ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Загальної психології кафедра Загальної психології кафедра

створена у 1971 у зв’язку з необхідністю підготовки спеціалістів-психологів та здійснення наук. досліджень у галузі психології. Каф. очолювали: 1972-79 - доктор педагогічних наук, проф. Б.Ф.Баєв; 1979-85 – кандидат педагогічних наук Й.Т. Романюк; 1985-89 – доктор психологічних наук, проф. М. М. Обозов; 1989-2007 – доктор психологічних наук, проф. , чл.-кор. АПН України Ю. Л. Трофімов; 2007-2008 н.р. – кандидат психологічних наук Я.І. Український; з 2008 – д-р психол.наук, проф. І.П. Маноха. Співроб. каф. у різні періоди започатковані та функціонують наук. школи: експерим. психології (Й.Т.Романюк), вчинкової психології (В.А.Роменець), іст.-психол. досліджень (В.А.Роменець), психології творчості (В.А.Роменець), психології міжособистісних стосунків (М.М. Обозов), інженерно-психол. забезпечення проф. діяльності (Ю.Л.Трофімов), онтологічно орієнтованих досліджень природи людини і сусп-ва (І.П. Маноха). Викл. і каф. забезпечують фахову підготовку та спеціалізацію студентів спец. "Психологія", а також читання курсів та спецкурсів психол. профілю для студентів, що навчаються за іншими спец. та на інших ф-тах ун-ту: курси із заг. та експеримент. психології, історії психології, психології праці, профорієнтації та профвідбору, ергономіки та інженерної психології, психології управління, еколог. психології та ін. Каф.забезпечує проведення практ. та лабор. заняття з практикумів курсів "Заг. психологія", " Експерим. психологія", "Інженерна психологія", "Псих. стани людини" та ін. Осн. наук. праці викл. каф.: Роменець В.А. Фантазія, пізнання, творчість. К., 1965; Баєв Б.Ф Психологія внутр. мовлення. К., 1966; Роменець В.А. Психологія творчості. К., 1971; Роменець В.А. Як виховувати творчі здібності у студентів. К., 1973; Роменець В.А. Історія психології. К., 1978; Роменець В.А. Історія психології стародавнього світу і середніх віків. К., 1983; Роменець В.А. Історія психології епохи Відродження К., 1988; Роменець В.А. Історія психології ХVII століття. К., 1990; Роменець В.А. Історія психології епохи Просвітництва. К., 1993; Роменець В.А. Історія психології ХІХ – поч. ХХ століття. К., 1995; Роменець В.А., Маноха І.П. Історія психології ХХ століття. К., 1998, 2003; Ткаченко О.М. Принципи і категорії психології. К.,1979; Гончарук П.А. Психологія навчання. К.,1985; Роменець В.А. Жизнь и смерть в научном и религиозном истолковании. К., 1989; Трофімов Ю.Л. Техническое творчество в САПР (психологический аспект) К., 1989.; Обозов М.М. Психология межличностных отношений. К., 1990; Основи психології / За ред. О.В.Киричука, В.А.Роменця. К., 1995, 1996, 1997, 1999, 2000, 2003, 2006; Маноха И.П. Человек и потенциал его бытия. К., 1995; Роменец В.А., Маноха И.П., Бреусенко А.А. Г.И.Челпанов: период проф.ства в Университете Св.Владимира. К., 2000 (у співавт.), Маноха І.П. Психологія потаємного “Я”.- К.2001; Трофімов Ю.Л. Інженерна психологія. К., 2002., Кириленко Т.С. Втрата та пошук гармонії: переживання та стани особистості. К.2004.; Кириленко Т.С. Психологія. Емоційна сфера особистості. К.2007; Корольчук М.С. Психофізіологія діяльності: Підруч. для студентів вищих навч. закладів. К., 2008.; Методологічні та теоретичні проблеми психології: Навч. Посіб. / Корольчук М.С., Ю.Л.Трофімов, Укр. Я.І., та ін. К., 2008;Терлецька Л.Г. Психологічні механізми процесу самоаналізу.- К., 2005. Терлецька Л.Г. Вікова психологія і психодіагностика: Підр. для студентів вищих навч. закладів. К., 2013. Юрчинська Г.К. Особистісні фактори якості професійного життя людини: психологічний практикум спеціалізації: навч. посіб., К., 2013.Каф. забезпечує підготовку аспірантів зі спеціальностей 19.00.01 “Заг. психологія, історія психології”, 19.00.03 – „Психологія праці, інженерна психологія” та магістрів за спеціалізаціями “Психологія особистості” та “Організаційна психологія”.

Антонов Анатолій Васильович

 • Останні зміни:
08.08.1932

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив філос. ф-т Київ. ун-ту (1967); асп-ру (1969). У Київ. ун-ті на посадах: асист. каф. психології (1970-1971), старш. викл. каф. заг. та інж. психології (1971-1975), доц. каф. заг. та інж. психології (1975-1980).

Читати далі >Баєв Борис Федорович

 • Останні зміни:
14.08.1923- 05.09.1979

Місце народження: с. Аполонівка, Сахновщинський район, Харківська область.
Науковий ступінь: доктор педагогічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив філол. ф-т Київ. ун-ту (1950), асп-ру НДІ психології (1954). У Київ. ун-ті на посадах: зав. каф. заг. та інж. психології (1972-79).

Читати далі >Вакуленко Олександр Леонідович

 • Останні зміни:
08.01.1975

Місце народження: м.Київ.
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук.
Остання займана посада: Заступник декана з виховної роботи.
Закінчив ф-т соціології та психології Київ. ун-ту (2005). Канд. дис. «Структурно-динамічні характеристики етнонаціональних ідентитетів української молоді» (2012). З 2011 асист. каф. загальної психології. 2012-2016 – заступник декана ф-ту. психології з виховної роботи. З 2012 – чл. Вчен. Ради ф-ту психології.

Читати далі >Ващенко Ірина Володимирівна

 • Останні зміни:
12.02.1962

Місце народження: м. Харків .
Науковий ступінь: доктор психологічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: Заступник декана з наукової роботи.
Закінчила фіз.-мат. ф-т Харків. держ. пед. ін.-ту ім. Г. С. Сковороди (1983). 1988-1995 — Харків. держ. пед. ін.-т ім. Г.С. Сковороди (нині Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди): ст. лаб., ст. методист, викл. каф. елемент. мат-ки та методики мат-ки; 1994 – захист канд. дис. «Розвиток логічної пам'яті підлітків методами активного групового навчання»; 2003 – захист д-р дис. «Конфлікти у діяльності працівників органів внутрішніх справ і шляхи їх подолання (соціально-психологічний аспект)»; З 2009 по тепер. час — КНУ імені Тараса Шевченка, проф., заст. декана з наук. роб. ф-ту психології.

Читати далі >Вовк Марія Валеріївна

 • Останні зміни:
12.03.1983

Місце народження: м. Сабір.
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук.
Закінчила соціал.-гуманіт. ф-тю Дрогобицького ДПУ держ. пед. ун-т. ім. І.Я. Франка (2004); асп-ру нац. пед. ун-т. ім. М.П. Драгоманова (2009). У нац. пед. ун-т. ім. М.П. Драгоманова на посаді викл. каф. практич.псих. та психотер. ін.-т соціології, псих. та управління (2007-2012). Асист.(2012) каф. заг. псих. КНУ імені Тараса Шевченка. 2011 - захист канд. дис. «Психологічні наслідки переживань фрустраційних ситуацій в юнацькому віці».

Читати далі >Гончарук Петро Антонович

 • Останні зміни:
31.12.1940

Місце народження: c. Козятин.
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив філос. ф-т Київ. ун-ту (1968), асп-ру (1974). У Київ. ун-ті на посадах: асист. каф. заг та інж. психології (1974-1979), старш. викл. (1979 – 1982), доц. каф. заг. та інж. психології (1982-2002). Отримав звання доц. (1985).

Читати далі >Данилюк Іван Васильович

 • Останні зміни:
06.07.1969

Місце народження: с. Княже, Снятинський район, Івано-Франківська область.
Науковий ступінь: доктор психологічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: декан факультету психології.
Закінчив ф-т. соціології та психології Київ. ун-ту (1993). Канд. дис. «Історія психології в Україні: західні регіони (кінець ХIХ початок ХХ століття). Проблеми періодизації та основні напрямки» (1998), док. дис. «Становлення етнічної психології як галузі наукового знання: історико-теоретичний вимір» (2010). У Київ. ун-ті: з 1999 асистент, з 2000-06 заступник декана з виховної роботи, з 2002 доцент, з 2005-06 виконуючий обов’язки завідувача каф. соціальної психології, з 2006-07 заступник декана з навчальної роботи ф-т. соціології та психології, з 2008-11 доцент кафедри соціальної психології, з 2011 завідувач кафедри загальної психології, з 2012 декан ф-т. психології, з 2013 – професор кафедри загальної психології.

Читати далі >Емішянц Ольга Борисівна

 • Останні зміни:
14.09.1968

Місце народження: с. Золотарівка .
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук.
Наукове звання: доцент .
Закінчила Шахтарське пед. училище (1987), 1999 - закінчила Донецький ін-т. соціальної освіти, ф-т психології. 2006 – канд. дис. «Індивідуально-психологічні особливості когнітивно-стильових характеристик навчальної діяльності студентів» за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія, історія психології. У Київ. ун-ті на посадах: провідний спеціаліст-психолог, що проводить науково-технічні розробки для виконання робіт по темі № БФ13 – 02/1 фак-ту соціології та психології Київ. нац. уні-ту імені Тараса Шевченка (2002) , ас. каф. загальної та інженерної психології (2002-2008 ). З 2008 ас. каф. загальної та організаційної психології. З 2010 ас. каф. загальної психології. З 2012 доц. каф. загальної психології.

Читати далі >Кириленко Таїса Сергіївна

 • Останні зміни:
12.10.1948

Місце народження: м. Миколаїв.
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила філос. ф-т Київ. держ. ун-ту (1973); асп-ру (1976). У Київ. ун-ті на посадах: наук. співроб. (1978), асист. (1980), доц. каф. заг. та інж. психології (1983), доц. каф. заг. та орг. психології (з 2008), доц. каф. загальної психології (2011).

Читати далі >Козицька Інна Валеріївна

 • Останні зміни:
02.09.1984

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук.
Закінчила ф-т соціології та психології Київ. ун-ту. (2006 ). 2006-2010 - асп. ф-ту психології Київ. ун-ту, спеціальність «психологія». 2011 – захистила дис. дослідження: «Індивідуальний потенціал особистості у подоланні антиномічності психічних станів». 2009-2011 – асистент каф. загальної та організаційної психології фак-ту психології Київ. ун-ту. З 2011- асистент кафедри загальної психології факультету психології Київ. ун-ту.

Читати далі >Корольчук Микола Степанович

 • Останні зміни:
30.05.1946

Місце народження: м. Здолбунів, Рівненської області.
Науковий ступінь: доктор психологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив філію Ленінград. військ.-мед. академії – Горьків. військ.-мед. ф-т (1971). Очолював реабілітаційний центр на Тихоокеанському флоті (1982-87), зав. каф. військ. педагогіки і психології Київ. військ.-морського училища (1989-91); нач. каф. фізіології праці ВМА (1991-95); проф. каф. психол. Київ. військ. гуман. ін-ту (1995-2003). У Київ. ун-ті на посадах: проф. каф. заг. та інж. психології (2003-08), проф. каф. заг. та орг. психології ф-ту психології (2008-2011).

Читати далі >Кравчук Світлана Леонтіївна

 • Останні зміни:
07.12.1972

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила ф-т соціології та психології (1999), асп-ру (2002) Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті на посадах: асист. (2002), доц. каф. заг. та інж. психології (2006), доц. каф. заг. та орг. психології ф-ту психології (2008-2011).

Читати далі >Маcієнко Юлія Олександрівна

 • Останні зміни:
17.08.1978

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук.
Закінчила ф-т соціології та психології Київ. ун-ту (2000); 2003 – асп-ру за спеціальністю «Загальна психологія, історія психології». З 2007 – асист. каф. загальної та інженерної психології; з 2008 – асист. каф. загальної та організаційної психології; з 2011 – асист. кафедри загальної психології.

Читати далі >Маноха Ірина Петрівна

 • Останні зміни:
22.01.1966

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор психологічних наук.
Наукове звання: професор.
1989 - закінчила з відзнакою філос. ф-т (відділення психології), 1993 – асп-ру, 2001– докт-ру Київ. ун-ту. Канд. дис. “Професійний потенціал особистості: досвід онтологічного дослідження”(1993); докт. дис. “Психологія потенціалу індивід. буття особистості: онтологічно орієнтований підхід”(2003).

Читати далі >Марисова Людмила Йосипівна

 • Останні зміни:
16.02.1917- 19.08.2015

Місце народження: м. Кам’янець-Подільський.
Науковий ступінь: Кандидат педагогогічних наук.
Наукове звання: Доцент.
Закінчила філол. ф-т Київ. держ. ун-ту ім. Т.Г.Шевченка (1949). Асп. на к-рі заг. психології філос. ф-ту (1948-51). Захистила канд. дис. “Проблема характеру в працях М.Г. Чернишевського і М.О. Добролюбова” (1954).
З 1949 на постійній роботі в Київ. держ ун-ті. Засновник і зав. к-ри соціал. і пед. психології (1971-87).
Обиралася заст. декана філос. ф-ту, чл. Вченої ради філос. ф-ту, заст. голови метод. ради ун-ту.

Читати далі >Обозов Микола Миколайович

 • Останні зміни:
02.11.1941

Місце народження: м. Самара, РФ.
Науковий ступінь: доктор психологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив Ленінград. держ. ун-т.1985-89 – працював у Київ. ун-ті на посаді зав. каф. заг. та інж. психології.Зараз працює в Росії (МДУ, акад. Міжнародної академії психології, д-р наук, проф.).

Читати далі >Погорільська Наталія Іванівна

 • Останні зміни:
26.03.1982

Місце народження: смт. Стара Синява .
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук.
Закінчила ф-т. соціології та психології Київ. ун-ту (2004). 2007 - асп. ф-ту психології Київ. ун-ту, спеціальність «психологія». 2010 – захистила дисертаційне дослідження: «Чинники та показники психологічної адаптованості матерів дітей юнацького віку з обмеженими можливостями». 2006-2008 – асистент кафедри психології Гуманітарного ін-ту. НАУ. 2008 – 2010 – старший викл. каф. авіаційної психології ГМІ НАУ. 2010 – 2012 – доцент каф. авіаційної психології ГМІ НАУ. З 2012 - асистент кафедри загальної психології факультету психології Київ. ун-ту.

Читати далі >Роменець Володимр Андрійович

 • Останні зміни:
20.05.1926- 31.07.1998

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор психологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив філософ. ф-т відділ. психології Київ. ун-ту (1954), асп-ру Ін-ту психології МО УРСР (1957).У Київ. ун-ті на посадах: старш. викл. каф. психології (1966-1969), доц. каф. психології (1969-1990), проф. каф. заг. та інж. психології (1990- 1998).

Читати далі >Рудоміно-Дусятська Олена Володимирівна

 • Останні зміни:
07.08.1952

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1975 - закінчила ф-т психології Ленінград. ун-ту. Канд.дис. «Динамика и функции отношений референтности в процессе формирования студенческого коллектива» (1986).У Київ. ун-ті на посадах: методист наук.-мет. каб. (1976-1982), асис. (1982-1991) доц. каф. заг. та інж. психології (1991-2008); доц. каф. заг. та орг. психології (2008-2010).

Читати далі >Старовойтенко Олена Борисівна

 • Останні зміни:
13.08.1953

Місце народження: м. Ярославль, РФ.
Науковий ступінь: доктор психологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчила ф-т психології Ярослав. держ. ун-ту (1975), асп-ру і докторантуру ІП РАН (м. Москва). Канд. дис. (1982), докт. дис. (1992). У Київ. ун-ті на посадах: доц. каф. заг. та інж. психології (1982-1993).

Читати далі >Терлецька Лариса Гарієвна

 • Останні зміни:
11.03.1958

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила філософський ф-т, відділення психології Київ. ун-ту (1983). У Київ. ун-ті на посадах: доц. каф. загальної та інженерної психології (2000-2008). З 2008 доц. каф. загальної та організаційної психології. З 2010 доц. каф. загальної психології. 1997 – канд. дис. “Рольова гра як засіб формування професійно-значущих якостей майбутнього практичного психолога”. Присвоєно вчен. звання доц. каф. психології (1999).

Читати далі >Ткаченко Олександр Миколайович

 • Останні зміни:
27.01.1939- 21.05.1985

Місце народження: с. М.Єкатеринівка, Запорізької області..
Науковий ступінь: доктор психологічних наук.
Наукове звання: доцент.
. Закінчив філос. ф-т Київ. ун-ту (1963); асп-ру (1968).У Київ. ун-ті на посадах: асист. (1968-70), старш. викл. каф. психології (1970-72), доц. каф. заг. та інж. психології (1972-85).

Читати далі >Третьякова Юлія Володимирівна

 • Останні зміни:
02.09.1982

Місце народження: м. Санкт-Петербург.
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук.
Закінчила Київ. ун-т. ф-т. психології, спеціальність «психологія» (2004), асп. (2006), тема дис. дослідження: «Динаміка індивідуально-психологічних особливостей особистості в провідній діяльності (на прикладі військових лікарів)» (19.00.01 – загальна психологія, історія психології). Human-Computer Interaction Distance Course of Stanford University (Statement of Accomplishment with Distinction) 2012.

Читати далі >Трофімов Юрій Леонідович

 • Останні зміни:
22.08.1944- 01.08.2007

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор психологічних наук.
Наукове звання: професор.
1967 - закінчив Миколаїв. Кораблебуд. ін-т. У Київ. ун-ті на посадах: доц. (1982-1989), зав. каф. заг. та інж. психології (1989-2007). 1975 – канд. дис. “Восприятие иллюстративных форм информации”; 1989 – докт. дис. «Інженерно-психологічне забезпечення творчого процесу в САПР”.

Читати далі >Український Ярослав Іванович

 • Останні зміни:
13.06.1950- 19.05.2013

Місце народження: м. Миколаїв.
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1974 - закінчив філос. ф-т Київ. ун-ту за спец. «Психологія», асп-ру (1977). У Київ. ун-ті на посадах: асис. каф. заг. та інж. психології (1977-1989) доц. каф. заг. та інж. психології (1989-2007); заст. дек. з нав. роботи (1989-1993). З 2007 в.о. зав. каф. загальної та інженерної психології, з 2008 в.о. зав. каф. загальної та організаційної психології.

Читати далі >Юрчинська Ганна Кирилівна

 • Останні зміни:
30.04.1957

Місце народження: м. Світловодськ, Кіровоградської області.
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила філософський ф-т, відділення психології (1983), 1989 – асп-ру Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті на посадах: асист. (1991-1096) доц. каф. загальної та інженерної психології (1996-2008); заст. дек. з навч. роботи (1997-2002); доц. каф. загальної та організаційної психології (2008 – 2011), доц. каф. загальної психології (з 2011 по тепер.час).

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи