ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Теорії літератури, компаративістики і літературної творчості кафедра Теорії літератури, компаративістики і літературної творчості кафедра

Проблеми теорії та методології л-ри викладалися студентам з часу заснування ун-ту. Але як окремі дисципліни (з різними назвами) вони з’явилися в навч. планах лише на рубежі ХІХ–ХХ ст. Вагомий внесок в утвердження їх зробили професор. М. Дашкевич і особливо – професор. В.Перетц, з Філологічних  семінару якого вийшла ціла плеяда укр. дослідників л-ри. Окремі з них (М.Зеров, П.Филипович, М.Драй-Хмара, С.Маслов, О.Лазаревський, А.Лобода та ін.) читали теорет. курси для філологів у 20-х – на поч. 30-х ХХ ст. Більшість із викл. у 30-х рр. ХХ ст. була репресована, теорет. питання стали посідати незначне місце в літ. освіті ун-ту аж до поч. 60-х ХХ ст. 1962 було відкрито каф. теорії літератури, яка, тривалий час залишаючись єдиною в укр. ун-тах, сприяла поглибленому вивченню методології літературознавства, жанрової специфіки літ. творів, проблем поетики і віршознавства, розробці теорії порівняльного дослідження л-р. Первісна назва: кафедра теорії літератури і літератур народів СРСР. 1962 – 75 каф. кер. професор. В.Ф.Воробйов, автор праць про методологію літературознавства; 1976 – 86 – професор. В.Г.Бойко, дослідник проблематики і жанрової специфіки фольклору; 1987 – 88 в. о. зав. каф. доцент. Г.С.Домницька – автор праць з поетики драматургії; 1989 – 2004 – професор. М.К.Наєнко, історик і теоретик л-ри. З 2004 каф. очолює професор. Л.В.Грицик, фахівець із порівняльного літературознавства, л-р заруб. Сходу, перекладознавець. 1994 назву змінено відповідно до потреб освоєння студентами нових методик вивчення історико-літературного процесу, жанрової системи літератури, теоретичної й історичної генології, типології стилів, напрямів, форм інтертекстуальності тощо. На кафедрі «теорії літератури і компаративістики» зявились нові курси: «основи порівняльного літературознавства», «Літературна компаративістика», «Історія українського порівняльного літературознавства». Важливе місце в компаративістиці зайняв художній переклад зі споріднених і віддалених мов. 1998 була відкрита спеціальність «літературна творчість». Тепер це два освітні рівні: «бакалавр» і «магістр». 2011 кафедра одержала назву «теорії літератури, компаративістики і літературної творчості». Підготовка фахівців літературної творчості передбачає також роботу у «класах»/майстернях відомих письменників, які співпрацюють з кафедрою: прози – прозаїк, к. філологічних  н. В.Даниленко, поезії – к. філологічних  н. Стус Д.В., д. філологічних  н. Ковалів Ю.І., драматургії – письменники В.Фольварочний, Неда Неждана, д. філологічних  н. Шаповал М.О., художнього перекладу – поет, перекладач, д. філологічних  н. Ткаченко А.О., кіно та телебачення – Л.Мужук. Каф. співпрацює зі спорідненими підрозділами Бакин. славістичного ун-ту (Азербайджан), Варшав. ун-ту (Польща), Грайфсвальдського (ФРН), Тбіліс. ун-ту (Грузія), Ун-ту ім. Масарика (Брно, Чехія), Полонійною академією в Ченстохові (Польща) та відповідними ун-ськими центрами і наук. установами України, зокрема Ін-том л-ри ім. Т.Шевченка. Сьогодні на каф. працює 7 докт. наук, професор.: Грицик Л.В. (зав. каф.), Астаф’єв О.Г., Бернадська Н.І., Гнатюк М.М., Костенко Н.В., Шаповал М.О., Ткаченко А.О. та 2 доцент. – Андрійченко Н.М., Яровий О.С. Колектив каф. здійснює підготовку кадрів вищої кваліфікації – докторантів та асп., які працюють в різних вузах України та зарубіжжя. Каф. плідно працює із творчими спілками України, у т. ч. й НСПУ. Серед кафедралів – поет, перекладач, чл. НСПУ, міжнар. ПЕН-клубу О.Астаф’єв, поет, перекладач, чл. НСПУ А.Ткаченко, прозаїк, поет, чл. НСПУ О.Яровий, перекладач, критик, чл. міжнар. ПЕН-клубу Л.Грицик, критик, чл. НСПУ М.Шаповал, компаративіст, перекладач, к. філологічних  н. Забіяка І.В. та ін. Каф. забезпечує викладання літ.-теорет. дисциплін для студентів усіх філологічних  спец. Для спец. «літ. творчість» вона є випусковою. Нормат. курси каф. – теорія л-ри, вступ до літературознавства, історія літературознавства, основи компаративістики, історія л-р зарубіж. Сх., теорія і практика літ. творчості, літ. критика, теорія і практика прози, поезії, драматургії, худ. перекладу та ін. Викл. каф. читають також спец. курси та спец. семінари. Л-ра: Історія Київського університету. К., 1959; Філологічний факультет. К., 1997.

Андрійченко Наталія Михайлівна

 • Останні зміни:
02.02.1956

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1978 закінчила Київ ун-т та асп-ру при каф. історії російської літератури (1978–81). В Київ. ун-ті з 1978: асист. каф. теорії літератури та літератури народів СРСР, доцент. каф. теорії літератури та компаративістики.

Читати далі >Астаф’єв Олександр Григорович

 • Останні зміни:
10.08.1952

Місце народження: мис Лазарєва, тепер РФ.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Поет, перекладач. 1980 закінчив Укр. поліграф. ін-т ім. І.Федорова. У Київ. ун-ті з 2001 – професор. каф. теорії літератури та компаративістики.

Читати далі >Бернадська Ніна Іванівна

 • Останні зміни:
18.05.1959

Місце народження: м. Теофіполь Хмельн. обл..
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
1981 закінчила Київ. ун-т, 1981–84 навчалася в асп-рі. У Київ. ун-ті працює з 1984: 1984–91 – асист. каф. теорії літератури і наукової критики, 1991–2001 – доцент. каф. теорії літератури та компаративістики, 1998–2001 – заст. декана філологічних  ф-ту, 2001–04 – докторант каф.

Читати далі >Гнатюк Микола Пилипович

 • Останні зміни:
16.01.1933- 27.02.1975

Місце народження: с.Лушків Грубешівського р-ну Люблінського Воєводства (Польща).
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1955 закінчив КДПІ, 1957 – асп-ру. В Київ. ун-ті 1964–75 – доцент. каф. теорії л-ри та л-р народів СРСР.

Читати далі >Гнатюк Мирослава Михайлівна

 • Останні зміни:
25.03.1957

Місце народження: с. Мшанець Зборів. р-ну Терноп. обл..
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
1981 закінчила філологічний  ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті працює на посаді професора каф. теорії літератури і компаративістики ІФ. 1985 захистила кандидат дис., 2006 – докт. дис. з теорії та історії літ-ри.

Читати далі >Грицик Людмила Василівна

 • Останні зміни:
09.05.1946

Місце народження: м. Андрушівка Житомир. обл..
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчила філологічний  ф-т Київ. (відділення укр. мови та л-ри) та Тбіліс. (відділення грузин. мови та л-ри) ун-тів. 1970 – 73 навчалася в асп-рі Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті з 1973: асист., старш. викл, доцент., 1989–93 – зав. каф. сходознавства; з 1994 – професор., з 2004 – зав. каф. теорії літератури і компаративістики.

Читати далі >Дубина Микола Іванович

 • Останні зміни:
02.01.1932

Місце народження: с. Дідичі, тепер Ківерцівськ. р-ну Волин. обл..
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
1954 закінчив Львів. пед. ін-т, 1963 – асп-ру Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті 1964–95: доцент., доктор філологічних  наук (1978), професор. (1981) на каф. теорії літератури і літератури народів СРСР.

Читати далі >Костенко Наталія Василівна

 • Останні зміни:
20.01.1941

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
1958 вступила на муз.-філологічний  ф-т КДПІ, 1961–63 продовжувала навчання на відділенні рос. філології Київ. ун-ту; 1966–68 навчалася в асп-рі. У Київ. ун-ті працює з 1969: асист., старш. викл., доцент. (1978), професор. (1987) каф. теорії літератури та літератур народів СРСР (з 2011 каф. теорії літератури, компаративістики і літературної творчості).

Читати далі >Мушкетик Леся Георгіївна

 • Останні зміни:
25.09.1955

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1977 закінчила відділення слов’янської мови і л-ри філологічного ф-ту Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті: 1988–91 старш. викл. каф. теорії літератури, 1991–94 – доцент., 1994 – в. о. зав. каф. мов та літератур народів України, 1997–98 – доцент. каф. фольклористики.

Читати далі >Мушкудіані Олександр Несторович

 • Останні зміни:
22.04.1938

Місце народження: м. Местіа, Местійського р-ну Грузія.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
1966 закінчив КДПІ. В Київ. ун-ті 1974–2004 (за сумісн.) на каф. теорії літератури та компаративістики.

Читати далі >Наєнко Михайло Кузьмович

 • Останні зміни:
21.11.1938

Місце народження: с. Гуляйполе Черкас. обл..
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1966 Київ. ун-т. В Київ. ун-ті з 1978 (як погодинник і сумісн.); 1989–2004 зав. каф. теорії літератури і компаративістики; 1992–2001 декан філологічного ф-ту.

Читати далі >Таланчук (Мельниченко) Олена Михайлівна

 • Останні зміни:
31.08.1943- 29.10.2003

Місце народження: м. Кіров.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
1967 закінчила філологічний ф-т, 1977 – асп-ру Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті 1970 – 2003: викл. каф. теорії літератури, доцент. каф. історії російської літератури, професор.-співзасн. каф. фольклористики. 1992–2001 – засн. та кер. відділу фольклору, етнології та нац. культури НДІУ.

Читати далі >Ткаченко Анатолій Олександрович

 • Останні зміни:
01.02.1948

Місце народження: с. Лук’янівка Таращан. р-ну Київ. обл..
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
1971 закінчив Чернів. держ. ун-т. В Київ. ун-ті з 1989: старш. викл., доцент., професор. (2001) каф. теорії літератури, компаративістики і літературної творчості.

Читати далі >Шаповал Мар’яна Олександрівна

 • Останні зміни:
03.08.1968

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1991 закінчила філологічний ф-т, 1994 – асп-ру Київ. ун-ту, 2009 – докторантуру. В Київ. ун-ті: 1997–99 – зав. лаб. філологічних освіти філологічного ф-ту., з 1999 – на викл. роботі, з 2009 – на посаді доцента каф. теорії літератури та компартивістики.

Читати далі >Яровий Олександр Степанович

 • Останні зміни:
24.08.1970

Місце народження: с. Капустинці Яготин. р-ну Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Закінчив філологічний ф-т Київ. ун-ту та асп-ру. З 1996 – асист., з 2007 – доцент. каф. теорії літератури та компаративістики.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи