ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Зоології кафедра Зоології кафедра

Створена 1834 на базі біол. кабінету Віленського ліцею з Кременця. В 1920 відбулося розділення на каф. зоології безхребетних та каф. зоології хребетних. З 1920 до 1985 від них відокремлювалися каф. гідробіології, екології та зоогеографії, ентомології, іхтіології, створені лаб. арахноентомології, екології та токсикології, іхтіології, біоніки та ін. Першими зав. каф. були А. Л. Андржейовський (1834-39); О. Ф. Міддендорф (1839-42); К. Ф. Кесслер (1842-1862). У ХХ ст. каф. зоол. безхр. очолювали Д.О.Бєлінг (1920-35), О.Г.Лебедєв (1935-36), О.П.Маркевич (1936-60), О.П.Кришталь (1960-81), Г.Й.Щербак (1981-1985). Керівниками каф. зоол. хреб. були І.І.Шмальгаузен (1920-30), М.М.Воскобойніков (1930-41), Д.К.Третяков (1945-48), О.П.Корнєєв (1948-1964), О.Б.Кістяківський (1964-74), Л.О.Бабенко (1974-85). В 1985 р. каф. зоол. безхр. та каф. зоол. хреб. об’єднали у каф. зоології, керівником якої стала Г.Й.Щербак (1985-91). З 1991 каф. очолював Ю.Г.Вервес, а з 2002 до теперішнього часу каф. завідує В.В.Серебряков. На каф. працювали такі видатні зоологи як О. М. Паульсон, О. О. Ковалевський, М. В. Бобрецький, О. О. Коротнєв, В. К. Совінський, О. М. Сєверцов, М. М. Воскобойніков, І. І. Шмальгаузен, Б. О. Сварчевський, С. Ю. Кушакевич, В. П. Поспєлов, В. М. Артоболевський та ін. Напрями наук. досліджень: еколого-фауністичний, анатомо-морфол., дослідж. в галузі систематики тварин, історії зоології. Наук. школи: паразитологів, ентомологів, іхтіологів, орнітологів, гідробіологів та порівняльної анатомії. Тепер на каф. зоології разом з двома навч. лабораторіями та з НДС зоології та екології працює 34 співроб., серед них 4 доктори та 13 кандидат біологічних наук, у т. ч. 4 професор, 7 доцент, 3 асист., понад 50 студентів та 14 асп. денної форми навчання. Каф. забезпечує читання 6 нормат. курсів: заг. зоологія, заг. екологія, методика викладання біології в школі, біорізноманіття, безпека життєдіяльності людини, охорона природи. Каф. підтримує наук. і профес. зв’язки з багатьма установами в Україні та за кордоном (Бельгія, Білорусь, Великобританія, Голландія, Латвія, Литва, Німеччина, Росія, США, Франція, Швейцарія та ін.). Колективні праці останніх років: The EBCC Atlas of European Breeding Birds (London, 1997); Екологія. Охорона природи (К., 2007); Atlas of duck populations in Eastern Europe (Vilvius, 2010); Комплексний геоекологічний моніторинг зони впливу Ташлицької ГАЕС та Олександрівського водосховища (1998-2008 рр.) (К., 2011). В. В.Серебряков

Алексієнко Вадим Романович

 • Останні зміни:
31.03.1946

Місце народження: м.Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Закінчив біол. ф-т Київ. ун-ту (1969), асп. Ін-ту гідробіології НАУ (1979). Кандидат дис. «Рост дальневосточных растительноядных рыб в зависимости от основных факторов среды» (1980). У Київ. ун-ті: з 1987 доцент каф. зоології біол. ф-ту.

Читати далі >Артоболевський Володимир Михайлович

 • Останні зміни:
23.08.1874

Місце народження: с.Симбухове Пензенської губернії, РФ.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив фіз.-мат. ф-т Київ. ун-ту (1901). З 1902 – вчитель природознавства у сш м. Києва, з 1908 викл. у Київ. жіночому Фребелів. пед. ін-ті. Із 1918 в Київ. ун-ті: асист., дир. Зоологічного музею. З 1924 – професор зоології та зоогеографії. Гол. Київ. орнітол. тов-ва ім. Кеслера, популяризатор біол. знань, видатний громад. діяч. Організатор орнітол. тов-ва ім. К. Ф. Кесслера (1908).

Читати далі >Балан Павло Георгійович

 • Останні зміни:
31.05.1959

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1982 закінчив біол. ф-т Київ. ун-ту Кандидат дис. «Клещи-церкониды Украины» (1991). У Київ. ун-ті: з 1984 асист. каф. зоології безхребетних, з 1985 – каф. зоології, з 1992 доцент каф. зоології, з 2008 в. о. заст. декана біол. ф-ту по заочному відділенню. Викладав: Зоологію безхребетних, Загальну екологію, Карцинологію. Наук. інтереси: систематика та морфологія мезостигматичних кліщів-церконід, вплив різноманітних чинників на ґрунтових мікроартропод. Описав новий рід, 3 підроди, 20 видів.

Читати далі >Бєлінг Дмитро Остапович

 • Останні зміни:
01.09.1882- 28.05.1949

Місце народження: м. Санкт-Петербург.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
В 1909 закінчив Київ. ун-т. З 1912 працював лаборантом в зоол. лаб. Київ. ун-ту. У 1915 – старш. асист. каф. зоології, кер. сектором систематики, фауністики та гідробіології, у 1922-37 – дир. гідробіол. станції АН УРСР (з 1939 – Ін-т гідробіології АН УРСР), у 1941-43 – дир. цього Ін-ту. Президія АН УРСР в 1935 присвоїла ступінь доктора наук без захисту дис. У 1939 затверджений у званні професор Наук. інтереси:морфологія, з 1912 – гідробіол. дослідження безхребетних тварин і риб прісних водойм України. З 1922 – організатор, учасн. і кер. численних гідробіол. експедицій по сер. і нижньому Дніпру (1923-25), Десні (1932), Пд. Бугу (1925); дослідження малих річок – Тетерева (1922), Тясмина, Сули, Берди, Обтічної та ін., озер і ставків України; гідробіол. дослідження Дніпров. порогів перед їх затопленням. У 1940-41 розгорнув широкі дослідження мізид Дніпра. Один з основоположників і організаторів прісноводної гідробіології та іхтіології в Україні.

Читати далі >Бідзіля Олексій Васильович

 • Останні зміни:
05.01.1970

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Закінчив біол. ф-т Київ. ун-ту 1993, асп-ру Ін-ту зоології НАНУ ім. І.І. Шмальгаузена у 1996. У 1993-2000 – інженер Зоологічного музею Київ. ун-ту, зберігач частини збірки метеликів Музею: Microlepidoptera. У 2000-09 – мол. наук. співроб., наук. співроб., старш. наук. співроб. НДЛ зоології та екології, згодом – НДС зоології та екології НДЧ біол. ф-ту, який має робоче місце у Зоол. музеї. У 1997 – кандидат дис. «Виїмчастокрилі молі (Lepidoptera, Gelechiidae) степової зони України». Здійснив експедиції по Україні (степова зона, Крим, Карпати), на Далекий Схід та в Республіку Алтай Росії, до Китаю. Зібрав великий колекційний матеріал з лускокрилих та інших груп комах (у збірках Зоол. музею Київ. ун-ту). Наук. праці присвячено систематиці та поширенню виїмчастокрилих молей (Lepidoptera, Gelechiidae), інших груп метеликів світової фауни (зокрема, України, Росії, Китаю та ін.)

Читати далі >Бобрецький Микола Васильович

 • Останні зміни:
20.05.1843- 12.09.1907

Місце народження: с. Троянка, нині Голованівського району Кіровоградської області.
Наукове звання: ординарний професор зоології.
Закінчив Ун-т св. Володимира (1866). Працював в ун-ті з 1877 – професор, зав. каф. зоології, природн. відділу фіз.-мат. ф-ту, у 1903-05 – ректор ун-ту. Магіст. дис. «Saccocirrus papillocercus n. gen. et. sp. – тип нового семейства аннелид. Сравнительно-анатомический очерк» (1871). Докт. дис. «К эмбриологии членистоноистоногих» (1873). Осн. наук. інтереси: ембріологія безхребетних тварин: дослідження ембріонального розвитку і анат. будови поліхет і членистоногих (ракоподібних і комах), молюсків. Автор першого рос. підруч. для ун-тів «Основания зоологии» із детальним описом всіх груп тварин (1-е видан. 1884). Осн. праці: Щетинконогие черви Севастопольской бухты (1868). К вопросу о происхождении бластодермы у насекомых (1877). Основи зоології у 3-х томах (1884-1891).

Читати далі >Вервес Юрій Григорович

 • Останні зміни:
24.10.1946

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив з відзнакою у 1969 біол. ф-т Київ. ун-ту, 1973 – асп-ру. В 1973-75 працював мол. наук. співроб. лаб. екології та токсикології, в 1975-80 – асист., в 1980-84 – старш. викл., в 1984-90 – доцент, в 1990-91 – професор, в 1991-2001 – зав. каф. зоології Київ. ун-ту, в 1993-2002 (за сумісн.) – зав. лаб. зоології та екології. У 2001-04 – професор каф. зоології. Кандидат дис. «Саркофагиды Среднего Приднепровья» (1974), докт. дис. «Саркофагиды Старого Света» (1989). Всесвітньо відомий фахівець в галузі систематики, екології та філогенії двокрилих комах та палеонтології чл.истоногих.

Читати далі >Воїнственський Михайло Анатолійович

 • Останні зміни:
01.02.1916- 03.06.1996

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив біол. ф-т (1938), асп-ру (1941) Київ. ун-ту. З 1956 – зав. музейним сектором Ін-ту зоології АН УРСР. Кандидат дис. написав в 1941, захистив у 1946 «Пищухи, поползни, синицы СССР». З 1949 – доцент каф. зоології хребетних Київ. ун-ту. У 1956 докт. дис. «Птицы степной полосы Европейской части СССР». Еколог-фауніст, орнітолог. Займався вивчен. орнітофауни степової зони Європ. частини СРСР та історії її формування; історією орнітофауни Криму. Розробив нов. принципи зоогеогр. районування степової зони і запропонував гіпотезу її походження. Керував наук.-досл. студентським гуртком при каф.

Читати далі >Гандзюра Володимир Петрович

 • Останні зміни:
10.06.1957

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
У 1979 закінчив біол. ф-т Київ. ун-ту за спец. «Зоологія і ботаніка» З 1979 – лаборант; 1979 – старш. лаборант; 1981- інженер, 1984 – асист., 1985 – інженер, 1986 – асист., 1992 – доцент, 2005 – професор каф. зоології біол. ф-ту Київ. ун-ту. Кандидат дис. «Накопление и трансформація азота и фосфора молодью рыб днепровских водохранилищ» (1986), докт. дис. «Продуктивність біосистем у токсичному середовищі»(2004). Сфера наук. досліджень: з’ясування механізмів функціювання екосистем, формування біопродуктивності, спряженість речовинно-енергет. та інформац. процесів у екосистемах різного ступеня антропогенного навантаження, дослідженню метаболічних процесів у гідробіонтів у нормі та за токсичного впливу, кількісна оцінка стану екосистем, їхньої стійкості та якості середовища для біосистем, відновлення антропогенно трансформованих екосистем, проблеми екобезпеки оборонного комплексу.

Читати далі >Долін Володимир Гдаліч

 • Останні зміни:
09.01.1932- 23.02.2004

Місце народження: с. Торків Вінницької області.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор,чл.-кор. АН УРСР.
Закінчив біол. ф-ті Київ. ун-ту (1955) (каф. ґрунтознавства). Працював мол. наук. співроб. в лаб. арахноєнтомології у 1956-59, потім у НДІ захисту рослин (1959-75), з 1968-75 – на посаді заст. дир. з наук. роботи цього ж Ін-ту. З 1974 до кінця життя він очолював відділ заг. та прикладної ентомології Ін-ту зоології ім. І.І. Шмальгаузена. Кандидат дис. «Личинки жуков-щелкунов Украинской ССР»(1961), докт. дис. «Жуки-щелкуны (Elateridae, Coleoptera): морфология, экология, систематика, филогения, хозяйственное значение, меры борьбы»(1973).

Читати далі >Кілочицький Петро Якович

 • Останні зміни:
27.06.1948

Місце народження: с. Сибереж, Ріпкинського району, Чернігівської області.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив з відзнакою Київ. ун-т. в 1972, асп-ру ун-ту (1975). З 1976 –старш. інженер лаб. екології і токсикології, у 1977-86 – асист., з 1986 – доцент, з 2004 – професор каф. зоології. Київ. ун-ту. Кандидат дис. «Микроспоридии кровососущих комаров долины Днепра, Причерноморья и Крыма»(1980); докт. дис. «Еколого-фауністичний аналіз мікроспоридій кровосисних комарів України»(2003).

Читати далі >Кістяківський Олександр Богданович

 • Останні зміни:
13.08.1904- 22.06.1983

Місце народження: с. Хатки, нині Полтавська область .
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив Ленінград. держ. ун-т (1930). В 1936 працював у Канівському заповіднику, у 1937 – асист. в зоомузеї, доцент (1946), професор (1961) каф. зоології хребетних, з 1965 – зав. каф. зоології хребетних. Кандидат дис. «Птицы западного Памира» (1946). Докт. дис. «Половой отбор и видовые опознавательные признаки у птиц» (1960). Наук. напрями: орнітогеографія, мисливствознавство, теорія статевого добору. Встановив наявність у птахів орієнтаційних та навігаційних дублюючих систем. Чл. Вчен.ради біол. ф-ту та Ін-ту зоології, чл. Ред. ради журн. «Вісник зоології», чл. Орнітол. тов-ва ім. Кеслера. Нагороди: «Орден Червоної Зірки», медалі «Ветеран праці». За заповітом прах розвіяно над Дніпром, а урну поховано на Байковому цвинтарі.

Читати далі >Ключко Зоя Федорівна

 • Останні зміни:
20.05.1933

Місце народження: с.Піски, Житомирська область.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчила Київ. ун-т.в 1955, у 1958 – асп-ру каф. зоології біол. ф-ту. У 1958-68 – мол. наук. співроб., старш. наук. співроб. в лаб. арахноентомології Київ. ун-ту. У 1968-86 – доцент, в 1986-97 – професор каф. зоології. Кандидат дис. «Совки (Lepidoptera, Noctuidae) западных областей Украины»(1961), докт. дис. «Совки подсемейства Plusiinae фауны СССР: (Морфо-биологическая характеристика, классификация и родственные отношения)» (1985). Наук. напрями: вивчення нічних метеликів – совок: їх екології, видового складу та чисельності в умовах антропогенних біоценозів і заповідників України і Росії. Дослідження рідкісних та зникаючих видів метеликів. Брала участь у складанні 3-х видань Червоної книги України. Викл. зоологію безхребетних, загальну та прикладну ентомологію, екологію, зоогеографію

Читати далі >Кононко Ганна Григорівна

 • Останні зміни:
18.10.1949

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Закінчила біол. ф-т Київ. ун-ту(1972). З 1972 – старш. лаборантом лаб. екології та токсикології, з 1974 – мол. наук. співроб., з 1989 – асист., у 1994-99 – доцент каф. зоології біол. ф-ту. З 1999 – старш. наук. співроб. лаб. екології та токсикології. Кандидат дис. «Изменение в онтогенезе комара Aedes aegypti L. под влиянием денсовирусной инфекции» (1987). Наук. напрямок– розробка біол. методів боротьби з комахами, що мають мед. і ветеринарне значення, патофізіологія комах, культивування, кровосисних комарів. Викладала нормат. курс «Біогеографія», спецкурси «Мед. і ветеринарна етимологія», «Зоогеографія». Нагороджена медаллю «В пам’ять 1500-річчя Києва». Автор 56 публікацій, з них 12 метод., 6 навч. відеофільмів, 3 наук. монографії, 1 авт. свідоцтво про винахід.

Читати далі >Коротнєв Олексій Олекcійович

 • Останні зміни:
15.02.1854- 27.06.1915

Місце народження: м. Москва.
Наукове звання: ординарний професор, чл.-кор. Петербургської АН .
Закінчив Моск. ун-т (1876). «Опыт сравнительного изучения Coelenterata» (1876-80), перша частина є магіст. дис. (1877), а дві наступні – докт. дис (1880). Після захисту (1880) вступив на мед. ф-т Моск. ун-ту, закінчив його 1887. З 1887 – професор Київ. ун-ту. учасн. числ. експедицій, в т. ч. на о-ви Індійського і Тихого океанів (1885-90), під час якої зібрав числ. зоол. матеріал; Кавказ, Сибір.

Читати далі >Лопарєв Сергій Олександрович

 • Останні зміни:
11.05.1955

Місце народження: м. Вінниця.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив Київ. ун-т. каф. зоології хребетних біол. ф-ту у 1977. З 1976 –лаборант, з 1977 – старш. лаборант, у 1980-88 зав. навч. лаб., у 1988- 96 – асист. каф. зоології, у 1996-97 – наук. співроб. НДЛ екології та зоології, з 1998 – доцент каф. зоології. У 1997 – кандидат дис. «Орнітофауна населених пунктів центру України та її зміни». Наук. напрямок: вивчення біології, екології та поведінки птахів в населених пунктах та агроценозах; птахи Антарктики та їх пристосування; пристосування до сучас. умов існування риб та плазунів в умовах лісостепу. Запропонував нову концепцію походження польоту птахів та схему взаємного впливу морфологічних ознак та еколого-етологічних пристосувань на етапі становлення класу птахів.

Читати далі >Мазепа Іван Ілліч

 • Останні зміни:
25.05.1906- 12.09.1974

Місце народження: с. Рябухи, тепер Чернігівська область.
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.
Наукове звання: професор.
У 1929 закінчив Полтав. ІНО, залишений при каф. зоології Ін-ту для підготовки до наук.-пед. діяльності. У 1941 разом з Ін-том евакуйований в Тюмень. З 1956 працював на каф. зоології безхребетних доцент, а з 1965 професор, у 1972 -74 – декан біол. ф-ту. У 1949 – кандидат дис. «Куток живої природи в середній школі». Сфера наук. досліджень: вивчення шкідників лісу, особливо п’ядунів. Розробляв ряд питань з методики викладання зоології у ВШ та сш. Похований на Байковому цвинтарі.

Читати далі >Матушкіна Наталія Олександрівна

 • Останні зміни:
04.12.1974

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила біол. ф-т (1997), асп-ру (2000) Київ. ун-ту. Асист.(з 2000), доцент (з 2006) каф. зоології. Кандидат дис. «Морфо-функціон. характеристики яйцекладу бабок (Insecta, Odonata)» (2002). Осн. напрями наук. досліджень: порівняльна та функціональна морфологія комах, філогенія базальних груп комах, фауністика бабок України. Викладає курси: «Порівняльна морфологія безхребетних», «Ентомологія», «Основи наук. діяльності», проводить лаб. заняття із заг. зоології, великого спецпрактикуму та методів лаб. досліджень безхребетних. Автор понад 25 наук. праць.

Читати далі >Межжерін Віталій Олексійович

 • Останні зміни:
01.02.1933

Місце народження: м. Дніпропетровськ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив біол. ф-т Київ. ун-ту у 1955. Працював старш. наук. співроб. зоомузею, асист.каф. зоології з 1960. Доцент каф. зоології з 1964. В 1961 кандидат дис. «Экология бурозубых землероек((Soricinae) и их динамика численности Лесостепи и Полесья Украины». Напрямок наук. досліджень: популяційна екологія ссавців. Розробляв тему щодо визначення оптимального стану живих систем та можливостей управління ними. Осн. наук. відкриття: пояснення явища зимової депресії маси тіла ссавців, роз’єднання і переключення процесів метаболізму, закономірності резервування енергії у ссавців. Перший в СРСР почав читати курс теор. біології. Чл. комітету охорони природи тов-ва «Знання», чл. геогр. тов-ва США Нагороджений медаллю «В пам’ять 1500-річчя Києва», у 1985 – медаллю «Ветеран праці», у 2002 -медаллю пошани США.

Читати далі >Мельничук Валерія Антонівна

 • Останні зміни:
24.10.1938

Місце народження: м. Вітебськ, тепер Білорусь.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила Київ. ун-т у 1961, асп-ру у 1966. Працювала наук. співроб. зоологічного музею ун-ту з 1961, асист. з 1967, старш. викл. з 1974, доцент каф. зоології – у 1978-86. Кандидат дис. «Изменение орнитофауны при образовании Киевского водохранилища»(1967). Осн. напрямок наук. досліджень: вивчення змін в орнітофауні під впливом людини та пошук шляхів нейтралізації її негативного втручання в життя водно-болотних птахів. Розробила методику приваблювання водоплавної дичини в угіддя з нестабільним рівнем води.

Читати далі >Міддендорф Олександр Федорович

 • Останні зміни:
06.08.1815- 16.01.1894

Місце народження: м.Санкт- Петербург .
Наукове звання: ад’юнкт-професор, екстраординий академік Петербурзької АН.
Закінчив Дерпт. ун-т (1837). Дис. «Quedam de bronchorum polypis, morbi casu observato Ilustrata»(1837). В 1839-41 – зав. каф. зоології Київ. Ун-ті Св.Володимира ад’юнкт-професор Рос. природодослідник і мандрівник, почесний чл. Петерб. АН (з 1865). Здійснив подорож по Кольському п-ву (1840), Сибіру (1842-1845), Барабін. степу (1870), Ферган. долині (1878). З 1860 займався в осн. дослідженнями в галузі зоотехнії. Осн. наук. роботи присвячені біогеографії, екології, зоотехнії.

Читати далі >Мовчан Василь Архипович

 • Останні зміни:
22.12.1903- 02.07.1964

Місце народження: с. Немож, тепер Черкаська область.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор, чл.-кор. ВАСГНІЛ (Всесоюз. академії с.-г. наук ім. Леніна), чл.-кор. АН УРСР.
Закінчив Київ. ветеринарно-зоотехн. Ін-т (1929). В 1930-1941 – дир. НДІ ставкового госп-ва в Києві, з 1949 – зав. відділом Ін-ту гідробіології АН УРСР, одночасно в 1945-55 – зав. каф. зоології Київ. ун-ту. Радянський зоолог-іхтіолог, чл.-кор. АН УРСР (з 1951), чл.-кор. ВАСГНІЛ (з 1955). Сфера наук. досіджень: сучасна іхтіологія і ставкове рибоводство.

Читати далі >Мякушко Станіслав Анатолійович

 • Останні зміни:
15.09.1970

Місце народження: м. Полтава.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив біол. ф-т Київ. ун-ту у 1993. З 1993 – лаборант навч. лаб. каф. зоології, з 1996 – мол. наук. співроб. НДЛ зоології та екології, з 1999 – асист., з 2005 – доцент каф. зоології біол. ф-ту Київ. ун-ту. Кандидат дис. «Лісові гризуни в антропогенно змінному середовищі (на прикладі трьох фонових видів грабової діброви)» (2003). Осн. напрями наук. досліджень: популяційна екологія дрібних ссавців, динаміка чисельності та структури популяцій тварин в умовах антропогенного впливу, морфофізіол. пристосування тварин до умов змінного середовища.

Читати далі >Подобайло Анатолій Віталійович

 • Останні зміни:
04.10.1968

Місце народження: м.Бережани, Тернопільська область.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив біол. ф-т у 1991, асп-ру каф. зоології Київ. ун-ту – в 1994. Працює на каф. зоології з 1994. Доцент каф. зоології з 1999. Кандидат дис. «Мінливість морфологічних та характеристика морфо-фізіологічних ознак деяких туводних риб басейну Кременчуцького водосховища» (1996). Напрями наук. досліджень: морфологія та екологія риб дніпровських водосховищ та заповідна справа. Викладає для студентів «Зоологію хордових», курси природоохоронного спрямування. Працював заст. декана з вих. роботи. В даний час – заст. декана з навч. роботи.

Читати далі >Серебряков Валентин Валентинович

 • Останні зміни:
11.06.1952

Місце народження: с. Антонівка Уманського району Черкаської області.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив біол. ф-т Київ. ун-ту (1974), асп. Ін-ту зоології АН УРСР (1978). Кандидат дис. «Некоторые фенологические закономерности весенней миграции птиц на территории Украинской ССР» (1980). Докт. дис. «Екологічні закономірності міграції птахів в просторі та часі» (2002). У Київ. ун-ті: з 1974 інженер лаб. біоніки, у 1974–82 асист., у 1982–83 старш. викл., у 1983–85 доцент каф. зоології хребетних біол. ф-ту, у 1985–2002 доцент, з 2002 зав. каф. зоології, у 1982–87 заст. декана біол. ф-ту. Викладає: Зоологію хордових, Загальну екологію та Орнітологію.

Читати далі >Смогоржевський Леонід Олександрович

 • Останні зміни:
28.01.1921- 22.08.1996

Місце народження: с. Холодівка, Тульчинського району Вінницької області.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив Київ. ун-т в 1951. В 1939 – лаборант Зоологічного музею Київ. ун-ту. У 1951-54 старш. наук. співроб. і заст. дир. зоологічного музею Київ. ун-ту, на каф. зоології з 1954 по 1984, у 1956 – асист., з 1962 – доцент, 1978 – професор каф. хребетних. Монографія «Рибоїдні птахи України», К., 1959, захищена як кандидат дис.; у 1960 докт. дис. 1976 «Дистантная ориентация птиц (в экспериментах по «хомингу»)». Наук. інтереси: рибоїдні птахи, їх екологія, харчування, міграції. Зібрані ним з різних регіонів колекційні матеріали суттєво поповнили колекції зоологічного музею ун-ту й інтенсивно використовуються в наук. дослідженнях та в навч. процесі. Його фауністичні дослідження в Україні лягли в основу 1-го випуску 5-го тому «Фауни України» (1979), присвяченого птахам. Учасник багатьох експедицій.

Читати далі >Совінський Василь Карлович

 • Останні зміни:
02.02.1853- 12.04.1917

Місце народження: м. Немирів, тепер Вінницька область.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: екстраординарний професор.
Закінчив Немирів. реальну гімназію зі срібною медаллю у 1875, природн. відділення фіз.-мат. ф-ту Київ. Ун-ту св. Володимира у 1875 і одержав ступінь кандидат природн. наук. Працював в ун-ті: з 1877 – консерватор, з 1887 до 1905 – лаборант зоологічної лаб. У 1885 – ступінь магістра зоології, в 1886 – звання приват-доцент з предмету зоологія. В 1903 захищає магіст. дис. «Введение в изучение фауны Понто-Каспийско-Аральского морского бассейна, рассматриваемой с точки зрения самостоятельной зоогеографической провинции». У 1905 в. о. екстраордин. професор по каф. зоології. З 1915 до смерті (1917) працював зав. зоокабінету. Сфера наук. інтересів: проводив дослідження в галузі фауністики, систематики, геогр. поширення і екології водних безхребетних. Вважається другим після К.Ф.Кесслера дослідником фауни України.

Читати далі >Францевич Леонід Іванович

 • Останні зміни:
03.10.1935

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор, чл.-кор. НАН України .
Закінчив біол. ф-т Київ. ун-ту за спец. «Біолог-зоолог» у 1958. Працював мол. наук. співроб. в лаб. арахноентомології (1959-1963); З 1963 – мол. наук. співроб., з 1965 – старш. наук. співроб., з 1981 зав. відділом фізіології поведінки комах, з 1997 по 2007 гол. наук. співроб., з 2007 радник при дирекції Ін-ту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України. Кандидат дис. «Разноусые чешуекрылые долины среднего Днепра» (1963), докт. дис. «Зрительный анализ пространства у насекомых» (1981).

Читати далі >Царічкова Діана Борисівна

 • Останні зміни:
27.03.1939

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент .
Закінчила Київ. ун-т в 1961, у 1965 – асп-ру. У 1961-64 – мол. наук. співроб. лаб. арахноентомології Київ. ун-ту. У 1964-75 – асист. каф. зоології, у 1975-2000 – доцент каф. зоології. У 1968 – кандидат дис. «Жировое тело комаров рода Aedes в связи с питанием и созреванием половых продуктов». Розробила навч. програми і викл. спец. курси «Фізіологія комах», «Зоологія безхребетних», «Регуляторні механізми міжтваринних стосунків», «Сенсорні системи безхребетних», «Порівняльна анатомія безхребетних», «Порівняльна фізіологія безхребетних».

Читати далі >Щербак Галина Йосипівна

 • Останні зміни:
03.12.1930

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
У 1954 закінчила біол. ф-т, у 1957- асп-ру Київ. ун-ту. У 1957-62 – наук. співроб. спец. лаб. екології та токсикології. У 1962-86 – вчен. секретар Відділення заг. біології, заст. дир, старш., гол. наук. співроб. Ін-ту зоології АН УРСР. У 1981-94 – зав. каф. зоології безхребетних, після 1986 – зав. каф. зоології. У 1994-96– професор каф. зоології. Кандидат дис. «Гамазовые клещи мышевидных грызунов Лесостепи України» (1960), докт. дис. «Клещи семейства Rhodocaridae Палеарктики» (1980). Сфера наук. досліджень: фауністика, систематика та екологія кліщів. Дослідження дали початок планомірному вивченню в Україні як паразитичних, так і вільноживучих гамазових кліщів. Вперше читала спецкурси «Акарологія» та «Основи наук. досліджень». Вчен. секретар секції біології Комітету по Держ.преміях України в галузі науки і техніки (1969-1994). Лауреат Держ. премії СРСР в галузі науки і техніки (1980), нагороджена медалями «За доблесну працю», «В пам’ять 1500-річчя з дня заснування Києва».

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи