допомога школі» (1946), докт. дис. «Развитие народного образования на Украине между XVIII и XIX съездами КПСС (1939–1952 гг.)» (1956). Наук. дослідження стосуються історії розвитку освіти в Україні та теорії педагогіки.

Читати далі >Грунський Микола Кузьмич

 • Останні зміни:
10.10.1872- 13.08.1951

Місце народження: м. Суми.
Науковий ступінь: доктор слов’яно-руської філології, доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
1896 закінчив іст.-філологічний  ф-т Харків. ун-ту. 1903–12 працював у Юр’ївському (Тартуському) ун-ті. У Київ. ун-ті 1915–51: доцент., професор., декан, зав. каф. російської філології (1943–51) філологічного  ф-ту.  У 1919–1920 рр. – ректор.

Читати далі >Губерський Леонід Васильович

 • Останні зміни:
04.10.1941

Місце народження: м. Миргород Полтав. обл..
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор, акад. НАН України, чл.-кор. АПН України.
Остання займана посада: ректор.
Філософ, акад. НАН України, чл.-кор. АПН України, Надзвичайний і Повноважений посол України. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1969). Канд. дис. «Марксистско-ленинская идеология и ее роль в повышении творческой активности трудящихся в условиях развитого социализма» (1975). Докт. дис. «Ідеологія як культурно - історичний феномен» (1992).

Читати далі >Давидов Іван Дем'янович

 • Останні зміни:
01.01.1896- 20.01.1938

Місце народження: м. Армавір Краснодарського краю (Росія).
Державний і партійний діяч, начальник управління вищих шкіл Наркомпросу (1936), ректор Київського державного університету (1937). Мав вищу педагогічну освіту.

Читати далі >Де-Метц Георгій Георгійович

 • Останні зміни:
20.05.1861- 09.04.1947

Місце народження: м. Одеса.
Науковий ступінь: доктор фізики.
Наукове звання: заслужений ординарний професор.
Декан фізико-математичного факультету (1913 — 1917), ректор (1917) Університету Св. Володимира, один з організаторів і ректор Київського політехнічного інституту (1919), ректор Кубанського державного університету (1921).

Читати далі >Зюльков Федір Іванович

 • Останні зміни:
18.11.1887- 22.04.1942

Місце народження: с. Жупаново Мосальського повіту Калузької губернії (Росія).
Державний і партійний діяч, політемісар уряду Далекосхідної республіки, голова Амурського крайового управління (1920–1922), член Далекосхідного ЦК (1920–1924), перший секретар Сталінського райкому КП(б)У м. Києва (1934–1935), заступник наркома освіти УСРР (1935–1936), член ЦК КП(б)У (1934–1937), ректор Київського державного університету (1936–1937). Мав початкову освіту – закінчив два класи сільської школи.

Читати далі >Іванишев Микола Дмитрович

 • Останні зміни:
17.11.1811- 26.10.1874

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: заслужений ординарний професор.
1835 закінчив Гол. пед. ін-т (С.-Петерб.). До проф. звання готувався в Берліні та Празі, займався під кер. В. Ганки палеографією. В ун-ті св. Володимира: з 22.06.1839 ад’юнкт, 14.08.1840 екстраордин. проф., 18.12.1842 ордин. проф. каф. законів держ. благоустрою та благочиння (за університет. статутом 1863 реорганізавона в каф. поліційного права). 1850–61 декан юрид. ф-ту, 1862–65 ректор ун-ту. Дис. «О плате за убийство в древнем русском и других славянских законодательствах в сравнении с германскою верою» (10.08.1840). 1843 виступив одним з організаторів Київ. археографічної комісії, організатор та учасник експедицій по збору актових та давніх матеріалів на Південному Заході Рос. імперії, засновник архіву при Київ. ун-ті з надзвичайно багатим фондом актових книг і давніх рукописів. У 1865–67 чл. юрид. комісії по складанню проекту судової реформи в Царстві Польському, проявив себе як крайній русифікатор.

Читати далі >Кушнарьов Михайло Андрійович

 • Останні зміни:
01.04.1903

Місце народження: Одеська губернія.
Бактеріолог, ректор Київського державного університету (1934-1936). Закінчив Одеську гімназію (1919), Одеський медичний інститут (1926). У Київському університеті ректор (1934-1936).

Читати далі >Левік Рувім Самійлович

 • Останні зміни:
21.02.1889- 09.04.1937

Місце народження: м. Ходорів Канівського повіту Київської губернії (тепер Миронівський р-н Київської обл.).
Філософ, віце-президент Всеукраїнської асоціації марксистсько-ленінських інститутів (ВУАМЛІН), директор Інституту філософії ВУАМЛІНу (1930-1933), ректор Київського державного університету (серпень-жовтень 1934). 1907 закінчив Київське комерційне училище. Навчався у Київському політехнічному інституті (1907–08, 1918–1922), аспірант кафедри технічної механіки КПІ 1922–23, декан механічного факультету КПІ (1923–1924).

Читати далі >Лобода Микола Іванович

 • Останні зміни:
28.04.1894- 01.11.1941

Місце народження: м. Київ .
Історик літератури, соціаліст. рухів Росії та України. 1921–24 ректор КІНО. Актив. учасник внутрішньо парт. боротьби в наук.-освітніх закладах.

Читати далі >Максимович Михайло Олександрович

 • Останні зміни:
03.09.1804- 10.11.1873

Місце народження: хутір Тимківщина Золотоноського Повіту Полтавської губернії, тепер с. Богуславець Золотоноського району Черкаської області.
Науковий ступінь: доктор ботаніки.
Наукове звання: ординарний професор, чл.-кор. Петербурзької АН по відділенню рос. мови та словесності.
Закінчив 1819 Новгород-Сіверську гімназію та 1823 Москов. Ун-т. 1825–29 викладав у Землеробській школі. Магіст. дис. «О системах растительного царства» (1827). Радою Ун-ту св. Володимира затверджений у ступені д-ра слов’яно-рос. філології без надання дис. (17.05.1871). Викл. природної історії в шляхетному пансіоні Москов. Ун-ту (1826), дир. Бот. саду. У Моск. ун-ті: ад’юнкт (1829), ордин. проф. по каф. ботаніки (1833), д-р (1833), зав. каф. ботаніки (1833). У Київ. ун-ті: 04.05.1834 призначений ордин. проф. рос. словесності, деканом І відділення філос. ф-ту. Затвердження відбулося за поданням попечителя Київ. учб. Округи Ґеорга фон Брадке, який 06.06.1834 писав М. в Москву, прохаючи взяти на себе обов’язки з управління ун-том (до обрання ректора). В ун-ті св. Володимира викладав історію рос. словесності на філос. та юрид. ф-тах.

Читати далі >Матвєєв Олександр Павлович

 • Останні зміни:
01.01.1816- 23.05.1882

Місце народження: не встановлено.
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: заслужений ординарний професор.
Закінчив Моск. ун-т. Працював у Моск. Єкатерининській лікарні, також у провідних клініках Європи. 1847 захистив докт. дис. Організатор і перший кер. каф. акушерства, жін. і дит. хвороб (1844-78). 1844 - екстраордин., з 1848 - ордин. проф., декан мед. ф-ту (1862-65); завідував Акушерськ. клінікою ун-ту, у 1845-83 був кер. Ін-ту повивального мистецтва при Ун-ті св. Володимира, в якому викладав окремий курс повивальн. мист-ва для майбутніх акушерок. Двічі обирався ректором Ун-ту св. Володимира (1865-71, 1875-78).

Читати далі >Мельников Дмитро Федорович

 • Останні зміни:
01.01.1882- 06.01.1937

Місце народження: Донеччина.
Навчався 1902–05 у Ново-Олександрівському лісовому інституті, з якого був виключений за участь у революційних виступах. Закінчив Петербурзький гірничий інститут (1914). У Київському ун-ті: 1933–34 ректор.

Читати далі >Митюков Каленник Андрійович

 • Останні зміни:
22.07.1823- 27.02.1885

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор римського права.
Наукове звання: ординарний професор.
1845 закінчив юрид. ф-т Київ. ун-ту. 1846-47 – в.о. ад’юнкта, 1847-51 – ад’юнкт, 1851-52 – екстраордин. проф., з 1852 – ордин. проф. каф. рим. права, у 1861-63, 1865-67 декан юрид. ф-ту, в 1867-72, 1878-79 – проректор, у березні-вересні 1865 – ректор Київ. ун-ту.

Читати далі >Неволін Константин Олексійович

 • Останні зміни:
01.01.1806- 06.10.1855

Місце народження: Орлов В’ятської губ. .
Науковий ступінь: доктор права.
Наукове звання: ординарний професор, чл.-кор. СПб. АН.
1827 закінчив Моск. духовн. академію. Прикріплений до II-го Відділення Власної Його Імп. Величності канцелярії. Осн. місцем навчання був Берлін. ун-т, під кер. Савіньї. Крім цього відвідав і ін. нім. Ун-ти.

Читати далі >Рахманінов Іван Іванович

 • Останні зміни:
01.01.1826- 04.12.1897

Місце народження: с. Казінка Тамбовської губ., тепер смт. Липецької обл., Росія.
Науковий ступінь: доктор математики і астрономії.
Наукове звання: заслужений ординарний професор.
Дійсний статський радник. У 1847 закінчив Моск. ун-т. З 1853 працював у Київ. ун-ті св. Володимира на посадах ад’юнкта (1853), ектраорд. (1858), орд. (1860) проф. по каф. прикладної мат. Був деканом фіз.-мат. ф-ту (1868-1875, 1880-1881), проректором (1875-1879) та ректором (1881-1883) ун-ту св. Володимира.

Читати далі >Ренненкампф Микола Карлович

 • Останні зміни:
10.09.1832- 10.05.1899

Місце народження: Корюківськ. пов. Чернігів. губ. .
Науковий ступінь: доктор державного права .
Наукове звання: екстраординарний професор.
1855 закінчив іст.-філол. та юрид. ф-ти Київ. ун-ту. 1856 ст. викл. у Київ. гімназії, також читав лекції з цивіл. та межових законів у Київ. ун-ті. 1858 почав викладати енциклопедію законознавства. 1859 магістр загальнонар. права і призначений ад’юнктом каф. енциклопедії законознавства.

Читати далі >Русько Олексій Микитович

 • Останні зміни:
30.04.1906- 25.08.1964

Місце народження: м. Білосток (Польща).
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.
Закінчив початкову школу при вагоноремонтному депо. Закінчив початкову школу при вагоноремонтному депо. У квітні 1938 р. О. М. Руська призначено ректором Київського державного університету (КДУ). На початку Великої Вітчизняної війни КДУ було евакуйовано спочатку до Харкова, а потім до м. Кизил-Орда Казахської РСР, де в лютому 1942 р. на базі Київського й Харківського університетів утворено Об’єднаний Український державний університет (ОУДУ), ректором якого знову призначено О. М. Руська. Після визволення Києва 6 листопада 1943 р. повернувся до Київського університету і виконував обов'язки ректора до червня 1944..

Читати далі >Садовень Олексій Андрійович

 • Останні зміни:
07.10.1857- 08.10.1919

Місце народження: Чернігівська губернія.
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: заслужений ординарний професор.
Закінчив медичний факультет Казанського університету (1880). По тому працював позаштатним ординатором терапевтичної клініки цього університету. Протягом 1884–1886 навчався у Петербурзькій військово-медичній академії. У Київському ун-ті: з 1889 екстраординарний професор кафедри медичної хімії, з 9 квітня 1900 – ординарний професор і завідувач цієї кафедри, з 1914 заслужений ординарний професор. У 1913–1919 декан медичного факультету. Ректор (29.11.1917–5.04.1918).

Читати далі >Скопенко Віктор Васильович

 • Останні зміни:
12.12.1935- 05.07.2010

Місце народження: м. Новгородка Кіровоград. обл..
Науковий ступінь: доктор хімічних наук.
Наукове звання: професор.
Акад. НАН України, Герой України. 1958 закінчив хімічний ф-т Київ. ун-ту, 1962 – асп-ру каф. неорганічної хімії хім. ф-ту. У Київ. ун-ті: 1962 – асист., старш. викл., 1965 – доц. каф. неорг. хімії, 1965 – заст. декана хім. ф-ту, 1972 – проф., 1975-84 – проректор, 1977-98 – зав. каф. неорг. хімії, 1985-2008 – ректор Київ. ун-ту, з 2008 – гол. наук. співроб. хім. ф-ту.

Читати далі >Спекторський Євген Васильович

 • Останні зміни:
15.10.1875- 03.03.1951

Місце народження: м. Острог, Волин. губ. (сьогодні Рівнен. обл.).
Науковий ступінь: доктор державного права.
Наукове звання: професор.
1898 закінчив юрид. ф-т Варшав. ун-ту, залишений при каф. для приготування до проф. звання. 1901-03 перебував у відрядженні закордоном. 1903 призначений доц. по каф. енциклопедії історії філософії права від Юрьїв. ун-ту. З 1913 проф. енциклопедії історії філософії права Ун-ту св. Володимира.

Читати далі >Траутфеттер Рудольф Ернестович

 • Останні зміни:
08.02.1809- 12.01.1889

Місце народження: м. Мітава Курлянд. губ., Росія, тепер м. Елгава, Латвія.
Науковий ступінь: доктор філософії, доктор природничих наук.
Наукове звання: професор.
1833 закінчив фіз.мат. ф-т ун-ту м. Дерпт (тепер м. Тарту, Естонія), де спеціально займався ботанікою під кер. дир. ботсаду Дерпт. ун-ту, проф. К. Ф. Ледебура, призначений пом. дир. ботсаду. 1833 здобув ступінь кандидат філософії у Дерпт. ун-ті, 1835 – ступінь доктора філософії у Кенігсберг. ун-ті. 1835 – пом. дир. С.-Петерб. ботсаду. З 1839 – ордин. проф. по каф. ботаніки та каф. мінералогії і геогнозії та дир. засн. ним Ботсаду (1839–52) Ун-ту св. Володимира, де здобув ступінь доктора природн. наук.

Читати далі >Федоров Василь Федорович

 • Останні зміни:
01.01.1802- 05.04.1855

Місце народження: м. Санкт-Петербург.
Науковий ступінь: доктор математики.
Наукове звання: ординарний професор.
Перший дир. Астрономічної обсерваторії. Закінчив 1827 філос. ф-т Дерпт. ун-ту зі ступенем кандидата філософії. В ун-ті св. Володимира: 1837-55. З 1839 – ордин. проф. астрономії. У 1840-41 та 1843-47 обирався деканом фіз.-мат. відділення філос. ф-ту, впродовж 1841-42 проректор, 1843-47 ректор ун-ту св. Володимира.

Читати далі >Феофілактов Костянтин Матвійович

 • Останні зміни:
20.10.1818- 21.01.1901

Місце народження: м. С.-Петербург .
Науковий ступінь: доктор природничих наук.
Наукове звання: заслужкний ординарний професор.
Ректор Київ. ун-ту. Закінчив 1841 Гол. пед. ін-т в С.-Петербурзі зі срібною медаллю. Відряджений до Берліна й Парижа вдосконалювати наук. знання з мінералогії та геології. У Київ. ун-ті 1845-91: ад’юнкт каф. мінералогії та геології (геогнозії).

Читати далі >Фортинський Федір Якович

 • Останні зміни:
15.02.1846- 12.12.1902

Місце народження: с. Шостя Касимів. пов. Рязан. губ., тепер Рязан. обл., РФ.
Науковий ступінь: доктор загальної історії.
Наукове звання: ординарний професор.
Навчався в Рязан. дух. семінарії. 1869 закінчив іст.-філол. ф-т С.-Петерб. ун-ту. Учень І.І.Срезневського. Студ. робота «О значении слова «димы» у византийского историка VI в. Прокопия» отримала срібну медаль. Залишений для підготовки до проф. звання по каф. заг. історії С.-Петерб. ун-ту. В ун-ті св. Володимира з 1872 доц. У 1874–76 перебував у закордон. відрядженні в Німеччині та Франції: в Геттінген. ун-ті відвідував семінари Г. Вайца, Р.Паулі, Ф.Френсдорфа, у Париз. Ecole des chartes та Ecole hautes etudes опанував позитивіст. методологію. Екстраордин. проф. (1877), ордин. проф. (1878) по каф. заг. історії, секретар іст.-філол. ф-ту (1877, 1880, 1883), декан іст.-філол. ф-ту (1887–90), ректор (01.08.1890–1902).

Читати далі >Цитович Микола Мартиніанович

 • Останні зміни:
17.04.1861- 31.10.1919

Місце народження: м. Миколаїв.
Науковий ступінь: доктор політичної економії і статистики.
Наукове звання: професор.
Ректор Київ. ун-ту (1905-17). 1883 – закінчив повний курс Київ. ун-ту зі ступ. канд. юр. наук 1883-87 – стипендіат для одержання проф. звання.

Читати далі >Цих Володимир Францович

 • Останні зміни:
01.01.1805- 19.04.1837

Місце народження: Харків. губ. .
Науковий ступінь: магістр загальної історії.
Наукове звання: професор загальної історії.
Закінчив 1825 ф-т словесності Харків. ун-ту зі ступенем кандидата. У 1830 ст. вчитель історії та франц. перекладів Харків. ін-ту шляхетних дівчат, а також інспектор класів. З 1831 викладав заг. політ. історію в Харків. ун-ті, при якому призначений чл. випробувального комітету для вступників у вчителі гімназій та повітових училищ. З 21.04.1834 візитатор Подільської та Вінниц. гімназій і Уманських пансіонів. В ун-ті св. Володимира: 1835 екстраордин. проф. і декан І відділення філос. ф-ту. 22.02.1835 ордин. проф. Окрім виконання обов’язків проф. всесвіт. історії, декана, входив до складу Училищного комітету, був візитатором приватних училищ м. Києва. Призначався проректором, з 01.12.1836 обраний ректором.

Читати далі >Чупіс Микола Максимович

 • Останні зміни:
10.12.1899- 01.01.1976

Місце народження: м. Харків.
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.
Наукове звання: доцент.
1931 р. закінчив механічний факультет Харківського політехнічного інституту за спеціальністю інженер-механік із холодної обробки металів. У київському ун-ті: ректор (1937–1938). У грудні 1937 р. М. М. Чупіса призначено ректором Київського державного університету. В квітні 1938 р. він повернувся до Харкова.

Читати далі >Швець Іван Трохимович

 • Останні зміни:
25.05.1901- 05.09.1983

Місце народження: с. Дружба Сумської області.
Науковий ступінь: доктор технічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив КПІ (1927). Працював в Київ. ун-ті починаючи з 1955 р. Обіймав посади зав. каф. аеродинаміки та теплообміну, ректора університету (1955–1969 рр.).

Читати далі >Штеппа Кость Федосійович (псевдонім Громов, Годін, Лагодін)

 • Останні зміни:
03.12.1896- 19.11.1958

Місце народження: м. Лохвиця Полтав. губ..
Науковий ступінь: доктор історії європейської культури.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1915 Полтав. дух. семінарію, 1915–16 навчався на іст.-філол. ф-ті Петроград. ун-ту, потім перевівся до армійської школи. Учасник І світ. війни. Під час нім. окупації м. Києва зав. відділом культури і освіти Київ. міської управи (1941), ректор Київ. ун-ту (1941–42).

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи