ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Цитології, гістології та біології розвитку кафедра Цитології, гістології та біології розвитку кафедра

Заснована у 1868 в складі мед. ф-ту Імператорського Університету Св. Володимира р. як каф. гістології, ембріології та порівняльної анатомії. До штату каф. на той час входили професор, препаратор і два служителі. Її організатором та першим зав. каф. був професор Перемежко П.І. Його наукові дослідження були пов’язані з вивченням будови залоз внутрішньої секреції, структури селезінки, регенерації посмугованих м’язів, він спостерігав поділ клітин епідермісу, сполучної тканини, ендотелію, лейкоцитів. Основні роботи, які створили йому світове ім’я, пов’язані з клітинним поділом, стадіями каріокінезу, феноменом «суцільного поділу» тваринних клітин. Вони були викладені в працях «О делении животных клеток» (1878), «О делении красных кровяных клеток у амфибий» (1879), «Деление клеточных ядер» (1881). У співавторстві зі своїми учнями та колегами П.І.Перемежко видав підр. із гістології та посіб. «Основания к изучению микроскопической анатомии человека и животных». Починаючи з 1891 до 1904 рр. кафедру очолював учень професор Перемежка П.І. – професор Якимович Я.Н, з 1905 до 1920 р – професор Ломинський Ф.І. Серед наукових праць, виконаних Я.Н.Якимовичем слід відзначити дослідження про будову осьових циліндрів, сухожилля, структури зубів, а також особливості непрямому або прямого поділу клітин. Наукові дослідження Ф.І.Ломинського присвячені різноманітним питанням гістології, зокрема він уперше описав непрямий поділ нейробластів, відзначивши, що це явище відбувається лише у зародковий період розвитку, вивчав морфологічну перебудову нейронів за умов дії хімічних речовин і механічної травми, морфологічні ознаки диференціювання нервових клітин вищих і нижчих хребетних у процесі ембріогенезу, здійснив оригінальні дослідження мікроструктури кришталика. У різні роки гістологічними дослідженнями у Київському університеті займалися і представники суміжних кафедр: анатомії, зоології, фізіології, загальної патології медичного факультету, зокрема В.О.Бец, Н.А.Хржонщевський, В.В.Підвисоцький, О.В.Леонтович, О.О.Ковалевський, О.М.Северцов, І.І.Шмальгаузен. З 1920 у зв'язку з реорганізацією унів. освіти в Україні вона стала складовою частиною Київ. мед. ін-ту. На біол. ф-ті Київ. ун-ту каф. гістології була відновлена в 1934-35 навч. році, як каф. анатомії, гістології й ембріології. З 1955 – каф. експерим. біології та дарвінізму, з 1963 – каф. цитології, гістології та біології розвитку. Зав. каф. у 1934–41 став професор О.А.Івакін, у 1944–81 – професор Б.Г.Новиков, у 1981–97 – професор В.М.Гордієнко, з 1997 каф. очолює професор, доктор. біологічних наук М.Е. Дзержинський. Наукова діяльність професор Івакіна О.А. проходила в світлі ідей О.М.Северцова та І.І.Шмальгаузена і була присвячена питанням експериментальної морфології, анатомії, гістології, трансплантації, що знайшо відображення у наступних публікаціях: «Роль мезодерми в процесі розвитку передніх кінцівок» (1936), «Спроби трансплантування мезодерми хвостової бруньки» (1937), «Спроба трансплантування зачатків передніх кінцівок від ембріонів тритона на ембріони аксолотля» (1938), «До питання про прикріплення поперечно посмугованої мускулатури до кутикули» (1940). Під час завідування каф. професор Новиковим Б.Г. вона перейшла до принципово нового етапу розвитку. Розпочато викладання нових нормативних курсів, зокрема «Загальна цитологія та гістологія», «Біологія індивідуального розвитку» тощо. Наукові інтереси професор Новикова Б.Г. пов’язані з вивченням ролі гормональних факторів в ембріональному та постембріональному розвитку, досліджуються процеси розмноження та росту птахів, проводиться пошук засобів підвищення продуктивності птахів, розробляється обґрунтування принципів цілорічного розмноження і підвищення яйценосності птахів. Під керівництвом професор Гордієнка В.М. на кафедрі вперше започатковано викладання нового спецкурсу «Патологія клітин». Для викладання класичних нормативних цитологічних і гістологічних курсів залучені розділи з патології органел, клітин, тканин, ембріогенезу тощо. Наук. діяльність професор Гордієнка В.М. полягала у вивченні нейрогуморальної регуляції ендокринних залоз на клітинному та субклітинному рівнях за умов норми і при дії різних стресорів. На сьогодні колектив каф. під кер. М.Е. Дзержинського зосередив увагу на вивченні співвідношення нейроендокринної та моноамінергічних систем гіпоталамуса в регуляції статевого дозрівання, сезонної циклічності репродуктивного комплексу, в регуляції функцій гіпоталамо-гіпофізарно-тиреоїдної й -надниркової систем та компенсаторно-пристосувальних реакцій організму. Розвиваються напрями пошуку взаємодії нейроендокринного та імунного компонентів єдиної інтегративної нейроімуноендокринної системи. На каф. читаються нормат. курси «Заг. цитологія», «Гістологія», «Біологія індивідуального розвитку» «Теорія еволюції», числ. спецкурси. Каф. належить пров. роль в Україні з підготовки висококваліфікованих спеціалістів-морфологів, дослідників мікро- і макроскопічної будови та функцій живих організмів. Каф. встановлені тісні наук. контакти з біол. факультетом Унів. м. Зальцбург (Австрія), з Краківським унів., з кафедрою зоології хребетних тварин Варшавського унів. (Польща), Пеннінгтонським біомедичним наук. центром (штат Луїзіана, США), Науковим Об’єднанням PicoQuant (Берлін, Німеччина), установами Об’єднаної Європейської Гастроентерологічної Федерації (Відень, Австрія). Історія каф. і головні напрями її пед. та наук. діяльності висвітлені в л-рі: Історія Київського університету. К., 1959. Київський університет імені Тараса Шевченка. Біологічний факультет. Київ, 1999. М.Е. Дзержинський

Баймут Фелікс Теодорович

 • Останні зміни:
10.08.1937

Місце народження: м. Ульяновськ, РФ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив біол. ф-т Київ. ун-ту (1961). Кандидат дис. «Изменения гормональной активности щитовидной железы у зародышей коров в зависимости от возраста материнского организма» (1972). У Київ. ун-ті: з 1963 – асист., у 1974-2001 – доцент каф. цитології, гістології та біології розвитку. Читав нормат. курси: «Заг. біологія», «Заг. біологія з основами генетики», «Біологія індивід. розвитку», «Теорія еволюції», спецкурс «Біологія постембріонального розвитку». Вивчав особливості функціонування гіпоталамо-гіпофізарно-тиреоїдної системи у вагітних самок ссавців і взаємовідносинами між щитовидною залозою матері й щитовидною залозою плоду. У 1979-82 викл. курси «Цитологія і гістологія» в Гаван. ун-ті респ. Куба. Автор 158 наук. і навч.-метод. праць.

Читати далі >Булдакова Алла Миколаївна

 • Останні зміни:
06.02.1929

Місце народження: м. Сочі Краснодарського краю, РФ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила біол. ф-т Київ. ун-ту (1953). Кандидат дис. «Сравнительный анализ роли светового режима в росте и развитии сельскохозяйственных птиц» (1961). В Київ. ун-ті працювала з 1961: с. н. с. НДІ фізіології біол. ф-ту, у 1963-1983 – доцент каф. цитології, гістології та біології розвитку.

Читати далі >Варенюк Ігор Миколайович

 • Останні зміни:
22.12.1973

Місце народження: с. Гориньград-І Рівненської області.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив біол. ф-т Київ. ун-ту (1996). Кандидат дис. «Вплив моноамінів і тестостерону на електричну активність аркуатного ядра гіпоталамуса та гістофізіологію гонад птахів» (2001). В Київ. ун-ті працює з 1998: старш. лаб. з вищою освітою, асист. (2000), доцент каф. цитології, гістології та біології розвитку (2008).

Читати далі >Гарматіна Софія Михайлівна

 • Останні зміни:
26.10.1946

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила біол. ф-т Київ. ун-ту (1971). Кандидат дис. «Нейроэндокринные механизмы принудительной линьки у кур» (1980). В Київ. ун-ті працює з 1965: навч. майстер каф. експерим. біології та дарвінізму, старш. лаб. (1971), асист.(1978), доцент каф. цитології, гістології та біології розвитку (1987). Викл. нормат. курси «Біологія індивідуального розвитку», «Гістологія», спецкурси: «Спеціальна гістологія», «Основи тератології», «Ембріологія хребетних», проводить лаб. заняття з цитології, гістології, біології індивід. розвитку, спецпрактикуми. Наук. діяльність пов’язана з дослідженням механізмів регуляції функцій ендокринних залоз та впливом різних стресогенних факторів на компенсаторно-пристосувальні реакції нейроендокринної системи.

Читати далі >Гордієнко Вадим Максимович

 • Останні зміни:
29.10.1930

Місце народження: м. Харків.
Науковий ступінь: доктор медичних наук.
Наукове звання: професор .
Закінчив Харків. мед. ін-т (1955). Кандидат дис. «Влияние брома на функциональную активность щитовидной железы» (1958). Докт. дис. «Состояние некоторых защитно-адаптивных приспособлений организма при иммобилизации» (1965). Має звання професор (1970). В Київ. ун-ті працював на посаді зав. (з 1981), професор (1997–2000) каф. цитології, гістології та біології розвитку. З 2001 – професор каф. теорет. та клін. морфології людини Нац. ун-ту фіз. виховання і спорту України.. Читав нормат. курс «Заг. цитологія та гістологія», спецкурси «Гістофізіологія нейроендокринної системи», «Вибрані розділи цитології», «Електронна мікроскопія». Започаткував на біол. ф-ті викладання спецкурсу «Патологія клітини». Підготував 24 кандидат і 4 докт. наук. Проводив вивчення цитофізіології й цитопатології гіпоталамуса, гіпофіза та периферійних ендокринних залоз. Вніс значний вклад у проблему механізмів адаптації і механізму дії гормонів. Чл. спец. вчен. рад по захисту дис. Київ. ун-ту та Київ. мед. ун-ту ім. О.О. Богомольця «Цитологія і гістологія».Чл. ряду редколегій журн. Осн. напрями наук. досліджень: нейрогуморальної регуляція ендокринних залоз на клітинному та субклітинному рівнях в умовах гіпокінезії.

Читати далі >Данилова Ольга Володимирівна

 • Останні зміни:
01.05.1941

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила біол. ф-т Київ. ун-ту (1967). Кандидат дис. «Возрастные и сезонные изменения функции гипоталамо-гипофизарной системы у гусей» (1974). 1967–68 – старш. лаб-т каф. цитології, гістології та біології розвитку біол. ф-ту, навч. майстер. З 1971 розпочала викл. діяльність: асист., старш. викл., доцент каф. цитології, гістології та біології розвитку, потім працювала доцент каф. охорони праці та навколишнього середовища Київ. нац. ун-ту будівництва та архітектури.

Читати далі >Денисьєвський Олексій Володимирович

 • Останні зміни:
10.03.1926- 27.09.1982

Місце народження: м. Біла Церква Київської області.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив біол. ф-т (1949), асп-ру каф. анатомії, гістології й ембріології біол. ф-ту Київ. ун-ту. Кандидат дис. «Рост бронзовых индеек» (1953). 1963–1982 – доцент каф. цитології, гістології та біології розвитку біол. ф-ту Київ. ун-ту. Читав нормат. та спец. курси: «Біологія постембріонального розвитку», «Гістологія та ембріологія», «Порівняльна ембріологія», «Цитохімія», «Гістофізіологія нейроендокринної системи». Сфера наук. дослідж.: вивчення гістогенезу нейросекреторних клітин гіпоталамуса та ролі проміжного мозку в ембріогенезі та диференціюванні аденогіпофіза у курей та качок.. Автор 80 наук. і навч.-метод. робіт, статей до Укр. енциклопедії.

Читати далі >Дзержинський Микола Едуардович

 • Останні зміни:
08.09.1957

Місце народження: м. Бахмач Чернігівської області.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив біол. ф-т з відзнакою (1980), асп-ру каф. цитології, гістології та біології розвитку біол. ф-ту Київ. ун-ту. Кандидат дис. «Нейроэндокринные механизмы фоторефрактерности репродуктивной системы у птиц» (1985), докт. дис. «Нейроендокринна регуляція морфофункціонального дозрівання і циклічної роботи гіпоталамо-гіпофізарно-гонадної та гіпоталамо-гіпофізарно-тиреоїдної систем» (1997). З 1983 – мол. наук. співроб. НДЛ генетики індивідуального розвитку, з 1987 – асист., з 1990 – доцент, з 1997 – зав. каф. цитології, гістології та біології розвитку, у 1989-98- заст. декана з навч. роботи біол. ф-ту Київ. ун-ту. У 2001 – звання професор Читає нормат. і спец. курси «Заг. цитологія», «Теорія еволюції», «Хронобіологія». Напрямок наук. інтересів полягає у вивченні гістофізіології нейроімуноендокринних міжсистемних взаємодій у тварин, зокрема у дослідженні співвідношення нейроендокринної та моноамінергічних систем гіпоталамуса в регуляції репродуктивного комплексу і функцій гіпоталамо-гіпофізарно-тиреоїдної та надниркової систем.

Читати далі >Іванова Людмила Сергіївна

 • Останні зміни:
05.09.1931

Місце народження: м. Саратов, РФ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила біол. ф-т Київ. ун-ту за спец. біолог-зоолог (1954). Кандидат дис. «Сезонные изменения цитологической структуры передней доли гипофиза у уток»(1967). У Київ. ун-ті: з 1959 – лабор., з 1960 – асп. каф. експерим. біології і дарвінізму, у 1964-67 – м. н. с. відділу фізіології розвитку НДІ фізіології біол. ф-ту, у 1967-91 – доцент каф. цитології, гістології та біол. розвитку біол. ф-ту. Читала нормат. курси: «Цитологія з гістологією», «Ембріологія», «Біологія індивід. розвитку» та спецкурси: «Цитофізіологія клітини», «Спеціальна гістологія», «Гістофізіологія нейроендокринної системи». Вивчала гістофізіологію гіпофіза у тварин та особливості статевої диференціації аденогіпофіза у птахів.

Читати далі >Ніконенко Олександр Георгійович

 • Останні зміни:
17.04.1957

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
У 1979 закінчив біол. ф-т, у 1983 – асп-ру Київ. ун-ту. Кандидат дис. «Гипоталамические механизмы полового созревання у птиц» (1985). Докт. дис. «Роль молекул адгезії у механізмах синаптичної пластичності» (2007). З 1976: інженер, асист., доцент каф. цитології, гістології та біології розвитку Київ. ун-ту. З 1997 – пров. н. с. Ін-ту фізіології ім.О.О. Богомольця НАН України. Читав нормат. курс «Біологія індивід. розвитку», спецкурси: «Аналіт. і кількісна цитологія» та «Радіаційна морфологія».

Читати далі >Нужина Наталія Володимирівна

 • Останні зміни:
17.10.1979

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
2001 закінчила біологічний ф-т Київ. ун-ту. 2005 захистила кандидат дис. «Циркадна динаміка структурних змін гіпоталамо-гіпофізарно-гонадної системи та епіфіза птахів після введення мелатоніну та блокаторів дофамінових рецепторів». З 2004 – в Ботанічному саду ім. акад. О. В. Фоміна: молодший наук. співроб, наук. співроб, паралельно 2006–2007 – асист. каф. цитології, гістології та біології розвитку біологічних ф-ту.

Читати далі >Островська Галина Віталіївна

 • Останні зміни:
20.05.1961

Місце народження: м. Рибінськ Ярославської області, РФ .
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчила біол. ф-т Київ. ун-ту у 1983. Кандидат дис. «Роль мембранотропних ефектів в механізмах біол. дії нейрогіпофізарних гормонів» (1995). Докт. дис. «Первинні механізми мембраномодулюючої дії біорегуляторів природного і синтетичного походження» (2005). В ун-ті працює з 1983: 1983-87 – старш. лаборант, інженер відділів фізіол. генетики та експерим. морфології НДІ фізіології; 1987-95 – мол. наук. співроб., 1995-97 – наук. співроб., а з 1997 – старш. наук. співроб. лаб. мембранології НДІ фізіології; з 2002 – доцент, а з 2006 – професор каф. цитології, гістології і біології розвитку.

Читати далі >Пазюк Любов Михайлівна

 • Останні зміни:
13.08.1961

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила біол. ф-т Київ. ун-ту у 1985. Кандидат дис. «Участь катехоламінів головного мозку в регуляції функціональної активності гіпоталамо-гіпофізарно-тиреоїдного комплексу птахів у ранньому постнатальному онтогенезі» (1993). Працює в Київ. ун-ті: з 1978 - лаборант каф. цитології, гістології та біології розвитку, з 1979 – лаборант відділу фізіології розвитку НДІ фізіології біол. ф-ту, з 1985 – інженер, з 1986 – мол. наук. співроб., з 1991 – асист., а з 2002 – доцент каф. цитології, гістології та біології розвитку. Викл. спецкурси «Нейроморфологія», «Гістофізіологія нейроендокринної системи», «Патологія клітин» та нормат. курси на заочному відділенні «Заг. цитологія» та «Гістологія», проводить лаб. заняття з цитології, гістології, біології індивідуального розвитку та до спецкурсів.

Читати далі >Птиця Олександр Миколайович

 • Останні зміни:
23.08.1936

Місце народження: м. Луганськ.
Закінчив біол. ф-т (1959), асп-ру (1961) каф. цитології, гістології та біології розвитку біол. ф-ту Київ. ун-ту. Кандидат дис. «Нейрогуморальные механизмы компенсаторной гипертрофии гонад у птиц» (1968). У 1959–1987 працював у Київ. ун-ті на посадах: лаб., мол. наук. співроб., старш. наук. співроб. НДІ фізіології, а з 1987–2001 старш. наук. співроб. каф. цитології, гістології та біології розвитку. Читав лекції з нормат. курсу «Заг. цитологія та гістологія» та спецкурсу «Гістофізіологія нейроендокринної системи». Наук. діяльність пов’язана з дослідженням гіпоталамічного контролю функцій щитовидної, наднирникової та статевих залоз в онтогенезі та вивченням механізмів компенсаторної гіпертрофії цих залоз.

Читати далі >Пустовалов Андрій Сергійович

 • Останні зміни:
14.01.1977

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив біол. ф-т Київ. нац. ун-ту у 1999, асп-ру у 2003. Кандидат дис «Вплив імунізації, введення мелатоніну, серотоніну та епіфізектомії на гіпоталамо-гонадну систему птахів (гістофізіологічний аналіз)» (2003). З 2000 – асист., з 2008 – доцент каф. цитології, гістології та біології розвитку біол. ф-ту Читає спецкурси: «Методи дослідження клітин», «Порівняльна гістологія», «Еволюційні передумови антропосоціогенезу», «Вибрані розділи еволюційної теорії», «Гістофізіологія тканин внутрішнього середовища». На заочн. відділенні читає нормативний курс «Теорія еволюції». Наук. діяльність пов’язана з вивченням нейроімуноендокринних взаємодій у птахів.

Читати далі >Рибальченко Тарас Володимирович

 • Останні зміни:
05.04.1974

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив у 1998 біол. ф-т, у 2001 – асп-ру каф. біохімії біол. ф-ту Київ. ун-ту. Кандидат дис. «Біохімічні особливості безрецепторної міжклітинної сигналізації» (2002). В ун-ті працює: з 1998 – аспірант, 2001-02 – мол. наук. співроб., у 2002 – наук. співроб. відділу цитофізіології біол. ф-ту; з 2006 – доцент каф. цитології, гістології і біології розвитку. Читає лекції з курсів «Гематологія», «Механізми клітинної диференціації», «Цитохімія», «Основи біології та генетики». Осн. напрями наук. діяльності стосуються досліджень міжклітинної сигналізації, цитофізіол. ефектів і механізмів дії гетерометальних комплексів і речовин з потенційною протипухлинною дією. Вперше доведені особливості безрецепторної взаємодії деяких ендогенних пептидних біорегуляторів з клітинною мембраною.

Читати далі >Скрипник Наталія Вячеславіна

 • Останні зміни:
13.07.1964

Місце народження: м. Артемівськ Донецької області.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила біол. ф-т Київ. держ. ун-ту 1987. Кандидат дис. «Участь інтернейронів гіпокампу в епілептогенезі ФЛСβ1-/--мутантних мишей» (2002). У 1987-90 працювала асист. каф. природн. дисциплін підготовчого ф-ту Київ. ун-ту. У 1997-98 та 2000-01 проходила наук. стажування в лаб. генетики розвитку Похангського ун-ту науки та технології і в наук.-досл. центрі кальцію, пам’яті та навчання (Південна Корея). У 1990-2003 – асист., з 2003 – доцент каф. цитології, гістології та біології розвитку. Читає лекції з курсів «Біологія індивідуального розвитку», «Основи біології та генетики людини», «Біологія людини», «Біологія», спецкурси «Вибрані розділи цитології», «Міжклітинні взаємодії», «Імуноцитологія» тощо. Сфера наук. інтересів окреслена питаннями нейрофізіологічних та нейрохімічних основ процесів епілептогенезу та формування пам’яті.

Читати далі >Уварова Наталія Миколаївна

 • Останні зміни:
16.12.1929

Місце народження: м. Черкаси.
Наукове звання: старший викладач.
Закінчила біол. ф-т Київ. ун-ту в 1954. З 1956 – асист., у 1966-1986 – старш. викл. каф. цитології, гістології та біології розвитку біол. ф-ту, у 1986-2003 – співроб. деканату біол. ф-ту Київ. ун-ту. Читала лекції з нормат. курсів «Цитологія та гістологія», «Ембріологія» та спец. курсів «Методи культури тканин та генетична інженерія», «Гематологія», «Цитохімія» та ін.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи