ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Українознавства центр Українознавства центр

Центр було створено 30.08.2000 на основі Інституту українознавства КНУ. У 2000–07 Центр українознавства діяв як самостійний підрозділ у складі НДЧ Київ. Ун-ту. під кер. д-ра іст. наук, проф. В. І. Сергійчука. З 15.03.2007 Центр українознавства введено до складу філософського ф-ту, його очолив д-р політ. наук, проф. М.І. Обушний. ЦУ став продовжувачем кращих традицій українознавчої науки, які склалися на той час в Київ. ун-ті, водночас сформувавши власний оригінальний підхід в українознавстві як інтегративній галузі знань. Метою діяльності ЦУ стало здійснення комплексних наук. досліджень проблем українознавства; використання результатів наук. досліджень у контексті розвитку освіти в Україні та укр. зарубіжжі; розробка перспективних проблем націє-, державо- та культуротворення; вивчення загальносвіт. тенденцій розвитку досліджень з проблем націєтворення; визначення місця українства у світовому цивілізаційному процесі; організація та проведення стажування фахівців з українознавства з України і зарубіжжя; підготовка й атестація наук.-пед. кадрів і надання організаційної, наук. і навч.-метод. допомоги відповідним інституціям, що працюють у сфері українознавства. Теоретико-методологічною основою діяльності ЦУ є розуміння українознавства як сучасної інтегративної дисципліни, що є підґрунтям, на основі якого формується цілісний світогляд сучас. укр. громадянина (див.: школа українознавства). Українознавство ставить за мету цілісне достовірне знання про Україну і українство, укр. світобачення у часі й просторі. Тому об’єктом дослідження українознавства є реальний укр. світ, котрий створювався упродовж тисячоліть, трансформувався і, зрештою, сьогодні визначає суть буття і свідомості українців як сучас. нац. спільноти, а предметом дослідження є українство як загальноцивілізаційний феномен, закономірності та особливості його формування і розвитку в часо-просторовому вимірі як на теренах України, так і поза ними.

На час створення Центру у ньому працювало 17 штатних співробітників (з них 16 кандидатів наук) та 14 сумісників (7 докторів і 7 кандидатів наук).

Частина співробітників Інституту українознавства КНУ перейшли працювати до Центру:

 • працюють зараз – канд.психол.н. Т.С. Воропаєва; канд.філос.н. І.М. Грабовська; канд. іст. н. С.Р. Кагамлик; Л. Ковтун;

 • працювали до певного часу – І.В. Андрущенко (по 31.12.2000 р.); канд. іст. н. Л.В. Божук (2000–2010 рр.); канд.філос.н. Т.М. Ємець (до сер. 2014 р.); канд.іст.н. С.В. Конча (по 31.12.2015 р.); канд.філос.н. О.І. Мостяєв (по 31.12.2015 р.); Л.М. Кирик (до сер. 2013 р.); Л.В. Павелковська (до сер. 2013 р.); к.іст.н., з 2007 р. – д.іст.н. В.М. Піскун (по 31.12.2010 рр.); канд.філол.н. А.В. Ціпко (по 31.12.2010 рр.); к. філос.н. О.В. Щербатюк (по 14.10.2004 рр.).

Пізніше до трудового колективу Центру долучилися нові штатні співробітники:

 • працюють зараз – канд.іст.н. К.А. Кобченко (з 1.06.2005 р.); канд.філос. н. Н.М. Авер’янова (з 23.11.2007 р.);

 • працювали певний час – канд.філол.н. Т.Л. Шептицька (12.11.2001 – 3.08.2015 рр.); канд.філол.н. Л.В. Сорочук (2002 – 31.12.2015 рр.); канд. іст. н. І.В. Пасько (2002–2009 рр.); к.іст.н. З.І. Хижняк (25.09.2002–30.06.2003 рр.); д.іст.н. А.Л. Зінченко (2004–31.07.2006 рр.); Т.П. Оришич (2.02.2004–18.09.2006 рр.); канд. іст. н. Б.А. Короленко (18.07.2005 – січ. 2008 рр.); канд. іст. н. І.Б. Василик (1.01.2010 – 31.12.2015 рр.).

У різні роки сумісниками та за договорами-підрядами працювали наукові співробітники:

 • Т.І.Артюшенко (2003 р.); член-кор. НАН України В.Д. Баран (2000–2002 рр.); В.М.Барташ (2002 р.); д.іст.н. В.К. Борисенко (2001–2003 рр.); к. іст.н. І.В. Верба (2001 р.); канд. геогр. н. І.І. Вінниченко (2002 р.); д.іст.н. Б. М. Гончар (2001 р.); канд.іст. н. А.В. Денисенко (2002 р.); д.іст.н. Л.Л. Залізняк (2000–2002 рр.); канд.філос.н. М.Ю.Зелінський (2002 р.); д.іст.н. А.Л. Зінченко (2001 р.); канд.психол.н. Т.С. Кириленко (2001–2002 рр.); канд.іст.н. В.К. Кириченко (2002 рр.); д.філос.н. В.С. Крисаченко (2000–2002 рр.); канд.іст.н. В.С. Лозицький (2001–2002 рр.); С.О. Матвєєва (2003 р.); академік АПН України Л.І. Мацько (2000–2002 рр.); д.іст.н. Л.Г. Мельник (2000 р.); д.біол.н. О.Я. Пилипчук (2002 рр.); канд.філол.н. В.О. Радванська (2002 рр.); Т.О. Сапрун (2003 р.); канд.філол.н. В.Ф.Святовець (2001–31.08.2002 рр.); д.іст.н. С.П. Сегеда (2000–2002 рр.); д.іст.н. В.І. Сергійчук (2000–15.03.2006 р.); Н.М. Сидоренко (1.10–31.12.2002 р.); М.Ю. Скирда (2002 р.); канд. філол. н. Ю.Д. Солод (2000–2002 рр.); канд.філол.н. Г.П. Стрельчук (2001 р.); О.Г. Таран (2002–2003 рр.); Л.О. Тимошенко (2003 р.); канд.іст.н. Н.О. Щербак (2001–30.06.2003 рр.); канд.іст.н. Л.В. Яковлєва (2001–2002 р.).

Протягом існування Центру кількість  співробітників постійно зменшувалася. Так, на 1 січня 2013 р. у Центрі працювало 16 співр. (з них 2 сумісники), у тому числі 2 доктори наук (політ. та істор.), 10 кандидатів наук (з них 4 – філос., 3 – істор., 2 – філол., 1 – психол.), а на 1 червня 2016 р. – 7 співр. (5 кандидатів наук та 1 доктор (сумісник))

ЦУ здійснює як наук.-досл., так і наук.-метод. та наук.-пед. роботу. Упродовж 2000–05 співроб. ЦУ працювали в рамках наук. теми «Дослідження проблем українознавства в системі сучас. загальносвітових тенденцій розвитку націєтворчих концепцій», у 2006–10 за наук. темою «Дослідження соціокультурних перетворень в іст. досвіді та сьогоденні укр. спільноти», з 2011 ЦУ виконується наук. тема «Українство у світовому цивілізаційному процесі: історичний досвід та перспективи». Дослідження відбуваються в межах 4 наук. груп: Українство у світовому цивілізаційному процесі: філософські, геополітичні та ґендерні аспекти (кер. І.М. Грабовська), Українство в контексті європейської цивілізації: соціокультурні та етнонаціональні аспекти (кер. Т.С. Воропаєва), Етнорелігійний вимір цивілізаційного потенціалу українства. (кер. М.В. Довбищенко), Українство в світі: науково-освітня та суспільно-культурна взаємодія. (кер. К.А. Кобченко. Від початку діяльності у ЦУ діяла асп-ра та докторантура зі спец. 09.00.12 – українознавство (іст. та філос. науки). У 2000–05 на базі ЦУ діяла спец. вчена рада Київ. ун-ту Д 26.001.01 для захисту дис. на здобуття наук. ступеня д-ра та канд. наук за спец. 09.00.12 – українознавство (іст. та філос. науки) та 07.00.07 – історія науки і техніки. За цей період асп. та пошукувачами ЦУ було захищено 13 канд. дис., з них 12 – зі спец. 09.00.12 – українознавство (9 – іст. і 3 – філос. науки) і 1 – за спеціальністю 07.00.07 – історія науки і техніки. З кінця 2006 спецради зі спец. 09.00.12 – українознавство відкрито на філософському (філос. науки) та історичному (іст. науки) ф-тах. Співроб. ЦУ є авторами та упорядниками кількох наук. період. видань: «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Українознавство», Календар-щорічник «Українознавство», «Українознавчий альманах» (з 2009). Концептуальні напрацювання та теоретико-методол. позиції Центру викладено також у низці видань співроб. ЦУ, таких як зб. наук. праць «Україна і Схід: панорама культурно-спільнотних взаємин» (2001), колект. монографіях: «Україна просторова в концепційному окресленні Степана Рудницького» (2003), «Українство у світі: традиційність культури та спільнотні взаємини» (2004), «Філософія українського буття» (2006), «Пізнаємо Україну. Узнаем Украину. Discover Ukraine. Посібник для учителів та учнів недільних шкіл українського зарубіжжя» (2007), «Український modus vestiendi – спосіб зодягання: кол. монографія» (2008), Піскун В. М., Ціпко А. В., Шептицька Т. Л. та ін. Юрій Шевельов: виклик часу і відповідь науковця (2010); Походження, становлення та розвиток українського народу: кол. монографія / Воропаєва Т.С., Кагамлик С.Р., Конча С.В. та ін.   (2010). У 2002–05 за заг. ред. проф. В.І. Сергійчука співроб. ЦУ за участю ін. науковців було створено електронну версію енцикл. довідника «Український Петербург», який містить систем. комплекс матеріалів – понад 2000 біогр. та темат. статей, присвячених життєдіяльності українців у Санкт-Петербурзі протягом 300 років (з 1703 до сьогодні); наук. апарат статей складають бібліогр. дані та ілюстрат. матеріали. Протягом 2003–04 та 2008-09 на базі ЦУ та за участі частини його співроб. відбувалося наук. упорядкування енцикл. видання «Енциклопедія Київського університету». У 2000–2005 у рамках держ. програми «Освіта в укр. зарубіжжі» ЦУ виступав координатором освіт.-метод. забезпечення навч. закладів укр. зарубіжжя. Так, 1–4 лист. 2000 було проведено І Міжн. наук.-практ. конференцію «Освіта в укр. зарубіжжі: досвід становлення і перспективи». Пізніше за цією тематикою на базі Київ. ун-ту за підтримки держ. органів та громад. орг-й було проведено ще дві конференції (18–21 серп. 2001 та 27–29 жовт. 2003). Крім того, співроб. ЦУ було розроблено Програму для недільних шкіл укр. зарубіжжя «Український світ» та метод. посіб. «Український світ». Співроб. ЦУ здійснювали перепідготовку наук.-пед. кадрів для освітніх установ зарубіжжя: було організовано та проведено курси підготовки вчителів укр. зарубіжжя. Систематично на базі Київ. ун-ту проводяться навч.-метод. семінари для освітян укр. зарубіжжя з українознавчих предметів (укр. мова та л-ра, історія, народознавство, географія України, українське мистецтво). У ході ширшого впровадження наук. здобутків ЦУ в навч. процес його співроб., підготовлено та 2008 видано навч. посіб. для студ. ВНЗ «Українознавство» (за заг. ред. М.І. Обушного); розроблено навч. програми з українознавства для студ. та асп. Київ. ун-ту (2008).

Авер’янова Ніна Миколаївна

 • Останні зміни:
28.11.1969

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Остання займана посада: науковий співробітник.

Закінчила 1995 пед. ф-т КДПУ ім. М.П.Драгоманова, 2003 асп. Київ. ун-ту за спец. «Українознавство» (філос. науки). Працювала: виклад. образотворчого мистец. з методикою навчання в Київ. міськ. пед. коледжі (1996-2003). У Київ. ун-ті: з 2006 філос. І кат., що проводить наук.-тех. розробки Центру українознавства, з 2008 – м. н. с., з 2011 р. – н. с. Центру українознавства філос. ф-ту. Канд. дис. «Образотворче мистецтво як чинник національного виховання особистості (українознавчий аналіз)» (2007). З 2006 також виклад. каф. дизайну ВМУРоЛ «Україна».

Читати далі >Баран Володимир Данилович

 • Останні зміни:
09.08.1927

Місце народження: с. Дем'янів Галицького району Івано-Франків. обл..
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Член-кореспондент НАНУ. Навчався у Львівському педагогічному інституті (1946-1950 рр.). У 1992–2000 рр. – провідний науковий співробітник Інституту українознавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка (за сумісництвом), у 2000–2002 рр. – Центру українознавства НДЧ (за сумісництвом).

Читати далі >Божук Людмила Володимирівна

 • Останні зміни:
01.08.1958

Місце народження: смт Новоархангельськ Кіровоград. обл..
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.

Закінчила іст. ф-т Київ. ун-ту (1980). Працювала виклад. історії в сш м. Києва (1980-2000). 2001–2010 – у Київ. ун-ті: пров. історик, що проводить наук.-тех. розробки, Центру українознавства, тепер Центру українознавства філос. ф-ту Київ. ун-ту. З 2003 – здобувач наук. ст., з 2009 к. і. н. Канд. дис. «Шкільництво українського зарубіжжя: традиції та сучасний досвід» (2009).


Читати далі >Борисенко Валентина Кирилівна

 • Останні зміни:
07.07.1945

Місце народження: с. Хижинці, Вінницького району, Вінницької області.
Закінчила 1968 історичний ф-т Київ. ун-ту, 1971 асп-ру ІМФЕ. Працювала наук. співроб., зав. сектором Рукописних фондів ІМФЕ (1981–95). У Київ. ун-ті з 1995: перший зав. каф. етнології та краєзнавства іст. ф-ту (1995–2002), проф. (1997). Канд. дис. «Взаимосвязи в традиционной культуре и быту украинцев и поляков Подолии в конце XIX – начале XX в» (1974), докт. дис. «Весільні звичаї та обряди на Україні» (1992). Підготувала 15 канд. та 3 д-рів наук, консультант 2 докторантів. Розробила програми нормат. курсів: "Українська етнологія", "Зарубіжна етнологія", "Українська етнологія в контексті європейської науки". Організувала і провела ряд міжн. конф. (Київ, 1999, 2000, 2001). Прочитала лекції з укр. культури за кордоном: ун-т Тампере (Фінляндія), Сарасота, Гарвард, Філадельфія, Нью-Йорк, Вашингтон (США), Прага (Чехія), Варшава (Польща). Відп. ред. журналу "Етнічна історія народів Європи" (К., 1999–2009, №1–30).

Читати далі >Василик Ірина Богданівна

 • Останні зміни:
22.08.1980

Місце народження: с. Озеряни Борщівського р-ну Терноп. обл..
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Остання займана посада: молодший науковий співробітник.
Історик. Закінчила Терноп. держ. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. 2002–2005 в асп. У 2011–2015 – м. н. с. Центру українознавства філософського ф-ту КНУ (за сумісництвом, з 2014 – основне місце роботи).  

Читати далі >Воропаєва Тетяна Сергіївна

 • Останні зміни:
12.07.1960

Місце народження: м. Чигирин Черкас. обл..
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: науковий співробітник.
Психолог. У 1977 р. закінчила Смілянську сш № 11 (Черкас. обл.) із золотою медаллю. Закінчила з відзнакою 1982 муз.-пед. ф-т Кіровоград. держ. пед. ін-ту ім. О.С.Пушкіна. 1981 отримала Золоту  медаль і диплом Лауреата Всесоюз. конк. студ. наук. робіт («Формування музичних здібностей у шестирічних дітей: нові стратегії», науковий керівник проф. Т.І. Пашукова). 1982–1986 в асп. Київ. ун-ту, спец. «Соціальна психологія». У Київ. ун-ті: з 1992 с.н.с. Ін-ту, Центру українознавства, (по кін. 2015), з травня 2016 – н. с. Центру українознавства філософського факультету. З 1999 доц. каф. загальної та організаційної психології ф-ту соціології та психології, тепер ф-ту психології (за сумісн.).

Читати далі >Грабовська Ірина Миколаївна

 • Останні зміни:
02.02.1961

Місце народження: м. Дніпропетровськ.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.

Філософ. Після закінчення СШ працювала на трубопрокатному з-ді ім. В.І. Леніна, м. Дніпропетровськ. Закінчила філос. ф-т Київ. ун-ту (1985) та асп. цього ун-ту (1993). У Київ. ун-ті: з 1992 мол. наук. співроб., з 1994 с.н.с. Ін-ту українознавства КНУ, з 2000 с.н.с. Центру українознавства, тепер Центру українознавства філософського факультету, зав. відділу, кер. наук. групи «Філософсько-світоглядні проблеми українознавства». Вчене звання старш. наук. співроб. отримала 2007. Канд. дис. «Формування екологічної культури особистості: українознавчий аспект» (1994).

Читати далі >Довбищенко Михайло Володимирович

 • Останні зміни:
04.06.1966

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.

Історик. Закінчив 1993 іст. ф-тет Київ. Ун-ту. Працював викладачем КНУКіМ, ВМУРоЛ «Україна», Нац. академії оборони України. Читав курси: «Історія України», «Історія укр. державності», «Релігієзнавство», «Укр. палеографія» та ін. У Київ. ун-ті: 2005–08 докторант, з жовт. 2009 м.н.с., з жовт. 2011 н. с., з жовт. 2012 по кін. 2015 с. н. с. Центру українознавства філос. ф-ту. Канд. дис. «Соціальна та регіональна структура Уніатської Церкви кінця XVI – першої половини XVII ст. (на матеріалах Волинського воєводства)» (1998); докт. дис. «Українська шляхта Волині у релігійних рухах кінця XVI – першої половини XVII ст.» за спец. «Українознавство» (захист відбувся 31.05.2010).

Читати далі >Ємець Тетяна Михайлівна

 • Останні зміни:
19.07.1959

Місце народження: с. Троїцьке Любашівського р-ну Одес. обл..
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Остання займана посада: науковий співробітник.

Філософ. Закінчила 1981 відділення психології філос. ф-ту Київ. ун-ту. Працювала патопсихологом в Психоневрологічній лікарні м. Києва ім. І.П. Павлова (1981–93). У Київ. ун-ті: з 1998 м.н.с. Ін-ту українознавства та Центру українознавства, у 2007–2014 н.с. Центру українознавства філос. ф-ту. Канд. дис. «Українознавча концепція В. І. Вернадського (соціально-філософський аналіз)» (2006).

Читати далі >Залізняк Леонід Львович

 • Останні зміни:
19.01.1951

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.

Історик, археолог. Закінчив 1977 іст. ф-т Київ. ун-ту. Осн. місце роботи – Ін-т археології НАН України, де з 1972 пройшов шлях від лаборанта до зав. відділу археології кам’яної доби. В Київ. ун-ті: 1993–2004 – проф., пров.н.с. Ін-ту українознавства, потім Центру українознавства); читав лекції на каф. етнології іст. ф-ту; член спец. Вчен. ради Київ. ун-ту по захисту дисертацій з іст. спеціальностей. Водночас – проф. НаУКМА, де очолює магістерську програму «Археологія та Давня історія України» (з 1995).

Читати далі >Зінченко Арсен Леонідович

 • Останні зміни:
20.07.1948

Місце народження: с. Парпурівці Вінницьк. р-ну Вінницької обл..
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Історик. Закінчив фіз-мат. ф-т Вінницьк. пед. ін-ту (1967–72) та іст. ф-т того ж ін-ту (1971–75). Працював у сфері освіти: у СШ Вінницьк. обл. та м. Вінниці (з 1968), виклад. каф. історії СРСР та всесвіт. історії Вінницьк. пед. ін-ту (з 1980). У Київ. ун-ті: 2004–06 пров.н.с. Центру українознавства. З 2006 зав. каф. історії України та методики навчання Київ. Ун-ту ім. Бориса Грінченка. З листопада 2014 – заст. директора Національного науково-дослідного інституту українознавства

Читати далі >Кагамлик Світлана Романівна

 • Останні зміни:
22.10.1961

Місце народження: с. Косів Чортківського р-ну Тернопіл. обл..
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.

Історик. Закінчила 1977 іст. ф-т Київ. ун-ту. Працювала: м.н.с., с.н.с. ЦДІАК України (1982–98). У Київ. ун-ті: з 1995 с.н.с. Ін-ту українознавства (за сумісн.), з 1998 на пост. основі, вчений секретар Ін-ту українознавства, з 2000 н.с., з 2002 с.н.с. Центру українознавства. Водночас з 2000 – вч. секретар Центру українознавства, з 2007 – заст. дир. Центру українознавства філос. ф-ту. Вчене звання старш. наук. співроб. отримала 2006. Канд. дис. «Культурно-просвітницька діяльність Києво-Печерської лаври в другій половині ХVІІ – ХVІІІ ст.» (2000). З 2002 наук. співроб. відділу дух. культури Нац. Києво-Печерського іст.-культ. заповідника (за сумісн.).

Читати далі >Кобченко Катерина Аркадіївна

 • Останні зміни:
08.01.1975

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Остання займана посада: науковий співробітник.
Історик. Закінчила 1997 іст. ф-т Київ. ун-ту та 2001 асп. цього ф-ту по каф. Давньої та Нової історії України. Працювала: викладач іст. дсциплін Медичного ін-ту Укр. асоціації нар. медицини (1997-99); асист., ст. виклад. каф. гуманітарних дисциплін ВМУРоЛ «Україна» (2002–04). У Київ. ун-ті: 2004–05 м.н.с. ІЖ, з черв. 2005 м.н.с. Центру українознавства, з 2008 н.с., з вер. 2011 по кін. 2015 с. н. с., з травня 2016 – н. с. Центру українознавства філос. ф-ту.

Читати далі >Конча Сергій Вікторович

 • Останні зміни:
11.07.1968- 07.07.2016

Місце народження: м. Шостка Сум. обл..
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.

Історик. Закінчив 1995 іст. ф-т Київ. ун-ту, отримавши спеціальність історик-археолог, викладач історії, 1998 асп. Ін-ту українознавства Київ. ун-ту. З 2000 н.с., у 2008–2015 с.н.с. Центру українознавства філос. ф-ту. Канд. дис. «Походження індоєвропейців: аналіз концепцій» (1999). Водночас з 2000 ст. виклад. НаУКМА (за сумісн.). Співкер. і наук. секретар постійно діючого наук. семінару «Походження і давня історія індоєвропейських народів» на базі ІА НАНУ та УТОПІК (2005–2010). 

Читати далі >Крисаченко Валентин Семенович

 • Останні зміни:
08.09.1953

Місце народження: с. Тополі Гайворонського р-ну Кіровоград. обл..
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор.
Філософ, природознавець. Закінчив 1976 Чернів. держ. ун-т зі спеціальності «біологія» та 1981 асп. Ін-ту філософії АН УРСР. В Київ. ун-ті: у 1992 – один із засновників Ін-ту українознавства. У груд. 1992 – черв. 2000 очолював відділ психології та методології творчості Ін-ту українознавства, з 1994 – переймен. на відділ філос.-світогл. проблем українознавства. У 1996–98 на філос. ф-ті читав спец. курси «Філософія екології» та «Історія укр. філософії». У 2000–02 – с.н.с. Центру українознавства.

Читати далі >Мостяєв Олександр Іванович

 • Останні зміни:
30.06.1966

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.

Філософ. Закінчив 1988 КДПІ ім. О.М. Горького. У Київ. ун-ті: 1993–2000 м.н.с., н.с., Ін-ту українознавства, у 2000–2015 — н.с., с.н.с. Центру українознавства. Канд. дис. «Історичне буття етносу: філософсько-методологічний аналіз» (1998).

Читати далі >Обушний Микола Іванович

 • Останні зміни:
02.01.1942

Місце народження: с. Ядути Борзнянського р-ну Чернігів. обл..
Науковий ступінь: д-р політ. наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: директор.
Історик, політолог. 1969 закінчив іст. ф-т Київ. ун-ту. 1969 – старш. методист підготов. ф-ту для інозем. громадян, 1969-71 – заст. голови профспілкового комітету Київ. ун-ту. 1971-74 – асп. філос. ф-ту Київ. ун-ту. 1974-87 – у Київ. ін-ті легкої пром-сті: асист., старш. викл., доц. каф. наук. комунізму. З 1987 працює у Київ. ун-ті: доц., проф. (2000) політології кафедри. З 2007 – дир. Українознавства центру філос. ф-ту.

Читати далі >Пасько Ірина Володимирівна

 • Останні зміни:
31.03.1954

Місце народження: м. Ленінград.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Історик. Закінчила 1977 іст. ф-т та 1985 асп. Ленінград. держ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 2002 – 31.03.2009 с.н.с. Центру українознавства; водночас за сумісн. 2005–07 доц. каф. джерелознавства, та спец. іст. дисциплін. іст. ф-ту.

Читати далі >Піскун Валентина Миколаївна

 • Останні зміни:
31.03.1957

Місце народження: смт Батурин, Бахмацького району, Чернігів. обл..
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Історик. Закінчила 1980 іст. ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: з вер. 1992 м.н.с. відділу народознавства Ін-ту українознавства Київ. ун-ту; з 06.1995 зав. сектором аналізу і наук. інформації відділу теорії та історії українознавства; з квіт. 1996 вч. секретар Ін-ту українознавства; 1998–2000 заст. дир. з наук. роботи Ін-ту українознавства; 2000–05 заст. дир. Центру українознавства; у 2006–2010 с.н.с. Центру українознавства).

Читати далі >Сегеда Сергій Петрович

 • Останні зміни:
28.04.1949

Місце народження: м. Барвінкове Харків. обл..
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1971 історичний ф-т Київ. ун-ту, 1974 асп-ру (ІМФЕ, закінчив по переводу асп-ру ІА АН УРСР). 1974–2000 працював в Ін-ті археології мол. наук. співроб., наук. співроб., старш. наук. співроб., зав. сектором палеоантропології (згодом – антропології). З 2000 старш. наук. співроб., пров. наук. співроб. (2002), гол. наук. співроб. (2007) ІМФЕ. Вперше в історії Київ. ун-ту на наук. рівні 1992–96 викладав заг. курс «Основи антропології» для студ. іст., філософського ф-тів та ф-ту соціології та психології. 1996–2000 – старш. наук. співроб. Ін-ту (згодом – Центру) українознавства Київ. ун-ту. З 2002 доц., проф. каф. фольклористики Ін-ту філології Київ. ун-ту.

Читати далі >Сергійчук Володимир Іванович

 • Останні зміни:
13.03.1950

Місце народження: с. Прибережне Житомир. обл..
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1972 ф-т журналістики Київ. ун-ту, 1977 екон. ф-т Укр. сільськогосподарської академії. До 1987 працював у ред. газети «Сільські вісті». У Київ ун-ті: проф. каф. давньої та нової історії України, дир. Центру українознавства НДЧ (2000–07).

Читати далі >Сиза Наталія Петрівна

 • Останні зміни:
17.11.1975

Місце народження: Полтав. обл..
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
1997 закінчила юрид. ф-т Київ. ун-ту. 1997-2000 – асп. юрид. ф-ту Київ. ун-ту. З 2000 – мол. наук. співроб. Центру українознавства, асист. (2002) і доц. (2005) каф. правосуддя юрид. ф-ту Київ. ун-ту. 2005-06 – в.о. зав. каф. правосуддя, 2006-09 – вчен. секретар спец. вчен. ради Д 26.001.05 Київ. ун-ту.

Читати далі >Солод Юлія Дмитрівна

 • Останні зміни:
08.12.1938

Місце народження: м. Сталіно, тепер Донецьк.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Філолог. Закінчила ф-т журналістики Київ. ун-ту, 2000–2002 – наук. співроб. Центру українознавства.

Читати далі >Сорочук Людмила Василівна

 • Останні зміни:
11.05.1966

Місце народження: с. Крилів, Корецького р-ну, Рівнен. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Остання займана посада: науковий співробітник.
Філолог. Закінчила 1985 Дубнівське пед. уч-ще, 1997 – пед. відділення УДПІ ім. М.П. Драгоманова, 2001 асп. Центру українознавства Київ. ун-ту. Має педагогічний досвід роботи в сш та Київ. ун-ті. У Київ. ун-ті: з 2002 м.н.с., у 2005–2015 н.с. Центру українознавства.

Читати далі >Ціпко Анатолій Валентинович

 • Останні зміни:
02.04.1971

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Філолог. Закінчив 1993 філол. ф-т Київ. ун-ту, 1996 – асп-ру Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: з 1996 – молод. наук. співроб., з 1997 − зав. відділу порівняльних досліджень Ін-ту українознавства Київ. ун-ту, у 2000–2010 − с.н.с. Центру українознавства. Водночас 1995-97 виклад. заруб. л-ри Укр. гуманіт. ліцею. Канд. дис. «Світоглядний симбіоз у психології світових образів в українській міфології» (1997).

Читати далі >Шептицька Тетяна Леонідівна

 • Останні зміни:
28.06.1975

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Остання займана посада: науковий співробітник.
Філолог. Закінчила 1998 ф-т укр. філології НПУ ім. М. П. Драгоманова за спец. «Українська мова і література», 2001 асп. Центру українознавства Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: з 2001 філолог ІІ кат., що проводить наук.-тех. розробки, м.н.с., з 12.11.2001 по 3.08.2015 н.с. Центру українознавства філос. ф-ту. З 4.08.2015 - заступник генерального директора з наукової роботи Історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили».

Читати далі >Щербатюк Олена Вадимівна

 • Останні зміни:
27.09.1961

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Філософ. Закінчила 1983 ф-тет історії та теорії образотворчого мистецтва Київ. держ. худ. ін-ту (тепер Академія мистецтв України), фах – мистецтвознавець, 1993 асп-ру каф. етики, естетики та теорії культури філос. ф-ту Київ. ун-ту. Працювала 1983-90 ред. Гол. редакції наук.-популярних і навч. програм Держтелерадіо УРСР. В Київ. ун-ті: 1993–2001 м.н.с., н.с., зав. відділу нац. культури Ін-ту українознавства, 2001–05 с.н.с., у 2005–08 докторант Центру українознавства. З 2008 доц. Київ. нац. ун-ту театру, кіно і телебачення ім. І.К. Карпенка-Карого (КНУТКТ). Канд. дис. «Моральний потенціал народної сміхової культури в Україні др. пол. ХV1–ХVІІІ ст.» (1994). </p>

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи