ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Соціальної психології кафедра Соціальної психології кафедра

З 1995 перейменована на каф. соц. психології. Об’єктивними передумовами створення каф. було відродження в СРСР психології як самостійної науки, потреба у підготовці спеціалістів з цієї галузі для роботи у ВНЗ, лаб.х НДІ, у пром-сть, на п-вах.Засн. і першим зав. каф. була кандидат психологічних наук, доц. Л.Й. Марисова (1971-89). У різні роки каф. очолювали відомі вчені – О.В.Киричук, Л.Ф.Бурлачук, М.Н. Корнєв.У 2008 каф. перейменовано на каф. соціальної психології і психології розвитку; з 2009 здійснено поділ на каф. соціальної психології та кафедру психології розвитку. Очолює кафедру доктор психологічних наук, проф. В.О.Васютинський. На каф. працювали відомі фахівці вітчизняної психології: доц. Марисова Л.Й. (соціал. психологія); проф., дійсн.чл. АПН України О.В. Киричук (пед. психологія); проф. Казміренко В.П. (психологія управління); проф. Холодна М.О. (системно-структурний підхід в дослідженні інтелекту); доц. Алексєєва М.І. (пед. психологія, психологія мотивації); доц. М.В.Вовчик-Блакитна (вікова психологія), доц. Варава І.М. (пед. психологія, методика викладання психології). Впродовж останніх років викл. та аспіранти опублікували понад 80 статей у наук. зб., взяли участь у роботі 40 наук. конференцій, у т.ч. – 20 міжн., випустили у світ друге видання підруч. Соц. психологія (Коваленко А.Б., Корнєв М.Н. К., 2006); Кримінальна психологія. Підруч. (Медведєв В.С. К., 2004); Інтеракційна психологія влади (монографія) (Васютинський В.О.—К., 2005); Психологія соц. здібностей: структура, динаміка, чинники розвитку (монографія) (Власова О.І. К., 2005); навч. посіб.: Історія психології в Україні: Західні регіони (остання чв. ХІХ перша пол. ХХ століття) (Данилюк І.В.- К., 2002); Вступ до соціальної психології (курс лекцій) (Корнєв М.Н., Фомічова В.М., К., 2002); Емоційно-оцінне ставлення до життя // Життєва компетентність особистості: Наук.-методич. посібн. (Корольов Д. К., К., 2003); Пед. психологія (Власова О.І. К., 2005); Психологія конфлікту (Ануфрієва Н.М., К., 2005). Опубліковано понад 100 навч. програм та методич. розробок. Каф. забезпечує підготовку аспірантів зі спец. 19.00.05 “Соц. психологія, психологія соціальної роботи” та магістрів за спеціалізацією “Соц. психологія”.

Ануфрієва Наталія Михайлівна

  • Останні зміни:
06.12.1954

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор.
Закінчила філос.ф-т Київ. держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка (1977). На постійній роботі на каф. соціальної психології (до 1995 – соц. та пед. психології) Київ. ун-ту: асист. (1980), доц.(1985). Канд. дис. “Формування колективістських стосунків студентів у вузі” (1985). Осн. напрями наук. діяльності: розробка соц.-психол. проблем міжособистісних стосунків, психології спілкування та конфлікту. Розробила 5 нормат. курсів, серед яких: “Соц. психологія”, “Основи заг. та соціальної психології”, «Основи психології та педагогіки» та 3 спец. курси.

Читати далі >Васютинський Вадим Олександрович

  • Останні зміни:
21.01.1955

Місце народження: с. Серебрія, Могилів-Подільський район, Вінницької області.
Науковий ступінь: доктор психологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив філос. ф-т Київ. ун-ту, 1992 – асп-ру Ін-ту психології АПН України; 2001 – докт-ру Ін-ту соц. та політ. психології АПН України. 1977-80 – психолог Львів. обл. психіатричної лікарні. 1981-85 – асист. каф. педагогіки та психології ЛДУ. 1986-89 – психолог служби сім’ї Львів. міської фірми обрядових послуг. 1993-94 – старш. наук. співроб. Ін-ту психології АПН України. 1994-98 – зав. лаб. психології мас та організацій, 2001-06 – пров. наук. співроб., 2007-08 – зав. лаб. психології мас і спільнот Ін-ту соц. та політ. психології АПН України. З 2008 – проф., в. о. зав. каф. соц. психології та психології розвитку, з 2009 – в. о. зав. каф. соц. психології Київ. ун-ту. (1977).

Читати далі >Власова Олена Іванівна

  • Останні зміни:
09.11.1961

Місце народження: м. Алчевськ, Луганської області.
Науковий ступінь: доктор психологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчила філос. ф-т (1985), асп-ру Київ. ун-ту (1989). У Київ. ун-ті на посадах: мол. наук. співроб. (1989-90), наук. співроб. (1991-93) лаб. проблем ВШ; асист. каф. соц. та пед.психології (1993), доц. (1998), проф. ( з 2007), в.о. зав. каф. соц. психології – 2007-08 н.р. з 2009 – проф. каф. психології розвитку Київ. ун-ту. Канд. дис. ”Психологічні механізми соціальної активності підлітків (1989), докт. дис. ”Психологічна структура та чинники розвитку соціальних здібностей” (2006).

Читати далі >Данилюк Іван Васильович

  • Останні зміни:
06.07.1969

Місце народження: с. Княже, Снятинський район, Івано-Франківська область.
Науковий ступінь: доктор психологічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: декан факультету психології.
Закінчив ф-т. соціології та психології Київ. ун-ту (1993). Канд. дис. «Історія психології в Україні: західні регіони (кінець ХIХ початок ХХ століття). Проблеми періодизації та основні напрямки» (1998), док. дис. «Становлення етнічної психології як галузі наукового знання: історико-теоретичний вимір» (2010). У Київ. ун-ті: з 1999 асистент, з 2000-06 заступник декана з виховної роботи, з 2002 доцент, з 2005-06 виконуючий обов’язки завідувача каф. соціальної психології, з 2006-07 заступник декана з навчальної роботи ф-т. соціології та психології, з 2008-11 доцент кафедри соціальної психології, з 2011 завідувач кафедри загальної психології, з 2012 декан ф-т. психології, з 2013 – професор кафедри загальної психології.

Читати далі >Коваленко Алла Борисівна

  • Останні зміни:
15.12.1961

Місце народження: смт. Мокра Калигірка, Катеринопільського району, Черкаської обл.асті.
Науковий ступінь: доктор психологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчила філос. ф-т (1984), докт-ру (1998) Київ. ун-ту. Доц. каф. заг. та інж. психології (1998-99), доц. каф. соц. психології (1999-2001) Київ. ун-ту. З 2001– проф. каф. соц. психології Київ.

Читати далі >Корнєв Микола Никифорович

  • Останні зміни:
24.01.1940

Місце народження: м. Путивль, Сумська область.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив філос. ф-т Київ. ун-ту (1968), асп-ру каф. соц. психології філос. ф-ту (1971). У Київ. ун-ті з 1971: на посадах: асист., доц. (1982) каф. соціальної психології (з 2008 р. каф. соціальної психології та психології розвитку). 1977-90 – заст. декана філос. ф-ту, 1992-2004 – зав. каф. соц. психології.

Читати далі >Корольов Дмитро Костянтинович

  • Останні зміни:
01.09.1974

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив ф-т соціології та психології Київ. ун-ту (1998). Канд. дис. “Структура, детермінанти та функції емоційно-оціночного ставлення до життя” (2001). З 2001 асист., доц. каф. соціал. психології. У 2007-08 – заст. декана ф-ту психології з навч. роботи. 2008-09 – гол. наук.-метод.комісії ф-ту психології, вчен. секретар спец. вчен. ради Київ. ун-ту із захисту дис., кер. наук.-дослід. роботи з розробки технологій оцінки якості психол. освіти.

Читати далі >Соснюк Олег Петрович

  • Останні зміни:
29.01.1968

Місце народження: м.Одеса.
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1994 – закінчив ф-т соціології та психології Київ. ун-ту, асп-ру каф.соціальної психології (1997). Працює у Київ.ун-ті на посадах: асист. каф. соціальної психології (1997–2007), доц. каф. соціальної психології та психології розвитку (з 2007), доц. каф. соціальної психології (з 2009), заст. декана ф-ту психології з навч. роботи (2008-09 н.р.)

Читати далі >Траверсе Тетяна Михайлівна

  • Останні зміни:
30.09.1969

Місце народження: м. Полтава.
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1993 – закінчила Полтав. держ. пед. ін-т ім. В.Г.Короленка. Наук. співроб. лаб. псих. творчості Ін-ту психології ім. Г.С.Костюка АПН України (2000-02); старш. наук. співроб. відділу мистецької освіти Ін-ту педагогіки і психології проф. освіти АПН України (2002-04); з 2004 – доц. каф. соціальної психології Київ. ун-ту. 2001 – канд. дис. «Індивідуалізація профорієнтаційної роботи зі старшокласниками».

Читати далі >Федорішин Олександр Борисович

  • Останні зміни:
30.09.1957

Місце народження: м. Ленінград.
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив філос. ф-т Київ. ун-ту, відділення психології (1980).В Київ. ун-ті на посадах: асист. (1989-91), доц. каф. заг. та інж. психології (1991-98).Осн. напрями наук. досліджень: побудова проективних методик з метою профорієнтації учнів; формування готовності до вибору професії.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи