ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Геоінформатики наукова школа
Професор. Г.Т. Продайвода спільно з професор. В.В. Грицаком (Ін-т кібернетики НАН України) започаткував новий перспективний напрямок геоінформатики і обчисл. математики – геотопію, в якій органічно були поєднані такі раніше викристалізувані відносно незалежні її розділи, як перколяція, формологія і гранулометрія. Створена професор. Г.Т. Продайводою нова комп’ют. технологія кількісної тривимірної інтерпретації результатів комплекс. геофіз. досліджень, в основі якої лежать принципи геофіз. томографії та багатокомпонентна нелінійна модель геол. середовища, яка забезпечує глибинне геол. картування та побудову моделей мінерал., хім. і петрографічного складу асоціації гірських порід, картування тектонічних розломів та оцінку перспективності територій на пошуки корисних копалин Засновники:  професор. Г.Т. Продайвода, професор. М.Н. Жуков, професор. В.М. Курганський, професор. С.А. Вижва, доцент. А.Ю. Серга
Рік заснування:  2008

Економіко-філософських проблем історії економічних учень, макро- та мікроекономіки наукова школа
Засновник школи - видатний укр. вчений, засл. діяч науки і техніки України, лауреат Держ. премії України в галузі науки і техніки. 2006, д-р екон. наук, проф., чл.-кор. НАН України В. Д. Базилевич – відомий в Україні та за її межами науковець, педагог та організатор освіти. Засновники:  д-р екон. наук, проф., чл.-кор. НАН України В. Д. Базилевич
Рік заснування:  2006

Фінансової політики держави та механізму її реалізації в Україні наукова школа
Зосереджена на розробці теорет. – методол. проблем реалізації грошово-кредитної політики Нац. банку, поглибленому аналізі проблем теорії і практики розвитку системи грош.-кредит. відносин, досліджені тенденції і суперечності розвитку фінанс. системи та фінанс. політики держави в умовах глобалізації. Засновники:  І.О. Лютий, д-р екон. наук, проф.
Рік заснування:  2000

Українознавства наукова школа Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Школа фундаментально-наукового спрямування, заснована в 2000 р. колективом Центру українознавства КНУ імені Тараса Шевченка, співробітники якого здійснюють дослідницьку програму з українознавства та об’єднані близькими теоретико-методологічними поглядами й застосуванням інтегративної методології. Засновники:  Колектив Центру українознавства
Рік заснування:  2000

Методології та організації статистики, обліку, аналізу і аудиту в умовах їх стандартизації і гармонізації наукова школа
Посилення ролі екон. прикладної освіти в класичних ун-тах України сприяло значному розширенню вивченню обліково-аналіт. дисциплін і створенню укр. вченим проф. В.Г. Швецем протягом 1994-2008 рр. наук. школи, діяльність якої зосереджена на розробці методол., метод. та організаційних засад статистики, обліку, аналізу та аудиту в умовах їх гармонізації та стандартизації. Засновники:  проф. В.Г. Швець
Рік заснування:  1994

Журналістикознавства та теорії масової комунікації наукова школа
З розпадом СРСР в Україні почала формуватися унів. наук. масовокомунікологічна школа. Претдтечею наук. школи, починаючи з 40-х рр. ХХ ст., стали розробки фахівців в сфері масов. комунікації В. А. Рубана та В. Є. Прожогіна. Засновники:  М. М. Шестопал, І. В. Прокопенко, І. Н. Слободянюк, Д. М. Прилюк, П. М. Федченко, А. З. Москаленко
Рік заснування:  1990

Досліджень та формування інноваційно-інвестиційної політики та системи менеджменту її реалізації наукова школа
Під кер. проф. Черваньова Д.М. було започатковано новий наук. напрям з проблем розвитку міжгалузевих наук.-виробничих комплексів, наук.-тех. та інновац. політики, наслідком якого стало створення наук. школи. В рамках наук. школи створено каф. інновац. менеджменту та підприємництва (менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності), лабораторію екон. методів управління наук. дослідженнями і розробками Міністерства освіти УРСР. Засновники:  проф. Черваньов Д.М.
Рік заснування:  1990

Сейсмоакустики наукова школа
Під кер. і за участі Г.Т. Продайводи розроблений інваріантно-поляризаційний сейсмоакустичний метод дослідження земної кори, сейсмомінералогічний метод глибинного картування складу і розломної тектоніки земної кори, нові методи визначення пружних постійних породоутворюючих мінералів і нелінійних пружних властивостей гірських порід, комп’ют. система геофіз. діагностики геодинамічного стану земної кори. Засновники:  проф. Г.Т. Продайвода
Рік заснування:  1990

Фізичне матеріалознавство неоднорідних систем наукова школа
ФІЗИЧНЕ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО НЕОДНОРІДНИХ СИСТЕМ
Наукова школа «Фізичне матеріалознавство неоднорідних систем» була заснована професором Макарою В.А. в 80- х роках минулого століття. Історично наукова школа «Фізичне матеріалознавство неоднорідних систем» виросла із наукової школи «Фізичне матеріалознавство», яка сформувалась ще в 50-х роках минулого століття на базі кафедр фізики металів та загальної фізики (професор Герцрікен С.Д. та професор Жмудський О.З.).
Науковий керівник школи - МАКАРА Володимир Арсенійович, доктор  фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України, академік Міжнародної академії наук вищої школи, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України, завідувач кафедри фізики металів.
Школа фундаментально-наукового спрямування.
У діяльності школи беруть участь – 58 працівників, з них науковців - 37
Засновники:  Макара В.А.
Рік заснування:  1988

Спеціальне конструкторське бюро «Спектр»
СКБ «Спектр» при Київ. ун-ті створено у 1986 р. на базі наук.-досл. лаб. при каф. теорії ймовірностей та мат. статистики мех.-мат. ф-ту. Засновники:  чл.-кор. НАН України М.Й.Ядренко
Рік заснування:  1986

Математичної інформатики наукова школа
Наук. кер. школи – А. Анісімов, д-р фіз.-мат. наук, проф., чл.-кор. НАН України, лауреат Держ. премії України, премії ім. В. Глушкова НАН України, премії ім. С. Лебедєва НАН України, декан ф-ту кібернетики, зав. каф. мат. інформатики. Біля витоків розвитку інформатики в Україні в сучас. розумінні цього терміна стояв видатний учений, математик, кібернетик академік В.Глушков (1923–1982). Засновники:  академік В.Глушков
Рік заснування:  1980

Економічної теорії київська наукова школа
Школа здійснює дослідж. проблем функціонування, розвитку і трансформації екон. систем, формування нових парадигмальних підходів в екон. теорії. Засновники:  д-р екон. наук, проф. каф. економічної теорії, акад. НАН України А. А. Чухно
Рік заснування:  1980

Сейсмічної голографії наукова школа
На базі новітніх розробок сейсмічної географії проф. Ю.В. Тімошин на каф. геофізики Київ. ун-ту заснував наук. школу. Засновники:  проф. Ю.В. Тімошин
Рік заснування:  1980

Теорії стохастичних систем і прикладної статистики наукова школа
Науковий керівник школи – О.Закусило, д-р фіз.-мат. наук, проф., чл.-кор. АПН України, зав. каф. дослідження операцій. Школа фундамент.-наук. та прикладного спрямування. Засновники:  академік Б.Гнєденко, І.Коваленко, В. Королюк, А. Скороход, М.Ядренко та В.Анісімов
Рік заснування:  1978

Структури та функції вірусів у різних екологічних ситуаціях наукова школа
Осн. наук. напрями та найважливіші досягнення школи: дослідження молекул.-біол. властивостей вірусів різних організмів в умовах довкілля; вивчення дії геліокосмічних факторів на віруси рослин та бактеріофаги; розробка технологій діагностики, ідентифікації та оздоровлення клітин і організмів від вірусів. Засновники:  А. Л. Бойко, доктор біологічних наук, професор, акад. НААН та АН ВШ України
Рік заснування:  1978

Оптика нових матеріалів функціонального призначення та оптоелектронні системи контролю якості поверхні наукова школа
Наукова школа “Оптика нових матеріалів функціонального призначення та оптоелектронні системи контролю якості поверхні”.

Науковий керівник школи — Слободянюк Олександр Валентинович, доктор фізико-математичних наук, про-фесор.
Школа заснована у 1972 р. академіком НАН України, заслуженим діячем науки і техніки України Горбанем І.С.
У діяльності школи беруть участь 16 працівників, з них науковців — 6.
Основні напрямки наукової діяльності школи:
•    Оптична спектроскопія, поляриметрія, хіральність, оптична активність, циркулярний дихроїзм, дослідження по-ширення і взаємодії світлових хвиль у гіротропних кристалах.
•    Молекулярна релаксація в конденсованих середовищах; спектроскопія фазових перетворень в рідких кристалах; спектроскопія частково впорядкованих конденсованих середовищ; спектроскопія систем з водневими міжмолекулярними зв’язками.
•    Спектроскопія елементарних збуджень у напівпровідниках: екситони, біекситони, колективні ефекти. Спектро-скопія кристалів та наноструктур (фулеренів, нанотрубок, наношарів, нанокристалів); розробка методів теорії груп для інтерпретації енергетичних спектрів квантових систем.
•    Оптична спектроскопія електронних елементарних збуджень в наночастинках та субнанометрових кластерах ме-талів та напівпровідників.
•    Лазерна техніка, нелінійно-оптичні  властивості конденсованих середовищ, високоточна поляриметрія, розробка методів реєстрації випромінювання.
•    Термолюмінесцентна та оптична (КРС) спектроскопія центрів прилипання кристалів та наноструктур.

Засновники:  Горбань І.С.
Рік заснування:  1972

Нелінійної оптики наукова школа
Школу започаткував проф. І.І.Конділенко, чл.-кор. АН УРСР. Осн. напрями наук. діяльності школи: Дослідження спонтанного та вимушеного комбінаційного розсіювання світла і створення на їх основі приладів дистанційного зондування атмосфери (лідарів). Засновники:  проф. І.І.Конділенко
Рік заснування:  1972

Гідрохімії та гідроекології наукова школа
Наукові керівники школи: В.К. Хільчевський – д-р геогр. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри гідрології та гідроекології - розробив основи гідрохімії регіональних басейнових систем в умовах антропогенного впливу; О.Г. Ободовський - д-р геогр. наук, професор кафедри гідрології та гідроекології - виконав гідролого-екологічний аналіз руслових процесів для річок України. Засновник школи – д-р геогр. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України В.І. Пелешенко, який дослідив взаємозв’язок хімічного складу різних типів природних вод суші, коли гостро постало питання забруднення вод України. Відомі вчені – представники школи, які зробили значний внесок у дослідження якості природних вод: Л.М. Горєв (зрошувальні меліорації), Д.В. Закревський (осушувальні меліорації), М.І. Ромась (водойми-охолоджувачі АЕС). Продовжувачі: В.І. Осадчий - член-кор. НАН України очолює Укр. н.-д. гідромет. ін-т; С.І. Сніжко – зав. кафедри метеорології і кліматології ун-ту; В.В. Гребінь – д-р геогр. наук. Загальна кількість учнів наукової школи понад 40. Захищено дисертацій: 11 докторських, 25 кандидатських. Опубліковано понад 50 монографій. Засновники:  професор В.І. Пелешенко
Рік заснування:  1972

Програмології та її застосування наукова школа
Програмологія та її застосування наук. школа. Наук. керівник школи – В.Редько, д-р фіз.-мат. наук, проф., акад. НАН України, засл. діяч науки і техніки України. Школу засновано 1971. Школа фундамент.-наук. спрямування. Засновники:  В. Редько
Рік заснування:  1971

Радіаційної біохімії наукова школа
За час існування наук. школи з радіаційної біохімії, її представниками захищені 9 докт. та 78 кандидат дис. Осн. наук. напрями школи з радіац. біохімії – дослідження дії іонізуючої радіації та інших факторів на функціон. активність регуляторних сигнальних систем і реалізацію їх відповіді, радіац.-індуковану модифікацію структурного стану клітинних мембран, дослідження молекул.-біохім. механізмів індукції та розвитку загибелі клітини. Ведеться наук.-обґрунтований пошук ефективних протипроменевих засобів. Наук. школа з радіац. біохімії Київ. ун-ту плідно співпрацює з рядом навч. закладів та наук. установ України, Росії, Угорщини, Польщі, Німеччини. Засновники:  доктор біологічних наук,професор, акад. НАН України М.Є. Кучеренко (1939-2007)
Рік заснування:  1970

Моделювання та оптимізації інформаційних систем наукова школа
Засновник школи – І. Ляшко, д-р фіз.-мат. наук, проф., акад. НАН України, лауреат Держ. премії України в галузі науки і техніки, лауреат премії ім. М.Крилова НАН України, Засл. діяч науки і техніки України. Школу засновано в 1968. Нині наук. школу очолює С. Ляшко, д-р фіз.-мат. наук, проф., чл.-кор. НАН України, зав. каф. обчисл. математики. Засновники:  академік І.Ляшко
Рік заснування:  1968

Біофізики відділу наукова школа
Осн. наук. напрями відділу спрямовані на вивчення клітинних, молекул. механізмів м’язового скорочення, дослідж. механізмів впливу фіз. факторів на норм. та патологічно змінені тканини гладеньких та скелетних м’язів, а також. моделювання конформаційної рухливості білкових молекул. Співроб. розроблено високочутливі методи температурно-пертурбаційної диференц. спектрофотометрії і низькотемпературної флуоресценції, двохвильовий флуоресцентний метод, методи виділення, очистки та ідентифікації скоротливих білків і досліджено їх біофізичні і біохім. властивості, створено модель м’язового ушкодження, дослідж. механізми дії ультразвуку різних параметрів. Засновники:  акад.емік П. Г. Богач
Рік заснування:  1965

Світоглядно-методологічних та культурологічних засад людського буття наукова школа
Школа фундаментально-наукового спрямування. Засновники:  В.І. Шинкарук
Рік заснування:  1964

Координаційної хімії наукова школа
Заснована на поч. 60-х рр. ХХ ст. на каф. неорганічної хімії Київ. ун-ту проф. А.М. Голубом (керівник школи 1960-77). В подальшому наук. школу очолював акад. НАН України, проф. В.В. Скопенко (1977-2010). Перший період розвитку школи пов’язаний із сист. дослідженнями коорд. сполук, що містять псевдогалогенідні ліганди. Другий період розвитку школи характеризується створенням нових наук. напрямів: біокоорд. хімія; коорд. хімія на поверхні твердого тіла; прямий синтез коорд. сполук; супрамолекул. хімія та кристалічна інженерія. Засновники:  Голуб А.М.
Рік заснування:  1960

Математичного моделювання та теорії оптимальних рішень наукова школа
Наук. кер. школи – Гаращенко Ф., д-р техн. наук, проф., зав. каф. моделювання складних систем та О.Наконечний, д-р фіз.-мат. наук, проф., зав. каф. системного аналізу та теорії прийняття рішень. Засн.: чл.-кор. НАН України, проф. Б.Бублик та проф. М.Кириченко, О.Наконечний, Ф.Гаращенко, І.Бейко, Д.Хусаінов. Засновники:  професор Б.Бублик та проф. М.Кириченко, О.Наконечний, Ф.Гаращенко, І.Бейко, Д.Хусаінов
Рік заснування:  1960

Фундаментальних проблем фізіології травлення наукова школа
Школа фундамент.-наук. та прикладного спрямування вирішує проблеми нейрогуморальних механізмів регуляції секреторної, всмоктувальної та моторно-евакуаторної функцій шлунково-кишкового тракту, зовнішньо секреторної функції печінки та її кровопостачання, молекул. механізмів та біохім. особливостей функціонування шлунково-кишкового тракту, ульцерогенезу та передпухлинних станів, мембранотропної і біоміметичної активності біорегуляторів та розробляє методи профілактики та лікування виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки, виразкового коліту, раку шлунка та товстого кишечнику, портальної гіпертензії. Засновники:  професор, академік АН УРСР П. Г.Богач
Рік заснування:  1960

Динаміка підземних вод, науковий напрямок
Напрямок наук. роботи пов’язаний з моделюванням фільтрації і міграції підземних вод, екол.-геол. дослідженнями. Засновники:  Професор І.Є. Жернов
Рік заснування:  1959

Радіофізики та функціональної електроніки наукова школа
Діє з 1957, заснована проф. І.А. Дерюгіним, наук. кер. школи наразі – професори Г.А. Мелков і В.В. Данилов. Засновники:  проф. І.А. Дерюгін
Рік заснування:  1957

Прикладної петрофізики і петрогеохімії магматичних порід наукова школа
Заснована 1957 професором М.І. Толстим способом створення творчого колективу і його участі у виконанні досліджень по комплекс. геохім., геофіз., петрофізичному вивченню кристалічних порід ряду районів УЩ (Сущано-Пержанська зона, коростишевські гранітоїди, Волин. масив габроїдів), Пн. Казахстану (Аксу-Степнянський р-н), Закарпаття (Берегово-Беганська зона). Засновники:  професор М.І. Толстой
Рік заснування:  1957

Металооптика та спектроеліпсометрія поверхні наукова школа
1. «Металооптика та спектроеліпсометрія поверхні»
2. Дійсні наукові керівники школи: професор Шайкевич Ігор Андрійович, доктор фізико-математичних наук, академік Академії наук Вищої школи
3. Дата і місце заснування: у 1956 р. на кафедрі оптики фізичного факультету Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка професором Шишловським Олександром Андрійовичем (випускника МДУ ім. М.В. Ломоносова, учнем акад.АН СРСР , Президента АН СРСР Вавілова С.І., засновника кафедри оптики в 1939 році) разом з доцентом Горбанем Миколою Яковичем, а також його учнями, нині докторами фіз.-мат. наук, професорами Шайкевичем Ігорем Андрійовичем (Автореферат канд.дис. «Оптические свойства сплавов Ni-Cu  Ni-Fe», 1966 р. науковий керівник Шишловський О.А.), Стащуком Василем Степановичем (Автореферат канд.дис. «Оптические свойства некоторых сплавов 3d-переходных металлов», 1977 р. наукові керівники: Шишловський О.А., Горбань М.Я.), та Поперенком Леонідом Володимировичем (Автореферат канд.дис. «Оптические свойства никеля и никель-марганцевых сплавов в области межзонных переходов», 1982 р. (наукові керівники: Горбань М.Я., Шайкевич І.А.), на базі Київського національного університету імені Тараса Шевченка (захищено 8 докторських та 23 кандидатських дисертацій) засновано зазначену Школу.
Засновники:  Шишловський О.А.
Рік заснування:  1956

Фізики рідин та рідинних систем наукова школа
Заснована у 1952 Засл. діячем науки і техніки УРСР, проф. О.З. Голиком, у подальшому її очолював проф. Ю.І.Шиманський, сьогодні школу очолює акад. НАН України, Засл. діяч науки і техніки України, проф. Л.А.Булавін. Засновники:  Голик О.З.
Рік заснування:  1952

Теорії мови, мовлення та історії лінгвістики наукова школа
Школа фундамент.-наук. досліджень у галузі заг. лінгвістики і слов’янського мовознавства, зокрема укр. і рос., а також класич. філології. Засновники:  професор, доктор філологічних наук А.О. Білецький
Рік заснування:  1950

Міжнародних відносин і світової політики наукова школа ІМВ
Результатами фундамент. досліджень представників наук. школи стали інноваційні розробки моделей інтеграц. процесу та процесу розширення ЄС в умовах постбіполярної Європи, феномену «Великої Європи» в контексті безпекових та політ. процесів на континенті, комплексний аналіз ролі великих держав в європ. інтеграції. Значний внесок було зроблено у дослідження проблем регіон. безпеки в трансатлант. просторі, Сх. Європі, на Бл. та Сер. Сході, у аналіз новітніх тенденцій у царині ядерної політики великих держав та нерозповсюдження ядерної зброї. Значні наук. здобутки досягнуті дослідниками у розробці та вдосконаленні методол. підходів до аналізу та прогнозування міжн. конфліктів, а також місця і ролі України в постбіполярній системі міжн. відносин. Засновники:  Г.М. Цвєтков
Рік заснування:  1950

Диференціальних та інтегральних рівнянь наукова школа
Засн. в 1950-ті роки акад. Ю.О.Митропольським; нині кер. школи є акад. НАН України, д-р фіз.-мат. н., проф. А.М.Самойленко та акад. НАН України, д. фіз.-мат. н., проф. М.О.Перестюк. Осн. напрями наук. діяльності школи: теорія інтегральних та інваріантних множин нелінійних динамічних систем; теорія систем з імпульсною дією; дослідження асимптотичної поведінки розв’язків диф. рівнянь; теорія стійкості стохастичних диф. рівнянь; абстрактна теорія многозначних напівпроцесів та їх глобальних атракторів. М.Ф. Городній Засновники:  академік Ю.О.Митропольський
Рік заснування:  1950

Фізіолого-біохімічних основ формування стійкості рослин за стресових умов наукова школа
Сьогодні школу, яка досліджує проблеми фізіології стресу та адаптивного потенціалу рослинного організму та об'єднує понад 200 фахівців фіто- та екофізіологів, очолює доктор біологічних наук, професор, акад. М.М.Мусієнко очолює школу на протязі останніх 30 років. Засновники:  професор Й.В. Баранецький, К.А. Пурієвич, М.Г. Холодний, Д.П. Проценко, А.В. Капля
Рік заснування:  1950

Фізики напівпровідників наукова школа
Школу засновано в 1949 акад. АН України В.Є. Лашкарьовим. У подальшому її очолювали професори В.І.Ляшенко, Ю.І.Карханін , В.І. Стріха. Наук. керівник школи наразі - О. В. Третяк, проф., акад. АПН України. Засновники:  акад. АН України В.Є. Лашкарьов
Рік заснування:  1949

Теорії ймовірностей наукова школа
Заснована в 1949 р. акад. Б.В.Гнєденком, протягом багатьох років школою керував член-кор. Нан України проф. М.Й. Ядренко. Нині представниками школи є професори Ю.С.Мішура, М.В.Карташов, Ю.В.Козаченко, Р.Є.Майборода. М.П. Моклячук. Осн. напрями наук. діяльності школи: теорія випадкових процесів та полів; статистика випадкових процесів і полів; стохастичний аналіз; стохастичні диф. рівняння; ґауссівські випадкові процеси та їх узагальнення; лінійні та нелінійні методи мат. статистики; фінансова та актуарна математика. М.Ф. Городній Засновники:  академік Б.В.Гнєденко
Рік заснування:  1949

Геофізики наукова школа
Очолювана нині доктором геолого-мінералолічних наук, професор. С.А. Вижвою. Представники школи – професори: Ю.В. Тімошин, Г.Т. Продайвода, К.О. Гура, А.А. Гроза, В.М. Курганський, доценти: М.В. Рева, А.В. Сухорада, І.В. Віршило, П.І. Грищук, асистенти: Д.А. Безродний, І.В. Тішаєв, старш. наук. співроб. І.І. Онищук, наук. співробітники: К.М. Бондар, І.М. Безродна. Засновники:  професор В.М. Головцин
Рік заснування:  1948

Регіональних суспільно-географічних процесів наукова школа
Наукова школа географічного факультету. Школа фундамент.-наук. спрямування, заснована 1946 з ініціативи акад. АН УРСР К.Г. Воблого. Очолювали: проф. О.Т. Діброва (1946–73), проф. М.Д. Пістун (1973–98), проф. Я.Б. Олійник (з 1998). Напрямки досліджень: теорет. та методол. проблеми сусп. географії. Зміст досліджень: висвітлено наук. статус сусп. географії, розкрито основи географії госп-ва і соціально-геогр. розвитку в регіон. вимірі, розглянуто наук. положення територ. організації сусп-ва, вивчено геогр. основи взаємодії сусп-ва і природи, досліджено закономірності формування територіально-виробничих комплексів і економіки районів, розкрито теоретико-методол. основи територ. орг. агропромислового комплексу, визначено осн. завдання конструктивної регіон. політики, розроблено теоретико-методол. засади сусп.-геогр. прогнозування регіон. розвитку, виявлені сусп.-геогр. основи регіон. природокористування. Засновники:  академік АН УРСР К.Г. Воблий
Рік заснування:  1946

Структурно-тектонічного аналізу наукова школа
Гол. засади для створення школи структурно-тектонічного аналізу сформовані ректором Київ. ун-ту В.Г. Бондарчуком, який у 1946 заклав основи для розвитку нового у теорет. тектоніці та геоморфології напряму, що випливав із прогресивних уявлень про діалектичну єдність процесу розвитку структури і рельєфу земної кори. Засновники:  В.Г. Бондарчук
Рік заснування:  1946

Фізико-хімічних властивостей каталізаторів, сорбентів і сплавів наукова школа
Наук. школа хімічного ф-ту, заснована 1944 вченим із світ. ім’ям – д-ром хім. наук, проф., акад. АН УРСР І.М. Францевичем (очолював школу 1944-53), чия наук. діяльність була пов’язана з широким колом питань фіз. хімії та її прикладними аспектами, зокрема фіз.-хімією поверхневих явищ, матеріалознавством, сплавами спецпризначення, корозією.
Сфера наук. діяльності школи: дослідження фіз.-хім., адсорбційних та каталітичних властивостей металовмісних систем, а також дослідження термодинаміки й структури металічних та оксидних розплавів. Засновники:  Францевич І.М.
Рік заснування:  1944

Синтезу, будови і властивостей гетероциклічних сполук наукова школа
Наук. школа хімічного ф-ту, заснована на каф. органічної хімії 1944, коли каф. очолив акад. А.І. Кіпріанов. Школа фундамент. наук. спрямування. Її представники розробляють заг. методи синтезу нових гетероциклічних систем, вивчають їх хім. перетворення та спектральні властивості, досліджують та модифікують природ. гетероцикли, створюють речовини з практ. значимістю (барвники, лікар. субстанції) та структури для розв’язання питань теорет. хімії (стереохімія, електрон. будова тощо). Засновники:  Кіпріанов А.І.
Рік заснування:  1944

Металогенічна наукова школа
Гол. завдання напрямку: вивчення родовищ корисних копалин України і світу; геол.-екон., мінералого-петрографічні і мінераграфічні дослідження; розробка фундамент. проблем метасоматичних процесів та їх зв’язку з рудоутворенням. Засновники:  акад. М.П. Семененко
Рік заснування:  1944

Полімерів та композицій зі спеціальним комплексом властивостей наукова школа
Наук. школа хімічного ф-ту з хімії ВМС, заснована на каф. органічної хімії Київ. ун-ту наприкінці 30-х рр. ХХ ст. акад. В.П. Яворським. Він спрямував наук. роботу на синтез світлочутливих органіч. речовин. Його учень проф. В.Я. Починок продовжив дослідження й запровадив цю тематику як осн. для новоствореної каф. хімії мономерів і полімерів, очоленої ним 1963. Науковці проводили роботи зі створення світлочутливих полімерних композицій, що можна вважати першим періодом у розвитку школи. Другий період (70-90-ті рр.) збігається з розбудовою каф. З 1993 каф. отримала назву хімії високомолекулярних сполук, очолив її проф. В.Г. Сиромятніков, який разом з проф. Ю.П. Гетьманчуком, доц. Л.Ф. Авраменко, ін. спвроб. розвивав нові наук. напрями, а саме: світлочутливі полімери для мікроелектроніки (фоторезисти) та поліграфії, полімерні та олігомерні фотонапівпровідники для електрофотографічних процесів, електроночутливі матеріали, світлочутливі полімерні композиції для везикулярної фотографії.  Третій період у розвитку школи (з середини 90-х рр.) характеризується подальшим розвитком зазначених вище напрямів і відкриттям нових. На даний час школу очолює д-р хім. наук, проф., акад. АН ВШ України В.Г. Сиромятніков. Засновники:  Яворський В.П.
Рік заснування:  1937

Фізичної електроніки та фізики поверхні наукова школа
Школу засновано в 1937 чл.-кор. АН УРСР, проф. Н.Д. Моргулісом. Наук. кер. школи натепер – М. Г. Находкін, проф., акад. НАН України, Засл. проф. Київ. ун-ту, Засл. діяч науки і техніки УРСР. Засновники:  чл.-кор. АН УРСР, проф. Н.Д. Моргуліс
Рік заснування:  1937

Хімії комплексних сполук і застосування їх в аналізі наукова школа
Наук. школа хімічного ф-ту з аналіт. хімії, заснована 1934 акад. АН УРСР А.К. Бабком.  Сфера наук. діяльності школи: хімія комплекс. сполук, фіз.-хім. методи дослідж. комплексоутворення в розчині й на межі розділу фаз; застосування комплекс. сполук в аналізі, теорет. обґрунтування й аналіт. застосування органіч. реагентів для виявлення та визначення неорг. речовин; фіз., фіз.-хім. та електрохім. методи аналізу, зокрема потенціометрія з йоно-селективними електродами, мембранні матеріали в йонометрії, оптичні сенсори; способи розділення та концентрування мікрокомпонентів або гр. речовин з близькими властивостями; аналіт. реакції в міцелярному середовищі; синтез, дослідж. та застосування нових сорбційних матеріалів з закріпленими на їх поверхні органіч. та неорг. реагентами; адсорбовані на кремнеземах органіч. реагенти в комбінованих спектроскопічних і тест-методах аналізу; аналіт. хімія платинових металів, природ. вод, харчових продуктів, форми знаходження хім. елементів у природ. водах; багатомірний стат. аналіз аналіт. вимірювань факторними методами і розпізнаванням образів, метрологічне забезпечення аналіт. визначень. Засновники:  Бабко А.К.
Рік заснування:  1934

Алгебри наукова школа
Засн. 1910 р. акад. Д.О. Ґраве; нині кер. школи є проф. Ю.А. Дрозд, В.В. Кириченко. Осн. напрями наук. досліджень школи: теорія зображень; структурна теорія кілець; теорія універсальних алгебр та алгебр Лі; алгебраїчна комбінаторика; теорія груп та напівгруп; теорія груп підстановок. Засновники:  академік Д.О. Ґраве
Рік заснування:  1910

Західноєвропейських мов, літератур та перекладу наукова школа
Осн. напрями наук. досліджень: германістика, романістика, елліністика, перекладознавство. Засновники:  професор І. Шаровольський
Рік заснування:  1906

Теоретичних та методологічних проблем літературознавства наукова школа
Осн. напрями наук. діяльності школи: іст. школи літературознавства, теорія та історія л-ри, порівняльне літературознавство, культ.-іст. феномен укр. л-ри, історія та теорія фольклористики. Засновники:  професор В. М. Перетц
Рік заснування:  1904

Історико-етнографічне товариство при університеті св. Володимира
Самобутня наук. школа, створена з ініціативи М.В.Довнар-Запольського, яка існувала на іст.-філол. ф-ті у березні – жовтні 1903. Засновники:  М.В.Довнар-Запольський
Рік заснування:  1903

Психологічний семінарій Київського Університету св. Володимира
У січні 1898 при каф. філософії Ун-ту св. Володимира було створено Психол. семінарій (далі – ПС) для студентів, які прагнули спеціалізуватися у галузі психології. П.С. був відкритим завдяки клопотанням у 1897 р. видатних вчених – проф. Г. І. Челпанова (1862-1936) та проф. О.М.Гілярова (1855-1938) .Кер. П.С. був призначений Г.І. Челпанов – блискучий педагог з чудовими організаторськими здібностями, засн. теорет.-експерим. школи, автор багатьох праць із заг. психології, автор першого підруч. за цією дисципліною «Вступ до експериментальної психології» (1915) та фундаментальної праці «Проблема сприймання простору» (1896); написана ним книга «Мозок і душа» (1900) була надзвичайно популярною і витримала 6 перевидань, а підруч. з психології – 15. З іменем Г.І. Челпанова пов’язана епоха становлення та розвитку психол. науки на теренах України і Росії. ПС успішно працював протягом 1898-1907 рр. Засновники:  Г.І. Челпанов
Рік заснування:  1898

Київська психологічна школа політичної економії
Основоположник Київ. школи М.Х. Бунге визначив заг. вектор наук. орієнтації унів. екон. науки 2-ї половини ХІХ ст. на вищі та найсучасніші досягнення європ. екон. теорії. При цьому він прищеплював своїм учням творче та критичне ставлення до ідей зарубіжних учених. Засновники:  проф., зав. каф. політ. економії та статистики, ректор Київ. ун-ту М.Х. Бунге
Рік заснування:  1890

Механіки наукова школа
Була започаткована Іваном Івановичем Рахманіновим (1826 -1897), першим завідуючим кафедри механіки. Він залишив після себе велику наукову спадщину з аналітичної механіки, дослідження в галузі динаміки твердого тіла та проблем інтегрування рівнянь динаміки. Велике значення І.І. Рахманінов приділяв практичному напрямку досліджень в галузі механіки, а також розробкам методичного характеру. Починаючи з 70-х років XVIII століття в галузі механіки успішно працює учень І.І.Рахманінова Василь Петрович Єрмаков (1845-1922). Він вперше в університеті розглядає питання механіки деформованих тіл і в досить повному обсязі виклав відомості по теорії пружності, які на той час були накопичені в іноземній літературі. В.П. Єрмаков успішно розвиває методи інтегрування рівнянь динаміки, читає ряд нових спеціальних курсів. Важлива роль в розвитку школи механіки належить Гаврилу Костянтиновичу Суслову (1857-1935). Наукова спадщина Г.К. Суслова різноманітна за своїм напрямом: починаючи від складних питань аналітичної механіки і кінчаючи популярними статтями прикладного і методичного характеру. Велике місце в роботах Г.К. Суслова займають питання аналітичної механіки, динаміки твердого тіла, різних геометричних інтерпретацій в механіці. Засновники:  професор І.І. Рахманінов
Рік заснування:  1870

Тематичного та комплексного атласного картографування київська наукова школа
Традиції тематичного та комплекс. атласного картографування України започатковані у сер. ХІХ-поч. ХХ ст. професорами Київ. ун-ту, які досягли наук. пріоритетів у напрямах темат. картографування: геол. (феофілактівська наук. школа); кліматичному (П.І. Броунов, Б.І. Срезнєвський); біогеографічному (Р.Е. Траутфеттер, І.Г. Борщов); зоогеографічному (О.Ф. Міддендорф). Наявність іст. витоків і традицій та наук.-орг. діяльність професорів каф. геодезії та картографії сформували становлення київ. наук. школи тематичного та комплекс. атласного картографування, яка започаткована з ініціативи проф. А.С. Харченка та А.П. Золовського (1946-80). Станом на 1970 за деякими видами тематичного картографування (ґрунтів, геол.) Україна посіла провід. місце у СРСР, так як і каф. геодезії та картографії Київ. ун-ту. Засновники:  професор А.С. Харченко
Рік заснування:  1850

Палеонтолого-стратиграфічних досліджень наукова школа
Заснована з ініціативи професора К.М. Феофілактова, який у 1845 заклав гол. засади для її створення та подальшого розвитку. Школа розвиває дослідження фундамент.-наук. характеру. Засновники:  професор К.М. Феофілактов
Рік заснування:  1845

Археологія в університеті св. Володимира
Були досліджені стародавні храми і будівлі у Києві, проведені археол. розвідки навколо Києва у радіусі 30-ти верст, розкопки у Василькові, Вишгороді, Овручі. Засновники:  Історико-філологічне відділення
Рік заснування:  1835


Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи