ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Загальної та молекулярної генетики кафедра Загальної та молекулярної генетики кафедра

У 1936 каф. розподілилась на каф. механіки розвитку (зав. – доцент Б.І.Балінський) і каф. дарвінізму і генетики (зав. – акад. І.І.Агол). Відновлену в 1944 каф. дарвінізму і генетики очолив С.М. Гершензон. У 1944 була засн. каф. генетики і селекції рослин(зав.- акад. М.М. Гришко) У 1948, каф. було «розформовано», а в 1963 відновлено (зав. каф. – доцент П.А.Храновський), з 1967 каф. очолив професор П.К. Шкварников. В 1970-71 – в. о. зав. каф. доцент Є.Л. Голинська, 1971-86 – професор Г.Д. Бердишев. У 1974 каф. генетики і селекції перейменована на каф. заг. та молекул. генетики. У 1986-97 каф. зав. професор С.М. Храпунов, з 1997 – професор С.В. Демидов. Напрями наук. досліджень: генетичні процеси в популяціях, структура популяцій різних видів, генетичні маркери кількісних ознак, вплив факторів зовнішнього середовища на геном організмів і генофонд популяцій, хромосомна нестабільність в клітинах людини при різних взаємодіях в нормі і при онкопатології. З 1976 при каф. заг. та молекул. генетики. створено НДЛ «Генетики індивідуального розвитку». Склад каф.: професор, д.біол.н. С.В.Демидов, професор, д.біол.н. А.В.Сиволоб, доцент, к.біол.н. В.Ф.Безруков, доцент, к.біол.н. І.А.Козерецька, доцент, к.біол.н. С.Р.Рушковський, доцент, к.біол.н. К.С.Афанасьєва, ас., к.біол.н. О.В.Проценко, ас. к.біол.н. О.В.Дергай. Співроб. лаб. та каф. проводять спільні наук. дослідження з Ін-тами НАН України та УААН міста Києва та ун-тами України. До викладання залучаються видатні вчені наук.-досл. установ м. Києва. Колективні праці останніх років: Генетика / А.В. Сиволоб, С.Р. Рушковський, С.С. Кир’яченко та ін.; за ред. А.В.Сиволоба. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. – 320 с.; Сиволоб, А.В. Молекулярна біологія. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. – 384 с.; Загальна та молекулярна генетика. Практикум / С.В. Демидов, В.Ф. Безруков, І.А. Козерецька, А.В. Сиволоб, С.Р. Рушковський, Л.М. Лазаренко, Топчій Н.М. – К. : Фітосоціоцентр, 2005. – 259 с.

Безруков Володимир Федорович

 • Останні зміни:
23.08.1952

Місце народження: с.Займанка Зачепилівського району Харківської області.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
В 1980 закінчив біол. ф-т, у 1983 асп-ру Київ. ун-ту. Кандидат дис. «Изучение изменчивости дальневосточных растительноядных рыб, аклиматизированных на Украине» (1986). На каф. заг. та молекул. генетики працює з 1979: лаборант, асист.(1984), доцент (1990). Наук. інтереси: екол. геноміка, популяційна генетика, стат. геноміка, нестабільність геному, генет. маркери в вивченні генет. архітектури кількісних ознак в популяції. учасн. трьох антарктичних експедицій. Читає заг. курс «Генетика» та спецкурси: «Популяційна генетика», «Аналітична генетика», «Генетичні основи інтелекту», «Геноміка». Постійний чл. журі Міжн. та нац. олімпіад з біології та екології. Соросівський доцент (1995, 1997). Нагороджений Бронзовою медаллю ВДНГ СРСР за досягнуті успіхи в розвитку нар. госп-ва СРСР (1987), знаком «Відмінник освіти України» (1996), Почесними грамотами МОН України (1998, 1999, 2004, 2005)Почесною грамотою за особливо видатні заслуги перед Київ. національним ун-том ім.Тараса Шевченка (2002)

Читати далі >Бердишев Геннадій Дмитрович

 • Останні зміни:
07.11.1930

Місце народження: с. Каштаково Томської області, РФ.
Науковий ступінь: доктор медичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив лікувальний ф-т. Томськ. мед. ін-т (1954). Кандидат дис. «Изучение обмена и действия витамина В12 при лучевой болезни» (1958). З 1959 асист. на каф. мед. біології і генетики Томськ. мед. Ін-ту. З 1960 по 1968 мол. наук. співроб. лаб. нуклеїнових кислот у Ін-ті цитології і генетики Сибірськ. відділення АН СРСР. У 1968 працює в Києві в Секторі генетики при Ін-ті мікробіол. і вірусології АН УРСР, де організовує відділ генетики індивід. розвитку. У Київ. ун-ті: з 1968 доцент каф. загальної та молекулярної генетики, з 1971 доктор біологічних наук і проф, зав. каф. генетики Київ. Ун-ту та й відділ фізіол. генетики Ін-ту фізіології Київ. Ун.-ту. З 1983 по 1985 – радник Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Читати далі >Демидов Сергій Вікторович

 • Останні зміни:
27.04.1954

Місце народження: с. Яблунівка Прилуцького району Чернігівської області.
Науковий ступінь: доктор біологічнихнаук.
Наукове звання: професор, академік АН ВО України.
В 1976 закінчив біол. ф-т Київ. ун-ту, в 1979 – асп-ру Київ. ун-ту. У 1979 – кандидат дис. «Изменения структуры тРНК и АРСаз печени кроликов в онтогенезе», На каф. загальної та молекулярної генетики працює з 1979: асист., старш. викл. (1984), доцент (1986), 1997 – зав. каф. Загальної та молекулярної генетики У 1990 – докт. дис «Молекулярно-генетичные и клеточные механизмы фармакологического действия препаратов из тимуса (тималина, тимогена и вилозена.

Читати далі >Зуй Віктор Дмитрович

 • Останні зміни:
28.11.1925- 06.02.2014

Місце народження: с. Орлівці Новгород-Сіверського району Чернігівської області.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1950 закінчив біол. ф-т Київ. ун-ту. У 1953 закінчив асп-ру. У 1953-59 асист. каф. зоології і дарвінізму Білоцерків. с.-г. ін-ту. У 1957 – дис. «Изменчивость жирности малока у коров в связи со скармлеванием компонентов зеленого конвейера» на звання кандидат с-г. наук, у 1971 – кандидат на звання кандидат біологічних наук «Изменчивость белков сыворотки крови домашней и дикой птицы в связи с продуктивностью». 1963-93 – асист. і доцент каф. генетики біол. ф-ту Київ. ун-ту. Читав курси «Генетика тварин», «Імуногенетика», «Біометрія», «Генетика популяції» та ін. Опублікував 50 наук. праць, посіб. для ВШ і сш. Переклав укр. мовою твори П.І.Прокоповича (1775-1850).

Читати далі >Кир’яченко Сергій Сергійович

 • Останні зміни:
15.11.1975

Місце народження: с.Синьооківка, Черкаської області.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
В 1997 закінчив біол. ф-т Київ. ун-ту; в 2000 – асп-ру Київ. ун-ту. У 2000-02 – спеціаліст каф. біофізики, у 2002-03 – наук. співроб. у Київ. мед. академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України; 2003-09 – асист. каф. загальної та молекулярної генетики. Кандидат дис. «Вплив ізолятів ВТМ на організми і клітини різного походження»(2002). Наук. інтереси: генетика рослин, молекул. генетика розвитку рослин.Викл. спецкурси: «Генетика рослин»,»Генет. моніторинг», «Основи біотехнології».

Читати далі >Козерецька Ірина Анатоліївна

 • Останні зміни:
26.06.1964

Місце народження: м.Яворів, Львівської області.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1987 з відзнакою закінчила Київ. ун-т, каф. загальної та молекулярної генетики. У 2000 – кандидат дис. «Нейрогенний локус Delta та особливості генет. взаємодій при формуванні крила у Drosophila virilis». У Київ. ун-ті: 1987–94 інженер, 1994–2000 асист., з 2000 доцент каф. загальної та молекулярної генетики. Викладала заг. курси: «Генетика», «Молекулярна генетика» спецкурси: «Генетика дрозофіли», «Політенні хромасоми», «Генетичний аналіз», «Основи селекції». Наук. інтереси: порівняльно-генетичні дослідження видів Drosophila melanogaster та Drosophila virilis. Використання Drosophila melanogaster в якості моделі при оцінці різних генетично активних компонентів екосистем, мутаційні процеси в природ. популяціях Drosophila melanogaster, дослідження наслідків Чорнобильської аварії в природ. популяціях Drosophila melanogaster, генет. та молекул.-біол. аспекти судинних рослин Антарктики.

Читати далі >Коновалов Вячеслав Сергійович

 • Останні зміни:
21.03.1937

Місце народження: с. Биківці Лубенського району Полтавської області.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
В 1959 закінчив зоотехн. ф-т Херсон. с.-г. ін-ту. Працював на різних посадах в радгоспах Херсон. та Крим. обл., асист. Херсон. с.-г. ін-ту. У 1964 вступив до асп-ри Пушкін. лаб. розведення і генетики тварин. У1969 – кандидат «Онтогенетичні особливості мелангенезу у курей різних порід і їх гібридів», а в 1984 – докт. дис. «Механізм множинної дії меланінового забарвлення у тваринних організмів». У Київ.ун-ті. 1967-74 асист., 1974-80 старш. викл., 1980-82 доцент 1982-86 професор каф. заг. генетики біол. ф-ту Київ. ун-ту. Викладав: с/к «Генетика популяцій». Бл. 10 р. очолював екол. організацію ун-ту. З 1986 по 1994 працює професор, зав. каф. біотехнології і генетики Укр. держ. агроекол. академії (м.Житомир). У 1989 присвоєно звання професор каф. генетики і біотехнології. З кінця 1994 р. В’ячеслав Сергійович працює головним науковим співробітником відділу генетики Інституту розведення і генетики тварин Української академії наук.

Читати далі >Павленко Лариса Миколаївна

 • Останні зміни:
22.12.1939

Місце народження: м. Чернівці.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
В 1961 закінчила Чернів. ун-т, в 1967 – аспір-ру ЛДУ. В 1969 – кандидат дис. «Сравнительное изучение первичной структури свиньи и гуся». 1967-1973 – мол. наук. співроб. Ін-ту біохімії АН УРСР. 1973-2000 – доцент каф. загальної та молекулярної генетики Київ. ун-ту. Осн. наук. інтереси: модифікація ДНК, метилювання ДНК у тварин. Читала спецкурси «Молекул. генетика», «Біол. кодування», «Генет. інженерія» та нормат. курс «Генетика з основами селекції».

Читати далі >Рушковський Станіслав Ричардович

 • Останні зміни:
01.01.1972

Місце народження: м. Керч.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
В 1994 закінчив каф. загальної та молекулярної генетики біол. ф-ту Київ. ун-ту з відзнакою, а 1997 асп-ру каф. З 2001 – асист., з 2006 – доцент каф. загальної та молекулярної генетики Київ. ун-ту. В 2000 – кандидат дис. «Особливості прояву хромосомної нестабільності при культивуванні лімфоцитів периферійної крові людини». Читає спецкурси: «Генетика людини», «Онкогенетика», «Нестабільність геному», «Фармакогенетика». Наук. інтереси: нестабільність геному, вивчення індивідуальних особливостей хромосомної нестабільності людини, оцінка індивідуального ризку розвитку онкологічних захворювань, онкогенетика, фармакогенетика.

Читати далі >Сиволоб Андрій Володимирович

 • Останні зміни:
02.03.1960

Місце народження: м. Іловайськ Донецької області.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
В 1982 закінчив біол. ф-т, у 1985 – асп-ру Київ. ун-ту. В 1985 – кандидат дис. «Структурные изменения комплексов гистона Н1 с ДНК и полинуклеосомами». У 2006 – докт. дис. «Молекулярні механізми структурної динаміки хроматину». З 1985 в НДЛ «Генетики індивідуального розвитку»; 1985-88 – мол. наук. співроб., 1988-89 – наук. співроб., 1989-93 – старш. наук. співроб., 1993-2001 – пров. наук. співроб. У 1996, 1998-2000 пройшов стажування в Ін-ті Жака Моно (Париж, Франція). 2001-07працював на посаді доцент, з 2007 – професор каф. загальної та молекулярної генетики.

Читати далі >Топчій Наталія Миколаївна

 • Останні зміни:
18.04.1975

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Закінчила з відзнакою у 1998 кафедру загальної та молекулярної генетики біол. ф-т, у 2001 – асп-ру біол. ф-ту Київ. ун-ту. У 2002 захистила кандидат дис. «Фрагментація і метилування ДНК листків цукрового буряка (Beta vulgaris L.) при запрограмонаній загибелі клітин». З 2001 по 2006 – мол. наук. співроб, з 2006 – наук. співроб., a з 2008 по 2010 – старш. наук. співроб НДЛ «Генетики індивідуального розвитку». Сфера наук. інтересів: молекул.-генет. і біохім. механізми запрограмованої загибелі клітин вищих рослин, еволюційна онтогенетика.

Читати далі >Храпунов Сергій Миколайович

 • Останні зміни:
20.04.1942

Місце народження: м. Новосибірськ.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
В 1973 закінчив з відзнакою Київ. ун-т, у 1976 – асп-ру. В 1977 кандидат дис. «Исследование структурных изменений и межмолекулярных взаимодействий гистонов оптическими методами», а в 1985 – докт. «Особенности фракционного состава, пространнственной организации и взаимодействия с ДНК мономеров и олигомеров основных белков хроматина соматических клеток и сперматозоидов животных». У 1976-97 працював в Київ. ун-ті на каф. загальної і молекулярної генетики, з 1976–85 асист. каф. заг. і молекулярної генетики, 1985 по 1997 – зав. каф.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи