ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Системного аналізу та теорії прийняття рішень кафедра Системного аналізу та теорії прийняття рішень кафедра

З ініціативи Інституту кібернетики АН України та факультету кібернетики Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка в травні 1988 р. було створено кафедру теорії автоматизованих систем (ТАС) у рамках спеціальності «прикладна математика». Мета створення кафедри ТАС визначалась необхідністю підготовки спеціалістів з нових напрямків інформатики – експертних систем, гнучких автоматизованих систем в промисловості, розробки теорії і прикладного математичного, алгоритмічного, системного та інформаційного забезпечення для прийняття рішень в багаторівневих інтегрованих системах управління різних рівнів та призначень, які включали б складні обчислювальні комплекси, гнучкі виробничі системи та автоматизовані робочі місця, тобто використання нового інструментарію інформатики, впровадження його у виробничу і управлінську практику. Завідувачем нової кафедри (за сумісництвом) було призначено заступника директора, завідувача відділення «систем управління» Інституту кібернетики АН УРСР, лауреата державної премії СРСР в галузі науки і техніки Волковича В.Л., доктора технічних наук, професора, відомого спеціаліста в галузі прийняття рішень і автоматизованих систем. Спочатку на кафедрі працювало четверо штатних викладачів, учнів Волковича В.Л. – кандидати фізико-математичних наук: Бондарчук Ю.В., Волошин О.Ф., Доленко Г.О., Заславський В.А. В подальшому на кафедрі на умовах сумісництва в різні роки працювали доктори фізико-математичних наук: Мостовий С.В. (Інститут геофізики), Чикрій А.О., Задірака В.К., Семенова Н.В., Гуляницький Л.Ф., Онопчук Ю.М., Кукса А.І., Яценко Ю.П., доктори технічних наук: Бакан Г.М., Нікітін А.І., Павлов В.В., Гладун В.П., кандидати технічних наук: Галаган М.І., Войналович В.М., Тимашов О.О., Тимашова Л.А., Мальцев В.В., Мельник І.М., Крамаренко Р.П., Кротов Г.І. (всі з Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України). У період становлення кафедри значну допомогу в обладнанні кафедри обчислювальною технікою та іншими технічними засобами надали завод ім. Малишева та КБ ім. Морозова при заводі ім. Малишева, Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України. У 1995 р. завідувачем кафедри ТАС було обрано доктора фізико-математичних наук, професора Олександра Григоровича Наконечного. Новому завідувачеві кафедри О.Г. Наконечному вдалося не тільки зберегти колектив, але й значно розширити його, започаткувати і підтримати розвиток нових напрямків наукової діяльності. У 1994 р. на штатні посади доцентів прийшли працювати кандидат фіз.-мат. наук Івохін Є.В. (з кафедри моделювання складних систем) та кандидат технічних наук Антонов В.М. (з Київського політехнічного інституту). У 1996 р. кафедра ТАС розширилась за рахунок введення трьох додаткових ставок доцентів для кандидата фіз.-мат. наук Зінька П.М. (завідувача лабораторії моделювання та оптимізації), кандидата фіз.-мат. наук Мащенка С.О. (старшого наукового співробітника Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАНУ), кандидата технічних наук Галагана М.І. (старшого наукового співробітника Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАНУ). З 2003 р. до штату кафедри був зарахований професор Донченко В.С., з 2005 р. – професор Акіменко В.В. У 1998 р. рішенням Вченої ради КНУ імені Тараса Шевченка кафедру теорії автоматизованих систем (ТАС) перейменовано на кафедру системного аналізу та теорії прийняття рішень (САТР), у зв’язку з актуальністю нової тематики. На цей час на кафедрі активно працювали: 14 викладачів, з них 6 професорів та 8 доцентів. Це висококваліфіковані фахівці, досвідчені педагоги та відомі вчені з факультету кібернетики, Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, які сформували оновлений міцний науковий та педагогічний осередок, де охоче спеціалізувалися студенти та аспіранти. На сьогоднішній день професорсько-викладацький склад кафедри: доктори фізико-математичних наук: Наконечний О.Г., Донченко В.С., Мащенко С.О., Івохін Є.В., доктор технічних наук Акіменко В.В., кандидати фізико-математичних наук: Доленко Г.О., Бондарчук Ю.В., Зінько П.М., кандидат технічних наук Загородній Ю.В., асистент Демиденко С.В. За роки існування кафедри опубліковано більше 25 монографій і навчальних посібників, понад 500 наукових статей у провідних наукових виданнях. На кафедрі були підготовані і видані: методичні рекомендації: Методические указания к курсу «Практикум на ЭВМ. Косвенные команды ОС РВ. Разработка диалоговых систем на базе Мини-ЭВМ» / [Укл. В.А. Заславский, О.В. Франчук]. – К.: КГУ, 1990. – 80 с., Методичні рекомендації до спецкурсу «Системна оптимізація» для студентів факультету кібернетики / [Укл. В.Л. Волкович, Г.О. Доленко]. – К.: ВПЦ «Київ. університет», 1992. – 51 с.; навчальні посібники: Мащенко С.О. Теорія прийняття рішень. Навчальний посібник / Мащенко С.О., Волошин О.Ф. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2006. – 304 с., Загородній Ю.В. Моделювання економіки: курс лекцій / Загородній Ю.В., Кадієвський В.А. – К.: ДАСОА, 2007. – 250 с., Акіменко В.В. Проектування СППР на основі нечіткої логіки / Акіменко В.В., Загородній Ю.В. – К.: Київський університет ім. Тараса Шевченка, 2007. – 94 с., Доленко Г.О. Процедури прийняття рішень при управлінні інноваціями / Доленко Г.О. – К.: ВЦ «Київський університет», 2009. – 55 с., Донченко В.С. Теорія ймовірностей та математична статистика: Навчальний посібник / Донченко В.С., Сидоров М.-В. С., Шарапов М.М. – Київ: Видавничий центр «Академія» (серія «Альма-матер»), 2009. – 288 с., Мащенко С.О. Моделі та методи прийняття рішень: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Мащенко С.О., Волошин О.Ф. – ВПЦ «Київський університет», 2010. – 336 с., Доленко Г.О. Інформаційні технології управління фінансовими потоками / Доленко Г.О. К.: ВЦ «Київський університет», 2010. – 43 с., Доленко Г.О. Методи візуалізації інформації та прийняття рішень: навчально-методичний посібник / Г.О. Доленко – К.: ВПЦ «Київський університет», 2011. – 35 с., Наконечний О.Г. Задачі, методи і алгоритми оптимізації. Навчальний посібник / Наконечний О.Г., Зінько П.М., Бейко І.В. – Рівне: НУВГП, 2011. – 624 с., Наконечний О.Г. Задачі, методи і алгоритми оптимізації. Навчальний посібник / Наконечний О.Г., Зінько П.М., Бейко І.В. – 2-ге видання, К.: ВПЦ «Київський університет», 2012. – 798 с.; Акіменко В.В. Галузевий Стандарт вищої освіти України. Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра. Напрям підготовки "Інформатика" / Акіменко В.В. 2010. – 32 с., Акіменко В.В. Галузевий Стандарт вищої освіти України. Освітньо-професійна програма бакалавра. Напрям підготовки "Інформатика" / Акіменко В.В. 2010. – 93 с.; монографії: Наконечний О.Г. Мінімаксні методи оцінювання в лінійних задачах із параметром/ Наконечний О.Г., Верес М.М. – К.: Київський університет ім. Тараса Шевченка, 2007. – 116 с., Наконечний О.Г. Оцінювання розв'язків алгебраїчно-диференціальних рівнянь в умовах невизначеності / Наконечний О.Г., Жук С.М. – Рівне: НУВГП, 2009. – 120 с., Наконечний О.Г. Моделі та методи популяційної динаміки в програмному середовищі підтримки системних медичних досліджень / Наконечний О.Г., Марценюк В.П. – Тернопіль: ТДМУ, «Укрмедкнига», 2009. – 408 с., Капустян О.А. Approximate bounded synthesis for distributed systems / Капустян О.А., Капустян О.В, Сукретна Г.В. – LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrucken, Germany, 2013. – 223 с. Мащенко С.О. Принятие решений при нечетком множестве состояний природы. Теория и методы / Сергей Мащенко. – GmbH: LAP Lambert Academic Publishing, 2013. – 108 p. Наукові статті викладачів і співробітників кафедри САТР друкуються в провідних фахових журналах і збірниках, таких як «Доповіді НАН України», «Проблеми керування і інформатики», «Кібернетика і системний аналіз», Вісник Київського національного університету (серії «Фіз.-мат. науки» та «Кібернетика»), Вісник Таврійського університету ім. Вернадського (серія «Інформатика»), «Обчислювальна та прикладна математика» тощо.

Акіменко Віталій Володимирович

 • Останні зміни:
15.09.1965

Місце народження: м. Северодонецьк, Луган. обл..
Науковий ступінь: доктор технічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
1988 закінчив фізичний факультет Московського державного університету ім. М.В. Ломоносова, 1991 – асп-ру каф. мат. фіз. ф-ту МДУ; 1998 – докт-ру Східноукр. нац. ун-ту (м. Луганськ). З 2006 – проф. каф. систем. аналізу та теорії прийняття рішень ф-ту кібернетики.

Читати далі >Бакан Геннадій Михайлович

 • Останні зміни:
27.04.1936- 25.07.2005

Місце народження: смт. Лопатино Пензенська обл. РФ..
Науковий ступінь: доктор технічних наук.
Наукове звання: професор.
У 1962 р. закінчив факультет радіоелектроніки Ленінград. політехнічного інституту за фахом “математичні і обчислювально-вирішальні прилади і пристрої”. У 1968 р. захистив кандидатську дисертацію, у 1981 р. – докторську дисертацію. У 1988–2005 рр. – професор (за сумісництвом) кафедри системного аналізу та теорії прийняття рішень. Помер 25 липня 2005 р., похований на Південному кладовищі в Києві.

Читати далі >Бейко Іван Васильович

 • Останні зміни:
11.04.1937

Місце народження: c. Брідок, Заставнів. р-н, Чернів. обл..
Науковий ступінь: доктор технічних наук.
Наукове звання: професор.
У 1959 р. – фізико-математи¬чний факультет Чернівецького державного універси¬тету. З 1965 - у Київ. ун-ті на ф-ті кібернетики: за сумісн. старш. викл. (1965-76), з 1977 на штатних посадах: доц. (1977-93), з 1997 – проф. каф. системного аналізу та теорії прийняття рішень. З 2008 р. — професор кафедри математичної фізики Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут». З 2010 р. — Головний учений секретар АН ВШ України.

Читати далі >Бондарчук Юрій Васильович

 • Останні зміни:
22.12.1956

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
1979 закінчив ф-т кібернетики, 1984 – асп-ру каф. моделювання складних систем Київ. ун-ту. На ф-ті кібернетики з 1979,  з 1988 – доц. каф. системного аналізу та теорії прийняття рішень.

Читати далі >Волкович Віктор Леонідович

 • Останні зміни:
24.06.1939- 07.04.2004

Місце народження: м. Гомель, Білорусь.
Науковий ступінь: доктор технічних наук.
Наукове звання: професор.
1962 закінчив мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту. 1966 – канд. дис., 1973 – докт. дис. за спец. тематикою. На ф-ті кібернетики працював за сумісн. (1972-99), зав. каф. теорії автоматизованих систем (зараз каф. системного аналізу та теорії прийняття рішень) за сумісн. (1988-95).

Читати далі >Волошин Олексій Федорович

 • Останні зміни:
02.05.1951

Місце народження: с. Вороньків, Бориспіл. р-н, Київ. обл..
Науковий ступінь: доктор технічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
У 1973 закінчив ф-т кібернетики Київ. ун-ту за фахом «Прикладна математика». З 1973 на ф-ті кібернетики – асист., 1978 – старш. викл., 1983 – доц., 1992 –проф.; заст. декана з наук. роботи (1980-1985). З 2007 р. - на кафедрі моделювання складних систем.

Читати далі >Галаган Микола Іванович

 • Останні зміни:
20.05.1944- 07.01.2003

Місце народження: с. Градизьк, Глобин. р-н, Полтав. обл..
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1967 р. закінчив Київський політехнічний інститут. У 1982 р. захистив кандидатську дисертацію. У 1988–1996 рр. викладав на факультеті кібернетики за сумісництвом, у 1996–2003 рр. – доцент кафедри системного аналізу та теорії прийняття рішень.

Читати далі >Демиденко Сергій Володимирович

 • Останні зміни:
22.12.1982

Місце народження: м. Чорнобиль, Іванковський р-н., Київська обл..
Остання займана посада: асистент.
У 2005 р. закінчив факультет кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2005–2009 рр. навчався в аспірантурі факультету кібернетики при кафедрі системного аналізу та теорії прийняття рішень. З 2010 р. асистент на кафедрі системного аналізу та теорії прийняття рішень.

Читати далі >Доленко Галина Олександрівна

 • Останні зміни:
03.05.1957

Місце народження: м. Запоріжжя.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
1979 закінчила ф-т кібернетики Київ. ун-ту, 1983 – асп-ру ф-ту кібернетики, каф. моделювання складних систем. На ф-ті кібернетики з 1983: мол. наук. співроб. (1983-85), асист. (1985-90), з 1990 – доц. каф. систем. аналізу та теорії прийняття рішень.

Читати далі >Донченко Володимир Степанович

 • Останні зміни:
26.09.1947- 17.04.2017

Місце народження: м. Євпаторія, АР Крим .
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
1970 закінчив мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті на посадах: асист. (1973-78), доц. (1978-87), проф. (1993-98), зав. каф. прикладної статистики (1998-2001), з 2002 – проф. каф. систем. аналізу та теорії прийняття рішень.

Читати далі >Загородній Юрій Віталійович

 • Останні зміни:
19.10.1970- 10.03.2017

Місце народження: м. Житомир.
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
1992 закінчив ф-т кібернетики Київ. ун-ту, 1995 – асп-ру, каф. моделювання складних систем, 2003 – докт-ру ф-ту кібернетики, каф. системного аналізу та теорії прийняття рішень. З 2003 – доц. цієї ж каф.

Читати далі >Заславський Володимир Анатолійович

 • Останні зміни:
21.07.1957

Місце народження: с. Мутін, Кролев. р-н, Сум. обл..
Науковий ступінь: доктор технічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
У 1979 закінчив з відзнакою ф-т кібернетики КНУ імені Тараса Шевченка, 1982 – асп-ру каф. моделювання складних систем ф-ту кібернетики, 2000 – докт-ру каф. системного аналізу та теорії прийняття рішень ф-ту кібернетики Київ. ун-ту. З 2007 – проф. каф. математичної інформатики, з грудня 2008 – заст. декана з міжн. співпраці ф-ту кібернетики.з 2010 – нач. управління міжн. наук.-техн. співроб-ва та інноваційних технологій КНУ імені Тараса Шевченка.

Читати далі >Зінько Петро Миколайович

 • Останні зміни:
16.05.1949

Місце народження: с. Зарваниця, Золочів. р-н, Львів. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
1970 закінчив фіз.-мат. ф-т Дрогоб. держ. пед. ін.-ту ім. І. Франка. У 1970–1975 рр. навчався в аспірантурі при кафедрі вищої математики Київського державного педагогічного інституту ім. О.М. Горького. На ф-ті кібернетики Київ. ун-та з 1979, з 1996 – доц. каф. системного аналізу та теорії прийняття рішень, заст. зав. каф. системного аналізу та теорії прийняття рішень.

Читати далі >Івохін Євген Вікторович

 • Останні зміни:
19.02.1960

Місце народження: с. Вача, Вачський р-н, тепер Нижегород. обл., Росія.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: професор.
1982 закінчив ф-т кібернетики Київ. ун-ту. В ун-ті з 1982: інженер, наук. співроб. НДЧ факультету кібернетики (1986-91), з 1996 – доц. каф. системного аналізу та теорії прийняття рішень.

Читати далі >Мащенко Сергій Олегович

 • Останні зміни:
20.02.1958

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
У 1980 закінчив ф-т кібернетики Київ. ун-ту, 1984 – асп-ру ф-ту кібернетики, каф. моделювання складних систем. У 1989-96 - асист. каф. теорії автоматизованих систем (за сумісн.). З 1996 – доц. каф. системного аналізу та теорії прийняття рішень.

Читати далі >Наконечний Олександр Григорович

 • Останні зміни:
09.01.1946

Місце народження: с. Красне, Обухів. р-н, Київ. обл..
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: завідувач.
1969 закінчив механіко-математичний факультет КДУ ім. Т.Г. Шевченка. З 1969 на ф-ті кібернетики: інженер-програміст (1969-70), проф. (1984-95), з 1995 – зав. каф. системного аналізу та теорії прийняття рішень.

Читати далі >Семенова Наталія Володимирівна

 • Останні зміни:
18.02.1953

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: провідний науковий співробітник.
У 1975 р. закінчила факультет кібернетики Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка. З 2011 р. – провідний науковий співробітник Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України. Без відриву від виробництва там же (1980–1984 рр.) навчалася в аспірантурі, а з 2007 до 2010 в докторантурі. З 2004р. поєднує наукову діяльність з викладацькою роботою в Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка та Українському державному університеті фінансів та міжнародної торгівлі.

Читати далі >Тимашов Олександр Олександрович

 • Останні зміни:
01.02.1941

Місце народження: м. Луганськ.
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: провідний науковий співробітник.
У 1964 р. закінчив факультет автоматики і обчислювальної техніки Московського енергетичного інституту за фахом “обчислювальна техніка”, у 1970 р. – очну аспірантуру в Інституті кібернетики АН УРСР. З 1971 р. працює в Інституті кібернетики ім. В.М. Глушкова та Інституті проблем математичних машин і систем НАН України пройшовши шлях від молодшого наукового співробітника до заступника директора з науки і провідного наукового співробітника. З 1992 р. доцент на факультеті кібернетики Київського нац. ун-ту.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи