ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


4. Хронологія присудження Премії імені Тараса Шевченка Київського університету 4. Хронологія присудження Премії імені Тараса Шевченка Київського університету

1990

Викладачі та наукові співробітники

Вервес Юрій Григорович, доктор біологічних наук, доцент кафедри зоології біологічного факультету –

за цикл наукових праць «Саркофагіди Старого світу (система, екологія поширення)».

Гірко В’ячеслав Леонідович, доктор фізико-математичних наук, професор кафедри прикладної статистики факультету кібернетики –

за монографію «Спектральні теорії випадкових матриць».

Молоді вчені

Батюк Олег Володимирович, викладач юридичного факультету –

за наукову працю «Слідчі інституції та їх значення в розслідуванні злочинних порушень правил охорони праці».

Аспіранти й студенти

Андрійчук Віталій Степанович, студент радіофізичного факультету –

за наукову працю «Сателітна структура в іонізаційних спектрах твердих тіл»,

Крамаренко Олександр Миколайович, студент економічного факультету –

за наукову працю «Загальна теорія зайнятості, процента і грошей Дж. М. Кейнса – особливості методу і аналізу капіталістичної системи господарювання».

1991

Викладачі та наукові співробітники

Семенець Олег Євгенович, доктор філологічних наук, завідувач кафедри теорії і практики перекладу германських мов факультету романо-германської філології –

за серію праць з соціолінгвістики «Засади захисту мови».

Шайкевич Ігор Андрійович, доктор фізико-математичних наук, професор кафедри оптики фізичного факультету,

Поперенко Леонід Володимирович, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри оптики фізичного факультету,

Рево Сергій Лукич, кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач НДЛ «Металофізика» фізичного факультету –

за цикл наукових праць «Комплексні дослідження фізико-хімічних властивостей і процесів структурної релаксації аморфних і мікрокристалічних металевих сплавів».

Молоді вчені

Круглов Олександр Володимирович, кандидат філологічних наук, асистент кафедри теорії і практики перекладу германських мов факультету романо-германської філології –

за цикл наукових праць із проблем варіативності англійської мови «Варіативність форм ввічливості в англійській мові».

Фрицький Ігор Олегович, кандидат хімічних наук, асистент кафедри неорганічної хімії хімічного факультету –

за цикл робіт «Синтез, властивості та будова координаційних сполук Зо-металів з оксидами пірувіламінокислот».

Аспіранти й студенти

Карпишин Віктор Васильович, студент географічного факультету –

за методичні реконструкції до курсу «Основи моделювання в гідрохімії».

Гончарова Ольга Леонідівна, студентка філософського факультету,

Двірний Сергій Дмитрович, студент філософського факультету,

Дундюк Андрій Миколайович, студент філософського факультету –

за цикл наукових праць «Философское познание как творчество».

1992

Викладачі та наукові співробітники

Тарасенко Микола Федосійович, доктор філософських наук, декан філософського факультету,

Горак Ганна Іванівна, доктор філософських наук, професор кафедри філософії філософського факультету –

за цикл наукових праць «Імперативи людяності».

Обуховський Вячеслав Володимирович, доктор фізико-математичних наук, доцент кафедри математики та теоретичної радіофізики радіофізичного факультету,

Лемешко Василь Володимирович, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник науково-дослідної частини радіофізичного факультету,

Стоянов Олексій Володимирович, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник науково-дослідної частини радіофізичного факультету –

за наукову працю «Відкриття та дослідження нового оптичного ефекту автохвильового розсіювання світла».

Молоді вчені

Немазаний Олексій Георгійович, старший науковий співробітник науково-дослідної частини хімічного факультету,

Фурсій Тетяна Олегівна, кандидат хімічних наук, інженер кафедри органічної хімії хімічного факультету –

за наукову працю «Синтез азагетаренопіридинів з вузловим атомом азоту».

Аспіранти й студенти

Силаєва Тетяна Анатоліївна, аспірантка хімічного факультету –

за наукову працю «Синтез азагетаренопіридинів з вузловим атомом азоту».

Косматий Дмитро Юрійович, студент факультету кібернетики –

за наукову працю «Програма реалізації методів завдання переваг на множині критеріальних функцій в задачах багатокритеріальної оптимізації».

1993

Викладачі та наукові співробітники

Стріха Віталій Іларіонович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри фізики напівпровідників радіофізичного факультету

Кільчицька Світлана Сергіївна, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри фізики напівпровідників радіофізичного факультету –

за монографію «Сонячні елементи на основі контакту метал –
напівпровідник».

Білодід Олесь Іванович, доктор філологічних наук, завідувач, професор кафедри історії української мови філологічного факультету –

за наукову працю «Загадка Петра Могили».

Молоді вчені

Запорожець Ольга Антонівна, кандидат хімічних наук, доцент кафедри аналітичної хімії хімічного факультету –

за наукову працю «Створення сенсорних систем для датчиків кількісного визначення важких металів, неметалів та органічних сполук в об’єктах навколишнього середовища».

Аспіранти й студенти

Івановська Олена Петрівна, аспірантка філологічного факультету –

за наукову працю «Моя земля, земля моїх батьків».

Дорощук Наталія Талимонівна, аспірантка історичного факультету –

за наукову працю «Ольвія як тип полісу».

1994

Викладачі та наукові співробітники

Сухан Василь Васильович, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри аналітичної хімії, декан хімічного факультету,

Табенська Тетяна Володимирівна, кандидат хімічних наук, доцент кафедри природничих дисцитплін підготовчого факультету,

Горлач Валерій Федорович, кандидат хімічних наук, доцент кафедри аналітичної хімії хімічного факультету –

за навчальний посібник для вступників до вузів «Хімія».

Дубина Микола Іванович, доктор філологічних наук, професор кафедри теорії літератури і літератури народів СРСР філологічного факультету –

за цикл шевченкознавчих робіт,

Сагач Галина Михайлівна, доктор філологічних наук, професор кафедри логіки філолософського факультету –

за монографію «Золотослів».

Молоді вчені

Домасевич Костянтин Валентинович, кандидат хімічних наук, науковий співробітник кафедри неорганічної хімії хімічного факультету –

за наукову працю «Синтез та дослідження донорних властивостей нових ацидолігандів ціанооксимного типу».

Аспіранти й студенти

Василик Андрій Іванович, аспірант хімічного факультету –

за наукову працю «Оптичні сенсори для детекції важких металів у водоймищах».

Панченко Володимир Петрович, студент історичного факультету –

за наукову працю «Соборний герб України».

1995

Викладачі та наукові співробітники*

Гродзинський Михайло Дмитрович, доктор географічних наук, професор кафедри фізичної географії та геоекології географічного факультету –

за наукову працю «Основи ландшафної екології».

Кучеренко Микола Євдокимович, доктор біологічних наук, професор, декан біологічного факультету,

Войціцький Володимир Михайлович, доктор біологічних наук, професор кафедри біохімії біологічного факультету,

Векслярський Роман Зіновійович, кандидат біологічних наук, завідувач лабораторії радіометричних методів досліджень кафедри ядерної фізики фізичного факультету –

за наукову працю «Особливості дії багаторазового іонізуючого опромінювання на функціональну активність тонкого кишечника»

1996

Викладачі та наукові співробітники

Лосєв Ігор Васильович, кандидат філософських наук, доцент кафедри української філософії і культури філософського факультету –

за навчальний посібник «Історія і теорія світової культури: європейський контекст».

Пивоваренко Василь Георгійович, кандидат хімічних наук, доцент кафедри органічної хімії хімічного факультету –

за навчальний посібник «Основи біоорганічної хімії».

Продайвода Георгій Трохимович, доктор геологічних наук, завідувач кафедри геофізики геологічного факультету –

за цикл праць, присвячених розробці наукових основ сейсмоакустики упорядкованого геологічного середовища.

Чередниченко Олександр Іванович, доктор філологічних наук, професор, декан факультету іноземної філології –

за цикл наукових праць: «Мови європейського культурного ареалу: розвиток і взаємодія: Монографія»; «Теорія і практика перекладу. Французька мова: Підручник».

Аспіранти й студенти

Солодушко Вікторія Олександрівна, аспірантка біологічного факультету –

за наукову працю «Дослідження біохімічних механізмів деградації ДНК лімфоїдних клітин після опромінення у низьких дозах».

Жалило Борис Анатолійович, студент економічного факультету –

за наукову працю «Інноваційний тип розвитку економіки та його перспективи для України».

1997

Викладачі та наукові співробітники

Гриценко Іван Сергійович, кандидат історичних наук, доцент кафедри української історії та етнополітики історичного факультету,

Карабанов Михайло Михайлович, доктор історичних наук, професор кафедри української історії та етнополітики історичного факультету –

за навчальний посібник для учнів 5-го класу «Гомін віків».

Мєлков Геннадій Андрійович, доктор фізико-математичних наук, професор, декан радіофізичного факультету –

за монографію «Магнитные колебания и волны».

Молоді вчені

Прилуцький Юрій Іванович, кандидат фізико-математичних наук, докторант кафедри біофізики біологічного факультету –

за цикл наукових праць «Дослідження динаміки триплетно збуджених станів у молекулярних кристалах».

Хоменко Ірина Вікторівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри логіки філософського факультету,

Алексюк Ігор Анатолійович, кандидат філософських наук, асистент кафедри логіки філософського факультету –

за підручник «Основи логіки».

Аспіранти й студенти

Силенок Олена Іванівна, аспірантка юридичного факультету –

за наукову працю «Проблеми правового забезпечення реформування земельних відносин».

Комарницький Святослав Ігорович, студент біологічного факультету –

за наукову працю «Ядерна рибосомальна ДНК як засіб для встановлення родинних зв’язків серед рослин».

1998

Викладачі та наукові співробітники

Чухно Анатолій Андрійович, доктор економічних наук, професор, академік НАН України, завідувач кафедри політичної економії гуманітарних факультетів –

за книги «Рынок» і «Деньги».

Мусієнко Микола Миколайович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри фізіології та екології рослин біологічного факультету,

Брайон Олександр Володимирович, кандидат біологічних наук, професор кафедри фізіології та екології рослин біологічного факультету,

Чикаленко Валентина Григорівна, кандидат біологічних наук, доцент кафедри фізіології та екології рослин біологічного факультету –

за навчально-методичний комплекс з фізіології та анатомії рослин.

Молоді вчені

Звонська-Денисюк Леся Леонідівна, асистент кафедри загального мовознавства і класичної філології філологічного факультету –

за підручник «Давньогрецька мова».

Рубель Вадим Анатолійович, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії стародавнього світу та середніх віків історичного факультету –

за курс лекцій «Історія середньовічного Сходу».

Аспіранти й студенти

Номіровський Дмитро Анатолійович, аспірант факультету кібернетики –

за цикл наукових праць «Оптимізація псевдогіперболічних систем»,

Сенчуров Сергій Павлович, студент фізичного факультету –

за наукову працю «Інтерференція звукових хвиль у світловодних волокнах».

1999

Викладачі та наукові співробітники

Моклячук Михайло Павлович, доктор фізико-математичних наук, професор кафедри теорії ймовірностей та математичної статистики механіко-математичного факультету –

за підручник «Варіаційне числення: екстремальні задачі» (1994).

Шищенко Петро Григорович, доктор географічних наук, професор, декан географічного факультету,

Масляк Петро Олексійович, доктор географічних наук, професор кафедри географії України географічного факультету,

Олійник Ярослав Богданович, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри економічної і соціальної географії географічного факультету –

за цикл підручників і посібників для вищої та середньої школи: «Словник-довідник учня з економічної і соціальної географії світу», «Географія України: Пробний підручник для 8–9 класів середньої школи», «Вступ до економічної та соціальної географії: Підручник», «Географія: Навчальний посібник».

Молоді вчені

Гон Олександр Мойсейович, кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов Інституту міжнародних відносин –

за монографію «Свінберн у поетичному контексті «кінця століття».

Савенков Сергій Миколайович, кандидат фізико-математичних наук, асистент кафедри квантової радіофізики радіофізичного факультету –

за цикл наукових праць «Інформаційні можливості векторної природи електромагнітного випромінювання».

Аспіранти й студенти

Мусатенко Юрій Сергійович, аспірант радіофізичного факультету –

за цикл наукових праць «Декорелюючі перетворення для стиснення та виділення ознак сигналів»,

Піоро Владислав Ігоревич, студент історичного факультету –

за наукову працю «База даних та система автоматизованого пошуку на основі комп’ютеризації археологічного матеріалу з розкопок курганів енеоліту, бронзового віку степової України».

2000

Викладачі та наукові співробітники

Григорук Валерій Іванович, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри напівпровідникової електроніки радіофізичного факультету,

Коротков Павло Андрійович, доктор фізико-математичних наук, професор кафедри медичної радіофізики радіофізичного факультету –

за підручник «Лазерна фізика».

Чопик Володимир Іванович, доктор фізико-математичних наук, професор кафедри ботаніки біологічного факультету –

за видання: «Atlas Florae Europaeae. Distribution of Vascular Plants in Europe» (Vol. 1–12).

Молоді вчені

Мережко Олександр Олександрович, кандидат юридичних наук, в/о доцента кафедри міжнародного приватного та митного права Інституту міжнародних відносин –

за навчальний посібник «Силовий захист прав людини: питання легітимності в сучасному міжнародному праві»

Некрашевич Володимир Володимирович, кандидат фізико-математичних наук, асистент кафедри алгебри та математичної логіки механіко-математичного факультету,

Олійник Андрій Степанович, кандидат фізико-математичних наук, асистент кафедри алгебри та математичної логіки механіко-математичного факультету –

за цикл наукових праць «Геометрична теорія груп та напівтруп»

Аспіранти й студенти

Оліх Олег Ярославович, аспірант фізичного факультету –

за цикл наукових праць «Експериментальне дослідження явищ, що відбуваються в шаруватих низькорозмірних напівпровідникових структурах».

Бубнов Володимир Валентинович, студент факультету кібернетики,

Гринь Олена Юріївна, студентка факультету кібернетики,

Семенов Володимир Вікторович, студент факультету кібернетики –

за наукову працю «Про деякі нові інформаційно-математичні підходи до дослідження і оптимізації механізмів самоорганізації складних розподілених живих систем».

2001

Викладачі та наукові співробітники

Кокозей Володимир Миколайович, доктор хімічних наук, професор, заступник декана з наукової роботи, завідувач лабораторії хімічного факультету,

Васильєва Ольга Юріївна, кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник кафедри неорганічної хімії хімічного факультету,

Павленко Вадим Олександрович, кандидат хімічних наук, доцент кафедри неорганічної хімії хімічного факультету –

за монографію «Прямий синтез координаційних сполук».

Гуменюк Борис Іванович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних організацій і дипломатичної служби Інституту міжнародних відносин –

за навчальний посібник «Основи дипломатичної та консульської служби» (1998).

Бойченко Іван Васильович, доктор філософських наук, професор кафедри філософії гуманітарних наук філософського факультету –

за підручник «Філософія історії».

Молоді вчені

Капустян Олексій Володимирович, кандидат фізико-математичних наук, асистент кафедри інтегральних і диференційних рівнянь механіко-математичного факультету –

за наукову працю « Існування та апроксимації глобальних атракторів нелінійних еволюційних рівнянь».

Аспіранти й студенти

Пастух Максим Валерійович, студент географічного факультету –

за наукову працю «Про історичний розвиток картографічної науки»,

Іваньков Ігор Олексійович, студент історичного факультету –

за наукову працю «Військова діяльність українських націоналістичних організацій на території Західної України в 1943 році».

2002

Викладачі та наукові співробітники

Данилов Вадим Васильович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри квантової радіофізики радіофізичного факультету,

Зависляк Ігор Володимирович, доктор фізико-математичних наук, доцент кафедри квантової радіофізики радіофізичного факультету,

Нечипорук Олексій Юрійович, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри квантової радіофізики радіофізичного факультету –

за мультимедійний навчальний курс «Спінхвильова електродинаміка та електроніка».

Черваньов Дмитро Миколайович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інноваційного менеджменту та підприємництва, декан економічного факультету,

Нейкова Лідія Іванівна, доктор економічних наук, професор кафедри іноваційного менеджменту та підприємництва –

за монографію «Менеджмент інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств України».

Молоді вчені

Смик Наталія Іванівна, кандидат хімічних наук, асистент кафедри аналітичної хімії хімічного факультету –

за цикл наукових праць «Нові твердофазні аналітичні реагенти та методи для екомоніторингу довкілля».

Шульга Марина Андріївна, кандидат філософських наук, доцент кафедри політології філософського факультету –

за навчальний посібник «Основи соціального управління».

Аспіранти й студенти

Типтюк Наталія Миколаївна, аспірантка Інституту міжнародних відносин –

за наукову працю «Еволюція стратегії міжнародного валютного фонду щодо країн з перехідною економікою».

Нагорний Сергій Сергійович, студент фізичного факультету –

за серію наукових праць «Альфа-активність природних ізотопів вольфраму».

2003

Викладачі та наукові співробітники

Лукієнко Олександр Іванович, доктор геолого-мінералогічних наук, професор, завідувач кафедри загальної та історичної геології геологічного факультету –

за підручник «Структурна геологія з основами структурно-парагенетичного аналізу».

Ромась Микола Іванович, кандидат географічних наук, завідувач науково-дослідної лабораторії гідроекології та гідрохімії географічного факультету –

за монографію «Гідрохімія водних об’єктів атомної і теплової енергетики».

Черняк Олександр Іванович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри економічної кібернетики економічного факультету –

за монографію «Техніка вибіркових досліджень».

Шляхтун Петро Панасович, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри політичних наук філософського факультету –

за підручник «Політологія».

Молоді вчені

Кондратенко Сергій Вікторович, кандидат фізико-математичних наук, асистент фізичного факультету –

за цикл наукових праць «Нерівноважні процеси в неоднорідних напівпровідниках».

Русанова Юлія Антонівна, кандидат хімічних наук, молодший науковий співробітник хімічного факультету –

за цикл наукових праць «Моделювання, синтез та дослідження супрамолекулярних сполук на основі краун-ефірів та фталоціанінів».

Аспіранти й студенти

Отраднова Олеся Олександрівна, аспірантка юридичного факультету –

за цикл наукових праць «Проблемні питання застосування неустойки як способу забезпечення виконання зобов’язань у цивільному праві України».

Лисюк Віктор Олександрович, студент фізичного факультету –

за цикл наукових праць «Оптичні властивості та структура систем “Тонка металева плівка – ніобат літію”, імплантованих іонами аргону».

2004

Викладачі та наукові співробітники

Євтух Володимир Борисович, доктор історичних наук, декан факультету соціології та психології,

Галушко Кирило Юрійович, кандидат історичних наук, доцент кафедри загальної історії факультету соціології та психології,

Чернова Катерина Олексіївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник факультету соціології та психології –

за навчальний посібник «Етносоціологія: термін та поняття».

Ковтуненко Володимир Олексійович, доктор хімічних наук, професор кафедри органічної хімії хімічного факультету –

за цикл підручників «Загальна стереохімія», «Лікарські засоби з дією на центральну нервову систему».

Чурюмов Клим Іванович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач відділу астрометрії та малих тіл Сонячної системи Астрономічної обсерваторії –

за цикл наукових праць «Еволюційні фізичні процеси в кометах».

Майданик Роман Андрійович, доктор юридичних наук, доцент кафедри цивільного права юридичного факультету –

за монографію «Проблеми регулювання довірчих відносин у цивільному праві».

Молоді вчені

Остапчук Юрій Леонідович, кандидат фізико-математичних наук, молодший науковий співробітник кафедри молекулярної фізики фізичного факультету –

за цикл наукових праць «Вплив гравітаційного поля на особливості рідинних систем, що розшаровуються».

Капітоненко Микола Геннадійович, асистент кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Інституту міжнародних відносин –

за цикл наукових статей «Проблема конфліктів та стабільності в сучасних міжнародних відносинах»

Аспіранти й студенти

Цирюк Олена Іванівна, аспірантка біологічного факультету –

за наукову працю «Роль мотилі нових рецепторів у регуляції функцій травного тракту, теоретичні та прикладні аспекти».

Сулименко Ольга Олександрівна, аспірантка факультету соціології та психології –

за цикл статей «Структура етнокультурного простору України: формування та взаємодія складових елементів».

2005

Викладачі та наукові співробітники

Задорожна Людмила Михайлівна, доктор філологічних наук. професор, завідувач кафедри історії української літератури і шевченкознавства Інституту філології,

Шевченко Володимир Петрович, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри інформаційних систем факультету кібернетики,

Бех Петро Олексійович, кандидат філологічних наук, професор, завідувач кафедри методики навчання іноземних мов та прикладної лінгвістики Інституту філології –

за електронний підручник та веб-сайт «Електронна бібліотека творчості Тараса Шевченка».

Бурбело Роман Михайлович, доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник кафедри загальної фізики фізичного факультету –

за цикл наукових праць «Фотоакустичний ефект у напруженому середовищі».

Гримич Марина Віллівна, кандидат філологічних наук, завідувач кафедри етнології та краєзнавства історичного факультету –

за монографію «Інститут власності у звичаєво-правовій культурі українців ХІХ, початку ХХ століття».

Самойленко Анатолій Михайлович, доктор фізико-математичних наук, професор кафедри інтегральних та диференційних рівнянь механіко-математичного факультету,

Перестюк Микола Олексійович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри інтегральних та диференціальних рівнянь механіко-математичного факультету,

Парасюк Ігор Остапович, доктор фізико-математичних наук, професор, декан механіко-математичного факультету –

за підручник «Диференціальні рівняння».

Молоді вчені

Луценко Лариса Вікторівна, кандидат хімічних наук, інженер 2-ї категорії кафедри фізичної хімії –

за цикл наукових праць «Нанесені Со та Со-Pd, каталізатори окислення монооксиду вуглецю».

Фролов Максим Олександрович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри трудового, земельного та екологічного права, заступник декана юридичного факультету –

за цикл наукових праць «Концепція екологічного ризику у теорії права екологічної безпеки».

Аспіранти й студенти

Раєцька Яна Борисівна, аспірантка біологічного факультету –

за цикл наукових праць «Вплив антиоксидантів на злоякісний ріст пухлин при променевій терапії»,

Литвин Олена Євгенівна, аспірантка економічного факультету,

Погорєльцева Наталія Павлівна, аспірантка економічного факультету –

за наукову працю «Іпотечний ринок: природа та особливості формування в транзитивній економіці»

2006

Викладачі та наукові співробітники

Шевчук Віктор Васильович, доктор геологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної та історичної геології геологічного факультету,

Михайлов Володимир Альбертович, доктор геологічних наук, професор кафедри родовищ корисних копалин, декан геологічного факультету –

за підручник «Загальна геотектоніка з основами геодинаміки»,

Маринич Олександр Мефодійович, доктор географічних наук, професор кафедри фізичної географії та охорони природи географічного факультету, радник дирекції Інституту геофізики імені С.І. Суботіна НАН України,

Шищенко Петро Григорович, доктор географічних наук, професор кафедри географії України географічного факультету –

за підручник «Фізична географія України»

Різун Володимир Володимирович, доктор філологічних наук, професор, директор Інституту журналістики,

Трачук Тетяна Анатоліївна, кандидат філологічних наук, асистент кафедри теорії масової комунікації Інституту журналістики –

за монографію «Нарис з історії та теорії українського журналіс-
тикознавства».

Кукуш Олександр Георгійович, доктор фізико-математичних наук, професор кафедри математичного аналізу механіко-математичного факультету –

за цикл наукових праць «Методи оцінювання в моделях з похибками у змінних».

Молоді вчені

Чубук Леся Петрівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки економічного факультету –

за цикл наукових праць «Становлення ринку нерухомості в Україні».

Сліпушко Оксана Миколаївна, кандидат філологічних наук, асистент кафедри історії української літератури і шевченкознавства Інституту філології –

за монографію «Софія Київська. Українська література середньовіччя: доба Київської Русі (Х–ХІІІ століття)».

Аспіранти й студенти

Литвин Олена Євгенівна, аспірантка Інституту міжнародних відносин –

за наукову працю «Оптимізація напрямів аграрної політики щодо стабілізації експортно- орієнтованого зернового сектору України».

Гладиревська Марина Борисівна, студентка географічного факультету –

за наукову працю «Розробка бази даних пізньоплейстоценових геоархеологічних пам’яток Північного Причорномор’я (30–10 тис. років тому)».

2007

Викладачі та наукові співробітники

Гаращенко Федір Георгійович – доктор технічних наук, завідувач кафедри моделювання складних систем факультету кібернетики,

Пічкур Володимир Володимирович – доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник кафедри моделювання складних систем факультету кібернетики –

за цикл наукових праць «Розвиток методів практичної стійкості для динамічних систем з багатозначною правою частиною».

Колесник Віктор Федорович, доктор історичних наук, декан історичного факультету,

Могильний Леонід Петрович, кандидат історичних наук, асистент кафедри української історії та етнополітики історичного факультету –

за монографію «Українські ліберально-демократичні партії в Російській імперії на початку ХХ століття»

Кривошея Сергій Арсентійович, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри математики і теоретичної радіофізики радіофізичного факультету,

Бурим Володимир Михайлович, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри інтегральних та диференціальних рівнянь механіко-математичного факультету (посмертно) –

за підручник «Диференціальні та інтегральні рівняння» та навчальний посібник «Диференціальні рівняння в задачах».

Корольчук Микола Степанович – доктор психологічних наук, професор кафедри загальної та інженерної психології факультету соціології та психології –

за підручник «Психофізіологія діяльності».

Молоді вчені

Василик Ольга Іванівна, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики механіко-математичного факультету –

за цикл наукових праць «Властивості φ-субгауссових випадкових процесів та процесів з класів V (φ, ψ)».

Анісімова Людмила Анатоліївна, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності економічного факультету –

за цикл наукових праць «Моделювання динамічних економічних систем».

Аспіранти й студенти

Дубина Оксана Миколаївна, аспірантка географічного факультету –

за цикл наукових праць «Територіальна організація наукового потенціалу в Україні».

Демидов Всеволод Кирилович, аспірант геологічного факультету –

за цикл наукових праць «Розробка комп’ютерних технологій статистичного моделювання випадкових процесів та полів в задачах моніторингу геологічного середовища».

Дергай Олександр Васильович, студент біологічного факультету,

Дергай Микола Васильович, студент біологічного факультету –

за наукову працю «Ідентифікація нової ізоформи інтерсектину 1».

Алієва Елеонора Юліївна, студентка факультету соціології та психології –

за цикл наукових праць «Диспозиційна система особистості».

2008

Викладачі та наукові співробітники

Рибальченко Володимир Корнійович, доктор біологічних наук, професор, завідувач сектора НДІ фізіології біологічного факультету,

Берегова Тетяна Володимирівна, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу НДІ фізіології біологічного факультету,

Рибальченко Тарас Володимирович, кандидат біологічних наук, доцент кафедри цитології, гістології та біології розвитку біологічного факультету –

за навчальні посібники: «Цитофізіологія травлення», «Цитологія і біохімія травлення. Практикум», «Физиология и биохимия пищеварения животных и человека».

Рогач Олександр Ігорович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних фінансів Інституту міжнародних відносин –

за підручник «Міжнародні інвестиції: теорія та практика бізнесу транснаціональних корпорацій».

Каденко Ігор Миколайович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри ядерної фізики фізичного факультету,

Асламова Людмила Іванівна, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник кафедри ядерної фізики фізичного факультету,

Голінка-Безшийко Лариса Олександрівна, завідувач навчальної лабораторії кафедри ядерної фізики фізичного факультету –

за цикл наукових праць «Науково-технічна розробка та імплементація нормативно-правових актів з ядерної та радіаційної безпеки».

Кагамлик Світлана Романівна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Центру українознавства філософського факультету –

за монографію «Києво-Печерська лавра: світ православної духовності і культури (XVII–XVIII ст.)».

Молоді вчені

Лісняк Владислав Владиславович, кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник кафедри неорганічної хімії хімічного факультету –

за цикл наукових праць «Сучасні підходи до створення нових функційних матеріалів.

Берзін Павло Сергійович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права та кримінології юридичного факультету –

за монографію «Київська школа кримінального права (1834–1960 рр.): історико-правове дослідження».

Аспіранти й студенти

Кобус Олена Сергіївна, аспірантка фізичного факультету,

Павленко Олена Леонідівна, аспірантка фізичного факультету,

Попенко Вадим Ігорович, аспірант фізичного факультету –

за наукову працю «Радіаційна модифікація електронних властивостей фулеритів та їх нанокомпозитів».

Буско Тетяна Олегівна, студентка магістратури фізичного факультету,

Лізунова Світлана Вячеславівна, студентка магістратури фізичного факультету –

за наукову працю «Сенсибілізація фотокаталітичних властивостей плівкових наноструктур TiO2».

Тимошенко Марія Олександрівна, студентка магістратури біологічного факультету –

за наукову працю «Дослідження стану глутатіонової системи парієтальних клітин щурів у динаміці розвитку експериментального атрофічного гастриту».

2009

Викладачі та наукові співробітники

Прусов Віталій Арсенійович, доктор фізико-математичних наук, професор кафедри метеорології та кліматології географічного факультету,

Сніжко Сергій Іванович, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри метеорології та кліматології географічного факультету –

за підручник «Математичне моделювання атмосферних процесів»

Мазур Ірина Іванівна, доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри підприємництва економічного факультету –

за цикл наукових праць «Детінізація економіки України».

Судавцова Валентина Савелівна, доктор хімічних наук, професор кафедри фізичної хімії хімічного факультету –

за цикл наукових праць «Термодинамічні властивості металічних сплавів».

Новиков Микола Миколайович, – доктор фізико-математичних наук, професор фізичного факультету (посмертно),

Теселько Петро Олексійович, кандидат фізико-математичних наук, науковий співробітник НДЛ «Фізика металів та кераміка» фізичного факультету,

Швидкий Валерій Андрійович – провідний інженер фізичного факультету –

за цикл наукових праць «Трикристальна рентгенівська дифрактометрія кремнієвих монокристалів з дефектами техногенного походження»

Молоді вчені

Ямненко Ростислав Євгенович, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри теорії ймовірностей та математичної статистики механіко-математичного факультету –

за цикл наукових праць «Властивості та застосування φ-субгауссових випадкових процесів»

Руденко Сергій Валерійович, кандидат філософських наук, асистент кафедри української філософії та культури філософського факультету –

за монографію «Філософські погляди В.П.Петрова»

Аспіранти й студенти

Глибовець Вікторія Леонідівна, аспірантка географічного факультету –

за наукову працю «Стратегія сталого розвитку туризму Чернігівської області».

Шаповалова Олександра Ігорівна, аспірантка Інституту міжнародних відносин –

за цикл наукових праць «Зовнішня та безпекова політика Франції в постбіполярний період».

Стоян Віталій Володимирович, студент факультету кібернетики –

за серію наукових праць «Моделювання динаміки нелінійних просторово-часових процесів»

2010

Викладачі та наукові співробітники

Нікітченко Микола Степанович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри теорії та технології програмування факультету кібернетики,

Шкільняк Степан Степанович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри теорії та технології програмування факультету кібернетики –

за підручник «Математична логіка та теорія алгоритмів».

Серажим Катерина Степанівна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри видавничої справи та редагування Інституту журналістики –

за підручник «Текстознавство».

Ковалів Юрій Іванович, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри новітньої української літератури Інституту філології –

за видання «Літературознавча енциклопедія» (у 2-х томах).

Анісімов Анатолій Васильович, доктор фізико-математичних наук, професор, декан факультету кібернетики,

Осадчий Євген Олександрович, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач НДЛ «Високопродуктивні системи обробки інформації» факультету кібернетики –

за цикл наукових робіт «Інформаційні трансформерні технології в робототехніці».

Молоді вчені

Ляпіна Олена Валеріївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії Росії історичного факультету –

за цикл наукових праць «Історія Київського університету у 1920–
1930-ті рр.».

Палагеча Роман Миколайович, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи Ботанічного саду імені академіка О. В. Фоміна –

за цикл наукових праць «Фізіологія зимостійкості видів роду Magnolia L. в умовах інтродукції у Лісостепу та Поліссі України».

Аспіранти й студенти

Яриш Віталій Володимирович, аспірант фізичного факультету –

за цикл наукових праць «Фазове розшарування в невпорядкованих металевих системах».

Лукашук Ліліана Володимирівна, студентка магістратури хімічного факультету –

за цикл наукових праць «Нові підходи дизайну поліоксомолібдатних координаційних полімерів за участю біфункціональних азольних лігандів».

2011

Викладачі та наукові співробітники

Висоцький Володимир Іванович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри математики та теоретичної радіофізики радіофізичного факультету –

за підручник «Квантова механіка та її використання у прикладній фізиці».

Ярошовець Володимир Іванович, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри історії філософії філософського факультету –

за підручник «Історія філософії: від структуралізму до пост-
модернізму».

Филюк Галина Михайлівна, доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки економічного факультету –

за монографію «Конкуренція, монополія та їх регулювання в епоху глобалізації»

Неділько Сергій Андрійович, доктор хімічних наук, професор, професор кафедри неорганічної хімії хімічного факультету,

Дзязько Олександр Григорович, кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник кафедри неорганічної хімії хімічного факультету,

Зеленько Микола Анатолійович, кандидат хімічних наук, молодший науковий співробітник кафедри неорганічної хімії хімічного факультету –

за монографію «Високотемпературна надпровідність».

Молоді вчені

Позур Валентина Володимирівна, кандидат біологічних наук, молодший науковий співробітник НДЛ «Молекулярної біології та генетики» ННЦ «Інститут біології» –

за цикл наукових праць «Імуномодуляторні ефекти бактеріальних біополімерів та гетерополіядерних комплексів металів у нормі та при пухлинному рості».

Аспіранти й студенти

Мацуй Денис Володимирович, аспірант фізичного факультету –

за цикл наукових праць «Магнітні та магнітно-транспортні властивості нановуглецевих матеріалів, інтеркальованих перехідними металами».

Кронда Ольга Юріївна, аспірантка юридичного факультету,

Сушик Ольга Володимирівна, асистентка кафедри трудового, земельного та екологічного права юридичного факультету –

за навчальний посібник «Правове забезпечення радіаційної безпеки в Україні».

Лібов Дмитро Юрійович, студент магістратури механіко-математичного факультету –

за серію наукових праць «Ультразвукові хвилі в скінчених циліндрах».

2012

Викладачі та наукові співробітники

Різун Володимир Володимирович, доктор філологічних наук, професор, директор Інституту журналістики –

за підручник «Теорія масової комунікації».

Воловенко Юліан Михайлович, доктор хімічних наук, професор, декан хімічного факультету,

Туров Олександр Всеволодович, доктор хімічних наук, старший науковий співробітник, завідувач НДЛ «Біорегулятори природного та синтетичного походження» кафедри органічної хімії хімічного факультету –

за підручник «Ядерний магнітний резонанс».

Крак Юрій Васильович, доктор фізико-математичних наук, професор кафедри моделювання складних систем факультету кібернетики –

за цикл наукових праць «Аналіз і синтез голосової та жестової інформації для розробки систем навчання та побудови нових людинокомп’ютерних інтерфейсів».

Шевченко Лариса Іванівна, доктор філологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри історії та стилістики української мови Інституту філології –

за цикл наукових праць «Сучасна українська лексикографія».

Молоді вчені

Гриценко Світлана Павлівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального мовознавства і класичної філології Інституту філології –

за цикл наукових праць «Латинська мова: об’єкт наукових досліджень».

Прокопенко Олександр Володимирович, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри кріогенної та мікроелектроніки радіофізичного факультету –

за цикл наукових праць «Лінійні та нелінійні мікрохвильові властивості надпровідних і магнітних систем та пристроїв функціональної електроніки на їх основі».

Аспіранти й студенти

Овсянникова Яна Олександрівна, аспірантка економічного факультету –

за цикл наукових праць «Проектне фінансування у мобілізації інвестицій для стимулювання розвитку економіки України»

Щербань Леся Володимирівна, аспірантка фізичного факультету,

Діденко Тетяна Петрівна, аспірантка фізичного факультету,

Кобець Максим Володимирович, аспірант фізичного факультету –

за цикл наукових праць «Самоорганізація радіаційно-індукованих структурних дефектів в реакторних матеріалах».

Тащенко Анна Юріївна, студентка факультету соціології –

за цикл наукових праць «Аудіальна та візуальна репрезентація соціальних статусів».

Гнатюк Олексій Михайлович, студент географічного факультету –

за цикл наукових праць «Ієрархічні рівні просторової ідентичності населення України».

2013

Викладачі та наукові співробітники

Ляшко Сергій Іванович, член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, завідувач кафедри обчислювальної математики факультету кібернетики,

Грищенко Олександр Юхимович, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри обчислювальної математики факультету кібернетики –

за підручник «Теорія функцій комплексної змінної».

Крючков Георгій Георгійович, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри французької філології Інституту філології –

за підручник «Французька мова: Початковий курс».

Цудзевич Борис Олександрович, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри біохімії ННЦ «Інститут біології»,

Калінін Ігор Васильович, кандидат біологічних наук, докторант кафедри біохімії ННЦ «Інститут біології» –

за цикл наукових праць «Метаболізм ксенобіотиків у живих організмах».

Іщук Степан Іванович, доктор географічних наук, професор кафедри економічної та соціальної географії географічного факультету,

Гладкий Олександр Віталійович, доктор географічних наук, доцент кафедри економічної та соціальної географії географічного факультету –

за цикл наукових праць «Суспільно-географічне дослідження промислових комплексів України».

Молоді вчені

Вірченко Володимир Віталійович, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії економічного факультету –

за цикл наукових праць «Фінансово-інституційні чинники модернізації національної економіки»

Курилюк Василь Васильович, кандидат фізико-математичних наук, асистент кафедри фізики металів фізичного факультету –

за цикл наукових праць «Моделювання напружених областей у напівпровідникових наноструктурах для фотоелектричних перетворювачів нового покоління»

Аспіранти й студенти

Іванов Євген В’ячеславович, аспірант факультету кібернетики –

за цикл наукових праць «Специфікація і верифікація програмних і людино-машинних систем».

Трусов Віктор Геннадійович, студент магістратури фізичного факультету –

за цикл наукових праць «Вимірювання перерізу інклюзивного утворення пар фотонів у pp зіткненнях в експерименті D0».

Шелухін Володимир Анатолійович, студент магістратури факультету соціології –

за цикл наукових праць «Упорядкування дискурсу національного проекту в соціологічній концепції М.П. Драгоманова».

2014

Викладачі та наукові співробітники

Макаренко Євгенія Анатоліївна, член-кореспондент Міжнародної кадрової академії при ЮНЕСКО, заслужений діяч науки і техніки України, доктор політичних наук, професор кафедри міжнародної інформації Інституту міжнародних відносин,

Піпченко Наталія Олександрівна, кандидат політичних наук, доцент кафедри міжнародної інформації Інституту міжнародних відносин –

за підручник «Віртуальна дипломатія».

Попель Павло Петрович, кандидат хімічних наук, доцент кафедри неорганічної хімії хімічного факультету –

за підручники «Цикл підручників з хімії для школи (7–11 класи)».

Голубовська Ірина Олександрівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри загального мовознавства та класичної філології Інституту філології –

за цикл наукових праць «Національно-мовні картини світу як об’єкт лінгвістичного вивчення».

Прилуцька Світлана Володимирівна, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник НДЛ «Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки» –

за цикл наукових праць «Синтез, механізми дії і технологія застосування нановуглецевих матеріалів у терапії злоякісних пухлин».

Молоді вчені

Приказюк Наталія Валентинівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри страхування та ризик-менеджменту економічного факультету –

за цикл наукових праць «Страхування як механізм фінансування ризиків та інструмент страхового захисту держави».

Крупка Оксана Михайлівна, кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник кафедри хімії високомолекулярних сполук хімічного факультету

за цикл наукових праць «Розробка нових фотохромних, нанокомпозиційних матеріалів для використання в мікроелектроніці».

Аспіранти й студенти

Пилиповський Олександр Васильович, аспірант радіофізичного факультету –

за цикл наукових праць «Топологічні солітони у магнітних наночастинках».

Ковбасюк Стефанія Андріївна, аспірантка історичного факультету –

за цикл наукових праць «Популярна культура ренесансних Нідерландів: структури та топоси».

Гостєва Юлія Володимирівна, студентка ННЦ «Інститут біології»

за цикл наукових праць «Часова організація рухової активності щурів і її зв’язок з варіаціями космічної погоди».

Зборовська Ксенія Борисівна, студентка філософського факультету

за цикл наукових праць «Історико-філософські та соціально-полі-
тичні засади концептуалізації досвіду вітчизняного культуро-
творення».

[1] В інших номінаціях лауреатів визначено не було.


Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи