ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Структури та функції вірусів у різних екологічних ситуаціях наукова школа

З грудня 2003 співкер. школи є доктор біологічних наук професор В.П. Поліщук. У діяльності школи беруть участь 45 працівників, з них науковців – 25. Осн. наук. напрями та найважливіші досягнення школи: дослідження молекул.-біол. властивостей вірусів різних організмів в умовах довкілля; вивчення дії геліокосмічних факторів на віруси рослин та бактеріофаги; розробка технологій діагностики, ідентифікації та оздоровлення клітин і організмів від вірусів. При цьому ідентифіковано нові для науки фітовіруси, та їхні ізоляти, показано їх чутливість до радіац. опромінення, магнітних полів, температур, комплексу факторів довкілля, біохім. компонентів; одержано нові результати із трансфекції вірусних геномів, дистанційної діагностики хвороб, складено мат. модель азотфіксації у рослин при вірусній інфекції. Розробки світового рівня: отримано мутанти при вивченні мінливості фітовірусів у зв’язку з дією на них радіаційного навантаження (1963-2004); уперше отримано результати та відкрито явище орієнтації вірусів із гвинтовим та кубічним типом симетрії в постійному магнітному полі (1975-99); створені та захищені авт. свідоцтвами нову технологію одержання рослин на безвірусній основі; розроблена стратегія оздоровлення рослин хмелю, соняшника, пшениці та інших культур від вірусів (1978-2004); з’ясовані шляхи циркуляції фітовірусів в ґрунтах, фекаліях тварин та запропоновано як модельні системи окремі віруси індикаторами довкілля (1981-2005); досліджено фіксацію атмосферного азоту у бобових рослин залежно від ступеню інфікованості вірусами та екол. факторів (1985-2005); вперше проведено ідентифікацію вірусів (бактеріофагів) молочнокислих бактерій в умовах вир-ва України (2000-05); досліджено екологію та біол. властивості вірусів організмів-гідробіонтів Чорного моря (2000-12); розроблено методи діагностики вірусів на основі інфрачервоних спектрів та інших фіз. факторів (1985-2000); встановлено кореляцію репродукції вірусів в монокультурі з активністю геліокосмічних показників, взаємодією патогену з рослиною-господарем та генет. особливостями рослин (1982-2004). Спільні наук. дослідження разом з укр. та заруб. колегами з наук. напрямків школи проводяться з Нац. ун-том біобезпеки і природокористування (чл.-кор. НААН, доктор біологічних наук професор М.Д. Мельничук), Ін-том мікробіології та вірусології НАН України (доктор біологічних наук Щербатенко І.С., доктор біологічних наук Коваленко О.Г.); Ін-том тропічної біології м. Хо Ші Мін, В’єтнам (доктор Тхай Суан Зу), Ін-том епідеміології та діагностики патогенів, м. Кведлінбург, Німеччина (доктор Томас Кьон), Ін-том екології та гідрології, м. Оксфорд, Великобританія (доктор Ян Купер), Ін-том ботаніки м. Вільнюс, Литва (доктор Йозис Станіуліс), та ін. Фундамент. дослідження школи визнані світовими наук. лаб., центрами, зокрема, European commission (Brussels, 1996); European Bioinformatics Institute (EMBL, 1997); American Biographical Institute, Inc., (1999); Пулавським наук. центром, Польща; Ін-том тропічної біології, Хошимін, В’єтнам та ін.Під егідою наук.школи проведено 10 міжн. конференцій, зокрема 6 традиційних Міжн. конференцій «Біоресурси та віруси» (1993-2009).Ряд наук. результатів школи захищені патентами на винаходи. Співроб. школи опубліковано більше 980 наук. праць.Чл. наук. школи читають лекції та проходять стажування в заруб. центрах Росії, США, Бельгії, Англії, Польщі, В’єтнаму, Угорщини, Канади, Франції, Чехії та ін.Осн. праці школи:Бойко А.Л. Вирусы и вирусные заболевания хмеля и розы эфиромасличной. К., 1975. Бойко А.Л. Экология вирусов растений. К., 1990. Бойко А.Л. Основи екології та біофізики вірусів. К., 2003. Zagorodni Yr., Voytenko V., Boyko A. Studying of the influence of phytoviruses on plants organisms in conditions of ecological instability and its estimation by mathematical modelling in CEIS system / Process modelling. -Sp., Berlin. 1999.Поліщук В.П., Будзанівська І.Г., Рижук С.М., Патика В.П., Бойко А.Л. Моніторинг вірусних інфекцій в біоценозах України. К.: Фітосоціоцентр, 2001. Шевченко Т.П., Поліщук В.П., Бойко А.Л. Віруси рослин: штамове різноманіття. К., 2002. Практикум із загальної вірусології К., 2008. За період існування школи захищено 46 кандидат і 6 докт. дис. Щороку школа випускає магістрів та проводить підготовку спеціалістів через асп-ру. А. Л. Бойко

Засновники:  А. Л. Бойко, доктор біологічних наук, професор, акад. НААН та АН ВШ України
Рік заснування:  1978

Повернення до списку

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи