ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Тюркології кафедра Тюркології кафедра

Відкриття 1995 каф. тюркології у складі відділу сходознавства Київ. ун.-ту пов’язане з процесами відродження сходознавчих традицій в Україні, що успішно розвивалися в 30-х ХХ ст. 2000 каф. функціонує як структурний підрозділ ІФ. Осн. завдання каф., провідного осередку сходознавчих досліджень в Україні – підготовка філологів-сходознавців, фахівців з мов і л-р народів Сх. Протягом 1995–2000 відбувався набір студентів у групи з вивчення япон., турецької, кит. мови з метою підготовки викл. та перекладачів з базовою ун-тською освітою для держ., комерц. структур та навч. закладів України, сформувався наук. потенціал укр. сходознавства нової генерації. За цей період було підготовлено більше 800 фахівців у галузі сх. філології, які працюють у провідних ун-тах, дипломат. та наук.-досл. установах України. Новим якісним етапом в історії каф. став набір студентів у групи з вивчення індонезійської (1997), грузинської (1999), узбецької (2000) та азербайджанської (2002) мов і л-р. Сьогодні на каф. турецьку мову та л-ру вивчають 70 студентів у 10 мовних групах. Перший зав. каф. – професор. Халимоненко Г.І. (1995–2002), з 2002 каф. очолює доцент. Підвойний В.М. На сьогодні на каф. працюють відомі укр. сходознавці: доктор філологічних  наук, професор. Халимоненко Г.І., кандидат філологічних  наук, доцент. Омер Дерменджі, кандидат філологічних  наук, доцент. Арнаут Ф.І. кандидат філологічних  наук, доцент. Дрига І.М., кандидат філологічних  наук, доцент. Алієва З.К., кандидат філологічних  наук, доцент. Покровська І.Л., кандидат філологічних  наук, доцент. Прушковська І.В., кандидат філологічних  наук, доцент. Рог Г.В., асист.: Телешун К.О., Терещенко Т.М, Михайлова Є.В., Сінькевич Д.Ю., Нікітюк Т.В. Одним з пріоритетних напрямків роботи каф. є підготовка наук. кадрів. На каф. функціонує асп-ра з підготовки кандидат дис. за спец. 10.02.13 – «Мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії» та 10.02.04 – л-ра зарубіж. країн. До осн. напрямів наук. діяльності каф. входить широкий діапазон актуальних проблем укр. сходознавства: дослідження л-рних та мовних взаємин України з країнами Сх., історія л-р народів тюркського світу, проблеми системно-структурної орг. лексики та синтаксису тюркських мов, проблеми термінозназвства і мовної політики країн Сх., триває розробка та удосконалення методики викл. сх. мов в Україні. Колективом каф. підготовлені серії підруч. з осн. сходознавчих навч. дисциплін (тюркологія, кореїстика, японістика, китаїстика, узбекознавство, азербайджаністика), монографії, лексикографічні посіб., переклади худ. л-ри тощо. Викл. каф. є постійними сучасн. наук. сходознавчих форумів в Україні та за кордоном, їх наук. дослідження друкуються у Віснику Київ. ун.-ту серії «Східні мови та літератури», часописах «Східний світ» та «Сходознавство». Міжн. визнанню каф. тюркології, налагодженню наук. зв’язків з провідними наук. установами та ун-тами України та країнами Сх. сприяло відкриття Турецького центру інформації та досліджень. Каф. активно співпрацює з Турецьким лінгв. тов-вом, Фондом дослідження тюркського світу, Стамбул. ун-том, Центром досліджень турецької культури ім. Хаджи Бекташ Велі Ун-ту Газі, Центром досліджень Кавказу і Сер. Азії Кавказ. ун-ту (Туреччина), Бакин. ун-том (Азербайджан), Ташкент. ун-том ім. Мірзо Улугбека (Узбекистан). Значна увага приділяється розробці спільних наук. проектів з Ін-том сходознавства НАН України, Укр. мовно-інформ. фондом (термінологічна робота), Таврійським нац. ун-том ім. В.І.Вернадського, Крим. інж.-пед. ун-том (обмін досвідом метод. роботи), Гімназією сх. мов № 1 м. Києва, Міжн. школою «Меридіан» (пед. практика студентів), Історико-культ. асоціацією «Україна-Туреччина», Київ. гагаузьким нац.-культ. тов-вом «Халк Бірліі» та Київ. караїмським нац.-культ. тов-вом «Догунма» (культ.-просвітницька діяльність). В.М.Підвойний

Алієва Заміна Керім кизи

 • Останні зміни:
09.07.1963

Місце народження: Азербайджан.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1987 закінчила Бакинський ін-т інозем. мов ім. 50-річчя СРСР. У Київ. ун-ті: 2002–07 – асист., з 2008 – доцент. каф. тюркології.

Читати далі >Арнаут Федора Іванівна

 • Останні зміни:
06.09.1970

Місце народження: с. Дмитрівка Болградського р-ну Одес. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1993 закінчила ф-т сходознавства Азербайдж. держ. ун-ту ім. М.Кірова, 1997 – магістратуру каф. турецької мови і л-ри Ун-ту Газі (м. Анкара), 2000 – асп. Ін-ту л-ри ім. Нізамі НАН Азербайджану. В Київ. ун-ті з 2004 – доцент., з 2007 – докторант каф. тюркології.

Читати далі >Бондаренко Іван Петрович

 • Останні зміни:
06.10.1955

Місце народження: м. Коропі Чернігів. обл..
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
1978 закінчив філологічних  ф-т Петерб. (Ленінгр.) держ. ун-ту, 1994 Ін-т япон. мови (м. Нара, Японія), асп-ру (1987) і докт-ру (1999) ОДУ. ). У Київ. ун-ті з верес. 2003: професор. каф. тюркології; з черв. 2004 – зав. каф. кит., корейської та япон. філології; з 2005 – заст. дир. ІФ.

Читати далі >Гончаренко Олександр Миколайович

 • Останні зміни:
29.12.1975

Місце народження: невідомо.
1999 закінчив Київ. ун-т, 2002 – асп-ру. У Київ. ун-ті: 1999–2002 – викл. кит. мови, асист. відділення сходознавства; 2002–04 – викл. кит. мови, асист. каф. тюркології; з 2004 – викл. кит. мови, асист. каф. китайської, корейської та японської філології ІФ.

Читати далі >Дерменджі Омер

 • Останні зміни:
01.03.1972

Місце народження: Туреччина.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1996 закінчив Ун-т Самсун (Туреччина), 2001 – магістратуру відділу сходознавства Київ. ун-ту. Викладав турецьку мову у ЛДУ, Нац. ун-ті «Львів. політехніка». У Київ. ун-ті: з 2002 – викл. турецької мови, з 2007 – доцент. каф. тюркології.

Читати далі >Дрига Ірина Миколаївна

 • Останні зміни:
09.07.1975

Місце народження: м. Молодогвардійськ Луган. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
1997 закінчила філологічний  ф-т Київ. ун-ту. З 1997 працює в Ін-ті сходознавства ім. А.Кримського НАН України. У Київ. ун-ті: 2006 – доцент. каф. тюркології, з 2008 – старш. наук. співроб.

Читати далі >Козоріз Oлександр Павлович

 • Останні зміни:
12.12.1977

Місце народження: м. Київ.
1999 закінчив Київ. ун-т. 1998–99 перебував на мовному стажуванні у Китаї. У Київ. ун-ті працює з 1999 – асист. каф. тюркології, з 2004 – асист. каф. китайської, корейської та японської філології ІФ.

Читати далі >Коломієць Наталія Володимирівна

 • Останні зміни:
02.05.1976

Місце народження: с. Ворзель Київ. обл..
1998 закінчила відділення сходознавства Київ. 1999–2000 перебувала на мовному стажуванні у Китаї. У Київ. ун-ті: 2000–02 – асист. каф. тюркології; з верес. 2002 – асист. каф. китайської, корейської та японської філології ІФ.

Читати далі >Комісаров Костянтин Юрійович

 • Останні зміни:
01.08.1979

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
1996 закінчив Київ. гімназію сх. мов №1. 2001 закінчив відділення сходознавства Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 2000–02 – асист. каф. тюркології; 2002–07 – асист., з 2007 – доцент. каф. китайської, корейської та японської філології ІФ.

Читати далі >Підвойний Володимир Миколайович

 • Останні зміни:
16.10.1972

Місце народження: м. Миргород Полтав. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1995 закінчив філологічний ф-т Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті: 1995 – асист. каф. тюркології, з 2002 – зав. каф. тюркології ІФ.

Читати далі >Покровська Ірина Леонідівна

 • Останні зміни:
25.05.1981

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
2003 закінчила ІФ Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті: 2003–07 – асист., з 2008 – доцент. каф. тюркології.

Читати далі >Прушковська Ірина Віталіївна

 • Останні зміни:
02.07.1981

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
2003 закінчила ІФ Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті: 2003–07 – асист., з 2008 – доцент. каф. тюркології.

Читати далі >Рог Ганна Володимирівна

 • Останні зміни:
04.08.1980

Місце народження: м. Бровари Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
У 1998 закінчила Київ. гімназію сх. мов, вступила на відділення сходознавства Київ. ун-ту. 2003 – асп. ІФ. Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: асист., доц. каф. тюркології ІФ (2003–2010).

Читати далі >Туранли Ферхад Ґардашкан Оглу

 • Останні зміни:
26.12.1960

Місце народження: Азербайджан.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1992 закінчив іст. ф-т Івано-Франків. пед. ін-ту ім. В.Стефаника. 1993–96 асп. Прикарпат. ун-ту. 1994–96 та у жовт. 2001 стажувався у Стамбул. міжн. ун-ті. У 2003 закінчив докт-ру ІА (спец.: історіографія, джерелознавство та ін. іст. дисципліні). В Київ. ун-ті – доцент. каф. тюркології.

Читати далі >Халимоненко Григорій Іванович

 • Останні зміни:
05.05.1941

Місце народження: с. Товкачівка Прилуцького р-ну Чернігів. обл..
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
1965 закінчив Київ. ун-т, 1969 – Тбіліський держ. ун-т ім. Іване Джавахішвілі, 1972 – асп-ру. 1980–86 – викл. Укр. полігр. ін-ту ім. І.Федорова. У Київ. ун-ті: 1992–95 – старш. наук. співроб. Ін-ту українознавства, 1995–2001 – зав. каф. тюркології та зав. відділення сходознавства, з 2001 – професор. каф. тюркології ІФ.

Читати далі >Шекера Ярослава Василівна

 • Останні зміни:
14.05.1982

Місце народження: м. Київ.
Остання займана посада: асистент.
2003 закінчила Київ. ун-т. 2000 почала перекладати з давньокит. мови класич. поезію доби Тан (618–907). 2000–02 рр. стажувалася в Чанчуньському пед. ун-ті та Пекінському ун-ті мови й культури. В Київ. ун-ті: з 2003 асист. – каф. тюркології, з 2005 – асист. каф. китайської, корейської та японської філології.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи