ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Зінько Петро Миколайович

16.05.1949

Місце народження: с. Зарваниця, Золочів. р-н, Львів. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.

З 1956 по 1960 р. навчався в Зарваницькій початковій школі, з 1960 по 1964 р. в Струтинській восьмирічній школі. У 1966 р. із срібною медаллю закінчив Золочів¬ську СШ № 2, у 1970 p. – з відзнакою фізико-математичний факультет Дрогобиць¬кого педагогічного інституту за фахом “математика”. У 1970–1975 рр. навчався в аспірантурі при кафедрі вищої математики Київського державного педагогічного інституту ім. О.М. Горького. У 1975 р. захистив кандидатську дисертацію “Методи відшукання екстремальних траєкторій систем диференціальних рівнянь”, наукові керівники – доктор фізико-математичних наук, професор Фещенко С.Ф., кандидат фізико-математичних наук, доцент Бейко І.В. З 1975 по 1979 р. – старший інженер, провідний інженер, завідувач сектору Київського філіалу Дослідно-конструкторського бюро автоматики. У 1979–1980 рр. – старший науковий співробітник НДЧ Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. З 1980 по 1982 р. – заступник начальника Обчислювального центру при Українському філіалі Всесоюзного НДІ кон’юнктури і попиту. У 1982–1983 рр. – старший науковий співробітник, у 1983–1996 р. – завідувач лабораторії моделювання та оптимізації факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 1996 р. – доцент кафедри системного аналізу та теорії прийняття рішень. З 2000 р. – заступник завідувача цієї кафедри. З 2006 р. – член робочої групи комісії з системного аналізу Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України. З 2011 р. – вчений секретар комісії з прикладної математики та інформатики Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України. У 1998–2000 рр. – заступник декана з навчальної роботи. З 1994 р. – вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.001.35 при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка з присудження наукового ступеня доктора (кандидата) наук. З 1984 по 1990 р. був відповідальним секретарем редакційної колегії Вісника Київського університету, серія: моделювання та оптимізація складних систем. З 1999 р. – член Вченої ради факультету кібернетики. З 2001 р. – вчений секретар Відділення “інформатики та системного аналізу” Академiї наук Вищої школи України. Голова локального організаційного комітету міжнародної науко¬вої конференції “Прийняття рішень в умовах невизначеності (PDMU)”. Читає нормативні курси “Теорія систем”, “Системний аналіз”, спеціаль¬ні курси “Методи оптимізації систем великої розмірності” і “Методи недифе¬ре¬нційовної оптимізації”, проводить практичні та лабораторні заняття з дис¬ци¬плін “Основи менеджменту”, “Управління інноваціями”, “Інформаційні тех¬но¬логії управління”, “Диференціальні рівняння”, “Математичне моделю¬вання”, “Інтегровані системи управління”. Лауреат премії Міністерства вищої i середньої спеціальної освіти УРСР за друге місце в конкурсі наукових робіт (1986); Грамота КНУ (2008). Напрямки наукових досліджень: розробка алгоритмів іден¬тифікації динамічних об’єктів, розробка числових методів розв’язування задач Коші i крайових задач, які базуються на теорії розв'язуючих операторів, розробка систем моделювання поширення забруднень в повітряному i водному середовищах, застосування алгоритмів теорії розв’язуючих операторів в медицині, радіотехніці, екології. Автор 92 наукових праць, зокрема 1 монографії та 3 навчальних посібників, серед них: 1. Бейко И.В. Методы и алгоритмы решения задач оптимизации / И.В. Бейко, Б.Н. Бублик, П.Н. Зинько. – К.: Вища школа, 1983. – 512 с. 2. Зінько П.М. Побудова явних різницевих схем для неоднорідного рівняння теплопровідності зі змінними коефіцієнтами /П.М. Зінько // Вісник Київського університету. Серія: фіз.-мат. науки. – 2005. №1. – С. 177 – 181. 3. Бейко І.В. Задачі, методи та алгоритми оптимізації: навчальний посібник, 2-ге вид.,перероб. / І.В. Бейко, П.М. Зінько, О.Г. Наконечний. – К.: Видав.-поліграф. центр ”Київський університет”, 2012. – 799 с.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи