ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Мостяєв Олександр Іванович

30.06.1966

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.

Закінчив 1988 КДПІ ім. О.М. Горького. У Київ. ун-ті: 1993–2000 м.н.с., н.с., Ін-ту українознавства, 2000–2015 — н.с., с.н.с. Центру українознавства. Канд. дис. «Історичне буття етносу: філософсько-методологічний аналіз» (1998).

В КНУ здійснював дослідження за наступними напрямками:
•    розробка теоретико-методологічних засад українознавства;
•    використання ідей синергетики в українознавстві;
•    розвиток антропогеографічного підходу в українознавстві;
•    застосування теорій соціальної модернізації та транзиту в українознавстві;
•    теорія політичних та соціальних революцій в контексті українознавчих досліджень;
•    розробка історико-типологічної версії цивілізаційного підходу.
Автор 5-ти монографій (з них 4 у співавторстві, одна була перевидана), 10-ти розділів у 9-ти посібниках; опублікував понад 70 наукових статей.

Осн. праці:
Монографії: Крисаченко В. С., Мостяєв О. І. Україна: природа і люди. Монографія  / 2 вид., перероб. і доп. – К.: НІСД, 2002. – 623 с.; Грабовська І. М., Ємець Т. М., Мостяєв О. І. Філософія українського буття. Монографія. – К.: Українська Видавнича Спілка, 2006. – 295 с.; Грабовська І. М., Ємець Т. М., Мостяєв О. І. Трансформації українського со¬ціу¬му: філософсько-світоглядний аналіз. Монографія. – Видавничо-поліграфіч¬ний центр «Київський універси¬тет», 2013. – 511 с.; Сучасне українство: цивілізаційні виклики та відповіді: Монографія / Н. М. Авер’янова, Т. С. Воропаєва, І. М. Грабовська, К. А. Кобченко, О. І. Мостяєв, М. І. Обушний, Л. В. Сорочук, Т. Л. Шептицька. – Київ: вид-во «Україна», 2015. – С. 10–43, 106–138.
Розділи у колективних монографіях: Ідея Східноєвропейської цивілізації у контексті геополітичної доктрини С. Рудницького // Україна просторова в концепційному окресленні Степана Рудницького. – К.: УВС, 2003. – С. 115–131; Етногенетичні витоки українців // Українська політична нація: ґенеза, стан, перспективи / За. ред. В. С. Крисаченка. – К.: НІСД, 2003. – С. 103–130; Субкультури та контркультурні зрушення в історії українського народу // Піскун В. М., Ціпко А. В., Щербатюк О. В. та ін. Українство у світі: традиційність культури та спільнотні взаємини. Монографія. – К.: ЗАТ «Нічлава», 2004. – С. 142–154; Розвиток структури українського соціуму // Український соціум / За. ред. В. С. Крисаченка. – К.: НІСД, 2005. – С. 136–163.
Підручники та посібники: Геополітичне бачення України; Основні етногенетичні концепції походження українського народу  // Студії з україністики. Хрестоматія. Випуск І. – К., 2002. – С. 66–78; 103–126; Українознавство: Навчальний посібник (у співавт.) / За заг. ред. М.І. Обушного. – К., 2008. – Розділи І (у співавт., с. 7–42) та ІІІ (с. 93–182); Геополітичний напрям в українській політичній думці / Обушний М.І., Мостяєв О.І. // Історія української політичної думки: [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / [за ред. М.І. Обушного]. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2013.
Статті: Українознавство в контексті культурно-цивілізаційного підходу // Українознавство. Вісник Київського університету ім. Тараса Шевченка. Вип. 5. – К.: Видав.-поліграф. центр «Київ. ун-т», 2001. – С. 10–15; Еліта і маса в філософсько-історичній концепції М. Грушевського та нелінійне мислення // Михайло Грушевський – науковець і політик у контексті сучасності. – К.: Укр. вид. спілка, 2002. – С. 261–271; Межі передісторичного стану в історії України // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Українознавство. – Випуск 6. – 2002. – С. 50–57; Земля й історія  // Українознавство. Календар-щорічник. 2003. – К., 2002. – С. 63–69; Дніпро: «вода-матір», брат, шлях // Українознавство. Календар-щорічник. 2004. – К., 2003; До проблеми історико-етнографічного районування території сучасної України // Українознавство. Вісник Київського університету ім. Тараса Шевченка. Вип. 8. – К.: Видав.-поліграф. центр «Київ. ун-т», 2004. – С. 43–46; Чи можна назвати події листопада-грудня 2004 р. в Україні революцією? // Українознавство. Вісник Київського університету ім. Тараса Шевченка. Вип. 10. – К.: Видав.-поліграф. центр «Київ. ун-т», 2006. – С. 7–12; Революція як спосіб самоорганізації спільнот // Українознавство. Календар-щорічник. 2007. – К., 2006. – С. 94–101; Елементи буржуазного укладу в Україні у ХVІ–ХVІІІ століттях // Українознавство. Вісник Київського університету ім. Тараса Шевченка. Вип. 11. – К.: Видав.-поліграф. центр «Київ. ун-т», 2007. – С. 24–28; Українська етнічна територія та її зміна протягом історичного часу // Збірник наук. праць НДІУ. Т. ХV. – К., 2007. – С. 249–256; Чотири наукові підходи в українознавстві: загальна характеристика // Збірник наук. праць НДІУ. Т. XVI. – К., 2007. – С. 86–96; Поведінка українців як предмет дослідження українознавства // Збірка матеріалів міжнародної конференції «Поведінкові типи в українському соціокультурному середовищі: історичний досвід та аналіз тенденцій». – К., 2007. – С. 22–29; Вплив пограничного положення України на формування соціальних поведінкових стереотипів // Українознавство. Календар-щорічник. 2008. – К.: Укр. центр духовн. культури, 2007. – С. 71–81; Концепт «геополітична реальність» та його застосування в українознавстві // Збірник наук. праць НДІУ. Т. XХI. – К., 2008. – С. 24–32; Соборність України та відмінності історико-політичних доль регіонів // Українознавство. Календар-щорічник. 2009. – К., 2008. – С. 174–180; Теоретико-методологічні засади сучасного українознавства / Обушний М., Воропаєва Т., Мостяєв О. // Українознавство. – 2008. – № 4. – С. 45–50; Ключові геополітичні образи України // Українознавчий альманах. Випуск І. Український образ світу: особливість у світовому контексті. – К., 2009. – С. 136–142; Про предметне поле українознавства // Українознавство. Вісник Київського університету ім. Тараса Шевченка. Вип. 13. – К.: Видав.-поліграф. центр «Київ. ун-т», 2009. – С. 4–8; Роль геополітичних обставин у ліквідації Запорозької Січі // Українознавство: календар-щорічник / [упорядн. В. Піскун, А. Ціпко]. – 2010. – С. 81–91; Особливості дослідження трансформації українського соціуму / О. І. Мостяєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Українознавство». – 2010. – Вип. 14. – С. 14–21; Фактори геополітичного розвитку України // Українознавчий альманах. – 2010. – Вип. 2. – С. 39–44; Процеси трансформації та модернізація соціуму: світовий контекст та українські особливості // Українознавчий альманах. – 2010. – Вип. 3. – С. 44–56; [63 статті] // Український геополітичний словник / Автор концепції, упоряд. і ред. В. С. Крисаченко; за заг. ред. О. С. Власюка, П. П. Кононенка. – К.: «МП Леся», 2010. – 63 статті. – С. 10–495; Модернізація політичної системи України та розвиток громадянського суспільства у новітню перехідну епоху // Українознавчий альманах. – 2011. – Вип. 5. – С. 79–84; Соціально-економічні особливості модернізації підросійської та радянської України в колоніальних умовах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Українознавство». – 2011. – Вип. 15. – С. 24–31; Міграції в геополітичному процесі в історії України // Українознавчий альманах. – 2011. – Вип. 7. – С. 23–30; Визначення місця українства у світовому цивілізаційному процесі // Українознавчий альманах. – 2012. – Вип. 8. – С. 20–25; Етапи цивілізаційного процесу в Україні: особливості періодизації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Українознавство». – 2012. – Вип. 16. – С. 4–10; Українство у цивілізаційному процесі: особливості поширення європейських впливів // Українознавчий альманах. – 2013. – Вип. 11. – С. 45–50; Українська еліта в європейському цивілізаційному поступі // Українознавчий альманах. – 2013. – Вип. 14. – С. 25–29; Сучасні цивілізаційні виклики українству // Українознавчий альманах. – 2014. – Вип. 16. – С. 274–282; Геополітичні складові цивілізаційного образу України // Україна у світовій історії. – 2014. – № 3 (52). – С. 242–256; Європейська цивілізація та місце у ній України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Українознавство». – 2014. – Вип. 1 (17). – С. 23–29; Україна як геоісторична країна і геополітична реальність // Українознавство. – 2015. – № 2 (52). – С. 102–113; Теоретико-методологічне підґрунтя застосування цивілізаційного підходу в українознавстві // Українознавчий альманах. – 2015. – Вип. 18. – С. 90–94.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи