ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Теоретичної та прикладної механіки кафедра Теоретичної та прикладної механіки кафедра

Викладання мех. у Київ. ун-ті розпочалося з 1837 на каф. чистої та прикл. мат., яка спочатку входила до складу другого відділення філософ. (з 1850 фіз.-мат.) ф-ту. У 1842 була виділена самостійна каф. прикл. мат., яка з 1863 називалась каф. мех. Першим зав. каф. був І.І.Рахманінов, який завідував нею до 1896. Об’єктивними передумовами створення каф. мех. була стрімка модернізація промисловості на території України у середині ХІХ ст., що вимагала підготовки спеціалістів відповідної кваліфікації. У 1944-1985 каф. мала назву теорет. мех., а з 1985 теорет. та прикл. мех. З 2002 по 2011 каф. очолював проф. В.В.Мелешко. З 2011 р. кафедру очолює проф. Мацюпура В.Т. Серед видатних представників каф. у різні часи були проф. Г.К.Суслов (зав. каф. 1896–1919), П.В.Воронець (зав. каф. 1919–1922), О.П.Котельніков (зав. каф. 1922–1924), акад. Д.О.Граве (зав. каф. 1924–1932), чл.-кор. АН УСРР В.Є.Дяченко (зав. каф. 1932–1934), І.Я.Штаєрман (зав. каф. 1934–1941), Ю.Д.Соколов (зав. каф. 1944–1949), А.Л.Наумов (зав. каф. 1950–1955 та 1959–1975), О.О.Назаров (зав. каф. 1956–1958), О.О.Горошко (зав. каф. 1975–1985), чл.-кор. НАНУ А.Ф.Улітко (зав. каф. 1985–2002), О.Ю.Ішлінський, М.О.Кільчевський, В.О.Кононенко, О.І.Кухтенко, О.Ю.Жарій, В.І.Острик. На сучасн. етапі на каф. проводяться досл. прикл. проблем хаотичної динаміки, хвилевих мікродвигунів, електромех. перетворювачів енергії та наномеханіки. Серед особливо важливих наукових досягнень каф. слід вказати на фундаментальні досл. в галузі мех. неголонних систем, розпочаті Г.К.Сусловим та його учнем П.В.Воронцем наприкінці ХІХ – поч. ХХ століть; прикл. досл. систем інерціальної навігації, які були організовані О.Ю.Ішлінським; теорет. та прикл. досл. мікрохвильових двигунів, хвильових гіроскопів та п’єзокерамічних перетворювачів для дзеркал адаптивної оптики, пов’язані з діяльністю А.Ф.Улітко (він організував у 1980 при каф. сучасну лаб. мех. спряжених хвилевих полів). Каф. має тісні зв’язки з провідними навч. та наук. центрами Росії, Китаю, Німеччини, Нідерландів, США. Л-ра.: Історія Київ. у-ту.– К. 1959; Назаров О.О., Ніколенко І.В. До питання про розвиток механіки в Київ. у-ті за період минулого ст. // Вісник Київ. у-ту. 1958, №1, вип. 2: Сер. астрономії, матем. і механіки; Улітко А.Т. Розвиток матем. і механіки на мех.-мат. ф-ті за 150 років // Вісник Київ. у-ту. Матем. і механіка. 1983. № 25. В.В.Мелешко

Андрущенко Володимир Олександрович

 • Останні зміни:
29.06.1950

Місце народження: с. Святилівка Глобинського р-ну Полтавської обл..
Закінчив ф-т електронної техніки КПІ (1974). У Київ. ун-ті працює з 1980 р. на посадах ст. інженера к-ри теор. та прикл. мех., зав. навч. лаб. Електромеханічних та акустичних систем, ст.наук. сп., пров. інж.-електронник .наук. дослідної лабораторії мех. спряжених хвильових полів.

Читати далі >Анісімова Віра Борисівна

 • Останні зміни:
20.02.1923

Місце народження: с. Стоянка, Києво-Святошин. р-ну, Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту (1946). Канд. дис.: «Некоторые задачи устойчивости криволинейных стержней подкрепляющих цилиндрические оболочки» (1951). У Київ. ун-ті: 1950–82 асист., доц. каф. теорії пружності (нині – механіки суцільних середовищ кафедра) 1982–91 старш. наук. співроб.

Читати далі >Борисейко Олександр Віталійович

 • Останні зміни:
09.04.1968

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив мех.-мат. факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка (1990). У 1996 захистив кандидатську дисертацію "Стійкість циліндричних та конічних оболонок з композитів з непружними компонентами". У Київському університеті працює з 2001 на посаді доцента кафедри теоретичої та прикладної механіки.

Читати далі >Борисенко Олександр Данилович

 • Останні зміни:
13.10.1953

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту (1976). Канд. дис.: «Асимптотическое поведение решения задачи Коши для параболического уравнения при нерегулярной зависимости коэффициентов от параметра» (1980). У Київ. ун-ті: 1979 Закінчив із відзнакою мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту (1990). Канд. дис.: «Стійкість циліндричних та конічних оболонок з композитів з непружними компонентами» (1996). У Київ. ун-ті: з 2000 доц. теоретичної та прикладної механіки кафедри. Викладає теорет. механіку, варіаційне числення, оптимальне керування. Наук. інтереси: дослідження в галузі електропружності. –89 асист. каф. теорії ймовірностей та мат. статистики, з 1989 доц. Читає курси лекцій «Теорія ймовірностей», «Мат. статистика», «Дискретна математика», «Мат. економіка», «Фінансова математика», «Методи екон. обчислень».

Читати далі >Горошко Олег Олександрович

 • Останні зміни:
01.01.1925

Місце народження: с. Нечаївка Компаніївського району Кіровоградської області.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив фіз.-мат. ф-т Дніпропетр. ун-ту (1955). У Київ. ун-ті працює з 1975 на посаді зав. каф. теорет. механіки мех.-мат. ф-ту (1975-1985), проф. каф. (1985-2000), пров. наук. співроб. радіофіз. ф-ту (з 2000), проф.-консультант мех.-мат. ф-ту з вересня 2008. Протягом 10-ти р. очолював наук.-метод. комісію з теорет. мех. Мінвузу УРСР та був членом Президії наук.-метод. Ради з теорет. мех. Мінвузу СРСР. Член Нац. комітету України з теорет. і прикладної мех. Почесний докт. Дніпродзерж. техн. ун-ту, засл. проф. Київ. нац. ун-ту. Виховав 28 канд. та докт. наук, які працюють у ВНЗ та наук.-досл. ін-тах України, Росії, Казахстану, Куби, В’єтнаму та КНДР. Осн. наук. доробок у галузі динаміки підйомних канатів, двохвильових процесів у пружних системах з рухомим навантаженням, аналітичної мех. дискретних спадкових систем та неголономної мех. систем з деформівними тілами, гіроскопічних систем і систем віброзахисту, нелінійних систем.

Читати далі >Жарій Олег Юрійович

 • Останні зміни:
18.02.1957

Місце народження: м. Кам’янець-Подільський Хмельницької області.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив з відзнакою мех.-мат. ф–т Київ. ун–ту (1978). У Київ. ун–ті працював з 1981 по 2006 р. на посадах наук. співроб., ст., пров. наук. співроб., з 2000 проф. каф. теорет. та прикл. механіки. Читає курси лекцій з мех. коливань хвиль, операційного числення, коливань та хвиль в п’єзокерамічних тілах, асимптотичних розвинень і їх застосувань у мех., нестаціонарних коливань і хвиль в пружних середовищах. Осн. напрямки наук. діяльності – мех. нестаціонарних хвильових процесів в пружних та електропружних середовищах, теорія динамічної контактної взаємодії та її застосування в теорії ультразвукових двигунів.

Читати далі >Жук Ярослав Олександрович

 • Останні зміни:
21.02.1967

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
У 1991 р. закінчив Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, спеціальність «механіка». Дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата фізико-математичних наук захистив в Інституті механіки НАН України (м. Київ) 28 червня 1994 р. на тему «Планарні коливання і дисипативний розігрів пластин змінної товщини з фізично нелінійних матеріалів» (01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла). Захист докторської дисертація відбувся в Інституті механіки НАН України (м. Київ) 8 жовтня 2002 року на тему «Зв’язані задачі термомеханіки фізично нелінійних тіл при гармонічному навантаженні в одночастотному наближенні» (01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла). Має наукове звання доцента кафедри механіки Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського (2005 р.). В Київському державному університеті імені Тараса Шевченка працює з 2012 р. Напрямок наукової роботи: Механіка зв’язаних полів в матеріалах і елементах конструкцій. Зв’язані задачі термомеханіки фізично нелінійних матеріалів при гармонічному навантаженні. Зв’язані задачі термоелектромеханіки фізично нелінійних матеріалів. Механіка композиційних матеріалів. Нано- і мікромеханіка. Секретар експертної ради з механіки (фізико-математичні науки) ДАК МОНмолодьспорту України.

Читати далі >Завалюєв Георгій Васильович

 • Останні зміни:
13.04.1948

Місце народження: м. Николаєвськ-на-Амурі Хабаровського краю, РФ.
. Закінчив радіотехн. ф-т КПІ (1973). З 1999 провід. інж.-електронік каф. теорет. і прикл. мех. мех.-мат. ф-ту Київ. ун-ту. Осн. напрямки досл. – підготовка матеріалів та зразків для наукових експериментів, складання та настроювання електронних приладів. О.В.П’ятецька

Читати далі >Зражевський Григорій Михайлович

 • Останні зміни:
24.10.1961

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
З 1983 працює на каф. теорет. і прикл. механіки, займаючи посади мол. наук. співроб., наук. співроб., ст. наук. співроб., асист., доц. Читає курси теорет. механіки, чисельних методів, теорії аналітичних функцій, динамічної механіки руйнувань. 1987 захистив канд. дис.: «Распространение магистральных трещин путем растрескивания». Осн. напрямки наук. діяльності: крайові задачі динамічної теорії пружності, динамічна механіка руйнування, теорія аналітичних функцій в крайових задачах мех.

Читати далі >Киселевська Лідія Михайлівна

 • Останні зміни:
20.03.1920- 17.09.1999

Місце народження: м. Бровари, Київської області.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту (1946). У Київ. ун-ті працювала впродовж 1949–98 на посадах асист., ст. виклад., доц. каф. теорет. мех. Читала норматив. курси з теорет. механіки й теорії гіроскопів. Наук. роботи присвячені досл. динаміки пружних оболонок з ребрами жорсткості, проблемам аналітичної мех. та теорії гіроскопів. Канд. дис. захистила в Київ. ун-ті в 1963. Осн. праці: Лекции по аналитической механике оболочек. К., 1974 (у співавт.).

Читати далі >Ковальчук Віталій Федорович

 • Останні зміни:
05.07.1959

Місце народження: с. Куліші Ємільчанського району Житомирської області.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту (1981). У Київ. ун-ті працював з 1981 до 2001 на посадах інж., наук. співроб., асист., доц. каф. теорет. мех. Читав курси лекцій з теорет. мех., варіаційного числення. Осн. наук. розробки належать до проблеми руху електропровідних пружних тіл в сильно градієнтному магнітному полі. Ним вперше отримано розв’язок задачі про просторовий рух і динамічний напружений стан пружної кулі, яка миттєво занурюється в градієнтне магнітне поле.

Читати далі >Кононенко Віктор Олімпанович

 • Останні зміни:
11.09.1918- 29.07.1975

Місце народження: м. Короча, тепер Бєлгородська область, РФ.
Науковий ступінь: доктор технічних наук.
Наукове звання: професор, академік АН УРСР (1964).
Закінчив Харків. ін-т інж. залізнич. транспорту (1942). Канд. дис. присвячена теорії нових вібраційних систем, схеми і принцип дії яких були захищені авторськими свідоцтвами (1949), докт. дис.: «Автоколебания в механических системах обсуловленные трением» (1954). У Київ. ун-ті: 1966–75 проф. каф. теорет. механіки. Читав спец. курси з нелінійної механіки. 1965–75 дир. Ін-ту механіки АН УРСР. Наук. інтереси: дослідження теорії нелінійних коливань; теорії взаємодії нелінійних коливальних систем із джерелами енергії, що підтримують коливання. Встановив існування параметричного резонансу дробового порядку в системах з майже періодичною зміною параметрів.

Читати далі >Кошляков Володимир Миколайович

 • Останні зміни:
21.12.1922- 16.02.2009

Місце народження: м. Сімферополь .
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор, академік АН УРСР (1992).
Закінчив Ленінгр. ін-т точної механіки та оптики (1948). У 1963–2009 працював в Ін-ті математики НАН України. Фахівець у галузі механіки твердого тіла і прикладної теорії гіроскопів. У Київ. ун-ті: 1965 – 1966 (за сумісн.) проф. каф. теорет. механіки. Основні наук. результати стосуються дослідження теорії і практики застосування гіроскопічних приладів. Канд. дис.: «Исследование девиаций гировертикалей, возникающих при изменении скорости собственного вращения ротора гироскопа» (1951). За сукупністю отриманих важливих наукових результатів без захисту дисертації присуджено наук. ступінь доктора фіз.-мат. наук (1961). Автор близько 100 наукових праць. Серед його учнів 11 канд. і 6 докторів наук. Нагороджений орденами «Знак Пошани» (1963), «Трудового Червоного Прапора» (1982), лауреат Державної премії СРСР (1975), премії ім. М.М.Крилова АН УРСР (1987), премії ім. М.О.Лаврентьєва НАН України (2003), за заслуги в розвитку механіки і підготовці наукових кадрів удостоєний звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (2003).

Читати далі >Лебедєва Ірина Валеріївна

 • Останні зміни:
10.06.1966

Місце народження: м.Саранськ, РФ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила мех.-мат. ф-т Київ. держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка (1987) з відзнакою. З 1987р. по 1990 р. навчалася в аспірантурі на кафедрі теоретичної та прикладної механіки. Після закінчення аспірантури з 1990р. по 1997 р. працювала молодшим науковим і науковим співробітником Лабораторії механіки спряжених хвильових полів механіко-математичного факультету. У 1993 захистила канд. дис.: «Коливання оболонок при їх обертальному русі». Науковий керівник – член-кореспондент НАНУ А.Ф. Улітко. З 2002 р. по 2005 р. Лебедєва І.В. – докторант механіко-математичного факультету. Є автором та співавтором 55 наукових і науково-методичних робіт. З 2006 року працює доцентом к-ри теорет. та прикл. механіки. Викладає нормативні курси: «Теоретична механіка» (4 семестри), «Теорія стійкості» (1 семестр), читає спеціальні курси «Теорія гіроскопів», «Лінійне та опукле програмування в задачах механіки». Основні напрямки наукової діяльності: неоднорідності та дефекти в пружних середовищах (теоретичні та прикладні аспекти); хвильові твердотільні гіроскопи; динаміка теплових процесів на поверхнях з дефектами у технології виготовлення тонких композитних плівок; сенсорні полімерні системи.

Читати далі >Маципура Володимир Тимофійович

 • Останні зміни:
11.12.1950

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
У 1974 р. закінчив електроакустичний ф-т Київського політех. інституту, спеціальність – електроакустика і ультразвукова техніка. Дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності акустика (01.04.06) захистив у Ленінградському електротехнічному інституті у 1985 році; тема – «Характеристики гідроакустичних антен, розміщених в заглибленнях жорстких екранів». Захист докторської дисертації відбувся в Інституті гідромеханіки НАН України у 2004 році; тема – «Акустичні поля в неканонічних областях». Має наукове звання – професор по кафедрі теоретичної та прикладної механіки, присуджено у 2011 році. З 30 червня 2007 року працює на посаді професора кафедри теоретичної та прикладної механіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Читати далі >Мелешко В’ячеслав Володимирович

 • Останні зміни:
07.10.1951- 14.11.2011

Місце народження: м. Дніпропетровськ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
У Київ. у-ті працював з 2002 р. по 2011 р. на посаді зав. каф. теорет. та прикладної механіки. Читав курси лекцій з теорет. механіки, теорії хвилеводів, бігармонічних проблем механіки, хаотичної динаміки. Значний наук. доробок стосується теорії пружності, гідромеханіки, акустики, вихрової динаміки, теорії змішування, хаотичної адвекції, теорії мікрорідин та їх застосування у мікропроцесорах. Під його керівництвом захищено 10 канд. та 1 докторська дисертація. Канд. дис.: «Колебания пьезокерамических тел конечных размеров» (1976). Доктор дис.: «Закономерности установившихся волновых процессов в упругих телах и волноводах» (1984).

Читати далі >Назаров Олександр Олександрович

 • Останні зміни:
25.05.1906- 18.01.1972

Місце народження: с. Прибитково, Усть-Кубінський район Вологодська область РФ .
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив Ленінград. держ. ун-т (1930). У Київ. ун-ті працював з 1953 до 1958. В період 1956–1958 – зав. каф. теорет. мех. Відновив на каф. лаб. гіроскопічних систем. Читав курси з теорет. мех. та теорії пружності, спец. курс з теорії оболонок. Канд. дис. (1935). Докт. дис. (1951). Наук. доробок стосується нелінійної теорії пологих оболонок, теорії гіроскопів. Осн. праці: «Деякі питання теорії гіроскопів»– 1957(у співав.); «Основы теории и методы расчета пологих оболочек»–1966. Л-ра.: Балабанов О.Д., Недоступ Н.М. (Упоряд.). Систематичний покажчик до періодичних видань Київського університету (1861-1960). Вип. 1-2. – К.: Вид-во Київ. ун-ту, 1963. Кільчевський М.О., Коваленко А.Д., Сідляр М.М.

Читати далі >Ніколенко Ізіда Василівна

 • Останні зміни:
31.03.1926

Місце народження: м. Первомайськ, Одеської області.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила мех.-мат. ф-т Київ. держ. ун-ту (1950). У 1954 захистила канд. дис. У Київ. ун-ті працювала з 1953 по 1987 на посадах асист., ст. виклад., доц. каф. теорет. мех. Читала курси лекцій з теорет. мех. та теорії стійкості руху. Осн. наук. праці присвячені теорії стійкості многовидів положень рівноваги та усталених рухів неголономних систем, динаміці керованих мех. систем з лінійними та нелінійними в’язями, теорії гіроскопічних приладів, історії мех. Авторка 50 наук. статей та навч. посібника «Динамика управляемых неголономных систем» (1985).

Читати далі >П’ятецький Василь Олександрович

 • Останні зміни:
20.09.1941

Місце народження: с. Стукалівка Гребінківського району Полтавської області.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив мех.-мат. ф-т Київ. держ. ун-ту (1966). У Київ. ун-ті працював з 1967 на посадах асист., ст. виклад., доц. каф. теорет. мех. Читає норматив. курси з теорет. мех., варіаційного числення та теорії оптимального керування мех. систем, теорії стійкості руху, динаміки неголономних систем, прикладної теорії гіроскопічних систем. Понад 30 р. був ученим секретарем каф. теорет. мех. З 1979 по 1986 – голова профспілкової організації мех.-мат. ф-ту. Осн. напрямок наук. роботи зосереджений у галузі аналітичної мех. неголономних систем з випадковими збуреннями, теорії стійкості, теорії гіроскопічних приладів.

Читати далі >Улітко Андрій Феофанович

 • Останні зміни:
28.08.1934- 24.06.2015

Місце народження: с. Богодарівка Лубенського району Полтавської області.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив мех.-мат. ф-т Київ. держ. у-ту ім. Т.Г.Шевченка (1957). Канд. дис.: «Метод собственных вектор-функций в пространственных задачах теории упругости» захистив у 1961, докт. дис.: «Метод собственных векторных функций в пространственных задачах теории упругости» – у 1972, член-кор. АН УРСР (1982). У Київ. держ. у-і ім. Т.Г Шевченка працює з 1980 на посадах декана мех.-мат. ф-ту, першого проректора, зав. к-ри теорет. та прикладної механіки (1985–2002).

Читати далі >Улітко Ігор Андрійович

 • Останні зміни:
03.11.1970

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
закінчив з відзнакою мех.-мат. ф-т Київ. держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка (1992). Канд. дис.: «Хвилі і коливання в обертових пружних тілах» (1999). У Київ. ун-ті працює з 1995 на посадах мол. наук. співроб., наук.співроб., з 2006 – завідувач лабораторії мех. спряжених хвильових полів, а з 2011 – доц. каф. теорет. та прикладної механіки.

Читати далі >Філоненко Галина Григорівна

 • Останні зміни:
24.12.1925

Місце народження: с. Новосілки, Вишгородського району Київської області.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила мех.-мат. ф-т Київ. держ. ун-ту (1948). У Київ. ун-ті працювала з 1949 по 1980 р. на посадах асист., ст. виклад., доц. каф. теорет. механіки.

Читати далі >Хількевич Іван Іванович

 • Останні зміни:
26.06.1935- 04.05.1999

Місце народження: с. Бульково-Заріччя Брестського району Брестської області.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1962 закінчив мех.-мат. ф-т Київ. держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. Канд. дис.: «Исследование устойчивости и управляемости транспортной машины с индивидуальным автоматическим электроприводом как неголономной системы» (1965). У Київ. ун-ті працював з 1965 до 1999 на посадах асистента, старшого викладача, доцента к-ри теорет. механіки.

Читати далі >Штаєрман Ілля Якович

 • Останні зміни:
19.04.1891- 24.12.1962

Місце народження: м. Могилів-Подільський, Вінницької області.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
В 1915 р. закінчив фіз.-мат. ф-т Київ. ун-ту. Закінчив КПІ (інж. ф-т, 1918). У ВІНО та Київ. держ. ун-ті працював з 1930 до 1941 на посаді проф. (1930-1934) та зав. каф. мех. (1934 – 1941). З його ініціативи були введені лекційні курси теорії пружності, опору матеріалів, відкрито спеціалізацію з прикл. теорії пружності. 1920–1934 – член комісії прикладної мех. АН УРСР. 1924–1941р. – професор, зав. каф. теорет. мех. КПІ. 1930 р. – захистив докторську дисертацію «Интегрирование дифференциальных уравнений равновесия упругих систем». 1934–1943 – наук. співроб. Ін-ту мат. АН УРСР. Член-кор. АН УРСР (1939). У 1939-1940 був наук. консультантом докторантів М.О.Кільчевського та В.М.Чєломея, (майбутнього Генерального Конструктора ракетно-космічних систем). 1943 р. – проф. Москов. інж.-буд. ін-ту.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи