ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Загального мовознавства і класичної філології кафедра Загального мовознавства і класичної філології кафедра

Каф. грец. та рим. словесності існували у складі іст.-філологічних  ф-ту Ун-ту св. Володимира від самих початків його існування. На церемонії відкриття Ун-ту 15 лип. 1834 р. ордин. професор. рим. словесності М.Якубович виступив із промовою «De pulchro Platonico» («Про ідею краси у Платона»). Діяльність каф. класич. філології пов’язана з іменами професор. І.Нейкірха, викл. О.Деллена, К.Страшкевича, М.Скворцова, І.Цвєтаєва, В.Модестова, Ю.Кулаковського, О.Сонні та ін. Осн. напрямки їх наук. діяльності: 1) переклади рим. і грец. авторів; 2) розробка проблем античної л-ри; 3) створення нормат. граматик лат. мови. У к. XIX – на поч. XX ст. класич. філологією в Ун-ті св. Володимира займаються І.Леціус, В.Петр, А.Поспiшиль. Заняття з грец. діалектології та історії грец. мови проводить відомий компаративіст і санскритолог Ф.Кнауер. Після 1917 р. підготовку фахівців у галузі класич. філології була припинено, класич. мови більше не викладалися ні у середніх, ні у ВНЗ. Викладання лат. було відновлено в Київ. ун-ті в 1936 р. Очолив каф. В.Ф.Субоч. Крім обов’язкового курсу лат., В.Субоч викладає факультативно і давньогрец. мову. Після ВВВ каф. лат. мови очолив В.Петровський, який написав перший українськомовний підруч. з лат., вид. 1948 р. Нормат. курс лат. мови упроваджується в навч. плани філологічних , юрид., філос. і біол. ф-тів. У 1948 р. було відновлено відділення класич. філології, але у 1953 р., випустивши 21 фахівця-класика, серед яких були професор. С.Семчинський, професор. Ф.Нікітіна, Ю.Шанін, воно припинило своє існування. У 1946–51 рр. каф. лат. мови, яка у той час іменувалася «кафедра класичної філології», завідував професор. А.Білецький, ім’я якого відоме далеко за межами України. На каф. розробляються питання, пов’язані із проблемами використання матеріалу класич. мов для відновлення найдавнішого стану індоєвроп. мов, здійснюються лексикологічні, зокрема, етимологічні дослідження матеріалу грец. мови протягом усього її існування, вивчення територ. варіантів новогрец. мови на території України, дослідження епіграфіки давньогрец. міст Пн. Причорномор’я й загалом грец. написів на території СРСР. Багато уваги приділяє професор. А.Білецький вивченню знайдених епіграфічних написів Ольвії й Київ. собору св. Софії. 1951–55 рр. каф. класич. філології керував чл.-кор. АН УРСР І.Кириченко. У 1955 р. каф. класич. філології була об’єднана з каф. заг. мовознавства, яку на той час очолював професор. А.Білецький. Професор. Білецький керує каф. заг. мовознавства і класич. філології до 1978 р. На каф. в цей час працюють такі викл., як С.Семчинський, Ф.Нікітіна, Ю.Шанін, Т.Чернишова, В.Яніш, Г.Нікулін, Л.Чуракова, Л.Скорина, З.Філіпович, Н.Яковенко. Незважаючи на відсутність спеціальності «класична філологія», у цей час захищаються дис. з класич. мов. Це докт. дис. А.Білецького (1948) і кандидат дис. його вихованців Ф.Нікітіної (1957) та Ю.Шаніна (1968). Поступово, через обставини, що склалися, каф. переорієнтовується на загальномовознавчу проблематику. У 1973 р. відбувся захист докт. дис. за фахом «загальне мовознавство» Ф.Нікітіної, у 1974 захищає докт. дис. з цієї ж спеціальності С.Семчинський. Проте необхідність забезпечення викладання лат. на неспец. ф-тах обумовила підготовку й вид. підруч. і посіб. із практ. курсу лат. мови. Серед них необхідно назвати українськомовні підруч. З.Філіпович «Латинська мова», Н.Яковенко та В.Миронової (Трипуз) «Латинська мова для істориків» (1993) та багато ін. У 80-і рр. минулого ст. каф. поповнюється випускниками ф-ту ром.-герм. філології Київ. ун-ту, які спец. на вивченні франц. й лат. мов. Це доцент. В.Миронова, О.Лефтерова, асист. О.Єрьоміна та ін. У 1993 р. стараннями професор. С.Семчинського і професор. Ф.Нікітіної було відновлено спец. «класична філологія», що зумовило потребу створення українськомовних підруч. і посіб. для студентів-класиків. Наразі це завдання можна вважати успішно виконаним. Серед навч. л-ри з нормат. курсу лат. й давньогрец. мов для філологів-класиків слід відзначити підруч. Н.Яковенко та В.Миронової «Латинська мова» (2005, 2009), підруч. Л.Звонської «Давньогрецька мова» (1997, 2007), «Грецька мова Нового Завіту» (2000, 2002), «Історія грецької мови» (2005), «Латинська мова» (2002, 2006, у співавт. з В.Шовковим); «Латинська мова для юристів» (Л.Чуракова, Л.Скорина, 2000). У 2004 р. вийшов друком навч. посіб. «Нариси з історії класичної філології», доцент. каф. С.Лучканина, у якому висвітлюються осн. етапи у розвитку класич. філології та її місце у заг. історії філології. У 2005 світ побачила колективна праця викл. каф. «Антична література» (2005). 2006 вийшла «Антологія давньогрецької класичної лірики» (автори професор. І.Мегела та О.Левко), де зібрані переклади укр. мовою творів Солона, Феогніда, Архілоха, Ксенофана, Алкея, Сапфо, Анакреонта, Піндара тощо. Після тривалої перерви відновлюється викладання таких дисциплін, як давньогрец. мова, історія давньогрец. мови, давньогрец. діалектологія, античне віршування, антична риторика, історія лат. мови, давньогрец. та лат. текстологія, санскритологія та ін. На сьогодні сфера наук. інтересів фахівців каф., які спеціалізуються з класич. філології, може бути представлена таким чином: 1) наук.-дослідницька школа вивчення укр. різновиду середньовічної латини XV–XVI ст. під кер. доцент. В.Миронової (дис. В.Миронової «Граматичні особливості латинської актової мови XV–XVI ст. в Україні» (на матеріалі гродських і земських судових актів Галицької, Сяноцької, Перемишльської і Львівської адміністративних округ Галицької Русі) (1999), «Середньовічні латиномовні актові матеріали і документи українського походження (тексти та історико-лінгвістичний коментар)» (2000), «Середньовічні латиномовні хроніки з відомостями про західнослов’янські і давньоруські землі (тексти та історико-лінгвістичний коментар)» (2000), «Оригінальні латинські джерела» (2003), Н.Бойко «Латинськомовна інскрипція в Україні» кінця XVI – початку XVIІІ ст. (лексико-граматичний аспект) (2006), Р.Щербини «Латинськомовна історіографія в Україні середини XVIІ ст. як мовно-культурне джерело на матеріалі хронік про Визвольну війну українського народу 1648–1657 років)» (2006), О.Косіцької «Латинськомовний текст у церковному житті України кінця XVI – кінця XVIІ ст. (на матеріалі латинськомовної документації греко-католицької церкви) (2009), О.Кощій «Мова новолатинської історичної поеми в Україні кінця XVI ст.» (2010); 2) дослідження морфології та синтаксису давньогрец. мови, зокрема системних характеристик дієслова (монографії Л.Звонської «Внутрішня структура давньогрецької мови: особливості функціональної морфології та синтаксису» (1999); «Ґенеза парадигми темпоральності в давньогрецькій мові» (2005); докт. дис. Л.Звонської «Становлення парадигми темпоральності в давньогрецькій мові» (2007); 3) вивчення давньогрец. філос. дискурсу під прагмалінгвістичним кутом зору (кандидат дис. А.Поліщук (Шадчиної) «Текстотвірні функції епістемічної модальності в давньогрецькому філософському дискурсі» (2005); 4) дослідження мови грец. іст. прози ІІ–ІІІ ст. з погляду архаїзаторських тенденцій елліністично-рим. періоду (кандидат дис. О.Лазер-Паньків «Архаїзаторські тенденції у мові грецької історіографії ІІ–ІІІ ст.» (2007); 5) розробка методики викладання класич. мов (монографія В.Шовкового «Герменевтичні засади навчання давньогрецької мови студентів-філологів» (2010); 6) дослідження грекомовної християнської л-ри (кандидат дис. О.Кожушного «Лексико-стилістичні характеристики та жанрова спадкоємність візантійської гімнографії ІІІ–VIII cт.» (2008), кандидат дис. А.Крокіс «Функціонально-стилістичні особливості гомілій Іоанна Златоуста» (2010); 7) створення довідкових і мультимовних тематичних лексикографічних праць, де були представлені матеріали мов європ. античності (латини і греки) у порівнянні з сучас. європ. мовами (франц., італ., англ., нім.). З 1998 р. (рік першого вип. фахівців з класич. філології) на каф. починають працювати випускники: кандидат пед. наук, доцент. В.Шовковий, кандидат філологічних  наук, доцент. Н.Бойко, кандидат філологічних  наук, асист. А.Поліщук (Шадчина), кандидат філологічних  наук, асист. Л.Лазер-Паньків, кандидат філологічних  наук, асист. О.Кощій, асист. І.Штиченко (Кобилянська), кандидат філологічних  наук, асист. Ю.Письменна, кандидат філологічних  наук, асист. Н.Руда, кандидат філологічних  наук, асист. О.Кожушний та ін. Гол. особливістю класич. студій каф. є те, що вони враховують останні досягнення мовознавчої думки, дослідницькі пріоритети антропологічної парадигми наук. гуманіт. знання і розгортаються на тлі широкої палітри сучас. загальномовознавчих ідей. У 2002 р. вийшла друком монографія І.Голубовської «Этнические особенности языковых картин мира», виконана на матеріалі 4 мов світу – укр., рос., англ. та кит. (2004 – «Етнічні особливості мовних картин світу», 2004 – докт. дис. «Етнічні константи мовної свідомості»), що заклало основи для створення на каф. наук.-досл. школи контрастивної етнолінгвістики, когнітивістики та лінгвокультурології (кандидат дис. Ю.Письменної (2008), І.Корольова (2008), монографія «Комунікативна ситуація «виправдання»: прагматичний та лінгвокультурний виміри» (2009), Н.Рудої «Мовна репрезентація категорії демінутивності: універсальне та ідіоетнічне» наук. кер. доцент. В.Чемес (2009), В.Богуцького «Мовні моделі простору як національно-культурний феномен (на матеріалі української, англійської та іспанської мов)» (2010). У 2008 р. каф. одержала грант Держ. фонду фундамент. досліджень № Ф25/159–2008 (08ДФ044–01) «Теорія та практика вивчення класичних та сучасних мов у світлі настанов нової антропологічної парадигми у мовознавстві», у рамках якого готується до друку мультимовний словник юрид. термінології. Наук. кер. проекту – професор. Голубовська Ірина Олександрівна. На каф. розвивається соціолінгв. напрямок, започаткований професор. С.Семчинським і продовжений його учнем доцент. В.Чемесом. Каф. загального мовознавства і класичної філології постійно працює над створенням різноманітних посіб. та навч.-метод. матеріалів: Навч. курс «Основи мовознавства і теорії комунікації» для дистанційної освіти (В.Чемес, 2002), «Вступ до мовознавства» (ч. 1 – 2007, ч. 2 – 2010; колектив авторів, відп. ред. І.Голубовська); «Русские идиомы: история и функционирование» (2007, І.Голубовська); «Laugh & Learn» (2004, укл. І.Голубовська); «Тестові завдання для модульного контролю з класичних мов для студентів перших курсів» (колектив авторів, відп. ред. В.Шовковий, 2008); «Медична та біологічна латина. Основи термінології. Навч. посібник» (О.Михайлова, співавт. Г.Кононко), «Латинська мова для студентів юридичних факультетів. Навч. посібник» (С.Ничаюк, 2006), «Оригінальні тексти давньогрецьких авторів (хрестоматія з коментарями)» (В.Шовковий, 2009), «Латинські сентенції (крилаті латинські вислови) з історико-літературним коментарем» (С.Лучканин, 2009), Матеріали до курсу «Культура Давньої Греції та Риму» (О.Лазер-Паньків, 2008); «Lingua Latina curiosa. Навчальний посібник» (Н.Бойко, 2008).

Аландський Павло Іванович

 • Останні зміни:
29.06.1844- 28.10.1883

Місце народження: с. Тосно Царськосільського пов. С.-Петерб. губ., тепер м. Тосно Ленінград. обл. РФ.
Науковий ступінь: магістр грецької словесності.
Наукове звання: доцент.
1857–65 рр. навчався у С.-Петерб.: в Олександро-Невському дух. уч-щі, у С.-Петерб. дух. семінарії, 1866–70 – у С.-Петерб. ун-ті на іст.-філологічнихф-ті. 1870–73 працював вчителем лат. мови в Олександро-Невському дух. училищі. 1873 захистив дис. на ступінь магістра грец. словесності. 1873–74 – викладав грец. словесність у С.-Петерб. ун-ті як приват-доцент. В Київ. ун-ті Св. Володимира: 1874 обраний у штатні доценти каф. грецької словесності. 1877 Радою ун-ту відряджений у Флоренцію, Рим, Неаполь для дослідження античних пам’яток. Статський радник.

Читати далі >Білецький Андрій Олександрович

 • Останні зміни:
12.08.1911- 10.04.1995

Місце народження: м. Харків.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
1933 закінчив філологічний  ф-т Харків. пед. ін-ту профес. освіти. В Київ. ун-ті з 1946: з 1953 – професор., очолював каф. класичної філології, загального мовознавства, романського мовознавства.

Читати далі >Бойко Наталія Василівна

 • Останні зміни:
24.04.1975

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1999 закінчила Київ. ун-т. У Київ. ун-ті з 1999: асист. каф. загального мовознавства та класичної філології.

Читати далі >Вишневська Ніна Олександрівна

 • Останні зміни:
30.08.1921- 23.07.1994

Місце народження: м. Сапожок, Рязан. обл., Росія.
1946 закінчила МДУ за спец. «класична філологія». У Київ. ун-ті з 1950 – викл. каф. історії; старш. викл. каф. загального мовознавства і класичної філології.

Читати далі >Голубовська Ірина Олександрівна

 • Останні зміни:
05.07.1957

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
1979 закінчила філологічний  ф-т Київ. ун-ту, 1989 – асп-ру. В Київ. ун-ті з 1992 – доцент. каф. загального мовознавства та класичної філології.

Читати далі >Гриценко Світлана Павлівна

 • Останні зміни:
06.01.1973

Місце народження: с. Прибужани, Вознесенський р-н, Миколаїв. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1995 закінчила філологічний  ф-т Київ. ун-ту, 1998 – асп-ру. У Київ. ун-ті: 1998–2002 – асист., з 2002 – доцент. каф. загального мовознавства і класичної філології.

Читати далі >Запорожець Лариса Михайлівна

 • Останні зміни:
01.01.1944

Місце народження: м. Харків.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1966 закінчила філологічний  ф-т Київ. ун-ту, отримала кваліфікацію «Філолог. Спеціаліст з машинної обробки інформації та машинного перекладу. Викл. укр. мови та л-ри». В Київ. ун-ті: 1969–81 – старш. викл. каф. прикладної лінгвістики ф-ту кібернетики, з 1996 – доцент. каф. загального мовознавства та класичної філології.

Читати далі >Звонська Леся Леонідівна

 • Останні зміни:
01.03.1964

Місце народження: м. Одеса.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила відділення класич. філології ЛДУ. У Київ. ун-ті з 1993, у 2001–02 – в.о. зав. каф., у 2003–06 – докторант каф. загального мовознавства і класичної філології.

Читати далі >Калинович Михайло Якович

 • Останні зміни:
13.10.1888- 16.01.1949

Місце народження: с. Жахнівка Брацлав. пов. Поділ. губ. (тепер Тиврівського р-ну Вінниц. обл.).
Наукове звання: професор.
Вчився в гімназії м. Керчі, а з 5 класу прийнятий стипендіатом Колегії Павла Галагана в м. Києві, яку закінчив 1907 з золотою медаллю. Вступив до іст.-філологічного  ф-ту (відділення ром. філології) Ун-ту Св. Володимира. 1912 закінчив ун-т з двох спец. – порівняльного мовознавства і слов’яно-руської філології; був залишений при каф. порівняльного мовознавства і санскриту. 1944 – зав. каф. загального мовознавства Київ. ун-ту.

Читати далі >Корольов Ігор Русланович

 • Останні зміни:
22.06.1982

Місце народження: м. Караганда, Казахстан.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
1999–2004 навчався на філологічний  ф-ті Бердянськ. держ. пед. ун-ту. 2005 закінчив магістратуру. 2008 закінчив асп-ру, з 2008 – асист. каф. загального мовознавства та класичної філолології Київ. ун-ту.

Читати далі >Костецький Анатолій Георгійович

 • Останні зміни:
01.01.1948- 01.01.2005

Місце народження: невідомо.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1971 закінчив відділення структурної і прикладної лінгвістики ф-ту кібернетики, 1974 – асп. Київ. ун-ту. 1975 захистив кандидат дис. З 1979 – доцент. каф. загального мовознавства і класичної філології.

Читати далі >Кощій Оксана Миколаївна

 • Останні зміни:
03.01.1976

Місце народження: с. Ясна Зірка Чернігів. обл..
1999 закінчила Київ. ун-т. 1999–2002 навчалась в асп-рі та за сумісництвом – методист Центру елліністичних студій та грец. культури Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті: 2000–03 викл. новогрец. мови на вечірніх курсах інозем. мов «Лінгвапакс» при Київ. ун-ті, з 2002 – асист. каф. загального мовознавства та класичної філології.

Читати далі >Кротевич Євгеній Володимирович

 • Останні зміни:
22.11.1901- 12.07.1979

Місце народження: с. Павловка Звенигород. р-ну Київ. обл. (тепер Черкас. обл.).
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив Уманську гімназію (1911–20), спец. «драм. актор» здобув в Уман. драм. школі-студії на драм. ф-ті (1921–22). 1930 закінчив екстерном літ.-лінгв. ф-т КІНО за спец. «викладач літературно-мовних наук». 1943 захистив кандидат дис. 1961 – професор. каф. загального мовознавства Київ. ун-ту.

Читати далі >Лазер-Паньків Олеся Василівна

 • Останні зміни:
26.09.1977

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
1999 закінчила відділення класич. філології, 2003 – асп-ру Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті працює з 1999 – асист. каф. загального мовознавства та класичної філології.

Читати далі >Лефтерова Ольга Миколаївна

 • Останні зміни:
10.12.1963

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1985 закінчила ф-т ром.-герм. філологічних , 1993 – асп-ру Київ. ун-ту. Під час навчання у асп-рі проходила стажування у Варшав. ун-ті. У Київ. ун-ті з 1985 – асист., з 1999 – доцент. каф. загального мовознавства і класичної філології.

Читати далі >Лучканин Сергій Мирославович

 • Останні зміни:
15.12.1971

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1994 закінчив філологічний  ф-т Київ. ун-ту, 1997 – асп-ру. Паралельно 1990–94 вивчав як другу спец. румун. мову і л-ру. 1995 склав кваліфікаційний іспит з лат. мови. 1993–94 працював в Ін-ті українознавства. У Київ. ун-ті працює з 1994 – асист., з 2000 – доцент. каф. загального мовознавства і класичної філології.

Читати далі >Мах Анна Степанівна

 • Останні зміни:
23.12.1946

Місце народження: с. Тумир Галичського р-ну Івано-Франків. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
У 1966–1971 навчалася на ф-ті інозем. мов відділення класич. філології ЛДУ. 1983 закінчила асп-ру Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті: 1985–87 на посаді викл. каф. загального мовознавства і класичної філології.

Читати далі >Миронова (Трипуз) Валентина Миколаївна

 • Останні зміни:
24.03.1963

Місце народження: с. В’юнище Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1980–1985 – студ. ф-ту романо-германської філології КДУ ім. Т.Г.Шевченка. 1999–2000 – екстернатура філол. ф-ту КНУ. 1986–1990 – асп. каф. загального мовознавства і класичної філології (заочна форма). З 1985 р. викладач, з 1994 р. старший викладач, з 1999 р в.о. доцента, з 2001 – доцент, 2003–2006 докторант, з 2006 – доцент каф. загального мовознавства і класичної філології.

Читати далі >Миронова Галина Михайлівна

 • Останні зміни:
07.08.1947

Місце народження: м. Коростень Житомир. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1965–70 навчалась на філологічному  ф-ті Київ. ун-ту на відділенні рос. мови і л-ри. 1975–78 навчалася в асп-рі Ін-ту мовознавства ім. О.О.Потебні АН УРСР. 1993–94 навчалася на відділенні укр. мови та л-ри філологічного  ф-ту Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті: 1978–88 – старш. викл., 1988–2002 – доцент. каф. загального мовознавства та класичної філології.

Читати далі >Михайлова Олена Григорівна

 • Останні зміни:
16.08.1957

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1979 закінчила філологічний  ф-т Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті: з 1982 на посаді асист., з 2000 – доцент. каф. загального мовознавства і класичної філології.

Читати далі >Ничаюк Світлана Петрівна

 • Останні зміни:
03.08.1973

Місце народження: м. Київ.
1995 – закінчила філологічний ф-т Київ. ун-ту. У 2001–05 – навчалась в асп-рі без відриву від вир-ва. В Київ. ун-ті з 1995 на каф. загального мовознавства і класичної філології.

Читати далі >Нікітіна Фіонілла Олексіївна

 • Останні зміни:
24.10.1929

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
1948–53 – навчалася на відділенні класич. філології філологічного ф-ту Київ. ун-ту, 1953–56 – в асп-рі. В Київ. ун-ті: з 1956 – старш. викл. каф. класичної філології, 1964–80 – зав. каф. математичної лінгвістики; 1980–82 – зав. каф. російської мови на підгот. ф-ті для інозем. громадян, 1987–88, 2005–07 – професор каф. загального мовознавства і класичної філології.

Читати далі >Письменна Юлія Олександрівна

 • Останні зміни:
22.01.1982

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
1999 закінчила ІФ Київ. ун-ту, 2004–07 навчалася в асп-рі. В Київ. ун-ті 2007 прийнята на посаду асист. каф. загального мовознавства і класичної філології.

Читати далі >Поліщук (Шадчина) Анна Сергіївна

 • Останні зміни:
03.10.1975

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
1999 закінчила Київ. ун-т. В Київ. ун-ті з 1999 – асист. каф. загального мовознавства і класичної філології.

Читати далі >П’ятаков Іван Семенович

 • Останні зміни:
01.06.1913

Місце народження: с. Клишки Шосткінського повіту Чернігів. губ., тепер с. Клишки Шосткінського р-ну Сум. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1932 закінчив пед. курси у м. Суми. 1938–41 навчався в Ін-ті історії, філософії і л-ри ім. М.Г.Чернишевського (м. Москва), в 1943–44 рр. – у МДУ. 1944–47 – в асп-рі МДУ. 1946–48 – наук. співроб. Ін-ту л-ри АН УРСР (м. Київ). В Київ. ун-ті 1948–60: викл., старш. викл., доцент. каф. класичної філології.

Читати далі >Рожченко Зоя Володимирівна

 • Останні зміни:
21.11.1962

Місце народження: м. Київ.
1985 закінчила Київ. ун-т, заочну асп-ру. Впродовж 10 р. працювала вчителькою у сш № 178 м. Києва. В Київ. ун-ті з 1993 – асист. каф. загального мовознавства та класичної філології.

Читати далі >Руда Наталя Вікторівна

 • Останні зміни:
07.09.1982

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
1999–2004 навчалася на відділенні класич. філології Київ. ун-ту, 2004–07 – в асп-рі. В Київ. ун-ті з 2007 – асист. каф. загального мовознавства і класичної філології.

Читати далі >Семчинська Наталія Станіславівна

 • Останні зміни:
12.01.1963

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1982 закінчила філологічний ф-т Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті з 1998 – доцент. каф. загального мовознавства та класичної філології.

Читати далі >Семчинський Станіслав Володимирович

 • Останні зміни:
02.05.1931- 16.12.1999

Місце народження: с. Білолісся Татарбунарського р-ну Одес. обл..
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
1948–53 – навчався на відділенні класич. філології філологічного ф-ту Київ. ун-ту. 1956 закінчив асп-ру. В Київ. ун-ті: з 1956 – асист., доцент., професор. (1975), зав. каф. загального мовознавства і класичної філології (1978–99), декан філологічного ф-ту.

Читати далі >Скалозуб Лариса Георгіївна

 • Останні зміни:
23.05.1926

Місце народження: с. Селище Корсунь-Шевченк. р-ну Черкас. обл..
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
1949 закінчила філологічний ф-т Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті 1950–94: старш. лаборант лаб. експерим. фонетики (ЛЕФ), викл., доцент., професор. каф. загального мовознавства і класичної філології.

Читати далі >Скорина Людмила Петрівна

 • Останні зміни:
16.03.1936

Місце народження: м. Чернігів.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1958 р. закінчила ром.-герм. відділення філологічного ф-ту Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті: з 1971 – викл., 1988 – старш. викл., 1991 – доцент. каф. загального мовознавства і класичної філології.

Читати далі >Собуцький Михайло Анатолійович

 • Останні зміни:
15.08.1959

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
1985–91 – навчався у Київ. ун-ті, працював інженером. У Київ. ун-ті: 1991–95 – асист. каф. загального мовознавства і класичної філології, 1995–98 – докт-ра, 1997–2000 – на посаді доцент. тієї ж каф., за сумісн. – доцент. каф. культурології НАУКМА. 2000–01 рр. – в.о. зав. каф. заг. мовознавства і класич. філолог. ; за сумісн. – професор. НАУКМА. З 2001 за сумісн. доцент., 2003 – професор. каф. заг. мовознавства і класич. філолог. З 2003 – зав. каф. культурології НАУКМА.

Читати далі >Філіпович Зоя Максимівна

 • Останні зміни:
27.08.1929

Місце народження: с. Косовка Володар. р-ну Київ. обл..
Вчений-латиніст. 1948–53 – навчалась на відділенні класич. філології філологічного ф-ту Київ. ун-ту. З 1980 – на посаді старш. викл. каф. загального мовознавства і класичної філології. 1968–73 – чл. профбюро ф-ту. 1968–73 – чл. редколегії газ. «Філолог».

Читати далі >Чемес Валерій Федорович

 • Останні зміни:
10.10.1955

Місце народження: с. Ониськове Кривозерського р-ну Миколаїв. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1978 закінчив Київ. ун-т. В Київ. ун-ті: 1981 – на посаді асист. каф. загального мовознавства і класичної філології, 1984–89 в. о. заст. декана філологічного ф-ту вечірньої та заочної форм навчання, 1987 – старш. викл., 1989 – доцент. каф. заг. мовознавства і класич. філології; 1992–95 – у докт-рі, з 1996 – доцент., 1999–2000, 2002–05 в. о. зав. названої каф.

Читати далі >Чернишова Тетяна Миколаївна

 • Останні зміни:
08.01.1928- 14.03.1993

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1945–51 навчалася на фіз. ф-ті Київ. ун-ту, де здобула спец. електрофізика. 1955 – закінчила асп-ру при каф. загального мовознавства і класичної філології. В Київ. ун-ті: з 1955 – викл. лат. і грец. мов на філологіч. ф-ті, на посаді старш. викл., 1963 – доцент. каф. заг. мовознавства і класич. філології.

Читати далі >
Персоналії 1 — 35 з 41
Початок | Поперед. | 1 2 | Наст. | Кінець Всі

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи