ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Землезнавства та геоморфології кафедра Землезнавства та геоморфології кафедра

Засн. 1949 як каф. геоморфології за ініціативи ректора Київ. ун-ту, укр. геолога та геоморфолога акад. В. Г. Бондарчука. 2004 перейменована у каф. землезнавства та геоморфології. Завідувачі каф.: 1949–75 д-р геол.-мін. наук, проф., засл. діяч науки УРСР П. К. Заморій, 1975–77 канд. геогр. наук, доц. Ю. Л. Грубрін, 1977–86 д-р геогр. наук, проф. І. М. Рослий, 1986–94 д-р геогр. наук, проф. Ю. О. Кошик, 1994–2002 д-р геогр. наук, проф. І. В. Мельничук, з 2002 д-р геогр. наук, проф. С. Ю. Бортник. Готує фахівців у рамках освітн. напряму «географія» зі спец. «геоморфологія та палеогеографія» і «географія ґрунтів». На сьогодні у складі каф. 10 штатних працівників: проф., д-ри геогр. наук С.Ю. Бортник, Н. П. Герасименко, О. О. Комлєв, В. В. Стецюк, доц., канд. геогр. наук В. І. Гетьман, О. В. Ковтонюк, Т. М. Лаврук, О. М. Підкова, Н. М. Погорільчук, доц., канд. с.-г. наук В. В. Макаренко. На каф. працювали відомі вчені та дослідники – О. М. Маринич, чл.-кор. НАН України, міністр освіти УРСР; П. Ф. Гожик, акад. НАН України, дир. Ін-ту геол. наук НАН України, засл. діяч науки і тех. України, лауреат двох Держ. премій України у галузі науки і тех.; Р. І. Сосса, д-р геогр. наук, дир. НВП «Картографія», лауреат Держ. премії України в галузі науки і тех.; В. І. Нудельман, д-р геогр. наук, проф., чл. Президії Укр. акад. архітектури, засл. діяч науки і тех., лауреат двох Держ. премії України з архітектури та ін. З перших років заснування на каф. розгорнута наук.-досл. робота, спрямована на розробку теорет. і прикладних проблем геоморфології та палеогеографії. На каф. сформувалися відомі в Україні та за її межами наук. школи: палеогеоморф., палеогеограф., структурно-геоморф., інж.-геоморф., еколого-геоморф. У структурі каф. діє Ландшафтної екології та аерокосмічного моніторингу навколишнього середовища НДЛ (зав., ст. наук. співроб. Ю.А. Сілецький). Каф. підтримує тісні зв’язки та виконує спільні проекти із викл. та науковцями заруб. ун-тів – Варшав., Люблін., Ягеллон. (Польща), Бостон. (США), Моск., С.-Петерб, (Росія) та вітчизняних – Львів., Одес., Таврійськ., Харків та ін. Викл. та науковці співпрацюють з організаціями та установами Мін-ва екології та природ. ресурсів, мін-ва житл. та комунального госп-ва, Мін-ва з надзвичайн. ситуацій, Держ. комітету земельних ресурсів, Держ. геол.. служби, Нац. косм. агентства, Ін-ми географії, геол. наук, арх. НАН України та ін. С.Ю. Бортник

Андріяш Ольга Павлівна

 • Останні зміни:
10.12.1936

Місце народження: с. Теолин, Монастирищ. р-н Черкаська обл..
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила геогр. ф-т Київ. ун-ту (1958). Канд. дис. «Пліоцен-четвертинна історія розвитку рельєфу Інгулець-Бузького межиріччя (в межах Причорноморської низовини)» (1974). У Київ. ун-ті: з 1975 асист., 1975–89 ст. наук. співроб. НДЧ географ. ф-ту, 1989–96 доц. каф. геоморфології та палеогеографії.

Читати далі >Бортник Сергій Юрійович

 • Останні зміни:
14.11.1961

Місце народження: с. Варварівка Іллінецького району Вінницької області.
Науковий ступінь: доктор географічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1984 Київ. ун-т, 1990 асп-ру ун-ту. Канд. дис. «Еволюція палеорельєфу території Верхнього Побужжя в мезозої-кайнозої» (1992), док. дис. «Морфоструктури центрального типу території України : просторово-часовий аналіз» (2002). У Київ. ун-ті: 1985–87 стажист-дослідник, 1990–97 асист., 1997–2002 доц. З 2002 зав. каф. землезнавства та геоморфології географ. ф-ту, проф.

Читати далі >Герасименко Наталія Петрівна

 • Останні зміни:
08.02.1953

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор географічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчила 1975 географ. ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Реконструкція палеоландшафтів Київського Придніпров’я (плейстоцен і пліоцен)» (1985), док. дис. «Розвиток зональних ландшафтів території України у четвертинному періоді» (2004). З 2005 проф. каф. землезнавства та геоморфології Київ. ун-ту.

Читати далі >Грубрін Юрій Львович

 • Останні зміни:
17.09.1928- 18.06.1990

Місце народження: м. Сквира, Київська область .
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1951 географ. ф-т Київ. ун-ту, 1954 асп. Київ. ун-ту. Канд. дис. «Геоморфологія басейну р. Стир» (1954). У Київ. ун-ті: 1954 старш. викл., 1954–75, 1977–88 – доц. каф. геоморфології та палеогеографії, 1975–1977 – ст. наук. співроб. НДЧ географ. ф-ту. 1975–1977 – зав. каф. геоморфології.

Читати далі >Заморій Петро Костьович

 • Останні зміни:
25.06.1906- 25.03.1975

Місце народження: с. Висунськ, тепер – Березнегуватський район, Миколаївська область.
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералогічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1926 Херсон. с.-г. ін-т. Канд. дис. (1936), за працю «Четвертинні відклади УРСР» присвоєно вчений ступінь д-ра геол.-мін. наук (1950). У Київ. ун-ті: 1944 доц., 1949–75 – зав. каф. геоморфології.

Читати далі >Ковтонюк Ольга Володимирівна

 • Останні зміни:
21.04.1975

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1997 географ. ф-т Київ. ун-ту, 2000 асп. ун-ту. Канд. дис. «Геоструктурний аналіз Кіровоградської морфоструктури центрального типу» (2004). У Київ. ун-ті: 2000 мол. наук. співроб., 2004 асист., з 2009 доц. каф. землезнавства та геоморфології.

Читати далі >Комлєв Олександр Олександрович

 • Останні зміни:
20.02.1952

Місце народження: с. Мшанець Комсомольського (зараз – Козятинського) району Вінницької області.
Науковий ступінь: доктор географічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1975 географ. ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Мезо-кайнозойський долинний морфолітогенез північно-західної частини Українського щита та його вплив на утворення розсипищ» (1988), докт. дис. «Історико-динамічні басейнові геоморфосистеми геоморфологічних формацій Українського щита» (2005). У Київ. ун-ті: 1975 інж., мол. наук співроб., ст. наук. співроб., 1992 доц., з 2007 проф. каф. геоморфології та палеогеографії.

Читати далі >Кошик Юрій Олександрович

 • Останні зміни:
23.10.1936- 27.11.1994

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор географічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1959 геол. ф-т Київ. ун-ту. У Київ ун-ті: 1967 ст. викл., 1975 доц., 1986–94 – проф., зав. каф. геоморфології та палеогеографії. 1972–84 – зав. Підготовчим відділенням Київ. ун-ту.

Читати далі >Лаврук Тетяна Миколаївна

 • Останні зміни:
28.02.1965

Місце народження: с. Раківчик Коломийського району Івано-Франківської області .
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1990 географ. ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Морфологічна організація земної поверхні Українських Карпат» (2011). У Київ. ун-ті: з 2005 інж. НДЛ географ. ф-ту, 2008 асист., 2012 доц. каф. землезнавства та геоморфології.

Читати далі >Макаренко Володимир Васильович

 • Останні зміни:
22.04.1957

Місце народження: с. Великий Глибочок, тепер – Тернопольський район Тернопольської області.
Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1980 ф-т агрохімії та ґрунтознавства Укр. с.-г. академії. Канд. дис. «Вплив тривалого застосування добрив на родючість темно-сірого лісового ґрунту і продуктивність яблуні в зоні північного Лісостепу УРСР» (1991). У Київ. ун-ті: з 2009 доц. каф. землезнавства та геоморфології.

Читати далі >Маринич Олександр Мефодійович

 • Останні зміни:
04.09.1920- 25.08.2008

Місце народження: с. Суботці, тепер Знам'янського району Кіровоградської області.
Науковий ступінь: доктор географічних наук.
Наукове звання: професор, чл.-кор. НАН України.
Навчався 1937-41 на геол.-геогр. ф-ті Київ. ун-ту. Закінчив 1942 Казанський ун-т, 1948 асп-ру Київ. ун-ту. Навчаючись в асп-рі, працював з 1948 асист. на географічному ф-ті Київ. ун-ту. 1949 разом з акад. АН УРСР В.Г. Бондарчуком, П.К. Заморієм М. створює каф. геоморфології у Київ. ун-ті, на якій працює 1948-68 доц., 1956-71 зав. каф. фізичної географії, 1956-58, 1960-68 декан геогр. ф-ту Київ. ун-ту. З 1962 – проф. 1968-71 проректор з навч. роботи Київ. ун-ту.

Читати далі >Мельничук Іван Васильович

 • Останні зміни:
19.08.1937- 26.06.2008

Місце народження: м. Клайпеда, Литовська Республіка.
Науковий ступінь: доктор географічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1961 географічний ф-т Чернів. держ. ун-ту. Навчався в асп-рі 1965-71. 1971-91 мол. наук. співроб., Вчен. секретар Відділення географії Ін-ту геол. наук АН УРСР. З 1991 у Київ. ун-ті: доц., 1994-2002 зав. каф. геоморфології та палеогеографії, 2002-04 проф.

Читати далі >Огородніков Володимир Іванович

 • Останні зміни:
24.08.1947- 05.09.2006

Місце народження: м. Мурманськ, РФ.
Науковий ступінь: доктор геологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1970 географ. ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Сучасне осадконакопичення на шельфі Чукотського моря» (1977), докт. дис. «Сучасний седиментогенез у внутрішньоконтинентальних басейнах гумідної зони» (2001). У Київ. ун-ті: 1987 ст. наук. співроб., пров. наук. співроб. НДЧ географ. ф-ту, 1994–2002 доц., 2002–05 проф. каф. землезнавства та геоморфології, 2005–06 ст. наук. співроб.

Читати далі >Палієнко Едуард Тимофійович

 • Останні зміни:
20.09.1935

Місце народження: м. Севастополь.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1958 географ. ф-т Київ. ун-ту, 1964 асп-ру. Канд. дис. «Рельєф Західного Копетдагу та історія його розвитку» (1964). 1964–2011 доц. каф. землезнавства та геоморфології Київ. ун-ту.

Читати далі >Підкова Оксана Миколаївна

 • Останні зміни:
18.03.1981

Місце народження: м. Борислав Львівської області.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 2003 географ. ф-т Львів. ун-ту ім. І. Франка. Канд. дисертацію «Генетико-літологічна обумовленість формування ґрунтового покриву Розточчя» (2008). З 2010 доц. каф. землезнавства та геоморфології Київ. ун-ту.

Читати далі >Погорільчук Наталія Михайлівна

 • Останні зміни:
24.06.1973

Місце народження: м. Костопіль, Рівненської області.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1995 географ. ф-т Київ. ун-ту, 1998 асп-ру ун-ту. Канд. дис. «Басейнова організація мезозой-кайнозойського морфолітогенезу північного та центрального Волино-Поділля» (2002). У Київ ун-ті: 1999–2002 інж., мол. наук. співроб. НДЧ, 2002 асист., з 2008 доц. каф. землезнавства та геоморфології.

Читати далі >Рослий Іван Михайлович

 • Останні зміни:
14.01.1925- 17.01.1989

Місце народження: с. Ведильці, Чернігівський район Чернігівської області.
Науковий ступінь: доктор географічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1951 геол. ф-т Київ. ун-ту, 1954 асп-ру географ. ф-ту. Учасник ВВВ. В Київ ун-ті: 1954–76 асист., доц., 1976–89 проф., зав. каф. геоморфології та палеогеографії (1977–86).

Читати далі >Стецюк Володимир Васильович

 • Останні зміни:
25.10.1947

Місце народження: м. Ізяслав Хмельницької області.
Науковий ступінь: доктор географічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1971 геогр. ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Сучасні геоморфологічні процеси Північно-західного Причорномор‘я та їх інженерно-геоморфологічна оцінка» (1983), докт. дис. «Сучасний рельєф і морфогенез морфокліматичної зони як екологічний фактор» (1999). У Київ. ун-ті: з 1976 ст. інженер, мол. наук. співроб., ст. наук. співроб. НДЧ географ. ф-ту, 1987–2001 доц., з 2001 проф. каф. геоморфології та палеогеографії.

Читати далі >Щербакова Маріанна Валентинівна

 • Останні зміни:
18.01.1910- 03.04.1991

Місце народження: м. Санкт-Петербург , РФ.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент .
Закінчила 1936 МДУ ім. М.В. Ломоносова. Канд. дис. «Геоморфологія Кавказу» (1947). У Київ. ун-ті: з 1948 старш. наук. співроб. Лаб. спелеології геологічного ф-ту, 1949-80 доц. каф. геоморфології.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи