ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Української історії та етнополітики кафедра Української історії та етнополітики кафедра

Першопочатки існування каф. сягають довоєнного періоду і пов’язані з першою в ун-ті каф. сусп. наук – каф. марксизму-ленінізму, створеною згідно з постановою ЦК ВКП(б) від 14.11.1938. У 1956 каф. перейменовано на каф. історії КПРС. У серпні 1968 з метою врахування в навч. процесі специфіки ф-тів Вченою радою ун-ту прийнято рішення про утворення замість однієї двох загальноун-тських каф.: каф. історії КПРС гуманіт. ф-тів і каф. історії КПРС природн. ф-тів. Саме з утворенням останньої з них і бере свій безпосередній початок історія колективу каф., хоча її назва змінювалась ще двічі. Протягом 1990–91 навч. року колектив мав назву «Кафедра політичної історії природн. ф-тів», а з вересня 1991 має назву «Каф. укр. історії та етнополітики». Зміна назви була адекватною і своєчасною відповіддю каф. на запит складного часу реформ і перебудов. Вона свідчила про великий творчий потенціал і постійний пошук колективом свого гідного місця в системі гуманіт. освіти і в житті ун-ту і сус-ва в цілому. Колектив сьогодні ще більш переконаний, що провідне місце в формуванні і розвитку нац. самосвідомості, підвищенні культурного рівня і патріотичному вихованні молоді належить вивченню історії України. Першим зав. каф. був доктор історичних наук, проф., засл. діяч науки і техніки УРСР М.М.Матвійчук (1968–88). З 2003 каф. очолює доктор історичних наук, проф., засл. працівник освіти України А.П.Коцур. Вагомий внесок у самоствердження і зміцнення колективу, завоювання ним провідних позицій в ун-ті у 1970–80-х зробили: І.І.Шевченко, М.М.Матвійчук, Б.І.Білик, С.М.Клапчук, Н.Ю.Костриця, В.В.Мусієнко, М.Д.Олійниченко, В.Ф.Остафійчук, Д.Д.Пиха, Б.І.Стеля, В.П.Хижняк, І.А.Зозуля, А.П.Конашевич, Г.М.Кривошея, В.С.Крижановський, В.Є.Лось, В.П.Мольченко, Ф.П.Остапенко, Л.Л.Прокопенко, Д.А.Прохоров, Є.В.Сафонова, А.П.Черченко, Л.В.Дячук, М.М.Карабанов, Л.В.Морфлюк, В.І.Червінський, Ю.А.Горбань, Н.В.Терес та ін. Кращі традиції своїх попередників сьогодні продовжують Т.Ю.Горбань, О.В.Даниленко, Л.В.Іваницька, А.П.Коцур, В.Є.Кругляков, Л.П.Могильний, Д.Ф.Розовик, М.Г.Казьмирчук. Протягом 41 року свого існування співроб. каф. видано 53 наук. монографії, 81 навч. і навч.-метод. посіб. Підготовлено 17 д-рів, а також 112 кандидат історичних наук. Протягом 1974–95 у спец. вч. раді, що діяла на базі каф., захистили дис. бл. 300 осіб. На іст. та природн. ф-тах викл. каф. читають нормат. та спец. курси: «Історія України», «Історія сучас. світу», «Актуальні питання історії України», «Сучасна укр. історіографія», «Історія укр. меценатства», «Етнополітика», «Етнотуризм», «Історія візантійського права», «Історія регіонів Європи та Америки» тощо. З 2005 на каф. видається фахове видання «Часопис української історії». Осн. праці: Горбань Ю.А., Марценюк Л.М., Слюсаренко А.Г. Застереження історією (Українська радянська державність у координатах більшовицької етнополітичної моделі. 1918–1920-ті роки). К., 2002; Розовик Д.Ф. Українське культурне відродження в роки національно-демократичної революції (1917-1920). К., 2002; Коцур А.П. Від Сули до Білого моря (До 200-річчя з дня смерті останнього кошового Запорозької Січі П.І. Калнишевського). К., 2003; Історія України: Хрестоматія: У 2-х ч. К., 1996; Хрестоматія з історії України. Посіб. для вчителів. К., 1996; Історія української культури.: Зб. док. і матер. К., 2000; Історія української та зарубіжної культури: Навч. посіб. К., 2002; Практикум з курсу історії України. К., 2003; Історія сучасного світу: Навч. посіб. К., 2003; Історія Києва. Зб. док. і матер. К., 2005; Історія України від найдавніших часів до сьогодення. К., 2008; Діячі науки і культури України: нариси життя і діяльності. К., 2009. Л-ра: Історія Київського університету. 1834 – 1959. К., 1959; З іменем святого Володимира. Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників. У 2-х кн. К., 1994; Коцур А. Кафедра української історії та етнополітики // Часопис української історії. 2008. Вип.10. А.П.Коцур

Береза Ганна Іванівна

 • Останні зміни:
23.10.1913

Місце народження: с. Жовте, тепер П’ятихатського району Дніпропетровської області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
1932 закінчила шкільний ф-т Нікопол. пед. технікуму, 1938 іст. ф-т Київ. учит. ін-ту. У 1939–40 слухач Академії рад. торгівлі (м. Київ). У 1932–33 зав. відділом піонерів, 1933–35 – заст. секретаря з марксистсько-ленінського навчання Нікопол. міськкому ВЛКСМ. Упродовж 1936–37 – комсорг ЦК ВЛКСМ Київ. сш № 6, 1942–43 старш. наук. співроб. Ін-ту історії України АН УРСР. Протягом 1944–46 консультант відділу агітації і пропаганди ЦК КП(б)У, працювала в апараті ЦК КП(б)У, 1946–50 наук. співроб. Комісії з історії Вітч. війни АН УРСР, з 1950 заст. дир. з навч. частини курсів підготовки викладачів суп. наук при Київ. ун-ті. З 1951 асист., старш. викл. каф. марксизму-ленінізму, доц. каф. історії КПРС Київ. ун-ту. Канд. дис. «Борьба трудящихся Кировоградской области под руководством большевистских организаций против немецко-фашистских оккупантов (1941 – март 1944 гг.)» (1951).

Читати далі >



Білик Борис Іванович

 • Останні зміни:
07.01.1936- 14.12.2008

Місце народження: с. Гребінки, Васильківського району, Київської області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1960 історичний ф-т, 1969 асп-ру при каф. історії КПРС Київ. ун-ту. 1960–66 учитель історії. У Київ. ун-ті: 1970–73 старш. викл., 1973–85 доц., 1985–2000 проф. каф. історії КПРС природ. ф-тів. Канд. дис. «Организаторская работа Коммунистической партии по осуществлению ленинской идеи сплошной электрификации. (На материалах энергостроек и электростростанций УССР в 1959–1965 гг.» (1969), докт. дис. «Деятельность КПСС по дальнейшему укреплению дружбы и сотрудничества украинского народа с братскими народами СССР» (1982). Наук. інтереси сягають дослідження окремих питань історії КПРС, а після здобуття Україною незалежності аспектів іст. минулого нашої держави, теми всесвіт. та укр. культури, зокрема укр.-рос. відносинах доби Козацько-гетьманської держави, історії укр. культури з прадавніх часів до сьогодення, етнополітичній історії України ХVІІ – ХVІІІ ст. Автор бл. 150 наук., наук.-попул. праць.

Читати далі >



Бондарчук Олег Олександрович

 • Останні зміни:
16.11.1948

Місце народження: с. Малий Правутин Берездівського району Кам’янець-Поділької області, тепер Славутського району Хмельницької області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1972 іст. ф-т Донец. держ. ун-ту, 1991 докт-ру Київ. ун-ту. 1972-79 асист. каф. історії КПРС Донец. держ. ун-ту, 1980-84 асист. каф. історії КПРС КПІ. 1985-88 доц. каф. історії КПРС ІПК Київ. ун-ту, 1991-92 доц. каф. іст. дисциплін ІПК, 1992 доц. каф. української історії т етнополітики. 1993-97 зав сектору політ. аналізу при адміністрації Президента України, 1998-2000 перший заст. голови Всеукр. партії трудящих.

Читати далі >



Бухонський Володимир Васильович

 • Останні зміни:
24.06.1922- 13.12.1983

Місце народження: с. Семиренки Старо-Костянтинівського району Хмельницької області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив історичний ф-т, асп-ру (1962) Київ. ун-ту. 1962–77 викл., старш. викл. соц.-економ. циклу Сумськ. артилер. техн. Училища МО СРСР, викл. каф. історії КПРС Київ. технол. ін.-ту харчової пром-ті. У Київ. ун-ті 1978-83: асист., викл., доц. каф. історії КПРС. Канд. дис. (1982).

Читати далі >



Буцько Микола Олександрович

 • Останні зміни:
16.03.1923- 02.01.1982

Місце народження: с. Слободо-Петрівка, Гребінківського району Полтавської області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
1951 закінчив історичний ф-т, 1954 асп-ру Київ. ун-ту. 1952–54 асист., з вересня 1954 старш. викл., з 1958 доц. каф. марксизму-ленінізму, з 1964 в.о. проф., з 1967 проф. каф. історії КПРС, з 1971 проф. каф. історії КПРС ІПК викл. сусп. наук, з 1975 проф. каф. історії КПРС. Канд. дис. «Братская помощь великого русского народа и других народов СССР украинскому народу в восстановлении народного хозяйства республики в годы Великой Отечественной войны (1943 – 1945 гг.)» (1954), докт. дис. «Коммунистическая партия – организатор и руководитель восстановления народного хозяйства Украины в годы Великой Отечественной войны (1942–1945 гг.)» (1966).

Читати далі >



Власенко Олександр Володимирович

 • Останні зміни:
02.11.1954

Місце народження: с. Малківка, Прилуцького району, Чернігівської області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
1975 закінчив Чернігів. пед. ін-т. 1975–76 учитель історії сш № 11 м. Києва, 1977–78 старш. лаборант, зав. учб.-метод. каб. каф. історії КПРС КІНГу. У Київ. ун-ті: з 1981 асист., з 1986 старш. викл. каф. історії КПРС природн. ф-тів. Канд. дис. «Деятельность Коммунистической партии по интернациональному воспитанию трудящихся (1971–1975 гг. (На материалах смежных обл. РСФСР, УССР и БССР)» (1981). Досліджував досвід інтернаціонально-виховної діяльності партійних організацій в Україні. Займався пед. діяльністю, розробляв плани семінарських занять, готував цикл лекцій з курсу «История КПСС».

Читати далі >



Герман Григорій Осипович

 • Останні зміни:
17.06.1898

Місце народження: . Могилів Подільської губ., тепер м. Могилів-Подільський, Вінниц. обл..
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1927 Одеськ. ін-т нар. господарства. Займався викл. роботою: 1929–30 викл. Одеськ. ін-ту соц. виховання, зав. каф. соц.-екон. дисциплін в Одеськ. інженер. ін-ті зв’язку. 1932 закінчив заочну асп-ру при НДІ Укр. культури в Харкові.

Читати далі >



Горбань Тетяна Юріївна

 • Останні зміни:
07.08.1971

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1993 історичний ф-т Київ. ун-ту, 1996 асп-ру Ін-ту нац. відносин і політології НАН України (тепер Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України). Мол. наук. співроб. (1996–2000), наук. співроб. відділу нац. меншин (з 2000) Ін-ту політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. Одночасно викл., доц. (2004) каф. історії НТУУ «КПІ» (2000–08). У Київ. ун-ті: доц. (2004) каф. української історії та етнополітики. Викладає нормат. курси «Історія України», «Етнополітика». Канд. дис. «Українознавство в контексті національно-культурного відродження в Україні (1918–1928 рр.)» (1996), наук. кер. акад. І.Ф.Курас. Сфера наук. інтересів – історія укр. етнополітичної думки, вітчизн. історія початку ХХ ст., проблеми українознавства.

Читати далі >



Горбань Юрій Андрійович

 • Останні зміни:
20.09.1937

Місце народження: с. Матіївка Бахмацького району, Чернігівської області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1964 іст.-філос. ф-т Київ. ун-ту. У 1964–67 асист. Миколаїв. кораблебудівного ін-ту ім. адм. С.О.Макарова. З 1967 у Київ. ун-ті: асп., асист., старш. викл., доц., проф. іст. ф-ту, 1986–91 проф. ІПК викл. сусп. наук при Київ. ун-ті; 1996–2002 зав. каф. української історії та етнополітики, з квітня 2002 проф. каф. Лекції з нормат. курсів («Історія КІІРС», «Політична історія», «Історія України») та ін. форми навч.-вих. роботи проводив на ф-ті кібернетики. Читав ряд спец. курсів, зокрема з етнополітики, укр. державності та ін. Канд. дис. «Коммунистическая партия в борьбе за мобилизацию рабочего класса на выполнение первой пятилетки (На материалах КП Украины)» (1971), докт. дис. «Руководство Компартии Украины развитием промышленности республики в период социалистической индустриализации СССР. 1926–1937 гг.» (1984).

Читати далі >



Даниленко Олександр Вікторович

 • Останні зміни:
03.07.1978

Місце народження: м. Львів.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 2000 історичний ф-т Київ. ун-ту. у Київ. ун-ті: з 2001 асист., з 2006 доц. каф. української історії та етнополітики. Канд. дис. «Український громадський комітет в Чехословаччині (1921–1925 рр.)» (2004), наук. кер. проф. А.О.Буравченков. Досліджує історію укр. культури, освіти, науки, інтелігенції, укр. еміграції і діаспори, міжнац. і міжн. зв’язків і відносин. За програмою обміну студ. навчався в ун-ті м. Тампере, Фінляндія (1998). 2002 перебував на навчанні в літній школі Укр. наук. ін-ту Гарвардського ун-ту (США). Учасник V Міжн. конгресу україністів (м. Чернівці) (2002). Автор статей до «Енциклопедії історії України», видання «Українські історики ХХ ст.: біобібліографічний довідник», меморіального альманаху «Народжені Україною».

Читати далі >



Данилюк Михайло Зінькович (Зіновійович)

 • Останні зміни:
26.02.1921- 28.09.1981

Місце народження: с. Жовтневе Попельнянськоно району, Житомирської області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор .
1952 закінчив історичний ф-т, 1955 асп-ру Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1955–56 викл. каф. марксизму-ленінізму, з 1960 доц., з 1973 проф. каф. історії КПРС. Заст. зав. каф. з наук. та міжвузівської роботи.

Читати далі >



Дячук Леонтій Володимирович

 • Останні зміни:
03.04.1960

Місце народження: с. Озеряни Дубнівського (нині Дубенського) району Рівненської області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1987 історичний ф-т Київ. ун-ту. Під час навчання в ун-ті був переможцем Всесоюз. конкурсів студ. наук. робіт з гуманіт. та сусп. наук. З 1987 асист., доц. каф. укр. історії та етнополітики іст. ф-ту Київ. ун-ту. 1994 перебував на стажуванні в Ін-ті Пд. та Пд.-Сх. Європи Віден. ун-ту (Австрія). З 2004 працює на каф. теорії та історії держави і права юридичного ф-ту. 

Читати далі >



Зозуля Іван Андрійович

 • Останні зміни:
17.09.1909- 25.05.1980

Місце народження: с. Петропавлівка Городищенського району, Черкаської області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
1940 закінчив Київ. ун-т. У Київ. ун-ті 1947–80: асист., старш. викл., доц. каф. марксизму-ленінізму, заст. декана філологічного ф-ту, відділення журналістики, доц. каф. історії КПРС природн. ф-тів історичного ф-ту. Займався проблемами, пов’язаними з вивченням історії КПРС. Канд. дис. «Селянський рух на Поділлі в революцію 1905–1917 років» (1948). Учасник ВВв. Нагороджений орденом Вітчизняної війни ІІ ст., трьома медалями. За наук.-пед. та громад. діяльність нагороджений грамотами МВССО УРСР.

Читати далі >



Іваницька Лілія Василівна

 • Останні зміни:
15.06.1969

Місце народження: с.м.т. Ємільчино Ємільчинського району, Житомирської області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1991 історичний ф-т, 2003 асп-ру каф. новітньої історії України іст. ф-ту Київ. ун-ту. Працювала вчителем історії та суспільствознавства в київській сш № 286. У Київ. ун-ті: асист. (2003), доц. (2008) каф. української історії та етнополітики іст. ф-ту. Викладає курси: «Історія України», «Актуальні проблеми українознавства», «Історія обчислювальної техніки та інформаційних систем» для студ. ф-ту кібернетики, «Історія науки і техніки України» для студ. іст. ф-ту. Канд. дис. «Суспільно-політичні та науково-організаційні аспекти становлення і розвитку кібернетичної науки в Україні в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття» (2004), наук. кер. проф. А.Г. Слюсаренко. Досліджує проблеми, що пов‘язані з розвитком обчислювальної техніки та особливості розвитку вітчизн. кібернетичної науки, цікавиться проблемами історії розвитку науки і техніки. Автор 87 наук. статей та навч.-метод. розробок.

Читати далі >



Карабанов Михайло Михайлович

 • Останні зміни:
15.01.1944

Місце народження: с. Михейково Смоленської області, РФ.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1971 Дніпропетр. ун-т. 2002–03 зав. каф. української історії та етнополітики. Канд. дис. «Деятельность Коммунистической партии Украины по регулированию роста и улучшению качественного состава своих рядов (1959 – 1965 гг.)» (1977), докт. дис. «Коммунистическая партия Украины в 1985–1991 гг.: эволюция к политическому краху» (1992). Концепція закономірності краху партії більшовицького типу, обґрунтована і сформульована вченим в докт. дис. і ряді публікацій, знайшла схвалення науковців України. На неї роблять посилки автори дис. і монографій, що досліджують процеси формування багатопартійності і реформування політ. системи в Україні. З 1988 в. о. позаштат. консультанта Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, нац. меншин і міжнац. відносин. Кер. наук.-досл. роботи «Історичні та етнічні засади розвитку української нації в ХХ столітті» (1997–2000). У 1997 за навч. посіб. «Гомін віків» присуджено ун-тську премію імені Тараса Шевченка.

Читати далі >



Качковський Михайло Миколайович

 • Останні зміни:
15.11.1939

Місце народження: с. Сабурівка Іллінецького району Вінницької області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1969 історичний ф-т Київ. ун-ту. 1967–68 методист навч. частини, викл. історії Київ. технікуму рад. торгівлі, 1968–71 зав. денним відділенням цього ж навч. закладу. У Київ. ун-ті 1974–84: асист. (1974), старш. викл. (1976), доц. каф. історії КПРС природн. ф-тів. Канд. дис. «Деятельность Коммунистической партии по дальнейшему укреплению творческого содружества работников науки и производства в 1966–1971 гг. (На материалах партийных организций Украины)» (1975). Досліджував діяльність парт. організацій України у галузі науки, підготовку наук. кадрів, впровадження наук. інновацій у виробництво.

Читати далі >



Кириленко Сергій Миколайович

 • Останні зміни:
20.10.1921

Місце народження: м. Давлеканово Башкирської АРСР, тепер Республіка Башкортостан, РФ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Впродовж 1939–61 перебував у лавах Рад. Армії. Протягом 1945–48 дир. б-ки, 1954–56 лектор харків. Будинку офіцерів. 1953 закінчив заоч. відділення іст. ф-ту Харків. ун-ту. У Київ. ун-ті: асист. (1962–64), в. о. доц. (1963), старш. викл. (1964), доц. (1968–73) каф. історії КПРС. Канд. дис. «Військово-організаторська діяльність Комуністичної партії України на початку Великої Вітчизняної війни (червень-жовтень 1941 р.)» (1964). Досліджував історію рад. підпільно-партизанського руху опору під час ВВв. Учасник ВВв, нагороджений орденом Червоної Зірки, медалями «За бойові заслуги», «За оборону Кавказу», «За перемогу над Німеччиною у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.».

Читати далі >



Клапчук Сергій Миколайович

 • Останні зміни:
20.02.1931

Місце народження: с. Карабелівка Теплицького району Вінницької області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1960 іст.-філос. ф-т Київ. ун-ту. З 1966 у Київ. ун-ті. Проф. (1982), зав. каф. історії КПРС (1988), проф. каф. укр. історії та етнополітики (1996). Канд. дис. «Деятельность партийных организаций Украины по повышению культурно-технического уровня рабочего класса (1959–1965 гг.)» (1967 ), докт. дис. присвячена проблемам здійснення держ. органами кадрової політики, спрямованої на розвиток трудової і творчої активності трудівників промисловості України (1981). Фахівець у галузі історії та етнополітики, підготував 22 канд. і 1 д-ра іст. наук. К. здійснив значний особистий внесок у розвиток іст. науки, удосконалення навч.-виховного процесу вищої школи, підготовку кадрів. Як керівник і ред. спільно з колегами каф. підготував понад 21 наук. працю заг. обсягом більш як 300 др. арк. Засл. працівник нар. освіти України (1998). Нині проф. Київ. Славістичного ун-ту.

Читати далі >



Конашевич Алла Павлівна

 • Останні зміни:
14.03.1937

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1959 іст. ф-т Львів. ун-ту, асп-ру Київ. ун-ту. Відповід. секретар комісії по влаштуванню підлітків виконкому Львів. обл. ради, секретар комітету комсомолу АН УРСР. З 1965 наук. ред. Гол. редакції УРЕ, з 1967 наук. ред. РЕІУ, з 1973 асист. Київ. технолог. ін-ту харчової пром-ті. У Київ. ун-ті 1978–2000: асист. (1978), старш. викл. (1981), доц. (1984) каф. історії КПРС природн. ф-тів. Канд. дис. «Деятельность КПСС по дальнейшему развитию социалистической демократии в 1966–1971 гг. (На матер. парторганизаций Украины)» (1978). Автор багатьох робіт з актуальних проблем політ. та укр. історії, опублікованих в наук. та сусп.-політ. виданнях. Розробила ряд навч. планів та метод. праць з курсів політ. історії, історії України, історії укр. та заруб. культури, які впроваджено в учбовий процес.

Читати далі >



Кононенко Галина Кирилівна

 • Останні зміни:
18.02.1898

Місце народження: с. Велика Мішкова Амвросіїв. р-ну Таганроз. округу, тепер с. Мішково Донец. обл..
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1925 Харків. комвуз ім. Артема, 1931 Москов. дворічні курси марксизму-ленінізму, 1935 Москов. іст.-партійний ін-т червоної професури. У Київ. ун-ті: старш. викл. (1939–41, 1944–52), в.о. доц. (1951–53), в.о. зав. каф. (1951) основ марксизму-ленінізму.

Читати далі >



Костриця Никифір Юхимович

 • Останні зміни:
23.02.1914

Місце народження: с. Білозери Черкаського району Черкаської області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Протягом 1930–33 навчався в Корсун. пед. технікумі, 1934–36 на заочн. відділенні філос. ф-ту Москов. іст.-філос. ін-ту, який не закінчив у зв’язку з ліквідацією відділення. Викл. історії (1933–38), дир. Кичинецької сш (Корсун. р-н Черкас. обл.) (1938–39). 1938 закінчив заочне відділення іст. ф-ту Київ. пед. ін.-ту. Викл. історії КПРС Краснодар. військ. піхотного училища (1939–41); старш. викл. історії КПРС Сталінград. військ. училища зв’язку (1941); старш. інструктор відділу агітації і пропаганди по військ.-навч. закладам (1943–45); лектор політуправління і викл. історії КПРС Вечірн. ун-ту марксизму-ленінізму при Київ. окружному будинку офіцерів (1945–47); нач. ун-ту (1947–50). У вересні 1950 у званні підполковника демобілізований за станом здоров’я (інвалід ІІ групи). Протягом 1945–50 навчався на загальновійськ. ф-ті Військ.-політ. академії ім. Леніна, яку не закінчив у зв’язку з демобілізацією. Старш. викл. основ марксизму-ленінізму Київ. філії Всесоюз. юрид. заочн. ін-ту (1950–55). У Київ. ун-ті (1955–82) старш. викл. каф. історії КПРС історичного ф-ту, доц. (1960), доц. каф. історії КПРС для природн. ф-тів (1968), на посаді проф. ( 1975), проф. (1977). Канд. дис. «Социалистическое строительство на Украине в 1920 году» (26.02.1955), докт. дис. «Коммунистическая партия – организатор всенародной борьбы за осущиствление ленинских идей электрефикации на Украине (1946 – 1965 гг.)» (1972). Учасник ВВв.

Читати далі >



Коцур Анатолій Петрович

 • Останні зміни:
06.01.1963

Місце народження: с. Сакуниха Недригайлівського району Сумської області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1985 іст. ф-т, 1991 асп-ру Чернівецького ун-ту. 1985–86 зав. метод. лаб. іст. ф-ту, 1986–89 стажист-дослідник каф. історії СРСР і УРСР, 1991–92 асист., доц. (1992) каф. історії України Чернівецького ун-ту. Проф. каф. історії та культури України Переяслав-Хмельницького держ. пед. ун-ту (2001–03). У Київ. ун-ті з 2003: проф., зав. каф. української історії та етнополітики історичного ф-ту. Підготував та викладає курси: «Історія України», «Історіографія історії України», «Сучасна укр. історіографія», «Актуальні проблеми історії України», «Методика викладання історії у вищій школі», «Історія науки і техніки в Україні», 4 спец. курси. Канд. дис. «Роль местных советов депутатов трудящихся в обеспечении промышленного развития западных областей Украинской ССР (50-е годы)» (1991), докт. дис. «Ідея державності в історичній думці та суспільно-політичному житті України кінця ХVІІІ – початку ХХ ст.» (2001).

Читати далі >



Кривошея Галина Мефодіївна

 • Останні зміни:
17.04.1932

Місце народження: с. Куцівка Ротмистрівського району Черкаської області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1954 історичний ф-т, 1960 асп-ру каф. історії КПРС Київ. ун-ту(наук. кер. доц. І.Ф.Шатилюк). У Київ. ун-ті: викл. загальноуніверситет. каф. історії КПРС (1960–61), асист. (1962), старш. викл. (1963–65), доц. (1965–88) каф. історії КПРС для природ. ф-тів. Канд. дис. «Деятельность Коммунистической партии Украины по развитию Львовско-Волынского угольного бассейна в период между ХХ и ХХI съездами КПСС» (1962). Започаткувала нові форми ідейно-вих. роботи серед студ. 1967 створила Клуб бойової і трудової слави на геогр. ф-ті, який став загальноуніверситет., керувала Клубом протягом 20 років (1967–87). У Клубі виступали Маршал Радянського Союзу В.І. Чуйков, Тричі Герой Радянського Союзу, генерал-полковник І.М. Кожедуб та ін. 15 років очолювала методичну секцію викладачів, брала активну участь у підготовці науково-методичних публікацій, впровадженні технічних засобів навчання. Разом з проф. М.М.Матвійчуком розробила систему управління якістю підготовки спеціалістів, ефективністю навчання й поглибленням знань студ., рекомендовану Мінвузом України для вищих навчальних закладів.

Читати далі >



Крижановський Володимир Степанович

 • Останні зміни:
02.12.1936

Місце народження: с. Змагайлівка Черкаського району, Черкаської області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1960 відділення нової і новітньої історії іст.-філос. ф-ту Київ. ун-ту. Працював в школах м. Києва. У Київ. ун-ті: з 1972 р. – асист., старш. викл. (1976), доц. (1979–2001) каф. історії КПРС природн. ф-тів (сучас. назва каф. української історії та етнополітики). Канд. дис. «Деятельность Коммунистической партии по дальнейшему повышению материального благосостояния рабочего класса» (1974). Брав участь у виконанні респ. комплексних наук.-досл. програм та планових кафедральних тем. Автор багатьох наук. статей, співавт. колективних монографій, учасник наук. конференцій, чл. Спец. Ради по присвоєнню наук. ступенів. Під його кер-вом кілька аспірантів захистили канд. дис. Останнім часом досліджував наук. проблему «Українське питання у світових війнах ХХ ст.». Наук.-досл. роботу органічно поєднував з підвищенням пед. майстерності. Автор низки опубл. метод. праць, текстів лекцій з політ. історії ХХ ст. (1991), історії України (1991–92), оригінальні спецкурси, що були впроваджені у навч. процес тощо.

Читати далі >



Кругляков Віктор Євгенович

 • Останні зміни:
10.09.1952

Місце народження: м. Словянка, Хасанського району Приморського краю, РФ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1976 іст. ф-т Ужгород. ун-ту, 1986 асп-ру Київ. держ. пед. ін-ту. Учитель історії (1976–78), на комсомол. роботі (1978–79), зав. каб. каф. історії КПРС Київ. держ. пед. ін-ту (1979–84). У Київ. ун-ті з 1987: асист., з 1995доц. каф. української історії та етнополітики. Канд. дис. «Деятельность КПСС по повышению идейно-теоретического уровня инженерно-технических кадров. (1971–1981 гг.)» (1989). Осн. напрямки наук. діяльності пов'язані з проблемами історії України ХХ ст., історії культури та іст. антропології. Читає курс з історії України та спецкурси по проблемах культури та історії сучасного світу.

Читати далі >



Липовченко Микола Миколайович

 • Останні зміни:
29.07.1922- 26.11.1981

Місце народження: м. Сміла, Черкаської області .
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1953 історичний ф-т, 1956 асп-ру каф. історії КПРС гуманіт. ф-тів Київ. ун-ту. У 1950–53 мол. наук. співроб. каб. історії КПРС ВПШ при ЦК КПУ. 1956–58 зав. відділом журналу «Комуніст України». У Київ. ун-ті 1958–64 викл., в.о. доц., доц. каф. історії КПРС, 1972–74 доц. каф. історії КПРС природн. ф-тів. Викладав на географ. ф-ті. 1974–81 зав. каф. журналістики ВПШ при ЦК КПУ. Канд. дис. «Использование опыта КПСС компартией Болгарии в борьбе за социалистическую индустриализацию страны» (1956), докт. дис. «Вопросы истории революционно-освободительного движения на Украине дооктябрьского периода в теоретическом наследии В.И.Ленина» (1975). Займався дослідженням питань марксизму-ленінізму. Учасник ВВв, нагороджений орденом Червоної Зірки, медалями.

Читати далі >



Лихолат Олександр Васильович

 • Останні зміни:
07.05.1936

Місце народження: с. Розсохіватка Катеринославського району Черкаської області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1959 іст.-філос. ф-т Київ. ун-ту. У 1959-60 наук. співроб. Київ. держ. іст. музею. З 1960 у Київ. ін-ті інженерів цивільної авіації: зав. каб. каф. марксизму-ленінізму (1960-61), асист. (1961-64), старш. викл. (1964-68), доц. каф. історії КПРС. У Київ. ун-ті 1970-74: доц. каф. історії КПРС. Звільнений у зв’язку з переводом до ВПШ при ЦК КПУ. Канд. дис. «Организаторская и идеологическая деятельность партийных организаций авиации специального применения» (1967), докт. дис «Партийное руководство научно-техническим прогрессом в промышленности УССР в условиях развитого социализма» (1984).

Читати далі >



Лось Василь Євдокимович

 • Останні зміни:
26.09.1917- 30.09.2012

Місце народження: с. Півнівщина Городнянського району Чернігівської області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1947 іст. ф-т Київ. пед. ін-ту, 1949 Республік. парт. школу при ЦК КПУ. 1949-51 лектор Київ. філії музею В.І. Леніна. 1951 вдруге призваний до лав Рад. армії. У м. Смоленську закінчив 6-місячні курси удосконалення політпрацівників. Працював заст. нач. політвідділу з агітації та пропаганди Київ. вищого інженерно-авіац. училища. У Київ. ун-ті 1953-88: доц. каф. історії КПРС (1959). Канд. дис. «Роль большевистских газет "Вперед" и "Пролетарий" в развитии революционной борьбы на Украине в 1905 г» (1953). Наук. кер. 12 асп., які захистили канд. дис. з історії КПРС. Обраний заст. голови Ради ветеранів війни та членом комітету інвалідів війни Дніпровського р-ну м. Києва. Учасник ВВв, нагороджений орденом Вітчизняної війни І ст., Богдана Хмельницького ІІІ ст., медалями «За бойові заслуги», «За перемогу над Німеччиною у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.» та бл. 20 ювілейними медалями.

Читати далі >



Матвійчук Микола Макарович

 • Останні зміни:
13.03.1924- 01.06.2001

Місце народження: с. Ушиця Коростенського району, Житомирська область.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1950 Житомир. пед. ін-т ім. І.Франка, 1953 асп-ру каф. марксизму-ленінізму Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: доц. (1959), проф. (1968) каф. історії КПРС, зав. каф. історії КПРС природн. ф-тів. 1988 звільнений з посади зав. каф. і переведений на посаду проф. каф. історії КПРС природн. ф-тів. Читав нормат. курс Історії КПРС та спецкурс «Ленінський план соціалістичної індустріалізації і боротьба КПРС за його здійснення». Підготував 42 канд. і 12 д-рів іст. наук. Канд. дис. «Коммунистическая партия – организатор и руководитель социалистического соревнования в годы второй пятилетки» (1953), докт. дис. « Руководство Коммунистической партии развитием творческой активности рабочего класса. (Опыт парт. организации Украины в 1951–1958 гг.)» (1966). Брав участь у підготовці до перевидання «Нарисів історії Компартії України» (1975–77). Чл. автор. колективів «Нарисів історії Київ. обласної і міської партійних організацій», двох збірників «Наукових праць з історії КПРС». Читав лекції в Угорщині, Сх. Німеччині, ЧССР. Засл. діяч науки УРСР (1984). Учасник ВВв, брав участь у партизанському русі, перебував у загоні О.Ф. Федорова. Нагороджений орденами Вітчизняної війни ІІ ст., «Знак пошани», медалями. Заст. секретаря парткому Київ. ун-ту.

Читати далі >



Межберг Наум (Наїм) Ісакович

 • Останні зміни:
24.08.1898- 14.04.1972

Місце народження: м. Одеса.
Науковий ступінь: доктор.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
Історик. Від 1909 працював набірником в одній із друкарень Одеси, 1917–23 служив у Червоній армії. 1923–26 навч. на юрид. ф-ті Одес. ін-ту нар. госп-ва; 1926–28 – асп. Одес. секції Харків. н.-д. каф. історії укр. культури при Одес. ін-ту нар. освіти. 1928–29 викладав в Одес. торг.-пром. технікумі та с.-г. ін-ті (1929 також був деканом робітн. ф-ту). 1930 обраний дійс. чл. істор.-етнол. відділу Одес. філії Всеукр. наук. асоц. сходознавства. 1931–33 – доц., проф. Одес. ін-ту соц. виховання; 1933–35 – проф. каф. історії УСРР Одес. ун-ту.
У Киı̈вському університеті: 1935–1937 професор кафедри історіı̈ Украı̈ни; декан історичного факультету. Водночас 1934–36 співроб. Ін-ту історії Всеукр. асоц. марксист.-ленін. ін-тів (входив до редколегії її друк. органу – ж. «Історик-більшовик»); від 1936 – Ін-ту історії України АН УРСР. Заарешт., 4 листопада 1937 за звинуваченням у троцькізмі засудж. до 8-ми р. виправно-труд. таборів; 8 березня 1947 – до 3-х р. заслання до Новосибір. обл. із подальшим визначенням довічного спецпоселення під наглядом спецслужб. Звільнений і реабіліт. 1955. У 1956–71 – викл., ст. викл. каф. історії СРСР Ужгород. ун-ту.

Читати далі >



Могильний Леонід Петрович

 • Останні зміни:
21.02.1974

Місце народження: м. Козятин Вінницької області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1999 історичний ф-т, 2005 юридичний ф-т Київ. ун-ту. Учитель історії та права Йосипівської загальноосвітньої сш Козятин. р-ну, Вінницьк. обл. (1999–2000). Старш. викл. каф. всесвіт. історії та політології Міжрегіонального гуманіт. ін-ту Київ. Славістичного ун-ту (2003–04). У Київ. ун-ті: асист. (2004), доц. (2008) каф. української історії та етнополітики іст. ф-ту. Канд. дис. «Українські ліберально-демократичні партії в Російській імперії на початку ХХ століття» (2003), наук. кер. чл.-кор. НАН України В.Ф. Колесник. Напрям наук. досліджень – політ. історія України кін. ХІХ – І-ї пол. ХХ ст. (суп.-політ. життя в Україні наприкінці ХІХ – на поч. ХХ ст., укр. ліберальні партії та їх діячі у ІІ пол. ХІХ ст. – І пол. ХХ ст.). Відп. секретар зб. наук. праць «Часопис української історії» (2004–08) з 2009 заст. гол. ред., лауреат Премії імені Тараса Шевченка Київ. ун-ту (2007). Стипендіат КМ України для молодих науковців (2008–10).

Читати далі >



Мольченко Василь Пилипович

 • Останні зміни:
01.11.1920- 08.02.1988

Місце народження: с. Стара Гута Остерського району Чернігівської області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
1943–45 перший секретар РК ЛКСМУ м. Остер; 1945–46 секретар райвиконкому м. Остер. Закінчив 1951 іст.-філос. ф-т, 1955 асп-ру каф. основ марксизму-ленінізму Київ. ун-ту. 1955–57 лектор Київ. обл. комітету ком. партії України в м. Києві. У Київ. ун-ті: старш. викл. (1957), доц (1961) каф. історії КПРС. Досліджував проблеми історії КПРС, окремі аспекти ВВв. Канд. дис. «Коммунистическая партия Украины в борьбе за восстановление и развертывание деятельности культурнопросветительных учреждений на селе в послевоенный период (1944–1950 гг.)» (1955). З 1956 чл. тов-ва «Знання». Ветеран ВВв, 1941 політрук винищувального батальйону с. Стара Гута Остер. р-ну; 1942 кер. рад. підпілля Остер. р-ну; 1942–43 комісар партизанського з’єднання ім. Щорса.

Читати далі >



Морфлюк Людмила Василівна

 • Останні зміни:
11.01.1948

Місце народження: с. Майдан Слов’янського району Донецької області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1971 іст. ф-т Харків. держ. ун-ту, 1979 асп-ру каф. історії КПРС природн. ф-тів Київ. ун-ту. Працювала вчителем, 1973–76 та 1980–84 асист., старш. викл., в.о. доц. Краматор. індустріального ін-ту. В Київ. ун-ті: старш. викл. каф. методики викладання сусп. дисциплін (1984–87), доц. каф. історії КПРС (1987–92), ІПК викл. сусп. наук Київ. ун-ту, доц. каф. української історії та етнополітики (1992–2003). Канд. дис. (1980). Напрямок наукових інтересів – історія України другої половини ХХ ст., історії української та світової культури.

Читати далі >



Мултих Георгій Минович

 • Останні зміни:
28.04.1918- 01.06.1993

Місце народження: с. Велико-Янісоль Донецької області .
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: професор.
1942 закінчив об’єднаний Укр. ун-т у Кзил-Орді, 1943 Рязан. артилерійське училище, асп-ру Київ. ун-ту. Викл. Рязан. артилерійського училища 1943–44. Мол. наук. співроб. Укр. наук.-досл. ін-ту педагогіки України. У Київ. ун-ті: 1949 старш. викл., 1954 доц. каф. історії марксизму-ленінізму, з 1955 в Ін-ті історії партії ЦК КПУ: старш. наук. співроб., 1961 – зав. сектором публікацій, 1968 – заст. дир. з наук. роботи. Працював в ІПК викл. сусп. наук. Канд. дис. «Большевистская критика и самокритика в период подготовки развернутого наступления социализма по всему фронту. XV–XVI съезды ВКП(б)» (1954), докт. дис. (1964).

Читати далі >



Олійниченко Микола Дмитрович

 • Останні зміни:
16.04.1922- 20.11.1990

Місце народження: с. Вільшана Недригайлівського району Сумської області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1951 історичний ф-т, 1954 асп-ру каф. історії КПРС Київ. ун-ту. Працював лектором Київ. міськкому КПУ (1955–60). У Київ. ун-ті: старш. викл. (1960) каф. історії КПРС, доц. каф. історії КПРС природн. ф-тів (1971–72). Працював над питаннями історії КПРС, зокрема, участі КПУ в побудові гідроелектростанцій. З 1972 зав. каф. історії КПРС та наук. комунізму КІБІ. Канд. дис. «Коммунистическая партия в борьбе за строительство Каховской ГЭС» (1955), докт. дис. «КПСС – организатор строительства Днепровского каскада гидроэлектростанций (1927–1970 гг.)» (1972). Учасник ВВв. Нагороджений орденами Вітчизняної війни II ст., Червоної Зірки, Слави II ст., медалями.

Читати далі >




Персоналії 1 — 35 з 65
Початок | Поперед. | 1 2 | Наст. | Кінець Всі

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи