ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Теоретичної фізики кафедра Теоретичної фізики кафедра

Історія кафедри починається з 1876 року, коли керівником кафедри фізики і єдиним на той час її викладачем був проф. Шіллер М.М., який працював у галузі теоретичної фізики. Вивчаючи пружність насичених парів, він, зокрема, теоретично довів, що кривизна поверхні рідини відіграє роль додаткової сили, яка змінює пружність насиченої пари (явище Томпсона - Шіллера). Шіллер М.М. читав курси теорії пружності і механічної теорії тепла, теорії потенціалу, електрики і магнетизму. Вчений опублікував ряд підручників і посібників з теоретичної фізики. Він був фундатором фізико - математичного товариства при Київському університеті св. Володимира.

З 1904 по 1922 р. роботою кафедри теоретичної фізики керував Косоногов Й.Й., який багато зробив для того, щоб курс теоретичної фізики в університеті відбивав бурхливий розвиток фізики на початку 20-го століття. Цей курс набув цілісності, до нього ввійшли нові розділи – кінетична теорія газів, теорія електронів, теорія випромінювання. У 1902 р. Косоногов Й.Й. відкрив явище оптичного резонансу у видимій області. Ним були надруковані курси лекцій "Основания физики" та "Теория света", написані книги для середньої школи "Концентрический учебник физики для средних учебных заведений", "Первые беседы по физике", "Начальная физика. Курс первой ступени". Косоногов Й.Й. був відзначений нагородами: Орденом Святого Станіслава II ступеня (1905 рік), Орденом Святої Ганни II ступеня (1909 рік), Орденом Святого Рівноапостольного Володимира IV ступеня (1912 року).

У 1922-1932 рр. кафедру очолив проф. Кордиш Л.Й., який після закінчення Київського університету працював деякий час в Німеччині у Планка М. Кордиш Л.Й. захистив докторську дисертацію "Аномальные явления Зеемана" у 1916 році. Під його керівництвом на кафедрі досліджувались закономірності смугастих спектрів, явище Зеємана, розвивалася теорія відносності, теорія рентгенівського випромінювання, квантова механіка. Він був обраний член-кореспондентом ВУАН у 1926 році. Кордиш Л.Й. є автором понад 60 наукових праць.

У 30-ті роки кафедрою завідував проф. Штрум Л.Я.. Наукова робота кафедри в ці роки була спрямована на розвиток теорії відносності, термодинаміки, теорії атомного ядра. До читання лекцій залучалися такі відомі вчені, як Тамм І.Є, учень та співробітник Ейнштейна А. – Розен Н., Бек Д., Іваненко Д.Д..

З 1940 по 1941 р. кафедру теоретичної фізики очолював видатний фізик-теоретик Іваненко Д.Д. Він вніс фундаментальний внесок у розвиток багатьох розділів ядерної фізики, теорії поля та теорії гравітації. Є автором протон-нейтронної моделі атомного ядра, що принесла вченому світове визнання. У 1940 році захистив докторську дисертацію за темою "Основи теорії ядерних сил". Нагороджений Сталінською премією за роботи з теорії синхротронного випромінювання і з проблем електродинаміки, викладені в монографії "Класична теорія поля". У 1980 році нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора "за заслуги в розвитку науки і підготовці висококваліфікованих кадрів".

Післявоєнний період тісно пов’язаний з роботою на кафедрі відомого фізика Пекара С.І., поруч з яким працювали Давидов О.С., Смірнов А.А., Толпиго К.Б., Кривоглаз М.О. та інші. Саме в цей період визначився напрямок наукової роботи кафедри – теорія твердого тіла. Були виконані перші роботи, що заклали основу теорії поляронів. Разом із співробітниками та аспірантами Пекар С.І. розробив квантову теорію локальних електронних центрів в кристалах, теорію домішкового поглинання світла та люмінесценції у кристалах. Під керівництвом Пекара С.І. була створена теорія додаткових світлових хвиль в області екситонного поглинання в кристалах. Був розглянутий новий електрострикційний механізм електрон-фононної взаємодії та підсилення на його основі ультразвуку в кристалах.

Академік Пекар С.І. очолював кафедру теоретичної фізики з 1944 по 1951 р. і з 1953 по 1960 р. Програми загальних курсів з теоретичної фізики були модернізовані та розширені. З відкриттям на факультеті в 1948 р. спеціалізації "теоретична фізика" були розроблені програми спеціальних курсів: електронна теорія твердого тіла, квантова електродинаміка, релятивістська теорія електрона та інші.

З 1951 по 1953 р. керівником кафедри був академік Давидов О.С. Він розвинув квантову теорію екситонів у молекулярних кристалах та передбачив явище розщеплення екситонних смуг поглинання в кристалах з декількома молекулами в елементарній комірці (так зване "давидівське розщеплення"). У цей же період починається робота Давидова О.С. над створенням моделі несферичного ядра атома, яка дала змогу пояснити ротаційні ядерні спектри. Викладав квантову механіку, статистичну фізику та термодинаміку, електродинаміку, теорію хімічного зв’язку, теорію твердого тіла, тощо. Лауреат Ленінської (1966) та Державної премій УРСР (1969). Нагороджений медалями і орденом Леніна, Заслужений діяч науки УРСР (1972).

З 1960 по 1966 р. завідував кафедрою член-кореспондент АН України Толпиго К.Б.. Під його керівництвом була розвинута теорія коливань кристалічних граток з урахуванням деформації йонів та розраховані пружні, теплові, електричні і оптичні властивості кристалів. Для студентів кафедри читав ряд спецкурсів з теоретичної фізики, вів загальний курс термодинаміки і статистичної фізики. Член-кореспондент АН УРСР (1965).

З 1966 по 1994 р. керівником кафедри був професор Федорченко А.М.. З його ім’ям пов’язаний цілий ряд підручників із загальних курсів теоретичної фізики, зокрема, перший україномовний курс теоретичної фізики, виданий у двох томах. Під керівництвом Федорченка А.М. розвинуто послідовну теорію нестійкості систем з розподіленими параметрами та сформульовані принципи генерації та підсилення надвисокочастотних коливань у плазмі твердих тіл. В цей же час професором Сугаковим В.Й. із співробітниками кафедри проведені широкі дослідження оптичних властивостей неідеальних кристалів та побудована теорія локальних екситонів. Значним внеском у теорію поширення та взаємодії електромагнітних хвиль у плазмі, підсилення акустичних хвиль у п’єзонапівпровідниках стали праці професорів Коцаренка М.Я., Бурлака Г.М. Вагомі результати з теорії кінетичних властивостей напівпровідників отримав професор Чайка Г.Є. Професор Пінкевич І.П. у співробітництві з експериментаторами провів дослідження явищ міжмолекулярної взаємодії в інфрачервоних спектрах домішкових кристалів та разом з Решетняком В.Ю. конформаційної нелінійності в рідких кристалах. Теорія процесів йонного легування та взаємодії заряджених пучків частинок з кристалами дістала свій подальший розвиток у роботах проф. Фалька Г.Л., доц. Макарця М.В., ст.н.с. Супруна А.Д.. В ці ж роки на кафедрі плідно працюють доценти Томасевич О.Ф., Верлан Е.М., Андреєв В.О., Хотяїнцев В.М. та інші. Зміцнюються наукові зв’язки кафедри з інститутами АН України. В різні роки на кафедрі читають лекції з загальних курсів теоретичної фізики та спецкурсів академіки Пекар С.І., Смірнов А.А., Давидов О.С., член-кореспонденти АН України Дейген М.Ф., Кривоглаз М.О., Петрина Д.Я., професори Дикман І.М., Лубченко А.Ф., Філіпов Г.Ф. та інші.

В 1995 - 2004 рр. кафедру теоретичної фізики очолював заслужений працівник освіти України професор Пінкевич І.П.. Кафедра веде наукову і навчальну роботу у тісній співпраці з науковцями інститутів НАН України, які читають спецкурси з новітніх напрямків теоретичної фізики. Велика увага приділяється освоєнню студентами кафедри комп’ютерних методів у фізиці. Основний напрямок наукових досліджень на кафедрі – взаємодія електромагнітного випромінювання з твердими і рідкими кристалами.

В 2004 - 2010 рр. кафедру теоретичної фізики очолював доктор фізико-математичних наук, професор Єжов С.М. Напрями його наукової діяльності: статистична теорія ядерних реакцій, теорія прямих ядерних реакцій, статистична теорія збуджених станів, статистична теорія зіткнень релятивістських важких іонів. Єжов С.М. розвинув теорію прямого вибивання нуклонів в трьохчастинкових реакціях, дослідив вплив передрівноважних станів на значення і форму перерізів розсіяння, провів теоретичні дослідження статистичного і прямого механізмів непружного розсіяння нейтронів на деформованих ядрах, розвинув статистичну теорію спектрів складних квантових систем з урахуванням взаємодії з неперервними станами. Читає загальні курси: класична механіка, квантова механіка, методи обчислень, теорія функцій комплексної змінної, теорія ймовірностей; спеціальні курси: теорія ядра, теорія ядерної реакцій, моделювання нейтронних полів в ядерних реакторах, методи оцінок ядерної даних.

З 2010 р. кафедру очолює доктор фізико-математичних наук, професор Макарець М.В. Основними напрямами його наукової діяльності є взаємодія швидких заряджених частинок з твердим тілом та наноструктурами; процеси випромінювання, що супроводжують руйнування твердого тіла. Макарець М.В. розвинув метод розрахунку параметрів просторового розподілу іонів імплантованих у тверді тіла. Нагороджений срібною медаллю "За особливо видатні заслуги перед Київським національним університетом імені Тараса Шевченка" (2001), знаком "Відмінник Освіти" МОН України (2008). Автор більше 100 наукових праць.

Андреєв Володимир Олександрович

 • Останні зміни:
09.01.1950

Місце народження: с. Хмельове Кіровоградська область.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
1972 закінчив фізичний факультет Київ. ун-ту, 1975 – асп-ру. 1975-98 працював у Київ. ун-ті на каф. теоретичної фізики: асист., старш. виклад. (1975), доц. (1982). 1987-93 – заст. декана фізичного факультету, чл. вч. ради ф-ту.

Читати далі >Бєлих Світлана Петрівна

 • Останні зміни:
12.12.1984

Місце народження: м.Конотоп.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: асистент.
У 2007 закінчила фізичний факультет, у 2010 аспірантуру КНУ імені Тараса Шевченка, з 2010 асистент викладача.

Читати далі >Бурлак Геннадій Миколайович

 • Останні зміни:
02.03.1948

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
У 1973 р. закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка. У Київському університеті: старший науковий співробітник, асистент, доцент, професор кафедри теоретичної фізики до 1999 р.

Читати далі >Васильєв Олексій Миколайович

 • Останні зміни:
22.10.1974

Місце народження: м. Умань Черкаська область.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
У 1997 р. закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка. У Київському університеті: з 2000 асистент, з 2004 доцент, з 2011 професор, 2006 - 2007 заступник декана фізичного факультету з навчально-методичної роботи.

Читати далі >Верлан Едуард Михайлович

 • Останні зміни:
22.08.1937- 01.01.2011

Місце народження: м. Макіївка Донецька область.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
1953 закінчив фізичний факультет Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті працював у 1962-2001: асист., старш. виклад., доц. каф. теоретичної фізики.

Читати далі >


Давидов Олександр Сергійович

 • Останні зміни:
26.12.1912- 19.02.1993

Місце народження: м.Євпаторія.
Науковий ступінь: доктор фізики-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
Академік АН УРСР. В 1939 р. закінчив Московський державний університет. У Київському університеті: 1945 доцент, 1951 професор, завідувач кафедрою теоретичної фізики, 1967-70 професор кафедри теоретичної фізики.

Читати далі >Дацюк Віталій Васильович

 • Останні зміни:
08.08.1960

Місце народження: с. Брусилів Житомирська область.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
У 1982 р. закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка. У Київському університеті з 1982, з 2002 доцент, з 2007 професор кафедри теоретичної фізики.

Читати далі >Ізвєков Сергій Валерійович

 • Останні зміни:
08.03.1965

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: доцент.
1989 закінчив Київ. ун-т. В ун-ті працював 1989-99 — асист., доц. кафедри теоретичної фізики.

Читати далі >Кордиш Леон Йосипович

 • Останні зміни:
22.07.1878- 11.07.1932

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор, завідувач кафедри теоретичної фізики.
1900 закінчив фізико-математичний факультет Ун-ту св.Володимира. 1904 відряджений до Берліну, де працював під кер. М.Планка. В Ун-ті св. Володимира: 1910 приват-доц. теорет. та експерим. фізики. У 1911-12 перебував у наук. відрядженні до Паризького ун-ту з метою дослідження вторинних коливань, працював під кер. А.Пуанкаре. 1913 - наук. стажування в Німеччині у А.Зомме Росіяельда та в лаб. електричних коливань Політехнічного ін-ту в Мюнхені, де розробляв загал. теорію ефекту Зеємана. 1921 обраний проф. теорет. фізики Київ. ун-ту. 1922-32 очолював каф.теоретичної фізики Київ.ІНО.

Читати далі >Ледней Михайло Федорович

 • Останні зміни:
09.07.1968

Місце народження: с.Торун Закарпатська область.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
1992 закінчив фізичний факультет Київ. ун-ту, 1996 асп-ру цього ун-ту. В Київ. ун-ті: з 1996 асист., доц. каф. теоретичної фізики, 2002-05 заст. декана фізичного факультету з навч.-метод. роботи, з 2007 голова наук.-метод. комісії фізичного факультету.

Читати далі >Макарець Микола Володимирович

 • Останні зміни:
19.02.1955

Місце народження: с. Чернещина, Диканьський. район, Полтавська область.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: декан фізичного факультету, завідувач кафедри теоретичної фізики.
Декан фізичного факультету, завідувач кафедри теоретичної фізики, доктор фізико-математичних наук, професор. Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка (1980). Кандидатська дисертація «Теоретическое исследование оптимизации электрофизических свойств ионно-легированных структур» (1983), докторська дисертація «Взаємодія іонів середньої енергії з твердим тілом і наноструктурами» (2007). У Київському університеті: 1984 асистент, 1989 доцент, 2008 професор, з 2010 завідувач кафедрою теоретичної фізики, з 2007 декан фізичного факультету.

Читати далі >Пекар Соломон Ісаакович

 • Останні зміни:
19.03.1917- 08.07.1985

Місце народження: м.Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
Академік АН УРСР. У 1938 р. закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка (1938). У Київському університеті: з 1944 –51; 1953 – 60 завідувач кафедрою теоретичної фізики.

Читати далі >Пінкевич Ігор Павлович

 • Останні зміни:
24.01.1944

Місце народження: м. Ратно Волинська область.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.

Засл. працівник освіти України (2001). В 1965 закінчив фізичний факультет Київ. ун-ту, 1968 асп-ру. В Київ. ун-ті працює з 1968 на посадах: асист., старш. виклад., доц., проф., 1994-2004 зав. каф. теоретичної фізики, 2004-07 гостьовий проф. ун-ту Нового Південного Уельсу (Сідней, Австралія), з 2007 проф. Київ. ун-ту.

Читати далі >Разумова Маргарита Анатоліївна

 • Останні зміни:
18.02.1964

Місце народження: м. Бориспіль Київська область.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
У 1986 закінчила фізичний факультет Київ. ун-ту. З 1988-2011 працювала у Київ. ун-ті на посадах: інж., наук. співроб., асист., доц. каф. теоретичної фізики, 1988 вч. секретар каф. Звання доц. отримала в 2002.

Читати далі >Решетняк Віктор Юрійович

 • Останні зміни:
08.02.1958

Місце народження: м. Донецьк.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
У 1980 р. закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка. У Київському університеті з 1982 р, з 1999 професор кафедри теоретичної фізики. Лауреат премії імені А. Ф. Прихотько (2012).

Читати далі >Розен Натан

 • Останні зміни:
22.03.1909- 18.12.1995

Місце народження: Нью-Йорк, США .
Науковий ступінь: доктор наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
Закінчив електротехнічний інженерний ф-т Масачусетського технологічного ін-ту (МТІ). Бакалавр (1929), магістр (1930), д-р (1932). В 1932-33 працював у Мічиганському ун-ті, в 1933-36– у Принстоні. На початку наук. кар’єри був асист. А. Ейнштейна в Ін-ті вищих досліджень у Принстоні. У період перебування в СРСР був проф. каф. теоретичної фізики у Київ. ун-ті (1936-38).

Читати далі >Романенко Олександр Вікторович

 • Останні зміни:
07.10.1976

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: доцент.
1998 закінчив фізичний факультет Київ. ун-ту, 200 асп-ру каф. теоретичної фізики. У Київ. ун-ті: 2000 асист., 2008 на посаді доц. каф. теоретичної фізики.

Читати далі >Ситенко Юрій Олексійович

 • Останні зміни:
02.05.1951

Місце народження: м. Харків.
Науковий ступінь: доктор фізіко-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
У 1973 закінчив фізичний факультет Київ. ун-ту. 2000 проф. каф. теоретичної фізики (за сумісн.).

Читати далі >Смiрнов Адріан Анатолійович

 • Останні зміни:
16.11.1908- 06.12.1992

Місце народження: м. Новгород, Росія .
Науковий ступінь: доктор фізіко-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
Академік АН УРСР (1967), віце-президент АН УРСР (1970 – 74). 1932 закінчив Ленінград. ун-т. У 1957 – 71 проф. каф. теоретичної фізики Київ. ун-ту.

Читати далі >Сугаков Володимир Йосипович

 • Останні зміни:
07.11.1936

Місце народження: м. Златопіль.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
Член - кореспондент НАН України (2003). У 1960 р. закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка. У Київському університеті з 1962 року: асистент кафедри. теоретичної фізики, старший викладач, доцент, професор, з 1980 працює на кафедрі теоретичної фізики за сумісництвом.

Читати далі >Тарнавский Александр Станиславович

 • Останні зміни:
09.03.1984

Місце народження: м.Житомир.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: асистент.
У 2008 закінчив фізичний факультет КНУ імені Тараса Шевченка. 2008-2011 - аспірантура фізичного факультету. З 2012 - асаистент викладача.

Читати далі >Толпиго Кирило Борисович

 • Останні зміни:
03.05.1916- 13.05.1994

Місце народження: м.Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: завідувач кафедри теоретичної фізики.
Член - кореспондент АН України. У 1939 р. закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка. У Київському університеті: з 1946 року, з 1960-66 завідувач кафедрою теоретичної фізики.

Читати далі >Томасевич Оксана Федорівна

 • Останні зміни:
13.12.1917- 04.09.1999

Місце народження: м. Красноярськ .
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Закінчила фіз.-мат. ф-т Ленінград. ун-ту. 1948 – 88 працювала на каф. теоретичної фізики Київ. ун-ту.

Читати далі >Фалько Георгій Леонідович

 • Останні зміни:
09.02.1952

Місце народження: м.Черкаси.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Остання займана посада: професор.
У 1974 р. закінчив фізичний факультет Київського державного університету імені Т.Шевченка. В університеті працював з 1974 р. по 1995 р. на посадах мол.наук.співробітника, асистента кафедри теоретичної фізики, потім - старшого викладача, доцента, професора.

Читати далі >Федорченко Адольф Михайлович

 • Останні зміни:
29.03.1931- 14.12.1994

Місце народження: с. Олександрівка Кіровоградська область.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
У 1954 р. закінчив фізичний факультет Київ. ун-ту. З 1956 працює у Київ. ун-ті на посадах: асист., доц., проф., 1966-94 зав. каф. теоретичної фізики.

Читати далі >Хотяїнцев Володимир Миколайович

 • Останні зміни:
24.04.1954

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
У 1976 закінчив фізичний факультет, 1979 асп-ру Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті: 1979 асист., 1983 доц. каф.теоретичної фізики.

Читати далі >Чайка Георгій Євгенович

 • Останні зміни:
18.08.1935

Місце народження: м.Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
Лауреат Державної премії України (1987). У 1959 р. закінчив Київський політехнічний інститут.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи