ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Російської мови кафедра Російської мови кафедра

Засн. у 1834 як каф. російської словесності, згодом – каф. російської мови та словесності, з 1950 – каф. російської мови. Філологічних  науки викладалися в Ун-ті св. Володимира з самого поч. його засн. (1834). Тоді каф. рос. словесності було відкрито на гуманіт. відділенні філос. ф-ту, з 1850 вона стала каф. новоствореного історико-філологічного ф-ту. Це була перша каф. ун-ту. Протягом перших 6 рр. каф. рос. словесності очолював М.О. Максимович (1834–35 рр. – ректор Ун-ту св. Володимира, з 1836 – декан філос. ф-ту), який фактично перетворив її на каф. руської (східнослов’янської – термін М.О. Максимовича) словесності. Він глибоко дослідив л-ру Київ. Русі, а також зробив опис багатьох укр. літ. пам’яток. Учений запропонував свою класифікацію слов’янських мов, виділяючи сх. і зах. групи мов, останню з яких поділив у свою чергу на пд. (болг., серб. та ін.) і пн. (польс., чес. та ін.) підгрупи. У групі сх. слов’янських мов укр. мову він розглядав як самостійну, рівноправну з рос. М.О. Максимович зробив значний внесок і в дослідження історії укр. мови. Саме від першого ректора бере свій поч. Київ. іст.-філологічних  школа. На каф. рос. словесності у ІІ пол. XIX ст. викладали професор. М.Т. Костир, О.І. Сєлін, І.П. Хрущов, І.М. Жданов, О.І. Соболевський, відомий своїми роботами в галузі історії рос. мови, діалектології, палеографії; А.М. Лобода, П.В. Владимиров, який після О.І. Соболевського до 1900 р. кер. каф., викладав курси історії рос. мови, історії й сучас. діалектології і використовував у своїх наук. розвідках укр. рукописні матеріали, що сприяло розробці питань історії давньої укр. л-ри. Багато викл. працювало одночасно й у галузі мовознавства, і літературознавства. Так, В.М. Перетц, якого 1903 р. було обрано на посаду професор. і зав. каф., окрім літературознавчих, викладав і мовознавчі курси, зокрема старослов’янську мову, рос. діалектологію. Окремі спостереження вченого й досі становлять певну цінність для історії літ. мови. З його ім’ям пов’язана й велика наук.-досл. робота. До опрацювання місцевих матеріалів В.М. Перетц залучав своїх учнів. Протягом 1903–14 рр. видатний філолог опублікував понад 100 праць із різних питань рос. й укр. л-р. З ім’ям В.М. Перетца пов’язане викладання спец. курсу забороненої тоді історії укр. л-ри «Литература юго-западной России XV–XVIII вв.». З організованого В.М. Перетцем у 1907 р. «Семінарію російської філології», учасн. якого вчилися працювати передусім із першоджерелами, вийшли такі фахівці в галузі давньої рос. й укр. л-р, як В.П. Адріанова-Перетц, С.О. Бугославський, М.К. Гудзій, О.К. Дорошкевич, М.Я. Калинович, Б.О. Ларін, С.І. Маслов, В.І. Маслов, О.А. Назаревський, М.О. Драй-Хмара, М.К. Зеров, П.П.Филипович, Д.І. Чижевський та ін. У 1915–18 рр. на каф. на посаді приват-доцент., а згодом і професор. працював І.І. Огієнко, що став відомим укр. мовознавцем, істориком церкви, держ. і культ.-освіт. діячем. Після В.М. Перетца каф. рос. мови до 1950 р. (з перервами) очолював відомий мовознавець і славіст М.К. Грунський (1944–45 рр. очолював каф. мовознавства, яка об’єднувала всі мовознавчі каф.). Він досліджував мову старослов’янських пам’яток, граматику й історію слов’янських мов, брав активну участь у підготовці сучас. укр. правопису. З 1950 каф. (в особі М.О. Карпенко та Л.І. Колоколової) започаткувала в Україні новий напрямок пед. діяльності – викладання рос. мови як інозем. (перші студенти – громадяни Кореї, Румунії, Китаю), що згодом розвинулось, і в ун-ті було утворено каф. української і російської мов та методики їх викладання як інозем. У 60–80-ті рр. каф. – один із всесоюзних центрів письменницької лексикографії. Каф. доклала багато зусиль для підготовки кадрів вищої кваліфікації для союзних респ. (зокрема підготувала декілька докторів наук для Казахстану). У повоєнні рр. каф. рос. мови та історії російської літератури існували вже окремо. Каф. рос. мови керували: доцент. М.М. Стаховський (1950–65), доцент. В.О. Сиротіна (1965–77), професор. М.О. Карпенко (1977–91; з 1996 – акад. АН ВШ України); з 1991 її очолює професор. О.С. Снитко. У різні рр. на каф. працювали доцент. М.О. Семенов, доцент. М.С. Зарицький, доцент. Л.І. Колоколова, доцент. К.І. Самохвалова, доцент. Л.Ф. Ціпцюра, доцент. А.Ф. Папіна, доцент. В.І. Макаров, доцент. О.К. Абрамова, доцент. О.О. Володимирська, доцент. Ж.А. Закупра, доцент. Л.І. Шахова, доцент. Л.О. Ковальова та ін. Нині каф., на якій працюють професор. О.С. Снитко, професор. Л.О. Кудрявцева, професор. Н.В. Слухай, професор. Л.П. Дядечко, доцент. О.О. Бондаренко, доцент. Д.І. Воронін, доцент. Д.О. Теряєв, доцент. Л.О. Медведєва, доцент. І.А. Кулінич, викл. С.Х. Тоцька, кандидат філологічних  наук, асист. І.О.Філатенко, забезпечує читання нормат. курсів із сучас. рос. мови, історії рос. мови, рос. діалектології, старослов’янської мови, стилістики, методики викладання рос. мови в СШ та ВШ, а також спецкурсів, присвячених основам мовленнєвої діяльності, особливостям худ. образу в культ.-мовній традиції сх. слов’ян, актуальним питанням іст. лексикології східнослов’янських мов, лексико-фразеологічної системи рос. мови, мови міста, мови ЗМІ, етно- та психолінгвістики та ін. Осн. напрями наук. діяльності каф. – теорія номінації, дискурсивний аналіз фольклорного тексту, прагмалінгвістика, теорія комунікації, міфопоетична картина світу етносу, лінгвістика тексту, медіалінгвістика, моделювання словникового складу рос. мови, дослідження мови ЗМІ. Наук. доробок каф. за останні 10 р. представлено 9 монографіями, більш ніж 20 навч. посіб., 8 словниками. Каф. проводить велику наук.-метод. роботу у масштабах держави. Чл. каф. беруть участь у роботі пост. та тимчас. комісій, комітетів МОН України. Одним із важливих напрямів діяльності каф. є написання підруч. і посіб. для СШ. На каф. видавався респ. міжвідомчий зб. «Русское языкознание» (1980–94), з 2001 видається міжнар. наук. зб. «Русистика» та підписний наук.-метод. журн. «Русский язык, литература, культура в школе и вузе» (з 2005, 6 вип. щорічно). Каф. має широкі міжнар. зв’язки, співпрацює з філологічних  ф-тами МДУ ім. М.Ломоносова, С.-Петерб. держ. ун-том, з ун-том Кит. культури (Тайвань, Тайбей). У 70–80-ті рр. XX ст. каф. активно співпрацювала з Лейпціг. ун-том. Результатом цієї співпраці стали 3 спільні монографії. Професор. каф. є чл. виконавчих органів міжнар. наук. та наук.-метод. тов-в (зокрема Президії Міжнар. асоціації викладачів рос. мови та л-ри, Фразеологічної комісії Міжнар. Комітету славістів). Каф. один із організаційних центрів наук.-досл. роботи.

Абрамова Олена Костянтинівна

 • Останні зміни:
30.07.1938

Місце народження: м. Ставрополь, Росія.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Мовознавець. Закінчила іст.-філологічних ф-т Великолукського держ. пед. ін-ту (1960). Кандидат дис. «Лексика расспросных речей второй половины XVII в. (По материалам о крестьянской войне под предводительством Степана Разина)» (1975). У Київ. ун-ті: 1978–2000 асист., старш. викл., доцент. каф. рос. мови. Після 2000 працювала у Великолукській філії С.-Петерб. держ. ун-ту шляхів сполучення.

Читати далі >Барзилович Олександра Михайлівна

 • Останні зміни:
22.03.1923- 01.08.1993

Місце народження: с. Бучки Чернігів. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила філологічний  ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1949–79 викл. ф-ту міжнар. відносин, старш. викл., доцент. каф. рос. мови філологічного  ф-ту.

Читати далі >Білецький Олександр Іванович

 • Останні зміни:
02.11.1884- 02.08.1961

Місце народження: м. Казань (нині Татарстан. Росія).
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
1907 закінчив іст.-філос. ф-т Харків. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1930–50; 1946–56 – зав. каф. російської мови і літератури. 1940–41 і з 1944 до останніх днів життя – дир. акад. Ін-ту л-ри АН України в Києві.

Читати далі >Болдирєв Ростислав Васильович

 • Останні зміни:
22.07.1935

Місце народження: станція Біличі Київ. обл..
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив філологічних  ф-т Київ. ун-ту (1958). У Київ. ун-ті: 1989–92 професор. каф. рос. мови. З 1992 викладає в КНЛУ.

Читати далі >Бондаренко Олександр Олександрович

 • Останні зміни:
27.07.1958

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1980 закінчив філологічних  ф-т, асп-ру Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті працює з 1980: асист., доцент. каф. російської мови філологічного  ф-ту.

Читати далі >Бурмістренко Ольга Іванівна

 • Останні зміни:
27.02.1918

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1943 закінчила Київ. ун-т. У Київ. ун-ті з 1948: викл., з 1962 – доцент., 1966–71 – зав. каф. російської мови.

Читати далі >Володимирська Олена Олександрівна

 • Останні зміни:
16.11.1940

Місце народження: м. Бєльці (Молдова).
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1966 закінчила філологічних  ф-т Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті працювала 1966–2002: викл., доцент. каф. російської мови філологічного  ф-ту.

Читати далі >Воробйова Сусанна Артемівна

 • Останні зміни:
11.02.1928

Місце народження: м. Олександрія Кіровогр. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1951 закінчила Київ. ун-т. У Київ. ун-ті з 1966: в.о. доцент., з 1969 – доцент. каф. російської мови філологічного  ф-ту; 1973–75 – заст. декана філологічного  ф-ту; 1979–89 – зав., 1989–91 – доцент. каф. російської мови та методики її викладання як іноземної.

Читати далі >Воронін Дмитро Ігорович

 • Останні зміни:
14.01.1962

Місце народження: м. Баку, Азербайдж. РСР.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1984 закінчив філологічний  ф-т, асп-ру, докт-ру Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті з 1984: викл. каф. російської мови підгот. ф-ту для інозем. громадян, асист., доцент. каф. російської мови філологічного  ф-ту.

Читати далі >Голуб Андрій Васильович

 • Останні зміни:
03.10.1887

Місце народження: м. Городище Пирятин. пов. Полтав. губ. .
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив Харків. ун-т. У Київ. ун-ті 1930–47: викл. робітфаку, асист., доцент. каф. мовознавства, інспектор навч.-наук. відділу, старш. викл., доцент. каф. російської мови філологічного  ф-ту, заст. декана, зав. рос. відділенням філологічного  ф-ту (1939–41), наглядач ун-тських будівель (1942–43), уповноважений з охорони ун-тських будівель та майна, проректор адмін.-госп., потім – навч. частини, помічник проректора навч. частини ун-ту (1943–47).

Читати далі >Дядечко Людмила Петрівна

 • Останні зміни:
09.07.1956

Місце народження: с. Малино Ступинського р-ну Моск. обл., Росія.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
1980 закінчила філологічний  ф-т, асп-ру, докт-ру Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті з 1986: викл. каф. гуманістичних дисциплін підгот. відділення; викл., доцент., професор. (2005) каф. російської мови філологічного  ф-ту.

Читати далі >Жданов Іван Миколайович

 • Останні зміни:
04.07.1846- 24.07.1901

Місце народження: м. Шенкурськ Арханг. губ., Росія.
Науковий ступінь: магістр російської словесності.
Наукове звання: професор.
Акад. РАН (1900). 1871 закінчив іст.-філологічний  ф-т С.-Петерб. ун-ту зі ступенем кандидат 1879–82 – приват-доцент. каф. російської мови й словесності Ун-ту Св. Володимира.

Читати далі >Закупра Жаннета Анатоліївна

 • Останні зміни:
17.01.1940

Місце народження: м. Мелітополь Запоріз. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1968 закінчила філологічний  ф-т, асп-ру. КДПІ. В Київ. ун-ті 1978–2000: старш. викл., доцент. каф. російської мови філологічного  ф-ту.

Читати далі >Зарицький Микола Степанович

 • Останні зміни:
30.05.1921- 02.06.2014

Місце народження: м. Брацлав Немирів. р-ну Вінниц. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Навчався на філологічний  ф-ті ОДУ; закінчив філологічний  ф-т (1953) і асп-ру Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті 1956–91: асист., старш. викл., старш. наук. співроб., доцент. каф. російської мови філологічного  ф-ту, зав. каф. слов’янської філології (1971–81).

Читати далі >Карпенко Маргарита Олександрівна

 • Останні зміни:
18.05.1926- 21.05.2013

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчила філологічний  ф-т (1949), асп-ру Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті працювала 1949–92: викл., доцент., професор., зав. каф. (1977–91) російської мови філологічного  ф-ту.

Читати далі >Кестель Сергій Миколайович

 • Останні зміни:
06.01.1899

Місце народження: с. Немиринці Бердичів. пов. Київ. губ., тепер Житомир. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Закінчив КІНО. У Київ. ун-ті працював 1946–54: старш. викл., в.о. доцент. каф. російської мови філологічного  ф-ту.

Читати далі >Ковальова Людмила Сергіївна

 • Останні зміни:
28.03.1945

Місце народження: м. Христинівка Черкас. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1968 закінчила філологічний  ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті працювала 1969–96: асист. каф. рос. мови ф-ту міжнар. відносин і міжнар. права; асист., доцент. каф. російської мови філологічного  ф-ту.

Читати далі >Колоколова Лідія Іванівна

 • Останні зміни:
27.11.1927- 19.07.2013

Місце народження: м. Харків.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1950 закінчила філологічний  ф-т, 1953 – асп-ру Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті працювала 1950–95: асист., старш. викл., доцент. каф. російської мови філологічного  ф-ту.

Читати далі >Кононенко Ірина Віталіївна

 • Останні зміни:
21.05.1961

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1983 закінчила філологічний  ф-т, асп-ру та докт-ру (2002–05) Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті 1986–2000: асист., доцент. (з 1992) каф. російської мови філологічного  ф-ту.

Читати далі >Кудрявцева Людмила Олексіївна

 • Останні зміни:
24.02.1947

Місце народження: м. Горлівка Донец. обл..
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчила філологічний  ф-т Донец. держ. ун-ту (1970), асп-ру Київ. ун-ту, докт-ру Моск. пед. держ. ун-ту (1992). У Київ. ун-ті працює з 1983: старш. викл., доцент., з 1994 – професор. каф. російської мови.

Читати далі >Кулінич Ірина Андріївна

 • Останні зміни:
31.10.1957

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1979 закінчила філологічний  ф-т, асп-ру Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті працює з 1982: асист., доцент. (1992) каф. російської мови.

Читати далі >Макаров Володимир Іванович

 • Останні зміни:
28.05.1938

Місце народження: ст. Семикаракорська Ростов. обл., Росія.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
1961 закінчив ф-т рос. мови, літ. та інозем. мов, асп-ру Таганроз. пед. ін-ту. В Київ. ун-ті 1979–95: доцент. каф. російської мови філологічного  ф-ту.

Читати далі >Малина Тетяна Павлівна

 • Останні зміни:
11.03.1905

Місце народження: м. Одеса .
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила Одес. ІНО, Одес. пед. ін-т, асп-ру цього ін-ту. В Київ. ун-ті 1952–69: викл., старш. викл., доцент. каф. російської мови філологічного  ф-ту.

Читати далі >Мамалига Анастасія Іванівна

 • Останні зміни:
31.07.1940

Місце народження: с. Трипілля Київ. обл..
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчила філологічний факультет Київського університету (1963), аспірантуру (1968), докторантуру(1984) Київського університету. У Київському університеті: 1963–65 старший лаборант загальнонаукового факультету, 1968–69 молодший науковий співробітник групи слов’янської філології, 1969–71 в. о. доцент кафедри російської мови філологічного факультету; 1971–89 доцент, з 1989 професор кафедри стилістики (тепер кафедра мови та стилістики) Інституту журналістики.

Читати далі >Медведєва Людмила Олександрівна

 • Останні зміни:
26.03.1955

Місце народження: м. Краматорськ Донец. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1977 р. закінчила філологічний  ф-т, асп-ру (заочну форму) Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті з 1977: асист., доцент. каф. російської мови філологічного  ф-ту.

Читати далі >Межжеріна Світлана Олексіївна

 • Останні зміни:
16.07.1938- 16.08.2003

Місце народження: м. Одеса.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
1970 закінчила філологічний  ф-т (вечір. відділення), асп-ру Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті з 1975: асист., доцент. (1979) каф. російської мови філологічного  ф-ту.

Читати далі >Мережинська Олена Костянтинівна

 • Останні зміни:
03.06.1903- 01.01.1993

Місце народження: м. Гурзуф Ялтин. р-ну Крим. обл., тепер АР Крим.
Навчалась у Харків. ІНО, Київ. учит. ін-ті, закінчила Київ. пед. ін-т, асп-ру. В Київ. ун-ті 1944–54, 1965–67, 1971–79: викл., старш. викл., доцент. каф. російської мови філологічного  ф-ту, старш. викл., доцент. каф. української мови філологічного  ф-ту.

Читати далі >Назаревський Олександр Адріанович

 • Останні зміни:
12.12.1887- 30.09.1977

Місце народження: м. Златопіль, тепер м. Новомиргород, Кіровогр. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1910 ун-т св. Володимира. Учасник студ. семінарію рос. філології проф. В.М.Перетца та з історії нової рос. л-ри проф. А.М.Лободи. В студ. роки опублікував наук. роботи «Хождение Богородицы по мукам» в новых украинских списках ХVII–XVIII вв.» (1908) та «Язык Евангелия 1581 года в переводе В.Негалевского» (1909), за які отримав золоті медалі від ун-ту св. Володимира. Проф. стипендіат по каф. рос. мови та словесності (1911–14). У Київ. ун-ті 1914–70: приват-доц. (1914), в.о. доц. (1919) по каф. рос. мови та словесності, позаштатний проф. Київ. ІНО (1920–30), 1925–31 зав. наук. б-кою Київ. ІНО, доц. (1940), зав каф. рос. л-ри (1943–44), старш. наук. співроб. (1949), проф. (1962).

Читати далі >Осипенко Зінаїда Макарівна

 • Останні зміни:
22.12.1936- 01.01.2002

Місце народження: м. Горлівка Сталінської нині Донец. обл. .
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1959 закінчила Київ. ун-т. У Київ. ун-ті: з 1961 викл. рос. мови на підгот. ф-ті філії Ун-ту дружби народів при Київ. ун-ті, з 1967 – старш. викл. каф. російської мови підгот. ф-ту, з 1976 – доцент. каф. російської мови №2 підгот. ф-ту, в. о. заст. зав. каф. з навч. роботи, з 1976 – доцент. каф. російської мови для іноземних студентів, аспірантів і стажистів, 1991–97 – доцент. каф. української та російської мови та методики їх викладання філологічного ф-ту.

Читати далі >Папіна Аза Феодосіївна

 • Останні зміни:
03.01.1929- 01.01.2003

Місце народження: с. В. Бащелак Чариського р-ну Алтай. краю, Росія.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Навчалася на ф-ті мови і л-ри Нікопол. учит. ін-ту, 1953 закінчила філологічний ф-т, асп-ру Київ. пед. ін-ту. Кандидат дис. захистила в 1961 р. В Київ. ун-ті з 1979–91: доцент. каф. російської мови філологічного ф-ту.

Читати далі >Прилипко Василь Михайлович

 • Останні зміни:
01.01.1900

Місце народження: с. Тукали Горошинської волості Хорол. повіту Полтав. губ., тепер Оболонського р-ну Полтав. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив Харків. пед. ін-т, асп-ру Ленінград. пед. ін-ту ім. О.І. Герцена. В Київ. ун-ті 1939–41 і 1944–48: доцент. каф. російської мови філологічного ф-ту.

Читати далі >Самохвалова Катерина Іванівна

 • Останні зміни:
12.12.1925- 08.02.1994

Місце народження: с. Юлова Маза Черкас. р-ну Саратов. обл. Росія .
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1948 закінчила філологічний ф-т, асп-ру Ленінград. держ. ун-ту ім. А. Жданова. В Київ. ун-ті 1954–87: старш. викл., доцент. каф. російської мови філологічного ф-ту.

Читати далі >Семенов Микола Олександрович

 • Останні зміни:
15.12.1921- 01.04.1997

Місце народження: с. Бахтемир Ікрянинського р-ну Астрахан. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1951 закінчив філологічний ф-т, асп-ру Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті 1954–82: викл., доцент. каф. російської мови філологічного ф-ту, заст. декана філологічного ф-ту.

Читати далі >Сергєєв Юрій Анатолійович

 • Останні зміни:
05.02.1956

Місце народження: м. Єреван, Вірменія.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1981 закінчив філологічний ф-т Київ. ун-ту. В ун-ті у 1981–92: асист., доцент. каф. російської мови філологічного ф-ту. У 1991-1992: заступник директора Інституту українознавства.

Читати далі >Сиротіна Віра Олександрівна

 • Останні зміни:
28.05.1922- 27.04.2006

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1947 закінчила філологічний ф-т, 1950 – асп-ру Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті з 1949 до 1991: викл., старш. викл., доцент., зав. каф. (1966–77) російської мови філологічного ф-ту.

Читати далі >
Персоналії 1 — 35 з 43
Початок | Поперед. | 1 2 | Наст. | Кінець Всі

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи